Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

空間情報システム入門I #01

空間情報システム入門I #01

青山学院大学 空間情報システム入門I 2022

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

furuhashlab

June 09, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*
  ʙ஍ਤΛ࡞ͬͯΈΔʙ
  ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*

  View Slide

 2. ͜ͷतۀͷಛ௃

  View Slide

 3. ՝୊ఏग़͕͢΂ͯʂ

  View Slide

 4. ՝୊ఏग़ʹग़੮
  ͱ͠·͢ɻ

  View Slide

 5. ࢼݧͳ͠ɻ
  ࠷ऴ՝୊͋Γɻ

  View Slide

 6. ͦΕͱ
  େࣄͳ͜ͱʜ

  View Slide

 7. *OUFSOFU&YQMPSFS *&

  ࢖༻ېࢭʂ
  9

  View Slide

 8. Ϟμϯ΢Σϒϒϥ΢β
  ͕
  ੈքͷৗࣝ
  Firefox Chrome Safari Edge Chromium

  View Slide

 9. *&ʹىҼ͢Δ
  τϥϒϧ͸
  ରԠ͠·ͤΜʂ
  ͦͷͨΊʹ࣌ؒΛׂ͘͜ͱ͸ɺଞͷֶੜʹ΋໎࿭Ͱ͢ɻ

  View Slide

 10. https://japanese.engadget.com/2019/02/08/internet-explorer-ie/

  View Slide

 11. ϚΠΫϩιϑτ΋
  ࢖༻தࢭΛ
  ཁ๬ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 12. ͔͠΋ɺ
  αϙʔτऴྃ
  ·Ͱ
  ͋ͱ̍िؒʂʂ

  View Slide

 13. View Slide

 14. Θ͔Βͳ͍
  ݴ༿͸
  ੵۃతʹάάΔ

  View Slide

 15. ଞਓͷఏग़෺͸
  ࢀߟʹ͢Δɻ
  ࣗ෼ͷఏग़෺ͱ
  ൺֱ͢Δɻ

  View Slide

 16. ͦΕͰ΋
  Θ͔Βͳ͍
  ͜ͱ͸
  ԕྀͳ࣭͘໰ʂ

  View Slide

 17. तۀ಺
  ίϛϡχέʔγϣϯ
  πʔϧ

  View Slide

 18. View Slide

 19. ·ͣɺ

  View Slide

 20. ͜ͷϑΥʔϜʹొ࿥
  https://
  goo.gl/6eoXFq
  ˞طʹࠓֶظɺଞͷतۀ౳ͰϑΥʔϜೖྗ͍ͯ͠Δਓ͸ෆཁͰ͢ɻ

  View Slide

 21. ˞طʹࠓֶظɺଞͷतۀ౳ͰϑΥʔϜೖྗ͍ͯ͠Δਓ͸ෆཁͰ͢ɻ

  View Slide

 22. ͦͯ͠

  View Slide

 23. ͜ͷतۀதʹ
  4MBDLʹϩάΠϯ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ

  View Slide

 24. Ҏ߱ɺҎԼͷ63-ͰຖճϩάΠϯɻ

  IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

  View Slide

 25. IUUQTGVSVIBTIJMBCTMBDLDPN
  TJTJ
  νϟϯωϧ

  View Slide

 26. ࣭໰͸
  4MBDLतۀνϟϯωϧ
  ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ
  तۀνϟϯωϧ͸TJTJ
  %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ

  View Slide

 27. ՝୊ͷఏग़͸
  Λ࢖͍·͢ʂ

  View Slide

 28. View Slide

 29. 4MBDLͷ
  TJTJ
  νϟϯωϧʹ
  $MBTTSPPNͷ63-
  هࡌͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 30. ϋΠϑϨοΫε
  ΦϯσϚϯυ
  ͰडߨͰ͖·͢ɻ

  View Slide

 31. ΋͏Ұͭ
  ॏཁͳ͜ͱɻ

  View Slide

 32. ύʔϚϦϯΫ
  1FSNBMJOL

  View Slide

 33. ఏग़෺͸
  1FSNBMJOLͰ
  ఏग़͢Δ͜ͱ͕
  ଟ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 34. ΍ΓํΛ
  ࠓ೔͔ͬ͠ΓֶΜͰ

  View Slide

 35. ຖճඞͣ
  ՝୊Λఏग़
  ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ʢక੾ա͗ͯ΋ఘΊͳ͍ʣ

  View Slide

 36. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

  View Slide

 37. l஍ਤΛඳ͜͏z

  View Slide

 38. (*4
  (FPHSBQIJD
  *OGPSNBUJPO
  4ZTUFN
  ஍ ཧ ৘ ใ γ ε ς Ϝ
  ˞ ޙ ड़ ͷ 4 * 4 Α Γ ΋ Ұ ൠ త ͳ ༻ ޠ

  View Slide

 39. 4*4
  4QBUJBM
  *OGPSNBUJPO
  4ZTUFN
  ۭ ؒ ৘ ใ γ ε ς Ϝ
  ˞ ୠ ͠ ɺ ͜ ͷ ༻ ޠ ͸ Ұ ൠ Խ ͯ͠ ͍ ͳ ͍ ɻ Π ϯ ϑ Υ Ϛ ς Ο Ϋ ε ࣾ ͷ ಉ ໊ Ξ ϓ Ϧ Ͱ ΋ ͳ ͍ ɻ

  View Slide

 40. (*4
  (FPHSBQIJD
  *OGPSNBUJPO
  4ZTUFN
  ஍ ཧ ৘ ใ γ ε ς Ϝ
  ˞ ޙ ड़ ͷ 4 * 4 Α Γ ΋ Ұ ൠ త ͳ ༻ ޠ

  View Slide

 41. ίϯϐϡʔλʔͰ
  ஍ਤΛඳ͘

  View Slide

 42. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%86%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
  Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

  View Slide

 43. ೥୅

  View Slide

 44. $(*4

  View Slide

 45. https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_Geographic_Information_System
  Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

  View Slide

 46. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map

  View Slide

 47. "SD(*4

  View Slide

 48. https://www.esrij.com/products/arcgis/

  View Slide

 49. 2(*4

  View Slide

 50. https://www.qgis.org/

  View Slide

 51. ͜ͷतۀͰ͸
  Ұൠతͳ
  (*4͕
  ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔɻ

  View Slide

 52. ͔͠΋
  ϒϥ΢βͱ
  εϚϗͷΈ

  View Slide

 53. 0QFO4USFFU.BQ
  04.

  View Slide

 54. ࠓ೔͸04.Λ
  ࢖͍·͢ɻ

  View Slide

 55. དྷि·Ͱͷ՝୊ɿ

  View Slide

 56. Ϟϧυό΢ΫϥΠφ
  ࠃڥ෇ۙͷ
  ݐ෺஍ਤΛඳ͘ɻ

  View Slide

 57. 04.ΞΧ΢ϯτ࡞੒
  https://www.openstreetmap.org/user/new

  View Slide

 58. Ϟϧυόݐ෺λεΫ
  https://tasks.teachosm.org/projects/1422

  View Slide

 59. Ұਓ
  ̎λεΫҎ্

  View Slide

 60. (PPHMF
  $MBTTSPPNʹ
  ʮϦϯΫʯͱͯ͠
  ఏग़

  View Slide

 61. དྷि
  ͸
  ϑΟʔϧυௐࠪ
  ͷͨΊ
  ΦϯσϚϯυ
  ͱ͠·͢ɻ

  View Slide

 62. ਓɺ
  ࠷௿̎λεΫϝογϡ
  Λ
  $PNQMFUF

  View Slide

 63. 5FBDI04.
  5BTLJOH.BOBHFS
  ͷ
  ϢʔβʔϓϩϑΝΠϧ
  1FSNBMJOL63-Λ
  ϦϯΫͱͯ͠ఏग़ɻ

  View Slide

 64. IUUQTUBTLTUFBDIPTNPSHVTFST
  ."1DPODJFSHF
  ϢʔβʔϓϩϑΝΠϧ
  1FSNBMJOL63-
  αϯϓϧ

  View Slide

 65. https://tasks.teachosm.org/user/MAPconcierge
  ྫ͑͹ݹڮͷΞΧ΢ϯτͩͱҎԼͷURL͕ Permalink URL
  1FSNBMJOL63-ͬͯԿʁ

  View Slide

 66. క੾


  +45
  ʢݪଇ̍िؒҎ಺ʹఏग़ʣ

  View Slide

 67. %&.0
  तۀͷө૾͸ɺ12࣌ؒҎ಺ʹ
  Google Classroom ܦ༝Ͱڞ༗͠·͢ɻ
  Կ౓Ͱ΋෮शͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 68. ࢀߟࢿྉ
  https://youtu.be/DBgWSsp53Ps

  View Slide

 69. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide