Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #7• Klarspråk och krångligt språk • Tisdag 30 jan • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #7• Klarspråk och krångligt språk • Tisdag 30 jan • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

January 30, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Klarspråk
  och krångligt språk
  Trä
  ff
  #7 • Tisdag 30 januari
  Jonas Söderström • Ht 23 • UX Writing • Nackademin

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2022
  Lite repetition

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Funktionshinder
  Individens förmågor
  Omvärldens krav
  {
  Funktions-
  hinder
  Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Inkluderande design –
  att minska trösklar
  i omvärlden
  Individens förmågor Omvärldens krav
  Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Funktionsvariation kan vara av flera slag

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Lästips: digitill.se av Per Axbom

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Titta till nästa gång:
  Patricia Moore: Design for all –
  The Lifespan Design Challenge (YouTube)
  25 min
  https://www.youtube.com/watch?v=AzjEfozVWj0

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Vad säger ni om …

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Läsbarhetsindex (Lix)
  30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
  40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
  50 – 60 Svår, normalt värde för o
  ffi
  ciella texter
  > 60 Mycket svår, byråkratsvenska, avhandlingar
  >>Testa på lix.se

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  Lix:
  • Medeltalet ord per mening, plus
  • Andelen långa ord (ord med
  fl
  er än
  sex bokstäver) uttryckt i procent.
  Antal ord
  Antal meningar
  Antal långa ord (>6) . 100
  Antal ord
  +
  =
  Lix

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Lix.se

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Lix = 64
  "mycket svår, byråkratsvenska"

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Lix = 64
  Svårläst

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Lix = 90
  Vi och våra leverantörer lagrar och/
  eller får åtkomst till information på
  en enhet, exempelvis cookies, samt
  bearbetar personuppgifter,
  exempelvis unika identi
  fi
  erare och
  standardinformation som skickas av
  en enhet för personanpassade
  annonser och andra typer av
  innehåll, annons- och
  innehållsmätning samt
  målgruppsinsikter, samt för att
  utveckla och förbättra produkter.
  😵💫
  ’’

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2022
  Det långsiktiga målet med ett kommungemensamt
  e
  ff
  ektiviseringskrav är att respektive nämnd tillskapar sig en
  reformbudget motsvarande en procent av nämndens totala budget för
  att därigenom skapa egna ekonomiska resurser för att möjliggöra
  verksamhetsutveckling som kan möta omvärldens allt större krav på
  förändring och även omhänderta eventuella volymförändringar inom
  verksamheten, som inte justeras av demogra
  fi
  modellen enligt
  kommunens ekonomiska styrprinciper. Utvecklingen av den digitala
  tekniken, som inom välfärdstjänster enbart är i sin linda och utvecklas
  exponentiellt, kommer att vara ett mycket viktigt verktyg för
  majoriteten av nämnderna att tillgodogöra sig för att kunna möta
  framtiden där både ekonomiska- som personalmässiga resurser
  kommer att vara en mycket stor utmaning att hantera för alla
  kommuner, regioner, statliga verksamheter och näringsliv.
  ’’
  Gislaveds kommun, budgetdokument 2024

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2022
  Det långsiktiga målet med ett kommungemensamt
  e
  fi
  ’’ Lix = 99 (av 100)
  🤯
  Gislaveds kommun, budgetdokument 2024

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Lix är inget universalverktyg, men …
  … kan hjälpa dig att uppmärksamma
  att det nog
  fi
  nns många långa ord
  och långa meningar i texten.
  Kom ihåg:
  • En tanke – en mening!

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Motsvarigheter till lix
  för engelska texter
  • https://readable.com/features/readability-formulas/
  • https://www.webfx.com/tools/read-able/

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2021
  Paus till 20.00

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Krångligt språk

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Språklagen:
  11 § Språket i o
  ff
  entlig verksamhet ska
  vara vårdat, enkelt och begripligt.

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Varför krånglar
  vi till det?

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  ”Det här är ju barnspråk!
  Polisen på gatan
  kommer att skratta
  åt det!”

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  Consequences
  of Erudite Vernacular Utilized
  Irrespective of Necessity:
  Problems with Using
  Long Words Needlessly
  Daniel M. Oppenheimer:

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  • Situation
  • Konsekvenser
  • Konsensus
  • Modell
  • Implementera
  • Revidera
  • Tolerera
  • Korrelation
  • Relatera (till)
  • Indikera
  Hitta enklare
  synonymer!

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2021
  Breakout rooms

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  • Situation
  • Konsekvenser
  • Konsensus
  • Modell
  • Implementera
  • Revidera
  • Tolerera
  • Korrelation
  • Relatera (till)
  • Indikera
  Läge
  Följder
  Samsyn, enighet
  Mönster, mall
  Införa, skapa, göra
  Ändra, rätta
  Tåla
  Samband
  Anknyta (till), knyta an
  Visa, tyda (på)
  Läsarna
  bedömde
  dessa
  skribenter
  som mer
  intelligenta!

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Enkelt språk
  får dig att verka
  mer intelligent.
  Att komma ihåg:

  View full-size slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Några typiska
  krångligheter

  View full-size slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  1. Onödig abstraktion
  Vidare har vi lagt ner stor omsorg kring
  datorbaserad resultatåterkoppling.
  Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt
  rätt sätt presenterar data i avancerade former,
  ex som tidsserieanalyser och korrelationer.
  Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att
  presentera avancerade data, som tidsserieanalyser
  och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt.
  Se upp med:
  • Det innebär att …
  • Med detta menas …
  • Detta betyder …

  View full-size slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Typiska onödiga abstrakta ord:
  Modell, process, arbete …
  Hur ska vi lösa våldsproblemen?
  Att ifrågasätta attityder men också försöka minska
  alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik modell.
  Den kan tillämpas även i Halmstad.
  Att ifrågasätta attityder men också försöka minska
  alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt.
  Det kan vi göra även i Halmstad.

  View full-size slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Onödig abstraktion:
  Roll …
  Politikens roll ska syfta till att stimulera entreprenörskap
  men samtidigt minimera risktagandet med att starta
  ett företag.
  Politiken ska syfta till att stimulera entreprenörskap men …
  Politiken ska stimulera entreprenörskap men samtidigt…
  Vi vill göra det enklare och mindre riskfyllt
  att starta ett företag.

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Typiska onödiga
  abstrakta ord
  Are you sure?
  This action will delete the settings you
  have made. Your settings can be
  changed later from the Settings menu.
  Delete
  Cancel

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Typiska onödiga
  abstrakta ord
  Are you sure?
  This action will delete the settings you
  have made. Your settings can be
  changed later from the Settings menu.
  Delete
  Cancel
  onödig abstraktion

  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  38
  Onödig abstraktion:
  Process, skede …
  Tillverkningsprocessen av Sail
  fi
  sh-båtarna är
  fl
  exibel och
  det är möjligt för köparen att själv vara med och utforma på
  båtens design och utförande i byggnadsskedet.
  Köparen kan påverka Sail
  fi
  sh-båtens design och utförande
  under tillverkningen.
  Köparen kan själv välja [motorstyrka och inredning?] innan
  båten byggs.

  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  2. Substantivsjukan
  I stället för
  uttrycksfulla verb ....
  installera
  Sök efter ord på ”-ing”, "-tion" eller ”-ande”
  utföra installation
  värva medlemmar bedriva medlemsvärvning
  förändrats genomgått en förändring
  ... använder man
  tomt verb + substantiv
  »
  »
  »

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Substantivsjuka: typiska exempel
  Användningen av nya IT-verktyg har möjliggjort
  en e
  ff
  ektivisering av hela transportstrukturen.
  Att etablera sig på arbetsmarknaden är till exempel
  som regel en förutsättning för att kunna etablera
  en självständig försörjning.
  Ekologiska odlingsprinciper har utövat en stark
  påverkan på den konventionella produktionen.

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Ett skolexempel
  Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus
  på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor
  användas för att förbättra elevernas baskunskaper.
  Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning
  på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa,
  skriva och räkna när de lämnar årskurs tre.

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Ett skolexempel
  Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus
  på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor
  användas för att förbättra elevernas baskunskaper.
  Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning
  på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa,
  skriva och räkna när de lämnar årskurs tre.
  tomt utförandeverb
  onödig
  abstraktion
  Resultatet – ”vad ger
  det oss?” – sist
  onödig
  abstraktion

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Ett skolexempel
  Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus
  på årskurs 1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor
  användas för att förbättra elevernas baskunskaper.
  Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning
  på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa,
  skriva och räkna när de lämnar årskurs tre.
  Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar
  årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 miljoner för att
  förbättra kunskaperna hos elever i årskurs 1, 2 och 3.
  Det är 1 000 kronor per elev och läsår, i tre år.
  Både kortare och
  begripligare

  View full-size slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  Osäkerhet
  Rädsla

  View full-size slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Personligt tilltal är bra...
  Från ett kommunalt badhus hemsida:
  Vi vill att ditt besök hos
  oss ska vara ”ett rent nöje”.
  ”Vi”, ”ditt” – skapar en direkt relation med besökaren.

  View full-size slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  ...men vid problem:
  Vattenruschbanan är avstängd tills
  påpekanden efter besiktning är åtgärdade.
  Inget ”vi beklagar” eller ”… tills vi hunnit laga den!”

  View full-size slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  SJ: dubbelt upp
  av passiva
  former

  View full-size slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  SJ går bra ...
  SJ satsar kraftfullt på
  fl
  er tåg
  Vi säljer våra lediga platser...

  View full-size slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  SJ har
  problem...
  X2000-problemen
  åtgärdas ...
  Ett tillverkningsfel
  har upptäckts
  på rullstolslyftarna ...

  View full-size slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  George Orwell
  Never use a long word
  where a short one will do.
  If it is possible
  to cut a word out,
  always cut it out.
  Ur Rules for the English language
  (1946)
  ’’

  View full-size slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  Kan det bli
  för enkelt?

  View full-size slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  Annika Norlin – Säkert!
  Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under Creative Commons

  View full-size slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  ”I februari kom skivan Säkert! Sedan dess
  har Musiksverige förändrats en aning ...
  Skivan som skulle passera obemärkt förbi
  blev istället tokhyllad på varenda musiksida
  i Sverige.
  Det är talspråk och väldigt rakt. Inga
  omskrivningar. Och ju enklare språket är,
  desto mer avancerade tankegångar
  och identi
  fi
  kation verkar de framkalla
  hos de
  fl
  esta.”
  Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007

  View full-size slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Grammis för Årets Textförfattare
  ”I februari kom skivan Säkert! Sedan dess
  har Musiksverige förändrats en aning ...
  Skivan som skulle passera obemärkt förbi
  blev istället tokhyllad på varenda musiksida
  i Sverige.
  Det är talspråk och väldigt rakt. Inga
  omskrivningar. Och ju enklare språket är
  desto mer avancerade tankegångar
  och identi
  fl
  Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007

  View full-size slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Enkelt språk
  gör läsaren mer
  intelligent.
  Att komma ihåg:

  View full-size slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  Gör:
  • Skriv det viktigaste först
  • Dela upp i stycken, avsnitt
  • Rak meningsbyggnad
  • Skriv ut förkortningar
  • Ersätt eller förklara facktermer

  View full-size slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Undvik
  • Facktermer som inte förklaras
  • Förkortningar
  • Svårbegripliga ord
  • Meningsbyggnad med bisatser,
  ovanlig ordföljd
  • Ålderdomliga uttryck

  View full-size slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Några kortare påminnelser
  • Se upp för passiva satser –
  särskilt när innehållet är negativt eller obehagligt!
  • Se upp för onödig abstraktion!
  • Se upp med ”Det innebär att ..”
  • Lägg det konkreta först, och det övergripande
  eller generella efteråt som förklaring – inte som rubrik!

  View full-size slide

 59. Jonas Söderström • 2024
  Tisdag
  Januari
  13
  Ton,
  avs

  ndar-
  personor,
  framing.
  Genomgång
  uppgift 1
  Rubriker
  Torsdag
  Februari
  1 Tisdag
  Februari
  6
  Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7
  Inifr

  n-
  perspektiv.
  Inleda text –
  ingresser.
  Torsdag
  Februari
  8

  View full-size slide