Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

世界が平和でありますように

 世界が平和でありますように

Baseball Play Study2019冬 シーズン振返りスペシャル(BPStudy#148)
https://bpstudy.connpass.com/event/152350/
で発表したやきうでセカイについて改めて考える LT 資料です。

KentaroTakasaki

December 10, 2019
Tweet

More Decks by KentaroTakasaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 平和
  世界が
  でありますように

  View Slide

 2. ߴ

  ݈


  ,FOUBSP5","4",*
  ڊ ਓ ϑ Ν ϯ
  גࣜձࣾΞΫςΟΞɹ$00
  %%%"MMJBODFओ࠵
  ঊक़ɹक़௕
  Ϟσϧϕʔειϑτ΢ΣΞ։ൃίϛϡχςΟओ࠵
  Α͜͸·Ϋϥ΢υษڧձओ࠵
  3%3".FFU6Qओ࠵

  View Slide

 3. ձࣾͷ
  巨人
  ϑΝϯͰ͢ʂ
  ϖʔδΛ
  ೖஂձݟ෩ʹ
  GFBU,0#":"4)*

  View Slide

 4. ੈքͷதͷ೔ຊ

  View Slide

 5. 日 本
  優勝

  View Slide

 6. ೔ຊ͸ ̍Ґ
  ੈքϥϯΫ
  ̎̌̍̔࣌఺

  View Slide

 7. 平和
  世界が
  でありますように

  View Slide

 8. 平和
  セ界が
  でありますように

  View Slide

 9. ᪛᪷͞ΕΔηք

  View Slide

 10. 4連敗
  ೔ຊ γϦʔζ

  View Slide

 11. View Slide

 12. ަྲྀઓ ̍
  উ ഊ

  View Slide

 13. ̎̌̍̑೥
  ηք
  ͷऴΘΓ

  View Slide

 14. ϩοςͷ
  ͍͡Γ͕͍͢͝

  View Slide

 15. 平和
  セ界は
  では無いのか?
  なぜ?

  View Slide

 16. ߟ࡯ᶃ

  View Slide

 17. %)

  View Slide

 18. ަྲྀઓͰ%)ͷ͕ࠩ͋Δͷʁ
  σʔλ͸
  ͪ͜Β͔Βɻ

  View Slide

 19. ަྲྀઓͰ%)ͷ͕ࠩ͋Δͷʁ
  KTPVQ
  スクレイピング
  ઌൃ%)ͷ
  ੒੷Λήοτʂ

  View Slide

 20. ෼ੳʹ͸
  &YDFM
  ˞஫ҙɿํ؟ࢴతͳ࢖͍ํ͸/(
  ΈΜͳେ޷͖
  σʔλ͸
  ͪ͜Β͔Βɻ
  εϞʔϧσʔλͷ
  ަྲྀઓͰ%)ͷ͕ࠩ͋Δͷʁ

  View Slide

 21. ަྲྀઓ ઌൃ%)੒੷
  ฏۉଧ཰ ฏۉଧ཰
  ߹ܭଧ఺ ߹ܭଧ఺


  View Slide

 22. աڈ೥ަྲྀઓઌൃ%)੒੷

  ฏۉଧ཰ ߹ܭଧ఺  ฏۉଧ཰ ߹ܭଧ఺


  View Slide

 23. աڈ೥ަྲྀઓઌൃ%)੒੷

  ฏۉଧ཰ ߹ܭଧ఺  ฏۉଧ཰ ߹ܭଧ఺


  ͏ʔΉ
  ɾɾɾ

  View Slide

 24. ߟ࡯ᶄ

  View Slide

 25. ࣆδϟύϯͷঌू۩߹ʁ
  σʔλ͸
  ͪ͜Β͔Βɻ

  View Slide

 26. ϓϨϛΞܾউϝϯόʔ

  View Slide

 27. աڈ೥ࣆδϟύϯঌूঢ়گ

  બख਺  બख਺

  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  8#$
  ΞδΞϓϩ໺ٿ
  νϟϯϐΦϯγοϓ

  WTΦʔετϥϦΞ
  ೔ถ໺ٿ
  WTϝΩγί
  WTΧφμ
  ϓϨϛΞ̍̎
  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  8#$
  ΞδΞϓϩ໺ٿ
  νϟϯϐΦϯγοϓ
  WTΦʔετϥϦΞ
  ೔ถ໺ٿ
  WTϝΩγί
  WTΧφμ
  ϓϨϛΞ̍̎


  View Slide

 28. աڈ೥ࣆδϟύϯঌूঢ়گ

  બख਺  બख਺

  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  8#$
  ΞδΞϓϩ໺ٿ
  νϟϯϐΦϯγοϓ

  WTΦʔετϥϦΞ
  ೔ถ໺ٿ
  WTϝΩγί
  WTΧφμ
  ϓϨϛΞ̍̎
  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  ࣆδϟύϯڧԽࢼ߹
  8#$
  ΞδΞϓϩ໺ٿ
  νϟϯϐΦϯγοϓ
  WTΦʔετϥϦΞ
  ೔ถ໺ٿ
  WTϝΩγί
  WTΧφμ
  ϓϨϛΞ̍̎


  ͏ʔΉ
  ɾɾɾ

  View Slide

 29. ߟ࡯ᶅ

  View Slide

 30. ೔ຊγϦʔζͲͬͪউͬͯΔʁ
  σʔλ͸
  ͪ͜Β͔Βɻ

  View Slide

 31. ೔ຊγϦʔζͲͬͪউͬͯΔʁ
  2010 ̎ʔ̐
  2011 ̏ʔ̐
  2012 ̐ʔ̎
  2013 ̏ʔ̐
  2014 ̍ʔ̐
  2015 ̍ʔ̐
  2016 ̎ʔ̐
  2017 ̎ʔ̐
  2018 ̍ʔ̐
  2019 ̌ʔ̐
  View Slide

 32. ૎Δ͜ͱ೥
  ɾɾɾ
  ͞Βʹ

  View Slide

 33. 2005年

  View Slide

 34. ೔ຊγϦʔζͲͬͪউͬͯΔʁ
  2000 ̐ʔ̎
  2001 ̐ʔ̍
  2002 ̐ʔ̌
  2003 ̏ʔ̐
  2004 ̏ʔ̐
  2005 ̌ʔ̐
  2006 ̍ʔ̐
  2007 ̐ʔ̍
  2008 ̏ʔ̐
  2009 ̐ʔ̎
  ̑উ
  ̑ഊ

  View Slide

 35. ೔ຊγϦʔζͲͬͪউͬͯΔʁ
  2010 ̎ʔ̐
  2011 ̏ʔ̐
  2012 ̐ʔ̎
  2013 ̏ʔ̐
  2014 ̍ʔ̐
  2015 ̍ʔ̐
  2016 ̎ʔ̐
  2017 ̎ʔ̐
  2018 ̍ʔ̐
  2019 ̌ʔ̐
  2000 ̐ʔ̎
  2001 ̐ʔ̍
  2002 ̐ʔ̌
  2003 ̏ʔ̐
  2004 ̏ʔ̐
  2005 ̌ʔ̐
  2006 ̍ʔ̐
  2007 ̐ʔ̍
  2008 ̏ʔ̐
  2009 ̐ʔ̎

  View Slide

 36. ೥લ͸ɺ͍͍উෛʂʂ

  ೔ຊγϦʔζ
  ަྲྀઓ

  View Slide

 37. ͜ͷ೥ͰԿ͕͋ͬͨʁ

  ࣦΘΕͨ

  ɾɾ

  View Slide

 38. ߟ࡯ᶆ

  View Slide

 39. υϥϑτ੍౓͕มΘͬͯΔ
  ೥ ٯࢦ໊͋Γ
  ೥ ࣗ༝֫ಘ࿮։࢝
  ೥ ߴߍੜͱࣾձਓ෼཭
  ر๬ೖஂ࿮͋Γ
  ೥ ر๬ೖஂ࿮ഇࢭ
  ೥ ෼཭υϥϑτऴྃ
  ݱঢ়ͷυϥϑτͱಉ༷ʹ
  Ҏ߱

  View Slide

 40. ڝ߹ͯ͠ΫδΛ౰ͯͨΒڧ͍ʁ

  2010 ̌ʔ̎ େੴୡ໵
  ࡈ౻༎थ
  2011 ߴڮपฏ
  ̍ʔ̍ ౻Ԭو༟
  ˞ੁ໺͸φγ
  2012 ౻࿘৾ଠ࿠
  ̍ʔ̎ ৿༤େ
  ౦඿ڊ
  2013 େ੉ྑେ஍
  ̍ʔ̎ দҪ༟थ
  ੴ઒า
  2014 ̌ʔ̎ ҆ᒜஐେ
  ༗ݪߤฏ
  2015 ߴࢁढ़
  ̍ʔ̎ ฏ୔େՏ
  ߴڮ७ฏ
  2016 ༄༟໵
  ̍ʔ̍ ాதਖ਼ٛ
  2017 தଜ঑੒
  ̍ʔ̎ ਗ਼ٶ޾ଠ࿠
  ాౢେथ
  2018 ࠜඌ߉
  খԂւే
  ̎ʔ̍ ౻ݪګେ
  2019 Ԟ઒ګ৳
  ੴ઒߉໻
  ̎ʔ̍ ࠤʑ໦࿕ر  View Slide

 41. ڝ߹ͯ͠ΫδΛ౰ͯͨΒڧ͍ʁ

  2000 ڝ߹φγ
  2001 ̌ʔ̍ ࣉݪ൏ਓ
  2002 ༤ฏ
  ̍ʔ̌
  2003 ڝ߹φγ
  2004 ڝ߹φγ
  2005 ⁋಺ਸ৳
  ̍ʔ̎ ยࢁതࢹ
  ཅ஥ᆹ
  2006 ಊ্௚ྙ
  ૿ᔹཽٛ
  ̎ʔ̎ ాதকେ
  େྮ༞ଠ
  2007 ࠤ౻༝ن
  ̍ʔ̐
  ౜઒ါݾ
  தాᠳ
  ௕୩෦߁ฏ
  େ৔ᠳଠ
  2008 দຊܒೋ࿕
  େాହࣔ
  ໺ຊܓ
  ̏ʔ̌
  2009 ̌ʔ̍ ٠஑༤੕  View Slide

 42. 2000 ڝ߹φγ
  2001 ̌ʔ̍ ࣉݪ൏ਓ
  2002 ༤ฏ
  ̍ʔ̌
  2003 ڝ߹φγ
  2004 ڝ߹φγ
  2005 ⁋಺ਸ৳
  ̍ʔ̎ ยࢁതࢹ
  ཅ஥ᆹ
  2006 ಊ্௚ྙ
  ૿ᔹཽٛ
  ̎ʔ̎ ాதকେ
  େྮ༞ଠ
  2007 ࠤ౻༝ن
  ̍ʔ̐
  ౜઒ါݾ
  தాᠳ
  ௕୩෦߁ฏ
  େ৔ᠳଠ
  2008 দຊܒೋ࿕
  େాହࣔ
  ໺ຊܓ
  ̏ʔ̌
  2009 ̌ʔ̍ ٠஑༤੕
  ڝ߹ͯ͠ΫδΛ౰ͯͨΒڧ͍ʁ

  ͪΐͬͱ
  ଴ͯ
  ٯࢦ໊
  ࣗ༝֫ಘ࿮
  ر๬ೖஂ࿮

  View Slide

 43. 逆指名、自由枠、希望枠で
  活躍!
  ダメ
  活躍か
  ダメかを判定し
  比較
  期待値は、分かり難いので
  希望枠、最後の男の一人である
  高崎健太郎を軸に
  ※先発25勝、中継ぎ50登板ぐらい

  View Slide

 44. બΜͰ׆༂ͯͨ͠Βڧ͍

  2000 Ѩ෦৻೭ॿ
  ٢ݟ༞࣏
  ኍ੉७
  ̏ʔ̒
  େপ޾ೋ
  ࡾҪߒೋ
  ໦ݩ๜೭
  େٱอউ৴
  Ճ౻߁հ
  ࢁຊলޗ
  2001 ҆౻༏໵
  ઙҪྑ
  ੴ઒խن
  ̏ʔ̏ ߐ৲৻ଠ࿠

  ฏ໺ܙҰ
  ࡉ઒ږ
  2002
  ଜాमҰ
  Ӭ઒উߒ
  ߐ૲ਔو
  ໦ࠤ؏༸
  ٱอ༟໵
  ̑ʔ̑
  Ճ౻େี
  ࿨ాؽ
  ৽֞ॷ

  ޙ౻෢හ
  ௕ాलҰ࿠
  2003
  ௗ୩ܟ
  ౵Ҫ࿨໵
  ಺ւ఩໵
  ઒ౡ྄
  ̐ʔ̐
  അݪ޹ߒ
  ݄߳ྑଠ
  ಺ཽ໵
  ࢳҪՅஉ
  2004
  ాதߒ߁
  দԬ݈Ұ
  ೳݟಞ࢙
  ̏ʔ̎ ٱอ߁༑
  ۚࢠઍਘ
  2005
  ؠాູ
  ٢ݟҰى
  ߴٶ࿨໵

  ෢಺৾Ұ
  ෱ా૱ࢤ
  ̑ʔ̏ দాએߒ
  ฏ໺Ղण
  ീ໦ஐ࠸
  2006 ߴ࡚݈ଠ࿠
  ̍ʔ̎ ؛޹೭
  େྡݑ࢘  ͍ΖΜͳҙຯͰߴ࡚ج४
  ,0#":"4)*ɹ؂म

  View Slide

 45. ߹ࢉ͢Δͱ͍͍͍͍ͩͨউෛ

  2000 ̏ʔ̒
  2001 ̏ʔ̐
  2002 ̒ʔ̑
  2003 ̐ʔ̐
  2004 ̏ʔ̎
  2005 ̒ʔ̑
  2006 ̏ʔ̐
  2007 ̍ʔ̐
  2008 ̏ʔ̌
  2009 ̌ʔ̍  View Slide

 46. ༗๬ͳબखΛ֫ΕΔͱڧ͍ʁ

  2000 ̏ʔ̒
  2001 ̏ʔ̐
  2002 ̒ʔ̑
  2003 ̐ʔ̐
  2004 ̏ʔ̎
  2005 ̒ʔ̑
  2006 ̏ʔ̐
  2007 ̍ʔ̐
  2008 ̏ʔ̌
  2009 ̌ʔ̍
  2010 ̌ʔ̎ େੴୡ໵
  ࡈ౻༎थ
  2011 ߴڮपฏ
  ̍ʔ̍ ౻Ԭو༟
  ˞ੁ໺͸φγ
  2012 ౻࿘৾ଠ࿠
  ̍ʔ̎ ৿༤େ
  ౦඿ڊ
  2013 େ੉ྑେ஍
  ̍ʔ̎ দҪ༟थ
  ੴ઒า
  2014 ̌ʔ̎ ҆ᒜஐେ
  ༗ݪߤฏ
  2015 ߴࢁढ़
  ̍ʔ̎ ฏ୔େՏ
  ߴڮ७ฏ
  2016 ༄༟໵
  ̍ʔ̍ ాதਖ਼ٛ
  2017 தଜ঑੒
  ̍ʔ̎ ਗ਼ٶ޾ଠ࿠
  ాౢେथ
  2018 ࠜඌ߉
  খԂւే
  ̎ʔ̍ ౻ݪګେ
  2019 Ԟ઒ګ৳
  ੴ઒߉໻
  ̎ʔ̍ ࠤʑ໦࿕ر

  View Slide

 47. ·ͱΊ

  View Slide

 48. ए͍

  ͕ඞཁ
  ༗๬ͳ

  View Slide

 49. ձࣾ
  ඞཁ
  ए͍

  ༗๬ͳ ͕
  Ͱ΋
  νʔϜ
  ΍

  View Slide

 50. 2010 ̌ʔ̎ େੴୡ໵
  ࡈ౻༎थ
  2011 ߴڮपฏ
  ̍ʔ̍ ౻Ԭو༟
  ˞ੁ໺͸φγ
  2012 ౻࿘৾ଠ࿠
  ̍ʔ̎ ৿༤େ
  ౦඿ڊ
  2013 େ੉ྑେ஍
  ̍ʔ̎ দҪ༟थ
  ੴ઒า
  2014 ̌ʔ̎ ҆ᒜஐେ
  ༗ݪߤฏ
  2015 ߴࢁढ़
  ̍ʔ̎ ฏ୔େՏ
  ߴڮ७ฏ
  2016 ༄༟໵
  ̍ʔ̍ ాதਖ਼ٛ
  2017 தଜ঑੒
  ̍ʔ̎ ਗ਼ٶ޾ଠ࿠
  ాౢେथ
  2018 ࠜඌ߉
  খԂւే
  ̎ʔ̍ ౻ݪګେ
  2019 Ԟ઒ګ৳
  ੴ઒߉໻
  ̎ʔ̍ ࠤʑ໦࿕ر
  ฏ࿨͕গͣͭ͠
  ͍͍ۙͮͯΔʁ

  View Slide

 51. 平和
  セ界が
  でありますように

  View Slide