$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

PHPerにもCoderDojoのメンターとしてお手伝いしてほしい その後

 PHPerにもCoderDojoのメンターとしてお手伝いしてほしい その後

PHPカンファレンス関西2016でLTした、CoderDojoとDojoCon Japan 2016についてのスライドです。

Ippei Sumida

July 16, 2016
Tweet

More Decks by Ippei Sumida

Other Decks in Education

Transcript

 1. PHPerʹ΋CoderDojoͷ
  ϝϯλʔͱͯ͠

  ͓ख఻͍ͯ͠΄͍͠ɹͦͷޙ
  PHP Conference Kansai 2016

  2016.07.16

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ֯ాɹҰฏʢ͢Έͩɹ͍ͬ΃͍ʣ
  • 2016.07͔ΒϑϦʔϥϯεʹδϣϒνΣϯδ
  • PHP, iOS, AndroidΤϯδχΞ
  • CoderDojo੢ٶɾകాɹϝϯλʔɺੈ࿩ਓձ
  • CoderDojoຕํɹ୅ද

  View Slide

 3. ڈ೥ͷLTͷ͓͞Β͍

  View Slide

 4. 8IBUJT$PEFS%PKP
  ϘϥϯςΟΞʢϝϯλʔʣ͕ࢠڙͨͪʹ
  ແྉʢඇӦརʣͰڭ͑Δఆظ։࠵ͷ
  ίʔσΟϯάಓ৔Ͱ͢ɻ

  View Slide

 5. Χࠃɹͷಓ৔
  IUUQTDPEFSEPKPDPN

  View Slide

 6. IUUQTDPEFSEPKPDPN
  ৽ٶ੢ٶകాಸྑ௕Ԭژ

  View Slide

 7. 4DSBUDI
  ϏδϡΞϧϓϩάϥϛϯάݴޠ

  View Slide

 8. "SEVJOP

  View Slide

 9. )5.-
  $44
  +BWB4DSJQU
  1)1

  View Slide

 10. ϝϯλʔʹͳͬͯ΄͍͠ʂ
  • υϠإͰ͖Δ
  • ͜Ͳ΋ͷॊೈͳൃ૝ʹ৮ΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ةػײΛײ͡Δɻ
  • ࣗ෼ͷཧղ౓Λ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 11. اۀ͞Μʹ΋͝ࢧԉͯ͠΄͍͠
  • ೥ʑ͜Ͳ΋ͷࢀՃ͕૿͍͑ͯΔͷͰ޿͍ձ৔
  Λ୳͍ͯ͠Δ
  • ͓ۚͰղܾʢʹد෇ʣͰ΋OKʂ

  View Slide

 12. LTޙ

  View Slide

 13. ϝϯλʔʹͳΓ͍ͨͱ͍͏

  ໰͍߹Θ͕ͤ૿͑Δ
  • ʮPHPΧϯϑΝϨϯε͔Βདྷ·ͨ͠ʯ
  • ʮυϠᰓͰ͖Δͱฉ͍ͯʯ
  • ϝϯλʔʹͳ͍͍ͬͯͨͩͨํ΋ʂ


  View Slide

 14. ϝϯλʔ͕૿͑ͨͷͰ

  View Slide

 15. IUUQTDPEFSEPKPDPN
  ৽ٶ੢ٶകాಸྑ௕Ԭژ
  ࡖେ௡ੜۨ໌ੴ෬ݟຕํ

  View Slide

 16. αϙʔτ͢Δ಺༰΋
  ϨϕϧΞοϓʂ

  View Slide

 17. Minecraft Pocket Edition
  PluginʢPHPʣ
  • Minecraft PEͷݸਓαʔόͰಈ࡞
  ͢ΔϓϥάΠϯ
  • αʔό಺ʹ͍Δਓ͕ࢮΜͩΒ௨஌
  • αʔό಺ʹ͍ΔਓͨͪʹϓϨθϯ
  τΛଃΔɻ

  View Slide

 18. ΦϨΦϨ-CLIʢPHPʣ
  • ࣗ෼ઐ༻ίϚϯυͷ։ൃ
  • ύεϫʔυೝূͯ͠ར༻Մೳ
  • ֤ίϚϯυΛ̍Ϋϥεͱͯ͠։ൃ
  • Ϧιʔε͸Git؅ཧ

  View Slide

 19. Enchant.jsʢJavaScriptʣ
  • ϒϥ΢β্Ͱಈ࡞͢ΔήʔϜ
  • Scratch͔Βͷస޲͕ଟ͍
  • ΞΫγϣϯήʔϜΛ։ൃத

  View Slide

 20. PHPerͷΈͳ͞·

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

  View Slide

 21. Ͱ͸ɺࠓ͍͍ײ͡ͳͷ͔ʁ

  View Slide

 22. ·ͩ଍Γͳ͍

  View Slide

 23. CoderDojoͷࠓ
  • ϝϯλʔͷ਺΋૿͑ͨʂ
  • ಓ৔΋૿͑ͨʂ
  • αϙʔτ͢Δ಺༰΋ϨϕϧΞοϓʂ
  Ͱ΋…

  View Slide

 24. ϝϯλʔ૿Ճ཰ɹʻɹ͜Ͳ΋Ԡื૿Ճ཰

  View Slide

 25. CoderDojoͷࢀՃر๬ऀͷಈ޲
  ʢCoderDojo੢ٶ/കాͷ৔߹ʣ
  0
  20
  40
  60
  80
  2014೥1݄ 2014೥2݄ 2014೥3݄ 2014೥4݄ 2014೥5݄ 2014೥6݄ 2014೥7݄ 2014೥8݄ 2014೥9݄ 2014೥10݄ 2014೥11݄ 2014೥12݄ 2015೥1݄ 2015೥2݄ 2015೥3݄ 2015೥4݄ 2015೥5݄ 2015೥6݄ 2015೥7݄ 2015೥8݄ 2015೥9݄ 2015೥10݄ 2015೥11݄ 2015೥12݄
  ड͚ೖΕ਺ ਃ͠ࠐΈ਺

  View Slide

 26. ͜Ͳ΋ϓϩάϥϛϯά΁͞Βʹ

  ஫໨͕ू·Δ

  View Slide

 27. CoderDojoകాɹ6݄ͷΩϟϯηϧ଴ͪ
  59໊!!

  View Slide

 28. ΍ͬͺΓϝϯλʔ଍Γͳ͍

  View Slide

 29. ձ৔΋·ͩ·ͩ଍Γͳ͍
  ͦ͜Ͱ…

  View Slide

 30. View Slide

 31. DojoCon Japan 2016ɹ8/27
  ։࠵ʂ
  • CoderDojoͷΧϯϑΝϨϯεΛ೔ຊॳ։࠵
  • ϝϯλʔ΍ಓ৔ӡӦͷϊ΢ϋ΢ͳͲΛڞ༗͢Δ໨తͷΧϯ
  ϑΝϨϯε
  • ͜Ͳ΋ϓϩάϥϛϯάڭҭͷୈҰਓऀ

  Ѩ෦ɹ࿨޿͞Μ΍ɺCoderDojoࡒஂRoss O’Neil͞ΜͳͲ
  ଟ਺ͷεϐʔΧʔ
  • ͜Ͳ΋ͨͪͷ࡞඼΋లࣔ༧ఆɻ

  View Slide

 32. http://dojocon.coderdojo.jp

  View Slide