Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

カミナシにおける"現場ドリブン"なプロダクト開発/ Research Conference 2022 Kaminashi

カミナシにおける"現場ドリブン"なプロダクト開発/ Research Conference 2022 Kaminashi

2022年5月28日に開催された「RESEARCH Conference 2022」での株式会社カミナシの登壇資料です。
https://researchconf.jp/

▼カミナシの採用情報はこちら
https://speakerdeck.com/kaminashi/kaminashi-corporate-profile

kaminashi, Inc.

May 31, 2022
Tweet

More Decks by kaminashi, Inc.

Other Decks in Research

Transcript

 1. Χϛφγʹ͓͚Δ
  ”ݱ৔υϦϒϯ” ͳϓϩμΫτ։ൃ
  RESEARCH Conference 2022

  View Slide

 2. ౉ ᬑ ޫ Ұ
  UX Designer
  ˏnabetaro_san
  େֶͰσβΠϯֶɺεϖΩϡϥςΟϒσβΠϯ

  ͳͲݚڀɾ੍࡞
  ͦͷޙϛϟϯϚʔͰࣄۀ্ཱͪ͛ɺϓϩμΫτ։ൃ

  ஍ํͷଜͰϑΟʔϧυϫʔΫ
  ܉ࣄΫʔσλʔͷӨڹͰؼࠃ
  2021೥9݄ɺΧϛφγʹδϣΠϯ

  ϓϩμΫτͷମݧઃܭɺUXϦαʔνͳͲ୲౰த
  ݱࡏϕτφϜࡏॅ

  View Slide

 3. ࠓ೔͓࿩͢͠Δ͜ͱ
  ● Χϛφγͷ͝঺հ
  ● ΧϛφγͷϢʔβʔʹ͍ͭͯ
  ● Ϧαʔν͢Δ্Ͱͭ·͍ͣͨϙΠϯτ
  ● ΧϛφγͰͷऔΓ૊Έ

  View Slide

 4. ΧϛφγͬͯͲΜͳձࣾʁ

  View Slide

 5. View Slide

 6. ೔ຊͷबۀਓޱͷ໿൒਺͕PC΍IT͕࢖͑ͳ͍؀ڥͰಇ͍͍ͯ·͢

  View Slide

 7. ϊϯσεΫϫʔΧʔͷಇ͖ํΛม͑ΔαʔϏεΛ࡞Δ

  View Slide

 8. ࢴͷ՝୊
  ● ਓ͕ؒه࿥ΛͱΔҎ্ɺϛε͕ൃੜ͢Δ
  ● ϛεʹΑͬͯॏେͳࣄނʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ
  ● ޡࣈ୤ࣈɺهೖ࿙ΕɺԚΕͳͲσʔλ͕੬ऑ

  View Slide

 9. ࢴͷ՝୊
  ● ਓ͕ؒه࿥ΛͱΔҎ্ɺϛε͕ൃੜ͢Δ
  ● ϛεʹΑͬͯॏେͳࣄނʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ
  ● ޡࣈ୤ࣈɺهೖ࿙ΕɺԚΕͳͲσʔλ͕੬ऑ
  ࢴͰͷۀ຿͸ෆޮ཰͚ͩͰͳ͘
  σʔλͱͯ͠ͷ੬ऑੑ͕͋Γ
  ඼࣭΍҆શੑʹӨڹͯ͠͠·͏

  View Slide

 10. ݱ৔%9ϓϥοτϑΥʔϜʮΧϛφγʯ

  View Slide

 11. 14ͷۀքͰಋೖ͕ਐΜͰ͍·͢

  View Slide

 12. ࣮ࡍͷ”ݱ৔”ͬͯͲΜͳͱ͜Ζʁ

  View Slide

 13. 1 2
  3
  4

  View Slide

 14. View Slide

 15. ຖ೔਺ઍຕͷࢴ
  େྔͷϛε

  View Slide

 16. ղܾ͢ΔͨΊʹ
  ·ͣ͸Ϧαʔν͔Β͸͡ΊΑ͏ʂ

  View Slide

 17. ͱ͜Ζ͕...
  ղܾ͢ΔͨΊʹ
  ·ͣ͸Ϧαʔν͔Β͸͡ΊΑ͏ʂ

  View Slide

 18. ϢʔβʔΠϯλϏϡʔ͚ͩͩͱɺ
  ۩ମతͳۀ຿΍՝୊͕Θ͔Βͳ͍
  ϦαʔνΛ͓٬༷ʹ
  ަব͢Δͷ͕ɺͪΐͬͱ...
  Ϧαʔνϟʔ͕͍ͳ͍...
  ϦαʔνͰ͖Δਓ͕͍ͳ͍...
  Ͳ͏͍͏ख๏Ͱ
  ਐΊͨΒ͍͍͔Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 19. ΧϛφγͰऔΓ૊Μͩ͜ͱᶃ

  View Slide

 20. ΧϧνϟʔΛͭͬͨ͘

  View Slide

 21. View Slide

 22. ΧϧνϟʔΛͭ͘Δ͜ͱͰɺ
  ҙࣝతʹϦαʔνΛߦ͑Δମ੍ʹ

  View Slide

 23. ΧϧνϟʔΛͭͬͨ͘
  Ϧαʔνϟʔ͕͍ͳͯ͘΋ɺ
  શһ͕ͦΕͧΕͷ؍఺Ͱɺখ͘͞ϦαʔνΛߦ͍
  ͓٬༷΁ͷཧղͱ՝୊ͷԾઆΛ࣋ͯΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 24. ΧϛφγͰऔΓ૊Μͩ͜ͱᶄ

  View Slide

 25. ݱ৔ʹߦ͘ମ੍Λͭͬͨ͘

  View Slide

 26. View Slide

 27. ݱ৔๚໰ͷґཔɾ೔ఔͷ֬ఆ
  ֤νʔϜ͔ΒࢀՃऀͷืू
  ๚໰νʔϜͷฤ੒ʢ4~5໊ʣ
  Ϧαʔνͷ໨తɺ໾ׂ෼୲ͳͲઃఆ
  ໾ׂ෼୲ྫ
  ● PdM / UXσβΠφʔɿΠϯλϏϡʔ
  ● CSϝϯόʔɿಋೖ՝୊ͷಛఆ
  ● ΤϯδχΞɿෆ۩߹ͷൃݟ
  ● ৽ೖࣾһɿٞࣄ࿥ɺಈըه࿥ ͳͲ
  ίϩφ߅ମݕࠪΛड͚ͯ๚໰
  1
  2
  3
  4
  5

  View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. ݱ৔ʹߦ͘ମ੍Λͭͬͨ͘
  ࣮ࡍʹ͓٬༷ͷ΋ͱʹ๚໰͢Δ͜ͱͰ
  ΑΓຊ࣭తͳ՝୊͕ൃݟͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 31. ΧϛφγͰऔΓ૊Μͩ͜ͱᶅ

  View Slide

 32. ຖिΠϯλϏϡʔΛߦ͏Α͏ʹͨ͠

  View Slide

 33. ● ϓϩμΫτಋೖʹલ޲͖ͳ͓٬༷ʹPoC (࣮ূ࣮ݧ) ʹࢀՃ͍ͯͨͩ͘͠
  ● ຖिͷΠϯλϏϡʔΛઃఆ͠ɺۀ຿΍՝୊ʹ͍࣭ͭͯ໰
  ● ςετಋೖͷվળ఺ͷ֬ೝ
  ● ૝ఆ͍ͯ͠Δମݧ΍ػೳͷίϯηϓτҊΛఏҊ͢Δ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ຖिΠϯλϏϡʔΛߦ͏Α͏ʹͨ͠
  ϦαʔνΛश׳ʹ͢Δ͜ͱͰ
  ͓٬༷΁ͷཧղͱϓϩμΫτͷݕূΛ
  ͢͹΍͘ߦ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 36. ·ͱΊ
  ● ૊৫͕খ͚͞Ε͹ɺࢥ͍੾ͬͯΧϧνϟʔΛͭͬͯ͘ΈΔ
  ● ૊৫͕େ͖͚Ε͹ɺ·ͣ͸νʔϜͷΧϧνϟʔ͔Β࢝ΊͯΈΔ
  ● Ϧαʔν଎౓্͕͕ΓɺϝϯόʔͷϢʔβʔཧղʹܨ͕Δ
  ● ؍࡯͢Δ͜ͱͰɺ՝୊ͷൃݟʹͭͳ͕Δ
  ● ࠓ·Ͱݟ͑ͯ͜ͳ͔ͬͨਂ͍ಎ࡯΍ؾ͖ͮΛಘΒΕΔ
  ● খ࢝͘͞Ίͯɺश׳ʹ͢Δ
  ● ͓٬༷Λר͖ࠐΉ͜ͱͰɺϓϩμΫτͷݕূΛ͢͹΍͘ߦ͏
  💡 ϦαʔνΛश׳ʹ͢Δ࢓૊Έʹͯ͠ΈΔ
  💡 ͓٬༷΍Ϣʔβʔͷ΋ͱ΁࣮ࡍʹߦͬͯΈΔ
  💡 Ϧαʔν͸શһͰऔΓ૊ΊΔ

  View Slide

 37. View Slide

 38. גࣜձࣾΧϛφγ
  https://kaminashi.jp

  View Slide