$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

レガシーなフロントエンドをリプレイスする

jiko21
November 02, 2019

 レガシーなフロントエンドをリプレイスする

Frontend Conference 2019 #kfug2019
の登壇資料です

jiko21

November 02, 2019
Tweet

More Decks by jiko21

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϨΨγʔͳϑϩϯτΤϯυΛ
  ϦϓϨΠε͢Δ
  Frontend Conference 2019 #kfug2019
  @Daikids2

  View Slide

 2. খౡ େج / Daiki Kojima
  @Daikids2
  @jiko21
  ژ౎େֶେֶӃ৘ใֶݚڀՊM2
  (ଟ෼) ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ

  View Slide

 3. ͓͸ͳ͢͠Δ͜ͱ
  • ϨΨγʔͳϑϩϯτΤϯυΛϦϓϨΠεͨ͠࿩
  • ϨΨγʔͬͯͲΜͳঢ়ଶͩͬͨͷ?
  • ٕज़બఆ͸? ઃܭ͸?
  • Ͳ͏΍ͬͯ͢͢Ί͍ͯͬͨͷ?

  View Slide

 4. ͦ΋ͦ΋

  View Slide

 5. ϨΨγʔͬͯ?

  View Slide

 6. Wikipediaͩͱ…
  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0

  View Slide

 7. ཁ͢Δʹ…
  • ݹ͍!!
  • ෛ࠴
  • ѻ͍ͮΒ͍…

  View Slide

 8. ϑϩϯτͬͯ

  ΘΓ͔͠৽͍͠…

  View Slide

 9. ϨΨγʔͱ͸ؔ܎ͳ͍?

  View Slide

 10. NO!

  View Slide

 11. ϑϩϯτ΋ϨΨγʔʹͳΔΘ͚
  • ৽͍ٕ͠ज़͕͙͢ʹೖͬͯ͘Δ
  • TypeScript, es6…
  • ഁյతͳมߋɾUpdate͕ଟ͍
  • Angular 1.x/2.xͰͷҧ͍

  View Slide

 12. View Slide

 13. ౰࣌ͷٕज़ελοΫ
  • Angular.js (1ܥ)
  • Vue.js (2ܥ) + TypeScript
  • Pug + Sass
  • Gulp

  View Slide

 14. ౰࣌ͷٕज़ελοΫ
  • Angular.js (1ܥ)
  • ։ൃॳظʹಋೖ (Angular (2ܥ)͕ొ৔ͨ͜͠Ζ)
  • JavaScriptͰهड़

  View Slide

 15. ౰࣌ͷٕज़ελοΫ
  • Vue.js (2ܥ)
  • ʮAngular.js͕ͭΒ͍ΑͶʯͱ͍͏͜ͱͰ৽نը໘Ͱ

  ಋೖ
  • TypeScript + Pug + SassͰهड़

  View Slide

 16. Ϗϧυ·ΘΓ͸?

  View Slide

 17. ౰࣌ͷٕज़ελοΫ
  Vue.js
  Angular.js
  Gulp html, css, js
  "OHVMBSͱ7VFKTΛ

  (VMQͰϏϧυ

  View Slide

 18. ౰࣌ͷٕज़ελοΫ
  Vue.js
  Angular.js
  Gulp html, css, js
  "OHVMBSͱ7VFKTΛ

  (VMQͰϏϧυ

  View Slide

 19. ϨΨγʔɾ·͍ͣ఺

  View Slide

 20. ͬ͟ͱ໰୊఺(Ұྫ)
  • Angular.jsͱVue.js͕ڞଘ
  • Angular.jsଆ͸ςετ͕Ұ੾ͳ͠!!
  • i18nରԠ͕ͻͲ͍ (೔ຊޠɾӳޠΛผʑͷϑΝΠϧͰද
  ݱ)

  View Slide

 21. ͬ͟ͱ໰୊఺
  • Angular.jsͱVue.js͕ڞଘ
  • Ұ෦Service૚͕Angularʹґଘ
  • VueͷComponentͰXHRͯ͠Δ
  • Angular.jsଆ͸ςετ͕Ұ੾ͳ͠!!
  • i18nରԠ͕ͻͲ͍ (೔ຊޠɾӳޠΛผʑͷϑΝΠϧͰදݱ)
  ໰୊఺͕ଟ͍

  View Slide

 22. Angular.jsͱVue.js
  ͕ڞଘ

  View Slide

 23. Angular.jsͱVue.js͕ڞଘ
  • 2ͭͷFWΛ๊͑Δ͜ͱʹ…
  • Angular.js͸es5ɺVue.js͸TypeScript(es6 base)
  • FWͲ͜Ζ͔ɺݴޠ΋(͍ͩͿ)ҧ͏
  • Ұ෦Service૚͕Angularʹґଘ
  • ࠶ར༻ੑ͕௿͍
  ➡ VueͷComponentͰXHRͤ͟ΔΛಘͳ͍৔߹΋

  View Slide

 24. Angular.jsଆ͸ςετ͕
  Ұ੾ͳ͠!!

  View Slide

 25. ςετͬͯ?
  ιʔείʔυ
  ࣦഊ
  ੒ޭ
  ίʔυ͕ςετέʔεΛύε͢Δ͔

  ࣮ߦͯ֬͠ೝ
  ςετπʔϧ
  ςετ࣮ߦ

  View Slide

 26. ςετΛॻ͘ར఺
  • ڍಈ͕ਖ਼͍͜͠ͱΛอূͰ͖Δ
  • ໰୊ͷ੾Γ෼͚͕Ͱ͖Δ
  • ςετέʔε͕࢓༷ʹͳͬͯ͘ΕΔ
  • etc…

  View Slide

 27. ͱ͜Ζ͕…
  • ςετͷݱঢ়
  • Vue: ίϯϙʔωϯτͷςετ͸͋Δ
  • Angular.js: ςετ͕Ұ੾ͳ͠(Ϟδϡʔϧ΋!!)

  View Slide

 28. i18nରԠ͕ͻͲ͍

  View Slide

 29. i18nͬͯ
  • ࠃࡍԽରԠͷ͜ͱ
  • ༷ʑͳ஍Ҭɾݴޠʹ߹ΘͤΔ͜ͱ
  ೔ຊޠͰ

  ݟ͍ͨ
  ӳޠͰ
  ݟ͍ͨ
  ೔ຊޠ൛
  ӳޠ൛

  View Slide

 30. ຊདྷͳΒ…
  • ઃఆϑΝΠϧͰݴޠΛ؅ཧ͓ͯ͘͠
  • ϒϥ΢βͷ৘ใΛ༻͍ͯදࣔ͢΂͖ݴޠͰදࣔ
  • i18nαϙʔτ͸αʔόʔɾϑϩϯτ໰Θͣ

  ༷ʑͳϥΠϒϥϦͰ࣮ݱͰ͖Δ

  View Slide

 31. ݱঢ়
  • ଟݴޠରԠ͕ඞཁͳϖʔδ͸ӳޠ൛ɾ೔ຊޠ൛ͱ

  ςϯϓϨʔτ(html)Λ෼͚ͯɺϦϯΫ΋ผʑʹ…
  ➡ ίʔυͷมߋྔ͕ݴޠͷ෼͚ͩ૿͑Δ!
  hogehoge-ja.html(೔ຊޠ) hogehoge-en.html(ӳޠ)

  View Slide

 32. ϨΨγʔΛվળ͢ΔͨΊʹ
  ϦϓϨΠεΛߦ͏͜ͱʹ!!

  View Slide

 33. ٕज़બఆɾઃܭ

  View Slide

 34. ΍Δ͜ͱ
  • ٕज़ΛબͿ
  • FWɺUI Architectureɺςετ
  • σΟϨΫτϦͷઃܭ

  View Slide

 35. ٕज़બఆ
  • FW: Vue.js
  • ίϨࣗମ͸ܾఆࣄ߲
  • @vue/cliͰϘΠϥʔϓϨʔτΛੜ੒

  View Slide

 36. ٕज़બఆ
  • ͦͷଞ
  • TypeScript: ࣾ಺ͰͲΜͲΜTSԽ͕… ܕ͋Δͱ͏Ε͍͠
  • class-style-api: ܕָ͕ɻͰ΋…(ޙड़)
  • Vuex: ෳࡶͳঢ়ଶ؅ཧ͕ඞཁͳ৔߹

  View Slide

 37. Class-style api
  Class-style api
  @Component
  export default class Count extends Vue {
  @Prop() msg!: string;
  private count: number = 0;
  private add(): void {
  this.count += 1;
  }
  private minus(): void {
  this.count -= 1;
  }
  get isEven(): boolean {
  return this.count % 2 === 0;
  }
  }
  export default Vue.extend({
  name: "Count",
  props: {
  msg: {
  type: String,
  required: true,
  },
  },
  data() {
  return {
  count: 0,
  };
  },
  computed: {
  isEven(): boolean {
  return this.count % 2 === 0;
  },
  },
  methods: {
  add(): void {
  this.count += 1;
  },
  minus(): void {
  this.count -= 1;
  },
  },
  });
  Class-style api
  Ұൠతͳॻ͖ํ

  View Slide

 38. σΟϨΫτϦઃܭɹ
  • QiitaͳͲΛௐ΂ͯσΟϨΫτϦߏ੒Λத৺ʹ৘ใूΊ
  • React + ReduxΛܦݧ͔ͯ͠ΒͷstatelessͳVue + Vuexߏ੒ʹ͍ͭͯ

  (https://qiita.com/_masakitm_/items/ff5df4da0247baeede35)
  • vuexެࣜ (https://github.com/vuejs/vuex/tree/dev/examples/chat)

  View Slide

 39. Ͱ͖͕͋ͬͨ΋ͷ
  6*·ΘΓ
  ϩδοΫ
  ·ΘΓ

  View Slide

 40. UI·ΘΓ
  1BHFT 1BHFT 1BHFT
  /home /about /help
  DPOUBJOFS DPOUBJOFS
  DPNQPOFOU DPNQPOFOU
  DPNQPOFOU
  ΃ʔ͡͝ͱʹ

  1BHFͷ3PPU$PNQPOFOU
  7VFY΍4UPSFΛ࣋ͯΔ

  DPOUBJOFSDPNQPOFOU
  جຊతʹ
  TUBUFMFTTͳ

  $PNQPOFOU
  7VFY

  View Slide

 41. ϩδοΫपΓ
  • جຊతʹserviceɺutilͳͲͷܗͰϞδϡʔϧΛ۠੾Δ
  • service: APIͳͲΛୟ͘
  • utils: ࣌ؒɺจࣈྻͳͲͷศརͳؔ਺
  • ͜ΕΒΛVue͔ΒҾ͖ണ͕͠ɺ

  UIϑϨʔϜϫʔΫʹґଘ͠ͳ͍ɺ࠶ར༻Մೳͳ΋ͷʹ


  View Slide

 42. VuexपΓ
  • جຊతʹϖʔδ͝ͱʹmoduled store
  • άϩʔόϧͰڞ༗͢Δඞཁ͸͋·Γͳ͍
  • ͨͩ͠moduleͳ͍Ͱঢ়ଶ͕૿͑Δ৔߹͸…
  • ؔ৺͝ͱϕʔεͰmoduleΛ۠੾Δ (re-ducksύλʔϯ?)

  View Slide

 43. ҙࣝͨ͜͠ͱ
  • ࣾ಺ͰReactΛಋೖͨ͠ͱ͖ͷ൓লΛ׆͔͢
  • Component͸ͳΔ΂͘Statelessʹ
  • ௚઀XHR͠ͳ͍
  • ԿΑΓɺίʔυΛࣺͯΒΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  • Vueʹґଘ͠ͳ͍ॲཧ͸moduleʹ

  View Slide

 44. ςετपΓ
  • ީิʹ্͕ͬͨπʔϧ
  • Jest
  • Mocha+Chai
  ͲͪΒ΋!WVFDMJͰબ୒Մೳ

  View Slide

 45. ͦΕͧΕͷҧ͍…
  • Jest vs Mocha: Which Should You Choose?[1]ʹΑΔͱ…
  • Jest: ؆୯ʹ͔͚ͯฒߦ࣮ߦɻεφοϓγϣοτ΋ɹ
  • Mocha: ΧελϜ͕Ͱ͖Δ…
  [1] https://blog.usejournal.com/jest-vs-mocha-whats-the-difference-235df75ffdf3
  ॻ͖΍͢͞΍͸΍͞Ͱ+FTU

  View Slide

 46. ςετํ਑
  • ϞδϡʔϧɾVuex
  • ΧόϨοδ100%Λ໨ࢦ͢
  • ίϯϙʔωϯτ
  • εφοϓγϣοτςετΛଟ༻
  • Πϕϯτ΋Ͱ͖ΔݶΓνΣοΫ

  View Slide

 47. Snapshotςετͱ͸?
  ඳը


  {{ count }}

  +
  -  ίϯϙʔωϯτ
  exports[`Count.vue correctly renders html 1`] = `

  0
  +
  -
  εφοϓγϣοτ
  ϑΝΠϧʹ

  ॻ͖ࠐΉ
  ॳճ

  View Slide

 48. Snapshotςετͱ͸?
  ඳը


  {{ count }}

  +
  -  ίϯϙʔωϯτ
  EJ⒎Λͱͬͯ

  ֬ೝ
  ͦΕҎ߱
  is equal to
  ඳը͞ΕͨComponent
  ?
  SnapshotϑΝΠϧ

  View Slide

 49. εφοϓγϣοτςετͷ௕ॴɾ୹ॴ
  ϝϦοτ σϝϦοτ
  ɾมߋ͕Θ͔Γ΍͍͢
  ɾมߋʹऑ͍
  ɾ6*ϥΠϒϥϦʹґଘ
  ɾ࣮ߦ؀ڥʹґଘ

  View Slide

 50. ଞʹ΋…
  • ίʔυͷελΠϧ໘ͰͷࢦఠΛRVͰݮΒ͢
  • ESLint
  • SnapshotςετͷมߋΛ༻ҙʹ
  • watch(؂ࢹ)ϞʔυͷςετΛ༰қ

  View Slide

 51. ࣮ࡍͷ։ൃʹ͍ͭͯ

  View Slide

 52. ։ൃͷྲྀΕ
  • ֤ϖʔδ͝ͱͷissue
  • ୲౰ऀΛAssigneeʹ
  • ը໘ɾϩδοΫ·ΘΓ(+Vuex)͝ͱʹPR
  • جຊ͸ϦϓϨΠεݩͷը໘ΛͳΔ΂͘࠶ݱ

  View Slide

 53. ϓϩδΣΫτͷਐΊํ
  ๻ҰਓͰ

  ։ൃΛਐΊΔ
  ࣍ୈʹଞͷਓ΋

  ։ൃʹࢀՃ
  νʔϜશମͰ

  ϦϓϨΠεΛ

  ऴ͍ྃͤͯ͘͞
  5݄ 9݄

  ϦϓϨΠε
  ׬ྃ
  ϦϓϨΠε
  4UBSU
  Ұ൪Ή͍ͣ΍ͭ
  Angular.jsϦϓϨΠε։࢝
  طଘͷVue͔Β

  View Slide

 54. ։ൃͷྲྀΕ
  • ֤ϖʔδ͝ͱͷissue
  • ୲౰ऀΛAssigneeʹ
  • ը໘ɾϩδοΫ·ΘΓ(+Vuex)͝ͱʹPR
  • جຊ͸ϦϓϨΠεݩͷը໘ΛͳΔ΂͘࠶ݱ

  View Slide

 55. ։ൃ͸ॱௐ͔ͩͬͨ?

  View Slide

 56. NO

  View Slide

 57. ͳͥ͏·͍͔͘ͳ͍͔
  • ϑϨʔϜϫʔΫ΍ϥΠϒϥϦ͸ৗʹมԽ͍ͯ͠Δ
  • ಛʹRFCʹ্͕ΔΑ͏ͳٕज़͸࠾༻͞Εͳ͜ͱ΋
  • npm͕rc൛ͷϥΠϒϥϦΛinstall͢Δ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 58. ࣮ࡍʹ͋ͬͨ͜ͱ
  • ϦϓϨΠεલͷίʔυͰ͸ಈ͍͍ͯͨςετ͕

  ಈ͔ͳ͍
  • @vue/cli͕࢖͏Α͏ʹΞϐʔϧͯͨ͠class-style-api͕

  ඇਪ঑ʹ

  View Slide

 59. ϦϓϨΠεલͷίʔυͰ͸

  ಈ͍͍ͯͨςετ͕ಈ͔ͳ͍

  View Slide

 60. ϦϓϨΠεલͷίʔυͰ͸

  ಈ͍͍ͯͨςετ͕ಈ͔ͳ͍
  • ݪҼ => Bootstrap-Vueͷόʔδϣϯ
  • Ҡߦલ: 1.5ܥ
  • Ҡߦઌ: 2.0.x-rc
  • ͦ΋ͦ΋Componentͷmount͕͏·͍ͬͯ͘ͳ͍…

  View Slide

 61. ରॲ๏
  • ςετΛॻ͘͜ͱ͕໨తͰ͸ͳ͍ͷͰҰ୴Skip
  • ۩ମతʹ…  • ςετίʔυΛ࢒͠ͳ͕Β࣮ߦΛඈ͹ͤΔ
  it.skip('correctly renders html', () => {
  const wrapper = shallowMount(Count);
  expect(wrapper.html()).toMatchSnapshot();
  });

  View Slide

 62. @vue/cli͕࢖͏Α͏ʹ

  Ξϐʔϧͯͨ͠class-style-api͕

  ඇਪ঑ʹ

  View Slide

 63. @vue/cli͕࢖͏Α͏ʹΞϐʔϧͯͨ͠

  class-style-api͕ඇਪ঑ʹ
  • ઃܭஈ֊ͰTypeScriptΛ࢖͏લఏͷͨΊར༻
  • Vue.extendsΑΓܕ·ΘΓ͕ྑ͔ͬͨ…
  • class style apiͷར༻Λܾఆͨ࣌͠ظ
  • 2019೥1݄
  • ͜ΕΛ࢖ͬͯ։ൃΛਐΊ͍ͯͨ…

  View Slide

 64. ͋Δ೔…
  https://github.com/vuejs/rfcs/pull/17#issuecomment-494242121

  View Slide

 65. ͜ΕΛ౿·͑ͯɹ
  • ৽نͰ։ൃ͢ΔComponentʹؔͯ͠
  • class style apiΛར༻ͤͣʹ࣮૷
  • ͢Ͱʹ։ൃͨ͠Componentʹ͍ͭͯ
  • Ұ୴อཹ (͙͢͞·αϙʔτ͞Εͳ͘ͳΒͳ͍ͨΊ)
  • ͨͩ͠issueͱͯ͠ഉআܭըΛ࢒͓ͯ͘͠ (ϦϑΝΫλϦϯά)

  View Slide

 66. ࠷ޙʹ

  View Slide

 67. ϦϓϨΠεΛऴ͑ͯ
  • VueࣗମͰͷϦϓϨΠε͸ϦϦʔε׬ྃ
  • ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  • ࠓ·Ͱٕ͋ͬͨज़తෛ࠴͸Ұ૟Ͱ͖ͨɻ
  • ϞμϯͳϑϩϯτΤϯυͷ஌ݟ
  • ѱ͔ͬͨ͜ͱ
  • ٕज़બ୒ͷϛεʹΑΔ৽ͨͳ՝୊
  • ଞʹ΋ࠓ͔ΒݟΔͱGoodͰ͸ͳ͍ίʔυ΋

  View Slide

 68. ϦϓϨΠεΛऴ͑ͯ
  • VueࣗମͰͷϦϓϨΠε͸ϦϦʔε׬ྃ
  • ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  • ࠓ·Ͱٕ͋ͬͨज़తෛ࠴͸Ұ૟Ͱ͖ͨɻ
  • ϞμϯͳϑϩϯτΤϯυͷ஌ݟ
  • ѱ͔ͬͨ͜ͱ
  • ٕज़બ୒ͷϛεʹΑΔ৽ͨͳ՝୊
  • ଞʹ΋ࠓ͔ΒݟΔͱGoodͰ͸ͳ͍ίʔυ΋
  ࠓޙϦϑΝΫλϦϯάͰ

  ղফ

  View Slide

 69. ࠷ޙʹ

  View Slide

 70. ·ͱΊ
  • ϑϩϯτΤϯυ΋࣌୅ͱͱ΋ʹϨΨγʔͳίʔυ͕ݱΕΔ
  • ໰୊఺Λղܾ͠ɺ։ൃͷ͠΍͢͞Λ֬อ͢ΔͨΊʹ΋

  ϦϓϨΠε͸େࣄɻ
  • ϦϓϨΠεޙͷΞϓϦʹ΋໰୊͸ඞͣ͋Γɺ

  ϦϑΝΫλϦϯά͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁɻ

  View Slide

 71. ͝ਗ਼ௌ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

  View Slide