Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MItamae Hacking Guide

MItamae Hacking Guide

Roppongi.rb #2 Infrastructure x Ruby
http://roppongirb.connpass.com/event/42633/

Takashi Kokubun

November 01, 2016
Tweet

More Decks by Takashi Kokubun

Other Decks in Programming

Transcript

 1. MItamae Hacking Guide
  Roppongi.rb #2
  @k0kubun

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • 1. Itamaeͱ͸
  • 2. Itamae Goͱ͸
  • 3. MItamaeͷ͝঺հ

  View Slide

 4. 1. Itamaeͱ͸

  View Slide

 5. Itamaeͱ͸
  • https://github.com/itamae-kitchen/itamae
  • ChefϥΠΫͳߏ੒؅ཧπʔϧ
  • αʔόʔͷߏ੒ΛRuby DSLͰهड़͢Δ

  View Slide

 6. Itamae DSL
  package 'nginx' do
  action :install
  end
  service 'nginx' do
  action [:enable, :start]
  end

  View Slide

 7. ItamaeΛ࢖͏ͱԿ͕خ͍͠ͷ͔
  • Puppet, Ansibleͱҧ͍ઃఆϑΝΠϧ͕Ruby
  • มͳDSLͱ͔YAMLΑΓRubyΛಡΉɾॻ͘ํָ͕͍͠
  • Chefʹൺ΂ͯγϯϓϧͳπʔϧͳͷͰอक͕͠΍͍͢
  • Chefʹൺ΂ίʔυϕʔε͕খ͘͞ɺ͙͢ʹ࢓૊ΈΛ೺Ѳ
  Ͱ͖Δ
  • Berkshelfͷ͔ΘΓʹrubygemsΛ࢖͏

  View Slide

 8. ΫοΫύουʹ͓͚ΔItamae
  • αʔόʔͷߏ੒؅ཧʹ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • ݹ͍΋ͷ͸Puppet͕ͩItamaeʹҠߦத
  • ৽͍͠αʔόʔ͸جຊతʹItamaeͰ؅ཧ͞Ε͍ͯΔ
  • ͨͩ͠AppαʔόʔͳͲঢ়ଶΛ࣋ͨͳ͍΋ͷ͸Docker
  • ։ൃऀͷϚγϯͷηοτΞοϓʹ࢖ΘΕΔʮ༧ఆʯ
  • RubyͰॻ͔Εͨ಺੡πʔϧ͔ΒItamaeϕʔεͷ΋ͷʹҠߦத

  View Slide

 9. Itamaeͷӡ༻Ͱൃੜͨ͠՝୊
  • Itamaeͷ࣮ߦͷͨΊʹrubyΛηοτΞοϓ͠ͳ͚Ε͹ͳͳ͍
  • itamae ssh(sshܦ༝ͷద༻)͕஗͍ͷͰαʔόʔଆʹItamaeΛೖΕ࣮ͯߦ͢
  Δ
  • ։ൃ؀ڥͷηοτΞοϓʹ͓͍ͯɺLinuxͩͱruby͕ೖͬͯͳ͍͜ͱ͕͋Δ
  • ItamaeͷͨΊ͚ͩʹrubyͷ؀ڥҰࣜΛύοέʔδϯά͢Δͷ͸໘౗ͩ͠ɺ͔
  ͱ͍ͬͯී௨ʹ࢖͏rubyͷ؀ڥ΋Ԛͨ͘͠ͳ͍
  • ύοέʔδ͸طʹ͋Δ΋ͷͷɺ࠷ॳ͔ΒγϯάϧόΠφϦͰ࡞ΒΕͨ
  Itamae͕͋Δͱखܰͦ͏

  View Slide

 10. 2. Itamae Goͱ͸

  View Slide

 11. Itamae Go
  • https://github.com/k0kubun/itamae-go
  • GolangͰγϯάϧόΠφϦItamaeΛ࡞ͬͨ

  View Slide

 12. ࡞ͬͨಈػ

  View Slide

 13. Itamae Goͷ࢓૊Έ
  • mrubyͷVMΛ mitchellh/go-mruby Ͱ૊ΈࠐΜͰ͍Δ
  • mrubyͷΦϒδΣΫτΛҾ਺ʹGoͷstructΛ࡞ΔGoͷؔ
  ਺Λmrubyͷϝιουͱͯ͠ఆٛͨ͠ΫϥεΛ࡞Γɺͦ
  ͷΫϥε্ͰItamaeϨγϐΛinstance_eval
  • ͜Ε͕ItamaeͷDSLʹͳΔ
  • ࡞ΒΕͨGoͷstructΛݟͯGoͷؔ਺ͰΦϖϨʔγϣϯ

  View Slide

 14. Itamae Goͷϝϯςਏ͍
  • GoͷίʔυͰRubyͷϝιουΛఆ͍ٛͯ͘͠
  ͷ͕͔ͳΓ໘౗
  • SpecinfraΛGoͰ࠶࣮૷͢Δͷେม
  • libmruby.aΛϦϯΫ͠ͳ͕ΒCGOόΠϯσΟϯ
  άͷΫϩείϯύΠϧ͢Δͷଟ෼ී௨ʹͰ͖Δ
  ͚Ͳ໘౗

  View Slide

 15. go-mrubyͷ࣮༻ྫͱͯ͠͸໘ന͍͕…
  • ͦ΋ͦ΋GoΛ࢖͏ඞཁ͋Δͷ͔ʁ
  • ผʹGo͡Όͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍ϥΠϒϥϦͱ͔ݴޠػೳΛ࢖ͬͯ
  ͳ͍
  • mruby-cliͱ͍͏ɺRubyΛධՁͰ͖ΔγϯάϧόΠφϦΛ࡞Δผ
  ͷιϦϡʔγϣϯ͕͋ͬͨ
  • ͍ͯ͏͔ͿͬͪΌ͚ڈ೥ͷRubyConfͰ஌͚ͬͯͨͲPokemon
  Goʹ͔͚ͨํ͕ྲྀߦΔͱࢥ͍ͬͯͭ΍ͬͯ͠·ͬͨ

  View Slide

 16. 3. MItamaeͷ͝঺հ

  View Slide

 17. MItamae
  • https://github.com/k0kubun/mitamae
  • mruby-cliΛ࢖ͬͨItamaeͷpure mruby࣮૷
  • ʮݟڅ͑ʯʁ
  • ΤϜ(mruby)ɾΠλϚΤͰ͢

  View Slide

 18. mruby-cliͱ͸
  • https://github.com/hone/mruby-cli
  • mrubyͰγϯάϧόΠφϦΛ࡞ΔͨΊͷϘΠϥʔϓϨʔτ
  • ίϚϯυϥΠϯҾ਺ΛmrubyͷArrayʹม׵͠ɺmrubyͰఆٛ͞Εͨ
  __main__ Λݺͼग़͢Cݴޠͷmainؔ਺
  • ͜ͷ __main__ ͷ࣮૷͚ͩ͢Ε͹ྑ͍ͷͰɺRubyҎ֎Λॻ͔ͣʹࡁΉ
  • macOS, Windows޲͚ʹΫϩείϯύΠϧ͢ΔͨΊͷ؀ڥΛ࣋ͭ
  Dockerfile
  • ࣮ମ: https://github.com/hone/mruby-cli-docker

  View Slide

 19. MItamae: ΅͕͔͘Μ͕͍͖͑ͨ͞ΐ͏ͷItamae
  • ruby΍gemʹґଘ͠ͳ͍ͨΊɺόΠφϦΛμ΢ϯϩʔυ͢Δ͚ͩͰଈ࣮ߦՄೳ
  • CRubyΛ࢖͏৔߹ͱҧͬͯίϯύΠϧࡁͳͷͰɺىಈ͕ߴ଎
  • ιʔείʔυΛύʔεͯ͠YARV iseqʹίϯύΠϧ͢Δ·Ͱͷίετ͕ͳ͍
  • 2.5GHz Intel Core i7Ͱɺitamae: 499ms, mitamae: 23ms (21.7ഒ଎)
  • itamae sshΛαϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɺSpecinfra(ඞͣԿΒ͔ͷίϚϯυΛ࢖͏)
  ͷ͔ΘΓʹී௨ʹCͷؔ਺Λ࢖͏͜ͱͰߴ଎Խ͕Մೳ
  • Ͳ͏ͤitamae ssh͸஗͍ͷͰɺαʔόʔ΁ͷItamaeͷॳճΠϯετʔϧͱ͔ʹ
  ͔͠࢖Θͳ͍͠ɺ΍Δʹͯ͠΋ผͷπʔϧʹͯ͠Αͦ͞͏

  View Slide

 20. MItamaeͷεςʔλε
  • େମͷػೳ͸͋Δ
  • https://github.com/k0kubun/mitamae#supported-features
  • fileͷedit, host inventory, verify, subscribes(notifies͸͋Δ)͕ͳ͍
  • remote_directory, http_request, local_ruby_block ͕ͳ͍
  • Arch Linux, CentOS, Debian, Gentoo, macOS, UbuntuΛαϙʔτ
  • ItamaeຊՈͷ݁߹ςετ͕େମ௨Δ
  • Travis্ͰDockerίϯςφʹapplyͯ͠ServerspecͰςετͯ͠Δ

  View Slide

 21. Itamae 2ʁ
  • ҿΈձͰryotarai͞Μ(Itamae࡞ऀ)͕itamae-
  mruby(MItamaeͷ౰࣌ͷ໊લ)ΛItamae 2ʹ͢Δͬͯ
  ݴͬͯͨ
  • ͱΓ͋͑ͣػೳ͕ἧͬͯར༻࣮੷΋૿͑Δඞཁ͕͋Γ
  ͦ͏
  • ͳͷͰɺ͓͢͢Ίͷ༻్ͱɺMItamaeͷ಺෦ઃܭ΍
  ։ൃํ๏ʹ͍ͭͯઆ໌͠·͢

  View Slide

 22. MItamaeͷ༻్

  View Slide

 23. ๻ͷMItamaeͷ༻్
  • dotfilesͷద༻
  • https://github.com/k0kubun/dotfiles
  • ϨγϐΛࢀߟʹ͍ͨ͠ํ͸ https://github.com/k0kubun/
  legacy-dotfiles ΋Ͳ͏ͧ
  • ࣗ୐Ͱ΋ձࣾͰ΋σεΫτοϓϚγϯʹLinuxΛ࢖͍ͬͯΔ͕ɺ
  ࠷ॳͷηοτΞοϓલʹrubyΛ͍ΕΔඞཁ͕ͳͯ͘ඍົʹॿ͔Δ
  • ىಈ଎͍͠ɺgem install / bundle install΋ෆཁͩ͠Կ͔ͱָ

  View Slide

 24. ΫοΫύουͰͷར༻ঢ়گ
  • ։ൃ؀ڥͷηοτΞοϓπʔϧΛItamaeϕʔεͷ΋ͷʹҠߦதͰɺͦ͜ʹ
  MItamae͕࠾༻͞Ε͍ͯΔ
  • αʔόʔͷߏ੒؅ཧ޲͚ʹ͸·ͩ࢖ΘΕͯͳ͍
  • ࣾ಺޲͚ͷपลπʔϧ͕Itamaeͱ݁߹͍ͯͯ͠Ҡߦ͕एׯେม
  • ͦ΋ͦ΋Itamaeͩͱ໘౗ͳͷ͸ύοέʔδϯά͕ͩɺࣾ಺Ͱ࢖͍ͬͯΔ
  αʔόʔ޲͚ʹ͸طʹύοέʔδ͕͋ΔͷͰͦΕ΄ͲϞνϕʔγϣϯ͕ͳ
  ͍
  • Ͱ΋γϯάϧόΠφϦͰΫϦʔϯ͔ͭ଎͍ͷͰ͜Ε͔Βಋೖ͢Δํʹ͸͓
  ͢͢Ί

  View Slide

 25. Inside MItamae

  View Slide

 26. MItamaeͷ಺෦࣮૷
  • جຊతʹ͸mruby-cli࢖ͬͯΔ͚ͩ
  • Itamae෦෼͸εΫϥον
  • Specinfra෦෼͸΄΅ͦͷ··͖࣋ͬͯͨ
  • ΋ͪΖΜAuthorsͱLICENSEදهʹmizzy͞Μ
  ͕͍·͢

  View Slide

 27. MItamaeͱItamaeͷ࣮૷ͷҧ͍
  • resourceͱresourceΛద༻͢Δ੹຿͕෼཭͞Ε͍ͯͯɺresource
  ͸ͨͩͷϞσϧʹ͗͢ͳ͍
  • ryotarai͞ΜͷΞΠσΞ
  • ๻ͷझຯ͕ೖ͍ͬͯΔ
  • ͳΔ΂͘method_missingΛආ͚ϕλॻ͖͢Δ(΋͏গ͠ݮΒͤ
  Δ͚Ͳ)ɺͳͲ
  • defineͨ͠resourceʹωετͨ͠resource಺Ͱparams͕࢖͑Δ

  View Slide

 28. defineͨ͠resourceʹωετͨ͠
  resource಺Ͱparams͕࢖͑Δ ????
  # Itamae ͷ৔߹
  define :ruby do
  version = params[:name]
  execute "..." do
  not_if "... #{version}"
  end
  end
  ruby '2.3.1'

  View Slide

 29. defineͨ͠resourceʹωετͨ͠
  resource಺Ͱparams͕࢖͑Δ ????
  # MItamaeͷ৔߹ (Itamaeͩͱparams͕ࢀরෆೳ)
  define :ruby do
  execute "..." do
  not_if "... #{params[:name]}"
  end
  end
  ruby '2.3.1'

  View Slide

 30. Hacking MItamae

  View Slide

 31. cloneͯ͠ίϯύΠϧ࣮ͯ͠ߦ
  $ git clone https://github.com/k0kubun/mitamae
  $ cd mitamae
  $ rake compile
  $ mruby/build/host/bin/mitamae local recipe.rb

  View Slide

 32. ςετͷ࣮ߦ
  # Ϣχοτςετͷ࣮ߦ
  $ rake test:mtest
  # DockerͱServerspecΛ࢖ͬͨςετ
  $ rake test:integration

  View Slide

 33. ΫϩείϯύΠϧ
  # mitamae-buildσΟϨΫτϦʹ࡞ΒΕΔ
  $ rake release:build

  View Slide

 34. ·ͱΊ
  • MItamae͸଎ͯ͘Πϯετʔϧ͕؆୯ͳͷͰ
  ࢖ͬͯཉ͍͠
  • ։ൃ؀ڥ͸੔ͬͯΔͷͰMItamaeͷ։ൃʹࢀ
  Ճ͠Α͏!

  View Slide