$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20230726 津田塾大学 地理情報システム入門 #02

20230726 津田塾大学 地理情報システム入門 #02

津田塾大学 地理情報システム入門
2023-07-26 実施

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

July 26, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ஍ཧ৘ใγεςϜೖ໳
  ʙϕΫλσʔλͷऔΓѻ͍ํʙ
  ௡ాक़େֶ஍ཧ৘ใγεςϜೖ໳

  View Slide

 2. ͍ͭ΋ͷΑ͏ʹ4MBDLͱ;PPNซ༻Ͱ͢ɻ

  IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

  View Slide

 3. ࣭໰͸
  4MBDLतۀνϟϯωϧ
  ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ
  तۀνϟϯωϧ͸UTVEBHJT
  %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ

  View Slide

 4. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB

  View Slide

 5. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB
  lδΦϝτϦzʴlଐੑz

  View Slide

 6. δΦϝτϦ
  (FPNFUSZ
  ఺ɾઢɾ໘
  1PJOU -JOF 1PMZHPO

  View Slide

 7. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Area/The_Future_of_Areas

  View Slide

 8. ଐੑ
  "UUSJCVUJPO
  ໊শ छྨ ֊਺ʜ౳

  View Slide

 9. 9
  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
  Map Features | OpenStreetMap

  View Slide

 10. 10
  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building
  Key:building | OpenStreetMap

  View Slide

 11. 0QFO4USFFU.BQͷଐੑ͸
  ,FZ7BMVFߏ଄ͷ
  9.-σʔλϕʔε

  View Slide

 12. CVJMEJOHZFT

  View Slide

 13. CVJMEJOHZFT
  ,FZ 7BMVF

  View Slide

 14. 04.UBHJOGP
  https://taginfo.openstreetmap.org/

  View Slide

 15. 0QFO4USFFU.BQ
  04.

  View Slide

 16. View Slide

 17. ࡢ೔ߦͬͨ
  ݐ෺Ϛοϐϯά

  View Slide

 18. খฏΩϟϯύε
  ೆଆͷ
  ݐ෺஍ਤΛ
  ඳ͘ɻ

  View Slide

 19. https://www.openstreetmap.org/#map=16/35.7141/139.4623

  View Slide

 20. ͜ΕͰɺ
  Έͳ͞Μ͸
  1PLFNPO(0ͷ
  ஍ਤ࡞੒ऀͰ͢ʂ

  View Slide

 21. খฏݐ෺ೖྗ
  https://tasks.teachosm.org/projects/1549

  View Slide

 22. શһͰɺ࢒Γ
  $PNQMFUF
  ͪ͠Ό͍·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 23. ෼Ͱ
  ͻͱΓ
  λεΫʂ

  View Slide

 24. ͓͔ͭΕ͞·Ͱͨ͠ʂ

  View Slide

 25. ͋͞

  View Slide

 26. ͸͡Ίͯͷ
  ݐ෺Ϛοϐϯά
  ੒Ռ͕

  View Slide

 27. ͜͏͍͏͜ͱ
  ͋Γ·͢

  View Slide

 28. View Slide

 29. ʁ

  View Slide

 30. ݐ෺ʁ

  View Slide

 31. ˌॳ৺ऀ͋Δ͋Δ

  View Slide

 32. େࣄͳͷ͸
  7BMJEBUPS

  View Slide

 33. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ
  l௚֯ิਖ਼͠๨Εz

  View Slide

 34. View Slide

 35. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ
  lউखʹεφοϓz

  View Slide

 36. εφοϓͱ͸
  ͍ۙதؒ఺ಉ͕࢜
  ͬͭ͘͘͜ͱ
  4OBQ

  View Slide

 37. View Slide

 38. ͦͷ৔߹͸ɺ
  άϨʔͷεφοϐϯά
  ϙΠϯτΛ࡟আ

  View Slide

 39. View Slide

 40. ݐ෺ܗঢ়Λ
  मਖ਼͢Δʹ͸
  ઢ෼ͷதؒ఺Λͭ·Ήɻ

  View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. ଐੑະఆٛ΋ݮ఺ɻ

  View Slide

 44. ݐ෺ͷ࿮ઢ͕
  ന͘ͳ͍ͬͯͨΒ
  ଐੑະఆٛͷূڌ

  View Slide

 45. View Slide

 46. ࠨଆͷ
  ଐੑબ୒Ͱ
  ʮݐ෺ʯͱબ୒͢Δɻ

  View Slide

 47. View Slide

 48. ݐ෺ͷछྨ͸
  ͍͔ͭ͋͘ΔͷͰ
  ಛఆͰ͖Δ΋ͷ͸
  ࡉ෼Խͯ͠΋Α͍

  View Slide

 49. View Slide

 50. ೖྗ࡞ۀத͸
  ͜·Ίʹอଘ

  View Slide

 51. View Slide

 52. ݐ෺ೖྗ͕ऴΘͬͨΒ
  λεΩϯάϚωʔδϟʔ
  ʹ໭ͬͯ
  ʮݕূࡁͱͯ͠ϚʔΫʯ
  ΛΩνϯͱΫϦοΫ

  View Slide

 53. ࠓ೔ͷ
  ϑΟʔϧυϫʔΫ

  View Slide

 54. (14%SBXJOH

  View Slide

 55. https://www.bbc.com/news/newsbeat-35612884
  4USBWBBSUJTUESBXTQJDUVSFTXJUIIJTCJLFBOE(14

  View Slide

 56. ϓϥϯχϯά͸
  (FP+40/JP
  (14ي੻ه࿥͸
  4USBWB

  View Slide

 57. ཧ૝ͱݱ࣮

  View Slide

 58. IUUQTTUSBWBBQQMJOL)GQ,T0T''

  View Slide

 59. IUUQTTUSBWBBQQMJOL-2R'[N&'

  View Slide

 60. %&.0

  View Slide

 61. View Slide

 62. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide