$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ドメインモデルのつくり方

irof
November 19, 2022

 ドメインモデルのつくり方

2022-11-19T14:50
レッツゴーデベロッパー DECADE
[仙台]Rakuten Technology Conf feat. レッツゴーデベロッパー

https://rakutentechsendai.connpass.com/event/264431/

irof

November 19, 2022
Tweet

More Decks by irof

Other Decks in Technology

Transcript

 1. υϝΠϯϞσϧͷ
  ͭ͘Γํ
  5
  Ϩοπΰʔσϕϩούʔ%&$"%&
  <ઋ୆>3BLVUFO5FDIOPMPHZ$POGGFBUϨοπΰʔσϕϩούʔ
  !JSPG

  View Slide

 2. ΦϚʔδϡݩ
  https://speakerdeck.com/a_suenami/domeinmoderufalsetukurifang-number-5000dai

  View Slide

 3. ίϯςΩετ
  https://speakerdeck.com/irof/
  moderingufalsekihon-number-kanjava-number-
  mixleap
  https://irof.hateblo.jp/entry/2020/03/09/120640

  View Slide

 4. @irof
  ⼤阪 、
  関⻄Java 会
  数年何 件
  個⼈事業主@ 6歳
  開発全域 ⼿伝
  久々 外 出

  View Slide

 5. " "
  事 ⾏
  世界

  意図 使

  View Slide

 6. υϝΠϯ
  > >
  ⽅ > ⽅

  View Slide

 7. ͍ΖΜͳυϝΠϯ
  IUUQTJSPGNF
  ϦϨʔγϣφϧϞσϧͷυϝΠϯ
  ςετٕ๏ͷυϝΠϯ෼ੳ
  ܉ࣄυϝΠϯ
  ʢଞʹ΋৭ʑʣ

  View Slide

 8. ΠϯλʔωοτͷυϝΠϯ
  ໊લۭؒ
  Έͳ͞Μ͸ݸਓͰ࣋ͬͯΔυϝ
  ΠϯɺԿݸ͘Β͍͋Γ·͢ʁ
  ෳ਺࣋ͬͯΔ͜ͱΛલఏʹ͢Δͳ

  View Slide

 9. ΠϯλʔωοτͷΫϩευϝΠϯ
  $034ͱ͔944ͱ͔
  ੬ऑੑͱ͔$PPLJFͲ͏͠Α͏ͱ
  ͔ͦ͏͍͏ܥͷ໘౗͞
  एׯωΨςΟϒͳΠϝʔδ

  View Slide

 10. ܉ࣄͷϚϧνυϝΠϯ

  ւ
  ۭ
  Ӊ஦
  αΠόʔ

  ւ
  ۭ
  Ӊ஦
  αΠόʔ
  (軍事 ⽅々、 違 )

  View Slide

 11. ܉ࣄͷΫϩευϝΠϯ

  ւ
  ۭ
  Ӊ஦
  αΠόʔ

  ւ
  ۭ
  Ӊ஦
  αΠόʔ

  View Slide

 12. %%%ຊͷυϝΠϯ
  *UJTJOUIFEPNBJOJUTFMG UIF
  BDUJWJUZPSCVTJOFTTPGUIFVTFS
  ʮϏδωευϝΠϯʯͱ͔ʮٕ
  ज़υϝΠϯʯͱ͔ଞͷυϝΠϯ
  ͸म০෇͖Ͱهड़

  View Slide

 13. ࣮ફ%%%ຊͷυϝΠϯ
  「 何 」 正⾯ 説明

  View Slide

 14. ਺ֶ༝དྷͷυϝΠϯ
  ϦϨʔγϣφϧϞσϧͷυϝΠϯ
  ஋ͷൣғ
  ςετٕ๏ͷυϝΠϯ෼ੳ
  ஋ͷൣғ͚ͩͲɺಛʹ૊Έ߹ΘͤΔͱ
  ͖ʹ࢖ΘΕ͍ͯΔ

  View Slide

 15. υϝΠϯʹྖҬ

  View Slide

 16. υϝΠϯʹྖҬ
  ྖҬ͸ࢸΔॴʹ͋Δ
  ྖҬ͸ࢸΔϨΠϠʔʹ͋Δ
  ԿʹͰ΋υϝΠϯΛݟग़ͤΔ
  ΈΜͳυϝΠϯΛ͍࣋ͬͯΔ

  View Slide

 17. υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  ΈΜͳυϝΠϯΛ͍࣋ͬͯΔ
  「 」 ⾔ 単位

  View Slide

 18. υϝΠϯ
  υϝΠϯʹ΋υϝΠϯ͕͋Δ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ

  View Slide

 19. υϝΠϯ υϝΠϯ
  ؔ࿈ͨ͠ΓॏͳͬͨΓ͢Δ
  υϝΠϯ

  View Slide

 20. υϝΠϯͱ͸
  ͳΜ͔͜͏ɺൣғͷ͋Δͳʹ͔
  ࣝผ͢ΔՁ஋͕͋Δൣғ
  ໊͍͍ͩͨલ͕ͭ͘
  ࣝผͨ͠΋ͷ͸ࣝผࢠ͕͋ΔΘ͚Ͱ

  View Slide

 21. υϝΠϯͱ͸
  ͳΜͰ΋υϝΠϯͩͬͯݴͬͨΒ
  υϝΠϯʹͳΓͦ͏

  View Slide

 22. Ϟσϧ
  > >
  ⽅ > ⽅

  View Slide

 23. ʁ

  View Slide

 24. ඥ෇͖౾෗
  ʮϞσϧʹ͜Εʯͱࢥ͍ͬͯΔ
  ਓ͕͍ͨΓ͢ΔṖͷ෺ମɻ
  📛tofu on
  fi
  re

  View Slide

 25. ࡢ೔ͷҠಈதʢωοτͳ͠ʣ࣌ࠁ
  ͔ͩΒεΫγϣ͡Όͳࣸ͘ਅͰ͢ɻ

  View Slide

 26. օ༷ͷ୅Ҋ
  ഥࢠ໦
  ψϯνϟΫ
  ࢳి࿩
  ϒϩοΫνΣʔϯ
  ⾊々貰 紐付 ⾖腐 ⾏

  View Slide

 27. Ϟσϧʺඥ෇͖౾෗

  View Slide

 28. Ϟσϧʹ໛ܕ

  View Slide

 29. Ϟσϧʹ໛ܕ
  ಛ௃Λڧௐͨ͠΋ͷ
  ڧௐ͍ͨ͠΋ͷҎ֎ΛՄೳͳݶΓ࡟Γ
  མͱͯ͠࡞ΒΕΔ
  σϑΥϧϝͱߟ͑ͯ΋ྑ͍
  ҙਤతͳมܗ

  View Slide

 30. ϞσϧϦϯάʹআڈ
  ௥ՃʹΑΔϞσϦϯά΋ෆՄೳ
  Ͱ͸ͳ͍͕ɺਓ͸ϊΠζͷԿʹऒ
  ͖͚ͭΒΕΔ͔Θ͔Βͳ͍ɻ
  ͍͘Βʮ͜͜͸ࠓճͷର৅͡Όͳ͍Ͱ
  ͢ʯͱݴͬͯ΋ɺϫΠϠʔϑϨʔϜग़
  ͢ͱϑΥϯτͷ࿩ͯ͘͠Δ͠ʜʜɻ

  View Slide

 31. Ϟσϧʹ໛ܕ
  ໛͍ͯ͠Δͱݴ͑Δ࡞Γ෺
  ৮ΕΔʢ͍͍ͩͨʣ
  ಈ͘ʢ΋ͷ΋͋Δʣ

  View Slide

 32. ඥ෇͖౾෗Ϟσϧ
  ౾෗͕Ϟϊɺඥ͕ؔ࿈
  ϞϊͱϞϊͷؔ࿈Ҏ֎Λ࡟͗མ
  ͱͨ͠΋ͷɻ
  ඥ෇͖౾෗˥Ϟσϧʁ

  View Slide

 33. ΋͏গ͠࢒͢
  ໊લɺؔ࿈ͷํ޲ɺଟॏ౓
  ͜ΕΒ΋Ϟσϧͷ༻్࣍ୈͰϊ
  ΠζʹͳΓ͏Δ
  Ͳ͏ϊΠζʢअຐʣ͔ߟ͑Δͷ΋໘ന͍
  "
  #
  0..n

  View Slide

 34. Ϟσϧͷཁ఺
  ݶք·Ͱγϯϓϧʹ͢Δ΋ͷ͔ͩ
  Βগ͠ͷࠩʹҙຯ͕͋Δ
  Α͏ʹಡΈऔΕͯ͠·͏
  ্ͷਤ͸ʮͳΜͰؙ֯ʁʯ
  ҙຯͷҧ͍͕ͳ͍ͳΒ༳Β͞ͳ͍

  View Slide

 35. Ϟσϧ͕໾ཱͭ৔໘͸ݶΒΕΔ
  ඥ෇͖౾෗ͳΜͯ఻ΘΔΘ͚͕
  ͳ͍͕ग़ൃ఺
  ఻ΘΔ͔ࢼ͘͢Β͍ͷؾ࣋ͪͰ࢖͏
  ఻ΘΒͳ͍Ϟσϧ͸
  🤬

  View Slide

 36. ఻ΘΔϞσϧ
  ԿΛڧௐͨ͠΋ͷ͔Θ͔Δ
  ͦͷڧௐʹΑΓऔΓ૊Έ͍ͨ໰
  ୊ͷํ޲ੑ͘Β͍͸߹͍ͬͯΔ
  ͜ͱ͕Θ͔Δ

  View Slide

 37. Ϟσϧ͸γϯϓϧΛଚͿ
  ߟ͑ΔͨΊͷ࠷௿ݶͷ৘ใྔ
  ෆ଍ͯ͠͸͍͚ͳ͍
  ࢛ଇԋࢉ͸ܭࢉͷϞσϧ
  ӈลࠨล͕Α͘࿩୊ʹͳΔ͕ɺϞσϧ
  ʹ࢒͍ͬͯΔҎ্ɺ࢖ΘΕͯ͠·͏ͷ
  ͸࢓ํ͕ͳ͍ɻ

  View Slide

 38. Ϟσϧͱ͸
  ͳΜ͔͜͏ɺγϯϓϧͳͳʹ͔
  ԿΛ࢒͍ͯ͠Δ͔ʹґΔ
  Կ͔ͷ໾ཱͯΔͨΊͷϞσϧԽ

  View Slide

 39. Ϟσϧͱ͸
  ͳΜͰ΋ϞσϧͩͬͯݴͬͨΒϞ
  σϧʹͳΓͦ͏

  View Slide

 40. υϝΠϯϞσϧ
  > >
  ⽅ > ⽅
  ( )

  ( )

  View Slide

 41. υϝΠϯͷϞσϧ
  ࣝผͰ͖Δͳʹ͔
  γϯϓϧͳͳʹ͔

  View Slide

 42. υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  ΈΜͳυϝΠϯΛ͍࣋ͬͯΔ
  関⼼ 持 切 ⼝ 化

  View Slide

 43. υϝΠϯ
  υϝΠϯʹ΋υϝΠϯ͕͋Δ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ

  View Slide

 44. υϝΠϯΛϞσϧԽ
  υϝΠϯΛࣝผ͢Δ
  υϝΠϯͷυϝΠϯΛࣝผ͢Δ
  υϝΠϯΛ੔ཧ͢Δ
  ࣝผͨ͠΋ͷʹ͸ؔ࿈͕ੜ·ΕΔ

  View Slide

 45. υϝΠϯϞσϧͱ͸
  ྖҬΛࣝผͯ͠
  ྖҬ಺ͷ໰୊Λߟ͑Δ΂͘
  ੾ΓޱΛఆΊͯࡍཱͨͤͯ
  ྖҬ಺ʹߏஙͨ͠΋ͷ

  View Slide

 46. ඥ෇͖౾෗
  ͜Ε͕υϝΠϯͩͱݴ͑Δʁ
  ݴ͑ͳ͍ͳΒ🚮
  ϦονϐΫνϟ΍ϙϯνֆɺԿ͔ͷҰཡͷํ͕Α
  ΄ͲυϝΠϯϞσϧͯ͠Δ͜ͱ΋ଟ͍

  View Slide

 47. υϝΠϯϞσϧͱ੩తߏ଄
  υϝΠϯϞσϧͱ͍͏ͱ੩తߏ
  ଄Λ͋ΒΘ͢͜ͱ͕ଟ͍͕ɺ੩
  తߏ଄͕υϝΠϯϞσϧͰ͸ͳ
  ͍

  View Slide

 48. υϝΠϯϞσϧͱ͸
  ͳΜͰ΋͍͍͚ͲɺԿʹ͢Δ͔͕
  ࣗ༝ͳ΋ͷͷ૊Έ߹Θͤ
  8)"5ͱ)08Λҙࢥܾఆͳ͍ͱ
  ͦ΋ͦ΋ଘࡏ͠ͳ͍ݴ༿
  ( )

  ( )

  View Slide

 49. ͭ͘Γํ
  > >
  ⽅ > ⽅

  View Slide

 50. ͭ͘Γํ
  σϕϩούʔಉ࢜ͷձ࿩͸࣮૷
  ٕज़ʹدΓ͕ͪ
  ʮ)08͡Όͳ͘8):ΛޠΕʯͱ
  ͔ࣖʹͨ͜͠ͱ͸͋Δͱࢥ͏

  View Slide

 51. )08ޠΓʹͳΔߏ଄
  σϕϩούʔ σϕϩούʔ
  999 999

  組織 壁

  View Slide

 52. )08͸ϩʔϧͷนΛӽ͑ͳ͍
  σϕϩούʔ σϕϩούʔ
  999 999

  組織 壁

  View Slide

 53. 8):͸૊৫ͷนΛӽ͑ͳ͍
  σϕϩούʔ σϕϩούʔ
  999 999

  組織 壁

  View Slide

 54. )08͸࿩͠΍͍͢
  ಛʹσϕϩούʔ͸۩ମతͳߦ
  ಈ΍Ξ΢τϓοτʹ௚݁͢Δ͔Β
  ༨ܭͩͱࢥ͏ɻ

  View Slide

 55. υϝΠϯͬͯ͜͜ΑͶ

  組織 壁
  σϕϩούʔ σϕϩούʔ
  999 999

  View Slide

 56. υϝΠϯϞσϧ͸8):Λ໰͏
  ҟ૊৫ʗಉϩʔϧͰ͸ਂ͍࿩͕
  ͦ΋ͦ΋Ͱ͖ͳ͍
  ʮͦ͏͔΋Ͷʯ͕ਫ਼Ұഋ
  ࣅͨܦݧ΍૝૾ྗͰิ͑Δʹͯ͠΋ɺ
  ิ͍Ͱ͔͠ͳ͍

  View Slide

 57. ίϛϡχςΟΠϕϯτͳͲςϯϙϥϦͳ
  ૊৫Ͱ͸ʮ໨తΛಉ͡ͱ͢ΔྖҬʯ͕ઙ͍

  ઙ͍ྖҬ͸ෳࡶͳ͸͕ͣͳ͍
  ਓ޻ͷෳࡶ͸่͠ʹҙਤ͕ೖΔ

  టष͕͞଍Γͳ͍
  ඇෳࡶྖҬͰͷʮෳࡶʹཱͪ޲͔͏ʯυϝ
  ΠϯϞσϧ͸ߩݙ౓͕௿͍

  View Slide

 58. ͯݴ͏͔
  ͍ͯ͏͔୯७ྖҬͷυϝΠϯϞσϦ
  ϯά͸ແҙࣝʹͰ͖͍ͯΔɻ
  Ͱ͖ͳ͍ͱݴͬͯΔਓ͸ʮυϝΠϯ
  ϞσϧʯͱϥϕϧΛషΔ͜ͱʹର͢
  Δߴঘײ͕अຐͯ͠Δؾ͕͢Δɻ
  ݸਓͷ໰୊͡Όͳ͍ɻ

  View Slide

 59. ʜʜͰऴΘΔͱ🤬ͳ
  ͷͰ଍ૡ͍ͯΈΔɻ

  View Slide

 60. ଍ૡ͖
  զʑσϕϩούʔ͸ৗʹҰ඼Ϟ
  ϊʹ௅Έͳ͕Β΋ܦݧΛੜ͔͠
  ͖ͯͨɻ

  View Slide

 61. ଍ૡ͖
  શ͘ҟͳΔΞϓϦέʔγϣϯͰ
  ΋ɺಉ͡։ൃݴޠΛ࢖͍ɺಉ͡
  ϑϨʔϜϫʔΫΛ࢖͍ɺಉ͡ύ
  λʔϯΛ࢖͖ͬͯͨɻ

  View Slide

 62. ଍ૡ͖
  ࣮૷ٕज़͸)08ͷΈͰ੒Γཱͭ
  ͔ͱ͍͏ͱɺͦ͏Ͱ͸ͳ͍ɻ

  View Slide

 63. ଍ૡ͖
  8):Λߟ͑ΔͨΊͷ)08Ͱ͋Ε
  ͹ڞ༗Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 64. ͳΔ΄Ͳ͜Ε
  ύλʔϯݴޠ͔ʜʜ
  DDD ⾔語 。知 。

  View Slide

 65. ͭ͘Γํ
  8):ΛͲ͏ʹ͔͢Δํ๏͕υϝ
  ΠϯϞσϦϯάʹ͓͚Δ)08ͳ
  ͷ͔΋͠Εͳ͍ʁ
  ͱݴ͏͜ͱͰ8):ʹΞϓϩʔν
  ͢Δύλʔϯͱͯ͠%%%ΛಡΉͱ
  ྑ͍͔΋͠Εͳ͍ʁ

  View Slide

 66. υϝΠϯϞσϧͷ
  ͭ͘Γํ
  > >
  ⽅ > ⽅

  View Slide

 67. υϝΠϯϞσϧ͸ͭ͘Ε͍ͯΔ
  ֤ʑͷؔ৺ྖҬʹυϝΠϯ
  ֤ʑͷೝࣝʹϞσϧ
  Կ͔͠ΒͷυϝΠϯϞσϧ͸Ͱ
  ͖͍ͯΔ

  View Slide

 68. Ͱ΋ᐆດ
  ೴಺ʹ͋Δ͚ͩͷϞσϧ͸ෆ੔
  ߹Ͱෆ҆ఆͰشൃ͢Δ
  Ϟσϧͱͯ͠Ͳͷଆ໘Λڧௐͯ͠
  ͍Δ͔΋؍ଌෆೳ
  ؾʹͳΔͱݴ͏͓ؾ࣋ͪϞσϧ

  View Slide

 69. ϞσϦϯάͱݴ͏׆ಈ
  ੠ʹग़͢
  ݴ༿ʹ͢Δ
  Ұཡʹ͢Δ
  ਤʹ͢Δ

  View Slide

 70. ඥ෇͖౾෗ͷٯऻ
  ࣝผ୯Ґͱؔ࿈
  ιϑτ΢ΣΞ։ൃ͸͜ͷ੾ΓޱͰ੒Ռ
  Λ্͛ଓ͚͍ͯΔɻڧྗ͔ͭ൚༻ɻ
  Ґஔʹҙਤ͕͋Δ͔͸ᐆດ

  View Slide

 71. ϞσϧͷϒϥογϡΞοϓ
  ࣗવʹͭ͘Ε͍ͯΔϞσϧΛຏ͍͍ͯ
  ͘ͱݴ͏ಓ
  Կ͔͠ΒͷΨΠυΛ࢖ͬͯํ޲ੑΛ͚ͭͯ
  ͍͘
  ܧଓతʹվળ͠ଓ͚ͯͦ͜ͷϞσϧ
  ࠷ॳ͸νϟν͍͍ͯ͘ɻ
  ສೳͰ׬ᘳͳϞσϧͳΜͯͳ͍ɻ

  View Slide

 72. ೋํ޲ͷͭ͘Γํ
  ࠓ͋Δ΋ͷ͔ΒআڈΛॏͶͯચ
  ࿅͍ͤͯ͘͞
  ؾʹͳΔ΋ͷΛϐοΫΞοϓͯ͠
  ͍͘
  後者 ⽅ 多 気 ⾼

  View Slide

 73. ೋํ޲ͷͭ͘Γํ
  ໾ཱͨͳ͍ ໾ཱͭ
  γϯϓϧ
  ෳࡶ
  https://www.slideshare.net/t_wada/the-spirit-of-tdd
  洗練

  View Slide

 74. υϝΠϯۦಈઃܭ

  View Slide

 75. 999ۦಈ999

  View Slide

 76. 999ۦಈ999
  υϝΠϯۦಈઃܭ
  ςετۦಈ։ൃ
  νέοτۦಈ։ൃ
  ম೑ۦಈɺɺɺɺ

  View Slide

 77. 999ۦಈ999
  ڞ௨͢Δͷ͸લऀΛಓ۩ʹͯ͠ޙऀ
  ʹಇ͖͔͚Δ͜ͱ
  ಈ͔͍ͨ͠ͷ͸ޙऀ
  ۦಈͩͱΤωϧΪʔͷൃ৴ݯ͘Β͍
  ͷΠϝʔδ͚ͩͲɺ%SJWFOͩͱϋϯ
  υϧѲͬͯΔײ΋͋Δʢ͠ͳ͍ʁʣ

  View Slide

 78. υϝΠϯۦಈઃܭ
  υϝΠϯͷྗΛઃܭʹ఻͑ͨΒ͍
  ͍ײ͡ʹಈ͘Α
  ॻ੶ʹʮ੒ޭͨ͠ϓϩδΣΫτ͸
  ๛͔ͳυϝΠϯϞσϧ͕͋ͬͨʯ
  ͱ͔͚͋ͬͨͲɺ௚͍݁ͯ͠Δ͔
  ʹٙ໰͸͋Δɻ

  View Slide

 79. υϝΠϯΛॏͶΔ

  View Slide

 80. ڠۀ͢ΔυϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  共通 持 組織 、
  分断 。
  成⽴ 。

  View Slide

 81. υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯΛॏͶΔ
  …… 。

  View Slide

 82. υϝ
  Πϯ
  υϝ
  Πϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯΛॏͶΔ
  共有 識別
  共有 修飾 「 」 。

  View Slide

 83. υϝΠϯ
  υϝ
  Πϯ
  υϝ
  Πϯ
  ͏·͍͔͘ͳ͍ͷ
  ⽚⽅ 。
  駆動 。

  View Slide

 84. υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  ͍ͪ͘͞͸͡ΊΑ͏
  頑張
  組織固有( 組織 存在 )
  経験 学 進 破綻

  View Slide

 85. υϝΠϯΛॏͶΔ
  Ұ౓Ͱଟ͘͸ڞ༗Ͱ͖ͳ͍
  ؔΘΔϩʔϧ͕ଟ͍΄ͲղܾखஈΛଟ͘औΕΔ
  ϚϧνυϝΠϯͰઓ͑Δ
  ϩʔϧΛލ͍Ͱڞ༗Ͱ͖Δͷ͸૊৫ͷ8):
  Ͱɺ͜ΕΛʮυϝΠϯʯͱͯ͠औΓ૊Ή
  म০ͳ͠ͷʮυϝΠϯʯ͸૊৫Ͱಉ͡
  ʮࣗ෼ʹͱͬͯͷυϝΠϯ͸͜Ε͔ͩΒʜʜʯͱ্ॻ
  ͖͠ͳ͍ɻϩʔϧυϝΠϯ͸ϩʔϧυϝΠϯɻ

  View Slide

 86. υϝΠϯϞσϧͷݕࠪ

  View Slide

 87. ྑ͍υϝΠϯϞσϧ🤔

  View Slide

 88. ྑ͍υϝΠϯϞσϧ🤔
  ໾ཱͭϞσϧ
  ࢖͑ΔϞσϧ
  Ͳ͏΍ͬͯଌΔʁ

  View Slide

 89. ʮྑ͍ʯͷఆٛ
  ҙਤΛࠐΊͯ࡞ͬͨ΋ͷɻ
  આ໌Ͱ͖Δ΋ͷɻ
  ※ 私 思 (異論 承知)

  View Slide

 90. Ϟσϧͷݕࠪ
  ϞσϧΛ࢖ͬͯԿ͔Λઆ໌ͨ͠Β
  ݕࠪͰ͖ΔʢఆੑධՁʣ
  ΨΠυϨʔϧʹԊͬͨϞσϧ͸ఆ
  ྔධՁͰ͖ͳ͘͸ͳ͍
  ίʔυͷϝτϦΫεͱ͔͕ྫ
  ଞͷఆྔධՁ͸ݕূத

  View Slide

 91. υϝΠϯϞσϧͱ࣮૷

  View Slide

 92. Ϟσϧ͸͍͍ײ͡

  View Slide

 93. Ϟσϧ͸͍͍ײ͡
  ͳͷʹ
  ࣮૷ͱဃ཭͍ͯ͠Δ
  ؔ࿈΋Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 94. υϝ
  Πϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  ॏͶͨͭ΋ΓʹͳͬͯΔ
  ⾃分 似 何 作
  ⼈⼒ 。実装 膨 。
  υϝ
  Πϯ

  View Slide

 95. ͭ΋ΓʹͳͬͯΔܯ৊
  ʮ999ͬͯཁ͢Δʹʢϩʔϧυϝ
  Πϯͷʣ:::ʯͰ͢ΑͶ
  ม׵΍຋༁͕ೖΔͱҙຯΛࣦͬͨΓྗ
  ͷ఻ୡ͕Ұํ޲ʹͳͬͨΓ͢Δ
  ͦΕͰෳࡶʹ௅ΜͰෛ͚ͯΔྺ࢙

  View Slide

 96. υϝΠϯϞσϧͱ࣮૷
  Ұக͸͠ͳ͍ɻ
  ͢ΔΘ͚͕ͳ͍ɻ
  ͔͠͠੾Γ཭ͯ͠͸͍͚ͳ͍ɻ

  View Slide

 97. Ұக͸͠ͳ͍͕
  ࣮૷ͷଆ໘ΛϞσϧԽͨ͠΋ͷ
  ͸υϝΠϯϞσϧʹۙࣅͤ͞Δ
  ͜ͱ͸Ͱ͖Δ

  View Slide

 98. ίʔυͷྗΛ࢖͑Δ͸ͣ

  View Slide

 99. Ґஔ෇͚ͱ͔
  JIG wiki参照

  View Slide

 100. υϝΠϯϥΠςΟϯά
  υϝΠϯϞσϧͷ੔߹ੑΛอͭ
  ͨΊɺͦΕ͕ಘҙͳϓϩάϥϛ
  ϯάݴޠͰهड़͠ɺ࣮૷υϝΠ
  ϯ͔ΒυϝΠϯϞσϧʢಛఆ؍
  ఺ͷՄࢹ෺ʣΛ࡞੒͢Δɻ

  View Slide

 101. υϝ
  Πϯ
  υϝ
  Πϯ
  υϝΠϯ
  ࣮૷͔ΒυϝΠϯϞσϧΛ࡞Δ
  限 実装 、
  実装 共有 作 、
  乖離 防 同時 曖昧性 検査 ⾏ 。

  View Slide

 102. +*(͸Ϟσϧͷੜ໋ҡ࣋૷ஔ
  https://speakerdeck.com/irof/kodowodomannakaniju-etashe-ji-apuroti

  View Slide

 103. υϝΠϯϞσϧͷ
  ͭ͘Γํ

  View Slide

 104. υϝΠϯ΍Ϟσϧ͸ͳΜͱ͔ͳΔ
  υϝΠϯ

  View Slide

 105. υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  ಉ͡υϝΠϯʹऔΓ૊ΉͨΊʹ

  View Slide

 106. υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯ
  ͍ͪ͘͞͸͡Ίͯ

  View Slide

 107. υϝ
  Πϯ
  υϝ
  Πϯ
  υϝΠϯ
  ҭ͍ͯͯ͘

  View Slide

 108. υϝ
  Πϯ
  υϝ
  Πϯ
  υϝΠϯ
  υϝΠϯͱϩʔϧυϝΠϯ͕཭Ε
  ͳ͍Α͏ʹ࿈ಈͤ͞Δ
  連動 ⼒ 借
  握 現実的 思 。
  ⾮ 向 DSL 作 ⼀助 、失敗
  歴史 。歴史 学 、 、経験 学 。

  View Slide

 109. υϝΠϯϞσϦϯάͷ8):
  ෳࡶʹెखۭݓͰ௅Ήͷ͸ਏ͍
  ૊৫ͷυϝΠϯ͸ຊ࣭తʹෳࡶ
  ͔ͩΒ૊৫͕ଘࡏ͢Δ
  ຊ࣭తͳෳࡶ͔Β෇ਵతͳෳࡶ͞ʢٕज़ྖҬʣ
  ΛऔΓআ͍ͨΓɺຊ࣭తͳෳࡶ͞ʹ௅ΉͨΊ
  ʹɺυϝΠϯͰϞσϦϯάͯ͠ɺυϝΠϯΛϞ
  σϦϯά͢Δͱݴ͏ಓ۩͕࢖͑Δɻ
  །Ұઈରͷಓ۩Ͱ͸ͳ͍͚޿͘ந৅Խ͸ޮ͘

  View Slide

 110. ʢݴ͏͸қ͠ʣ

  View Slide