Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

阿澄佳奈と昇竜拳

 阿澄佳奈と昇竜拳

Ba0b2e7a2783ae54f12665086315ed83?s=128

h3poteto

May 30, 2016
Tweet

Transcript

 1. Ѩ੅Ղಸͱঢཽݓ @h3_poteto

 2. About me • Akira Fukushima • github: h3poteto • twitter:

  @h3_poteto • like: Ѩ੅Ղಸ
 3. Ѩ੅Ղಸ͸੠༏Ͱ͢

 4. Ѩ੅Ղಸͷ੠Λຖ೔ฉ͖͍ͨ

 5. botʹ͠Α͏ • youtubeͱχίχί ಈըΛεΫϨΠϐϯ ά • Ѩ੅ՂಸͷಈըΛ DBʹஷΊͯͭͿ΍͘

 6. None
 7. ױऀ

 8. Ѩ੅පױऀ͕ԿΛݟ͍ͯΔͷ ͔஌Γ͍ͨ

 9. WebαʔϏεʹ͠Α͏

 10. Ѩ੅౓ͷՄࢹԽ

 11. Ѩ੅౓ [%]= ʮѨ੅ʯΛؚΉπΠʔτ ਺ / શπΠʔτ਺ ʢ1೔ຖʹࢉग़ʣ

 12. Ͳ͏΍ͬͯࢉग़͠Α͏ʁ

 13. UserstreamͰશͯه࿥͢Δ • UserstreamͰπΠʔτΛ؂ࢹ • ͦͷࡍʹඇಉظॲཧͰѨ੅ϫʔυநग़ɼ
 DBอଘ • ೔࣍όονͰूܭ

 14. UserstreamͰશͯه࿥͢Δ • UserstreamͰπΠʔτΛ؂ࢹ • ͦͷࡍʹඇಉظॲཧͰѨ੅ϫʔυநग़ɼ
 DBอଘ • ೔࣍όονͰूܭ

 15. sidekiqͰඇಉظॲཧ

 16. Redis͕ߴ͍

 17. πΠʔτ͕૿͖͑ͯͨΒ ϝϞϦ଍Βͳ͍

 18. shoryuken

 19. shoryuken • sidekiqʹࣅ͍ͯΔʢϚϧνεϨουʣ • ΩϡʔʹAWS SQSΛ࢖͏

 20. SQS ͍҆ʂ

 21. sidekiqͱൺ΂ͯ • sidekiqͱ͋Μ·ΓมΘΒͳ͍ • ϦτϥΠͷઃఆ͚ͩSQSʹґଘ͢ΔͷͰෳࡶ • sidekiq΄Ͳͷ੒ख़ײ͕ͳ͍ʢΑ͘PullRequestૹΓͨ ͘ͳΔʣ • SQSͷϝοηʔδʹλΠϜΞ΢τ͕͋ΔͷͰ࣌ؒͷ͔

  ͔ΔॲཧΛ͢Δͱ͖͸஫ҙ
 22. خ͍͠ͱ͜Ζ • SQS͕͍҆ • δϣϒ਺͕૿͑ͯ΋ϝϞϦͷ͜ͱؾʹ͠ͳ͘ ͍͍ͯ

 23. Tips • ϦτϥΠִؒͷઃఆ͸SQSͷVisibility TimeoutͰ؅ཧ͢Δ • ϦτϥΠճ਺ͷઃఆ͸SQSͷ DeadLetterQueueΛ࢖͏ • ϩʔΧϧ։ൃͰ͸fake_sqsͱ͍͏gem͕ศར

 24. Redisʹ๞͖ͨΒ ࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞

 25. ͓·͚ • exception notificationͰshoryukenϫʔΧʔ಺ ͷྫ֎Λݕग़͢Δgem