Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Movable Typeビジネス15年目での葛藤!

くりひらじ
November 03, 2018

Movable Typeビジネス15年目での葛藤!

2018年11月3日開催「MTDDC Meetup Tokyo 2018」のTrack2で行ったセッションの抜粋資料です。

- MTビジネスから学んだこと
- Movable Type Premiumの機能紹介

くりひらじ

November 03, 2018
Tweet

More Decks by くりひらじ

Other Decks in Business

Transcript

 1. View Slide

 2. ฏ܀ ݈ଠ࿠

  ʢͻΒ͘Γ ͚ΜͨΖ͏ʣ
  גࣜձࣾεΧΠΞʔΫ

  ηʔϧεɾϚʔέςΟϯά
  ਆಸ઒ੜ·Εࢁསҭͪ
  ৽ଔͰOAػثൢࣾʹೖࣾ
  2006೥ʹεΧΠΞʔΫ ηʔϧεୈ1߸ͱͯ͠ೖࣾ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ձࣾ঺հ
  גࣜձࣾεΧΠΞʔΫ
  - ϓϩμΫτࣄۀ
  - ιϦϡʔγϣϯࣄۀ

  View Slide

 4. ձࣾ঺հ
  גࣜձࣾεΧΠΞʔΫ
  - ϓϩμΫτࣄۀ
  - ιϦϡʔγϣϯࣄۀ

  View Slide

 5. ձࣾ঺հ
  גࣜձࣾεΧΠΞʔΫ
  - ϓϩμΫτࣄۀ
  - ιϦϡʔγϣϯࣄۀ
  άϧʔϓձࣾ
  - ϑΝʔϜϊʔτϗʔϧσΟϯάε
  - ϑΝʔϜϊʔτ

  View Slide

 6. ձࣾ঺հ
  גࣜձࣾεΧΠΞʔΫ
  - ϓϩμΫτࣄۀ
  - ιϦϡʔγϣϯࣄۀ
  άϧʔϓձࣾ
  - ϑΝʔϜϊʔτϗʔϧσΟϯάε
  - ϑΝʔϜϊʔτ

  View Slide

 7. View Slide

 8. # ͓Θͼ

  View Slide

 9. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 10. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 11. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 12. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 13. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 14. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 15. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 16. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢

  View Slide

 17. Ұ෦಺༰Λมߋ͠·͢
  Movable Type Premium
  ʹ಺༰Λมߋ͓ͯ͠ͱͲ͚͠·͢

  View Slide

 18. ΞδΣϯμ
  # Movable TypeϏδωε15೥໨ͷᷤ౻
  ## ᷤ౻
  ## Movable Type PremiumʢMTPʣͰ͜Μͳ͜ͱͰ͖ΔΑ
  ## ࠓޙͷϩʔυϚοϓ

  View Slide

 19. ˌ Movable TypeϏδωε15೥໨ͷᷤ౻

  View Slide

 20. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝

  View Slide

 21. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝
  ߏங

  View Slide

 22. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝
  MTCMSϦϦʔε
  ߏங

  View Slide

 23. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝
  MTCMSϦϦʔε
  ߏங
  ιϑτ΢ΣΞൢച

  View Slide

 24. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝
  MTCMSϦϦʔε
  Πϯτϥ޲͚αʔϏεɾϓϩμΫτ ։࢝
  ߏங
  ιϑτ΢ΣΞൢച

  View Slide

 25. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝
  MTCMSϦϦʔε
  Πϯτϥ޲͚αʔϏεɾϓϩμΫτ ։࢝
  ߏங
  ιϑτ΢ΣΞൢച
  αϙʔτ

  View Slide

 26. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝
  MTCMSϦϦʔε
  Πϯτϥ޲͚αʔϏεɾϓϩμΫτ ։࢝
  MTCMS SaaSܕ ։࢝
  ߏங
  ιϑτ΢ΣΞൢച
  αϙʔτ

  View Slide

 27. 2004
  2010
  2005
  2015
  εΧΠΞʔΫઃཱ

  MTΛར༻ͨ͠Ϗδωεϒϩάɾ΢ΣϒαΠτߏங ։࢝
  MTCMSϦϦʔε
  Πϯτϥ޲͚αʔϏεɾϓϩμΫτ ։࢝
  MTCMS SaaSܕ ։࢝
  ߏங
  ιϑτ΢ΣΞൢച
  αϙʔτ
  ϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 28. ΞδΣϯμ
  # Movable TypeϏδωε15೥໨ͷᷤ౻
  ## ᷤ౻
  ## Movable Type PremiumʢMTPʣͰ͜Μͳ͜ͱͰ͖ΔΑ
  ## ࠓޙͷϩʔυϚοϓ

  View Slide

 29. # ᷤ౻ Case 1
  ಉ͡ݴ༿Ͱ΋ଊ͑ํ͕
  ͕ͪͬͨΓ͢Δ ໰୊

  View Slide

 30. # ᷤ౻ Case 1
  ಉ͡ݴ༿Ͱ΋ଊ͑ํ͕
  ͕ͪͬͨΓ͢Δ ໰୊
  ςϯϓϨʔτ

  View Slide

 31. # ᷤ౻ Case 1
  ಉ͡ݴ༿Ͱ΋ଊ͑ํ͕
  ͕ͪͬͨΓ͢Δ ໰୊
  MTςϯϓϨʔτͷͭ΋ΓͰ
  Ͱ͖·͢Αʂ
  ͬͯ࿩ͯͨ͠Β
  ςϯϓϨʔτ

  View Slide

 32. # ᷤ౻ Case 1
  ಉ͡ݴ༿Ͱ΋ଊ͑ํ͕
  ͕ͪͬͨΓ͢Δ ໰୊
  MTςϯϓϨʔτͷͭ΋ΓͰ
  Ͱ͖·͢Αʂ
  ͬͯ࿩ͯͨ͠Β
  ςϯϓϨʔτ
  ͓٬͞Μ͸ίϯςϯπΤϦΞͷ
  ςϯϓϨʔτͷͭ΋ΓͰ࿩ͯ͠
  ͍ͨͷͰɺ͋ͱ͔Βௐ੔େม

  View Slide

 33. # ᷤ౻ Case 2
  ։ൃ޻਺ࢉग़͸

  ͦΕͳΓʹେม ໰୊

  View Slide

 34. # ᷤ౻ Case 2
  ։ൃ޻਺ࢉग़͸

  ͦΕͳΓʹେม ໰୊
  ͋Ε΋΄͍͠
  ͜Ε΋΄͍͠
  ΋ͬͱ΄͍͠ɹͱ͍͏͝ཁ๬

  View Slide

 35. # ᷤ౻ Case 2
  ։ൃ޻਺ࢉग़͸

  ͦΕͳΓʹେม ໰୊
  ༧ࢉऔΓ͕͋ΔͷͰɺ
  དྷिૣΊʹ͸ֹۚ΄͍͠Ͱ͢
  ͋Ε΋΄͍͠
  ͜Ε΋΄͍͠
  ΋ͬͱ΄͍͠ɹͱ͍͏͝ཁ๬

  View Slide

 36. # ᷤ౻ Case 2
  ։ൃ޻਺ࢉग़͸

  ͦΕͳΓʹେม ໰୊
  ༧ࢉऔΓ͕͋ΔͷͰɺ
  དྷिૣΊʹ͸ֹۚ΄͍͠Ͱ͢
  ͋Ε΋΄͍͠
  ͜Ε΋΄͍͠
  ΋ͬͱ΄͍͠ɹͱ͍͏͝ཁ๬
  ͋Ε ͸hogehoge֬ೝඞཁͰ͢
  ͜Ε ͸hugahuga֬ೝඞཁͰ͢
  ΋ͬͱ΄͍͠ ͸ɾɾɾɾ

  View Slide

 37. # ᷤ౻ Case 3
  ʢଞͷαʔϏεʹ͋Δ͔Βʣ
  ؆୯ʹͰ͖ΔͰ͠ΐ ໰୊

  View Slide

 38. # ᷤ౻ Case 3
  ʢଞͷαʔϏεʹ͋Δ͔Βʣ
  ؆୯ʹͰ͖ΔͰ͠ΐ ໰୊
  ձһػೳ
  ϚΠϖʔδػೳ
  ϫʔΫϑϩʔػೳ

  View Slide

 39. # ᷤ౻ Case 3
  ʢଞͷαʔϏεʹ͋Δ͔Βʣ
  ؆୯ʹͰ͖ΔͰ͠ΐ ໰୊
  ͍Ζ͍Ζߟ͑ͳ͖ΌͰ͢Α
  ձһػೳ
  ϚΠϖʔδػೳ
  ϫʔΫϑϩʔػೳ

  View Slide

 40. # ᷤ౻ Case 3
  ʢଞͷαʔϏεʹ͋Δ͔Βʣ
  ؆୯ʹͰ͖ΔͰ͠ΐ ໰୊
  ͍Ζ͍Ζߟ͑ͳ͖ΌͰ͢Α
  ձһػೳ
  ϚΠϖʔδػೳ
  ϫʔΫϑϩʔػೳ
  ͍Γ·͢ʁʁ

  View Slide

 41. # ᷤ౻ Case 4
  ͑ʂͦΜͳʹ͠·͢ʁɹ໰୊

  View Slide

 42. # ᷤ౻ Case 4
  ͑ʂͦΜͳʹ͠·͢ʁɹ໰୊ ͍Ζ͍Ζߟ͑ͳ͖ΌͰ͢Α

  View Slide

 43. # ᷤ౻ Case 4
  ͑ʂͦΜͳʹ͠·͢ʁɹ໰୊
  ͡Ό͋ɺ͜Εͱ͜Ε͸ͣͯ͠
  ΋͏1ճݟੵ͍ͩ͘͞
  ͍Ζ͍Ζߟ͑ͳ͖ΌͰ͢Α

  View Slide

 44. # ᷤ౻ Case 4
  ͑ʂͦΜͳʹ͠·͢ʁɹ໰୊
  ͜Εͱ͜Ε͸ͣͯ͠
  ΋͏1ճݟੵ͍ͩ͘͞
  ͍Ζ͍Ζߟ͑ͳ͖ΌͰ͢Α
  ͔ͩΒݴͬͨ͡Όͳ͍

  View Slide

 45. # ᷤ౻ Case 5
  Know Whoɹ໰୊

  View Slide

 46. # ᷤ౻ Case 5
  Know Whoɹ໰୊
  Aࣾ͞Μ͸͜Μͳ෩ʹͭͬͨ͘
  Bࣾ͞Μ͸͋Μͳ෩ͩ

  View Slide

 47. # ᷤ౻ Case 5
  Know Whoɹ໰୊
  ୲౰ͷҟಈɾଔۀ
  Aࣾ͞Μ͸͜Μͳ෩ʹͭͬͨ͘Yo
  Bࣾ͞Μ͸͋Μͳ෩ͩYo

  View Slide

 48. # ᷤ౻ Case 5
  Know Whoɹ໰୊
  ୲౰ͷҟಈɾଔۀ
  Aࣾ͞Μ͸͜Μͳ෩ʹͭͬͨ͘Yo
  Bࣾ͞Μ͸͋Μͳ෩ͩYo
  Ҿ͖ܧ͗ΊͬͪΌେมʂ

  View Slide

 49. ᷤ౻ɹͷ·ͱΊ
  ͓٬͞Μͷଟछଟ༷ͳཁ๬ʹԠ͑Δʹ͸

  View Slide

 50. ᷤ౻ɹͷ·ͱΊ
  ͓٬͞Μͷଟछଟ༷ͳཁ๬ʹԠ͑Δʹ͸
  ͕࣌ؒඞཁ

  View Slide

 51. ᷤ౻ɹͷ·ͱΊ
  ͓٬͞Μͷଟछଟ༷ͳཁ๬ʹԠ͑Δʹ͸
  ͕࣌ؒඞཁ
  εΩϧ͕ඞཁ

  View Slide

 52. ᷤ౻ɹͷ·ͱΊ
  ͓٬͞Μͷଟछଟ༷ͳཁ๬ʹԠ͑Δʹ͸
  ͕࣌ؒඞཁ
  εΩϧ͕ඞཁ
  ମ੍͕ඞཁ

  View Slide

 53. ᷤ౻ɹͷ·ͱΊ
  ͓٬͞Μͷଟछଟ༷ͳཁ๬ʹԠ͑Δʹ͸
  ͕͔͔࣌ؒΔ
  εΩϧ͕ඞཁ
  ύοέʔδͷػೳҰཡʹͦͷػೳ͕͋Ε͹
  ࢖͏࢖Θͳ͍ٞ࿦Ͱऩଋʂɹ
  ମ੍͕ඞཁ

  View Slide

 54. View Slide

 55. ΞδΣϯμ
  # Movable TypeϏδωε15೥໨ͷᷤ౻
  ## ᷤ౻
  ## Movable Type PremiumʢMTPʣͰ͜Μͳ͜ͱͰ͖ΔΑ
  ## ࠓޙͷϩʔυϚοϓ

  View Slide

 56. ঺հػೳ
  # ػೳ঺հಈը
  ## ϑΥϧμ΍ίϯςϯπσʔλͷ֊૚ʢπϦʔʣදࣔ
  ## ద࣌։ࣔʹ͔͔ͤͳ͍Ξηοτͷެ։ɾඇެ։
  ## ඼࣭؅ཧʹ໾ཱͭɺېࢭϫʔυνΣοΫɾϦϯΫνΣοΫػೳ
  ## ະདྷͷϦϏδϣϯ࡞੒ˍ༧໿ࠩ͠ସ͑ʢඥͮ͘Ξηοτͷ༧໿ެ։/ඇެ։΋ରԠʣ
  ## ॊೈʹઃఆͰ͖Δଟஈ֊ϫʔΫϑϩʔ
  ## ެ։αʔό΁ͷ഑৴
  ## هࣄɾϖʔδɾΧςΰϦηοτɾίϯςϯπσʔλɾϢʔβʔͳͲͷҰׅొ࿥
  # ػೳ͚ͩ঺հ
  ## ϖʔδ෼ׂ
  ## ෳ਺αΠτҰׅ࠶ߏங
  ## ίϯςϯπෳ੡
  ## ಈతϓϨϏϡʔ
  ## ίϯϑϦΫτ๷ࢭ
  ## ؅ཧը໘ΧελϚΠζʢMTAppjQuery by bitpart͞Μʣ
  ## ϑΥʔϜػೳʢMovable type.net Form by sixapart͞Μʣ

  View Slide

 57. ΞδΣϯμ
  # Movable TypeϏδωε15೥໨ͷᷤ౻
  ## ᷤ౻
  ## Movable Type PremiumʢMTPʣͰ͜Μͳ͜ͱͰ͖ΔΑ
  ## ࠓޙͷϩʔυϚοϓ

  View Slide

 58. ࠓޙ௥Ճ༧ఆػೳ
  • ೥಺ɹσϦόϦ։࢝ɹʂ

  View Slide

 59. ࠓޙ௥Ճ༧ఆػೳ
  • ೥಺ɹσϦόϦ։࢝ɹ༧ఆɹʂ

  View Slide

 60. ࠓޙ௥Ճ༧ఆػೳ
  • ೥಺ɹσϦόϦ։࢝ɹ༧ఆɹʂ
  • ΋͘ΖΜͰ͍Δػೳ
  • ଟݴޠରԠ
  • mtmmʢΈͨ··౤ߘʣ
  • αΠτશମϓϨϏϡʔ

  View Slide

 61. ͝ཁ๬ͷػೳʹ͍ͭͯɺ

  ͥͻ৘ใަ׵͍ͤͯͩ͘͞͞ʂ

  View Slide

 62. View Slide