$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Ruby 3.0 JIT on Rails

Ruby 3.0 JIT on Rails

Takashi Kokubun

July 03, 2020
Tweet

More Decks by Takashi Kokubun

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Ruby 3.0 JIT on Rails
  ۜ࠲Rails#23
  Takashi Kokubun / @k0kubun

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • GitHub, Twitter: @k0kubun
  • Arm Treasure Data
  • Backend, SRE, API
  • Ruby ίϛολ
  • JIT, VM, ERB, Πϯϑϥ, ϕϯνϚʔΫ

  View Slide

 3. View Slide

 4. એ఻

  View Slide

 5. એ఻

  View Slide

 6. એ఻

  View Slide

 7. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • Ruby 3.0 JIT ͷݱࡏͷੑೳ
  • Rails ͰͷϘτϧωοΫͷվળ
  • C Λ Ruby ʹॻ͖׵͑ͯΔ࿩
  • ࠓޙͷ JIT ΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 8. Ruby 3.0 JIT ͷݱࡏͷੑೳ

  View Slide

 9. mame/optcarrot
  3VCZ
  3VCZ
  3VCZ
  GSBNFTTFD  7. +*5

  View Slide

 10. benchmark-driver/sinatra
  3VCZ
  3VCZ
  3VCZ
  SFRVFTUTTFD  7. +*5

  View Slide

 11. k0kubun/railsbench
  3VCZ
  3VCZ
  3VCZ
  SFRVFTUTTFD  7. +*5

  View Slide

 12. ͜Ε·Ͱͷੑೳվળͷ֓ཁ
  • 2.6: Optcarrot޲্͸ݱঢ়͜ͷόʔδϣϯͷΈɻJIT compaction͸Railsʹޮ͘ɻ
  • 2.7: Ұ෦ϝιουͷΠϯϥΠϯԽɻmax cacheσϑΥϧτมߋ͸ҰԠRailsʹޮ͘ɻ
  • 3.0: builtinϝιουͷΠϯϥΠϯԽɻRails޲͚ͷ࠷దԽ͕͍͔ͭ͘ (͜Ε͔Βઆ໌)

  View Slide

 13. Rails ͰͷϘτϧωοΫͷվળ

  View Slide

 14. Optcarrot ͱ Sinatra, Rails ͷҧ͍͸?
  • ط஌ͷࣄ࣮: Optcarrot͕଎͘Ͱ͖Δͷ͸Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ͕
  Α͘ޮͨ͘Ί
  • ͔͠͠ɺSinatra΍Rails͕஗͘ͳΔͷ͸Կނ͔?
  • CPUͷͲͷϨΠϠʔͰϘτϧωοΫʹͳ͍ͬͯΔ?

  View Slide

 15. VTune: mame/optcarrot - VM
  • VTune: VM, JIT

  View Slide

 16. VTune: mame/optcarrot - JIT
  • VTune: VM, JIT

  View Slide

 17. VTune: benchmark-driver/sinatra - VM

  View Slide

 18. VTune: benchmark-driver/sinatra - JIT

  View Slide

 19. VTune: k0kubun/railsbench - VM

  View Slide

 20. VTune: k0kubun/railsbench - JIT

  View Slide

 21. ϑϩϯτΤϯυͷׂ߹͕૿͍͑ͯΔ
  • ໋ྩͷ࣮ߦͰ͸ͳ͘ɺ໋ྩͷfetchͰstall͍ͯ͠Δ
  • CPU 1αΠΫϧ͋ͨΓʹ࣮ߦ͞ΕΔ໋ྩ਺͕গͳ͍
  • VMͷ࣌఺ͰOptcarrotͱ͸͕ࠩ͋Δ͕ɺJITͰѱԽ͍ͯ͠Δͷ͸
  ICache Miss

  View Slide

 22. Instruction Cache (ICache) Miss ͱ͸
  • Α͋͘ΔCPUͷΩϟογϡ: L1i, L1d, L2, L3 (shared)
  • L1i: Level 1 Instruction Ωϟογϡ
  • CPU໋ྩͷΩϟογϡϛε
  • ಉ࣌ʹΞΫηε͢Δίʔυ͕ผͷcacheline΍ϖʔδʹ͋ΔͳͲ
  (ίʔυͷαΠζ͔ϨΠΞ΢τͷ໰୊)

  View Slide

 23. ICache Miss ΛͲ͏ճආ͢Δ͔
  • ίʔυαΠζͷ࡟ݮ
  • ॏෳΛഉআ͢Δ
  • ࣮ߦ࣌৘ใʹج͍ͮͯෆཁͳύεΛ࡟Δ
  • ϨΠΞ΢τͷվળ
  • ϝιου͝ͱʹผϖʔδʹόϥόϥͳͷ͸2.6 JIT compactionͰղܾ
  • hot path ͷہॴੑΛ্͛Δ

  View Slide

 24. ॏෳΛഉআ͢Δ
  • 3.0 ʹೖͬͨ࠷దԽ:
  • JIT compactionͰɺ.o Ͱ͸ͳ͘.c͔ΒίϯύΠϧ͠௚͢ (staticؔ਺͕
  dedup͞ΕΔ)
  • ivar͕࠷దԽ͞Εͳ͔ͬͨ࣌ʹ࢖ΘΕΔؔ਺ͷΠϯϥΠϯԽΛ΍ΊΔ
  • JIT cancel࣌ͷෳ਺ͷؔ਺ݺͼग़͠Λ1ͭʹ·ͱΊΔ

  View Slide

 25. ࣮ߦ࣌৘ใʹج͍ͮͯෆཁͳύεΛ࡟Δ
  • 3.0 ʹೖͬͨ࠷దԽ:
  • ϝιουݺͼग़͠ͰϨγʔόͷΫϥε͕ඇଈ஋ͳΒɺଈ஋޲͚ͷ෼
  ذΛআڈ͢Δ

  View Slide

 26. hot path ͷہॴੑΛ্͛Δ
  • 3.0 ʹೖͬͨ࠷దԽ:
  • ϝιου୳ࡧͳͲͷύεʹcold attributeΛ͚ͭΔ
  • stackoverflow࣌΋coldԽ
  • JITίϯύΠϧͷenqueue΋coldԽ

  View Slide

 27. ͋ͱ͸Ͳ͏͢Δ͔
  • ·ͩ஗͘ͳΔݪҼʹͳͬͯͦ͏ͩ͠ɺॏෳ΋͋Γͦ͏
  • ͔͠͠୯ʹΠϯϥΠϯԽΛແޮԽ͢ΔͱͦΕͰ஗͘ͳΔ͜ͱ΋͋Δ
  ͷͰɺ͜ΕҎ্͸৻ॏʹ΍Δඞཁ͕͋Δ
  • ϝιου͋ͨΓͷίʔυαΠζ͕ҰؾʹݮΕ͹ɺJIT͍͍ͯ͠࠷େϝ
  ιου਺΋૿΍ͤΔ͔΋

  View Slide

 28. C Λ Ruby ʹॻ͖׵͑ͯΔ࿩

  View Slide

 29. RubyKaigi 2018

  View Slide

 30. RubyKaigi 2019

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. Builtin ϝιουͱ͸
  • RubyίΞͷ࣮૷Ͱ͔͠࢖͑ͳ͍ػೳ
  • ISeqͷόΠφϦঢ়ଶͰอଘ͞Ε͓ͯΓɺϩʔυίετ͕௿͍
  • ΩʔϫʔυҾ਺ΛऔΔϝιου͸ɺRubyͰ࣮૷ͨ͠ํ͕ߴ଎
  • RubyͰϝιουΛఆٛ͢Δ͕ɺCͷؔ਺͕௿ίετͰݺͼग़ͤΔ

  View Slide

 34. Builtin ϝιουͱ͸

  View Slide

 35. Builtin attr ͱ͸
  • LLVMͳͲͳ͠ͰCͷؔ਺ͷڍಈΛղੳ͢Δͷ͸೉͍͠
  • ͦ͜ͰɺϝιουͷಛੑΛΞϊςʔγϣϯ͓͖ͯ͠ɺJIT͸ͦΕΛ৴͡Δ
  • RubyͷCIͳͲͰΞϊςʔγϣϯ͕ਖ਼͍͔͠͸࣮ߦ࣌ʹݕ͍ࠪͯ͠Δ

  View Slide

 36. Builtin attr ͷҰཡ
  • inline: ϝιουϑϨʔϜΛpush͠ͳͯ͘΋ྑ͍
  • ݱঢ়͜Ε͚ͩɻJIT͕ϝιουϑϨʔϜͷpushΛεΩοϓ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 37. Builtin attr inline Λ͚ͭΔྫ

  View Slide

 38. ϝιουϑϨʔϜεΩοϓͷޮՌ
  ,FSOFMDMBTT
  JT

  7. +*5 +*5
  GSBNFTLJQ
  1.3x
  1.7x

  View Slide

 39. ϝιουϑϨʔϜεΩοϓʹҙຯ͸͋Δͷ͔?
  • Rails͸ϝιουݺͼग़͕͠ଟͦ͏
  • ͨͩ͠ɺ͋Δϝιου͋ͨΓͷݺͼग़͠ճ਺͸ͦΕ΄Ͳଟ͘ͳ͘ɺ
  ΍΍ෆར
  • Cͷؔ਺ఆٛ͝ͱΠϯϥΠϯԽͨ࣌͠ʹ࠷దԽ࣌ͷϊΠζ͕ݮΔ
  • 1ճ͋ͨΓ 4ns / 16 clocks ఔ౓ޮՌ͕ݟΒΕΔ

  View Slide

 40. ϝιουϑϨʔϜεΩοϓͷ৚݅
  • ϝιουݺͼग़͠Λ͠ͳ͍
  • ྫ֎Λ౤͛ͳ͍
  • TypeError, ArgumentError, NoMemoryError ΋֘౰͢Δ
  • όοΫτϨʔεΛݟͳ͍

  View Slide

 41. ࠓޙͷ JIT ΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 42. C2 ΍ Graal ͕ѻ͍ͬͯΔάϥϑ

  View Slide

 43. MJIT͕΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • VMಛ༗ͷΦʔόʔϔουͷআڈ
  • VM໋ྩ୯ҐͰͷ࣮ߦ࣌৘ใΛ࢖ͬͨ࠷దԽ
  • ϝιουͷΠϯϥΠϯԽ
  • ࢒Γͷ࠷దԽ͸CίϯύΠϥ೚ͤ

  View Slide

 44. JITʹظ଴͢Δ͜ͱ
  • ίϯύΠϧ࣌ܭࢉ
  • Constant folding
  • Dead code elimination
  • Loop invariant motion
  • ϝϞϦΞΫηεͷ࠷దԽ

  View Slide

 45. MJIT ͷݶք
  • CίϯύΠϥ͸ Ruby VM ಛ༗ͷࣄ৘ΛߟྀͰ͖ͳ͍
  • ΠϯϥΠϯԽͷൣғʹݶք͕͋Δ (C ϝιου౳)
  • ΍Γ͗͢ΔͱίʔυαΠζ͕૿͑ٯޮՌ
  • ਖ਼ৗܥΛ༏ઌͯ͠࠷దԽͤ͞Δͱ͍ͬͨࢦ͕ࣔ೉͍͠

  View Slide

 46. ͱ͸͍͑
  • JIT ແޮͷ࣌ʹ஗͘ͳΔखஈ͸औΓͨ͘ͳ͍
  • JITͰ΋଎͍ͷ͸؆୯ͳίϚϯυͳͲͰศར
  • ϝϯς͕େมʹͳΔखஈ΋औΓͨ͘ͳ͍
  • VM໋ྩ͕૿͑ͯ΋جຊతʹ͸JIT͸ಈ͖ଓ͚ͯཉ͍͠
  • VMͷڍಈͱ͸શ͘ಠཱͨ͠ίʔυੜ੒΋ͨ͘͠ͳ͍

  View Slide

 47. ͡Ό͋Ͳ͏͢Δ͔
  1. ίϯύΠϧ࣌ܭࢉʹඞཁͳ΋ͷΛἧ͑Δ
  2. ୯७ͳಠࣗIR͔ΒVMʹ୤࠷దԽ͢Δج൫Λ੔͑Δ
  3. ΑΓߴ౓ͳ࠷దԽʹదͨ͠IRߏ଄ʹม͑Δ

  View Slide

 48. 1. ίϯύΠϧ࣌ܭࢉʹඞཁͳ΋ͷΛἧ͑Δ
  • CϝιουͷΞϊςʔγϣϯΛ૿΍͢ (Τεέʔϓ͢Δ͔ɺ७ਮ͔)
  • ࣮ߦ࣌ͷܕ৘ใ͕ΑΓଟ͘ͷ৔ॴͰऔΕΔΑ͏ʹ͢Δ (opt໋ྩͳͲ)
  • Cϝιου, super, yield, ఆ਺ ͳͲͷΠϯϥΠϯԽରԠΛਐΊΔ

  View Slide

 49. 2. ୯७ͳಠࣗIR͔ΒVMʹ୤࠷దԽ͢Δج൫
  • YARV໋ྩΛJITಠࣗͷIRʹ෼ղՄೳʹ͠ɺ໋ྩ/IRྻʹ࠷దԽΛ͔͚Δ
  • ࠷దԽͨ͠ޙͷ໋ྩ/IRྻͰ୤࠷దԽ͕ൃੜ͢Δ೚ҙͷ৔ॴ͔ΒVM
  ࣮ߦʹ໭ͤΔঢ়ଶΛҡ࣋͢Δ
  • On-Stack Replacement (JIT → VM) ΋ͦͷ͏࣮ͪ૷

  View Slide

 50. 3. ΑΓߴ౓ͳ࠷దԽʹదͨ͠IRߏ଄ʹม͑Δ
  • ୤࠷దԽͷج൫͕੔ͬͨΒɺͦΕΛҡ࣋͠ͳ͕Β࠷దԽʹదͨ͠IRά
  ϥϑʹม͍͑ͯ͘
  • ίϯύΠϥ͸Ruby (on Ractor) Ͱ࣮૷͍ͨ͠

  View Slide

 51. ߴ౓ͳ࠷దԽͷྫ (ࠓ͸CͰॻ͍͍ͯΔ)
  • ෳ਺໋ྩؒͰॏෳ͍ͯ͠ΔܕνΣοΫͷϚʔδ (ࠓ೔ॻ͍ͨ)
  • Optcarrot fps: 83.3 → 93.0

  View Slide

 52. ଞʹ΍Γ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ෭࡞༻ͷͳ͍ϝιουͷίϯύΠϧ࣌ݺͼग़͠
  • [1, 2].min ͰΞϊςʔγϣϯʹج͍ͯ rb_ary_min ΛίϯύΠϧ࣌ʹݺͼग़͢౳
  • Τεέʔϓ͠ͳ͍ΦϒδΣΫτͷࣄલׂΓ౰ͯ
  • ҎલStringΛελοΫׂ෇͢ΔPoCΛ࡞͕ͬͨɺͦ΋ͦ΋Ξϩέʔγϣϯ͕ͳ
  ͯ͘ࡁΉ৔߹͸ͦΕ͕࠷଎
  • Frozen string literal ͳͲΛෆཁʹ͍ͨ͠

  View Slide

 53. ·ͱΊ
  • ࠓ͸JITʹΑΔ࠷దԽ͕ࠔ೉ͳͱ͜Ζͷ଍ճΓΛ੔͍͑ͯΔஈ֊
  • Rails͕଎͘Ͱ͖Δ·ͰͷಓͷΓ͸௕͍͕ɺ3.0Ͱ΋ண࣮ʹਐḿ͍ͯ͠Δ

  View Slide