$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Perl in Mercari YAPC::Okinawa 2018 ONNASON

kazeburo
March 03, 2018

Perl in Mercari YAPC::Okinawa 2018 ONNASON

Perl in Mercari
YAPC::Okinawa 2018 ONNASON スペシャルセッション

kazeburo

March 03, 2018
Tweet

More Decks by kazeburo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Perl in Mercari 2018
  @kazeburo

  YAPC::Okinawa 2018 ONNASON

  View Slide

 2. େ੾ͳ͓஌Βͤ

  View Slide

 3. memcached UDPϦϑϨΫγϣϯDDoS
  • Πϯλʔωοτʹެ։͞Ε͍ͯΔmemcached 11211/UDPΛར༻ͯ͠UDP ϦϑϨ
  Ϋγϣϯ͕ߦ͑Δ
  • github.com ʹ1.3TbpsͷDDoS߈ܸ͕ൃੜ (2/28)
  • ͘͞ΒVPS͸11211/UDPΛϑΟϧλϦϯά
  • [ॏཁ] memcachedΛάϩʔόϧʹެ։͠ͳ͍
  • UDPΛແޮԽ͢Δɻmemcached -U 0Ͱىಈ

  memcached-1.5.6Ͱ͸σϑΥϧτແޮʹͳΓ·ͨ͠

  View Slide

 4. View Slide

 5. Me
  • ௕໺խ޿
  • PAUSE:KAZEBURO
  • גࣜձࣾϝϧΧϦ

  ϓϦϯγύϧΤϯδχΞ

  Site Reliability Engineering (SRE) νʔϜ
  • BASE, Inc ٕज़ΞυόΠβʔ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ϝϧΧϦ
  • ࠃ಺࠷େڃͷϑϦϚΞϓϦ
  • 3෼Ͱ؆୯ʹग़඼
  1) ࣸਅΛࡱΔ
  2) ঎඼৘ใΛهೖ
  3) ग़඼ϘλϯΛԡ͢
  • ҆৺҆શͳܾࡁɾऔҾ
  • ΤεΫϩʔ(͓ۚͷ΍ΓͱΓ͸౰͕ࣾؒʹհࡏ)
  • ಗ໊഑ૹ

  View Slide

 8. KPI
  μ΢ϯϩʔυ਺
  GMV(૯औҾֹ)
  1ԯDLҎ্(JP+US+UK)
  ݄ؒ100ԯԁҎ্
  ग़඼਺ 1೔100ສ඼Ҏ্

  View Slide

 9. ϝϧΧϦΛࢧ͑Δ
  αʔόαΠυͷ
  ϓϩάϥϛϯάݴޠ

  View Slide

 10. PHP 7

  View Slide

 11. Golang
  https://github.com/golang-samples/gopher-vector

  View Slide

 12. ϝϧΧϦΛࢧ͑Δϓϩάϥϛϯάݴޠ
  • ϝϧΧϦͷAPI͸΄΅શͯPHPʹΑΓ࣮૷
  • ϚΠΫϩαʔϏε/ϛυϧ΢ΣΞͰ͸ Golang ͕த৺
  • AI/MLͷ෼໺Ͱ͸Python΋࢖ΘΕΔ

  View Slide

 13. 1FSM͸ϝΠϯϦʔϜͳݴޠͰ͸ͳ͍

  View Slide

 14. ͕͔ͩ͠͠
  খ͞ͳ Perl εΫϦϓτ͕αʔϏεͷ҆ఆՔಇΛࢧ͑
  ཪํͱͯ͠େن໛ͳτϥϑΟοΫΛॲཧ͍ͯ͠Δɻ

  View Slide

 15. slacklog

  View Slide

 16. slacklog = cronlog + Slack notification

  View Slide

 17. cronlog
  • cronlog ͸kazuho͞Μ࡞੒ͷPerlεΫϦϓτɻҾ਺ͱͯ͠༩͑ΒΕͨίϚϯ
  υΛ࣮ߦ͠ɺͦͷऴྃίʔυ͕ඇθϩͷ৔߹ͷΈɺίϚϯυͷग़ྗ
  (stdout, stderr)Λඪ४ग़ྗʹૹΔ
  • cronͰར༻͢Δ͜ͱͰΤϥʔ࣌ͷΈMAILTOʹϝʔϧૹ৴
  • `5 * * * * cronlog -- ping -n 5 my-server 2>&1`
  • ʮ؂ࢹͱ͸ܧଓతͳςετʯͱ͍͏ݴ༿ΛੜΈग़ͨ͠

  View Slide

 18. slacklog
  • ίϚϯυͷऴྃίʔυ͕ඇθϩ࣌ʹඪ४ग़ྗ΁ͷૹ৴ʹՃ͑ɺslack΁ͷ௨஌Λߦ͏
  • @channel Λ௥Ճ͢Δ͔ࢦఆՄೳ
  • ىಈͱऴྃ࣌ʹSlack΁ͷ௨஌ɺsyslog΁΋ه࿥
  • hostname,pid ͷ෇Ճ
  • slack΁ͷ௨஌͸ slackboard Λར༻
  • ϝϧΧϦͷ΄΅શͯͷcronͰར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 19. slacklog use slackboard
  App Batch MySQL
  App Batch MySQL
  App Batch MySQL
  JP
  US
  UK
  slacklog slacklog slacklog
  slacklog slacklog slacklog
  slacklog slacklog slacklog
  slackborad
  slackborad
  slackborad
  JP
  US
  EU
  HTTP Load
  Balancer
  MySQL
  slacklog slacklog slacklog
  SlackͷAPI keyͷҰݩ؅ཧ
  Buffering/Queueing
  Slack
  https://github.com/cubicdaiya/slackboard

  View Slide

 20. ࣮ߦྫ
  $ slacklog -c test --log-channel test -- perl -E '$|=1;say "Hello";sleep 3;die'
  [2018-02-25T01:09:51][21066] *hostname* starting: perl -E $|=1;say "Hello";sleep 3;die
  [2018-02-25T01:09:51][21066] Hello
  [2018-02-25T01:09:54][21066] Died at -e line 1.
  [2018-02-25T01:09:54][21066] command exited with code:255
  $

  View Slide

 21. ࣮ߦྫ(slack)
  ىಈऴྃϩά
  ίϚϯυͷ
  STDOUT
  STDERR

  View Slide

 22. ಋೖޮՌ
  • batchͷΤϥʔͷݕग़ͱ௨஌ͷଈ࣌ੑΞοϓ
  • ϝʔϧ͸஗͍ɺ΋͘͠͸ΈΒΕͯͳ͍
  • αʔόαΠυΤϯδχΞͷslack channelʹ௚઀ૹ৴ɻ඼࣭ͷ޲্
  • ϩάΛ/dev/nullʹࣺͯͳ͍ӡ༻͕Մೳʹ

  View Slide

 23. ಋೖޮՌ
  • ʮ͋ͷcronىಈ͍ͯ͠·͔͢ʁʯʮࡢ೔ϦϦʔεͨ͠batchɺਖ਼͘͠ಈ͍
  ͯ·͔͢ʁʯͷΑ͏ͳΤϯδχΞ͔Βͷ֬ೝґཔͷ࡟ݮ
  • τΠϧͷ๾໓

  View Slide

 24. ঎඼
  Ӿཡ
  ཤྺ
  SERVICE

  View Slide

 25. Ӿཡཤྺ
  • ͓٬༷ͷ঎඼ӾཡͷཤྺΛαʔόʹ֨ೲ
  • UX޲্ͱͱ΋ʹɺTimeline Personalizationͷσʔλ
  ͱͯ͠΋׆༻
  • ঎඼ͷӾཡ͸਺ઍreq/sec

  PerlͰߏங͞Εͨ ServiceͰॲཧ

  View Slide

 26. App
  App
  App
  App
  App
  NGINX API(Perl) Q4M
  Worker
  (Perl)
  browse_item_service
  NGINX API(Perl) Q4M
  Worker
  (Perl)
  browse_item_service
  MySQL MySQL
  memcached
  memcached
  memcached
  "ߋ৽"
  "ࢀর" cluster
  (2) DBߋ৽&ཤྺऔಘ
  (3) cache࡞੒
  (1) enqueue
  (1) cacheऔಘ/missͨ͠ΒDB
  App
  App
  App
  App
  App
  memcached
  memcached
  memcached
  NGINX API(Perl) Q4M
  Worker
  (Perl)
  browse_item_service
  DNS-RR by consul

  View Slide

 27. CPAN modules
  • API
  • Plack, Gazelle
  • Worker
  • Parallel::Prefork
  • ڞ௨
  • JSON::XS, DBD::mysql, Cache::Memcached::Fast::Safe
  Web Application Framework͸ະ࢖༻
  Plack::(Request|Response)΋࢖ͬͯͳ͍
  XS moduleΛ׆༻ͯ͠଎౓޲্

  View Slide

 28. Performance
  • API/Worker͸Scale Out͕Մೳ
  • GazelleʹΑΔAPIαʔό͸े෼ʹߴ଎
  • ϘτϧωοΫ͸ MySQL ͷϨϓϦέʔγϣϯ஗Ԇ
  • ௨ৗͷϨϓϦέʔγϣϯͰ͸਺ઍ transaction/s Ͱ஗Ԇൃੜ
  • MySQL 5.7ͷ Multi Thread Slave Λར༻ͯ͠΋ 18,000 t/s ͕ݶք
  • Sharding Λॳظઃܭʹ૊ΈࠐΈ

  View Slide

 29. Performance (newRelic)
  ঎඼͝ͱͷPVΛܭଌ
  ͢Δ Service (Golang)
  Avg time: 3 msec
  Ӿཡཤྺ Service (Perl)
  Avg time: 4 msec
  PHP
  DBͳͲ

  View Slide

 30. http://tech.mercari.com/entry/2018/02/26/110237

  View Slide

 31. Կނ
  Perl?

  View Slide

 32. ͳͥ Perl ?
  • kazeburo͕ॻ͍͔ͨΒ
  • System Call friendly
  ‣ OS ΍ ProcessɺNetwork ͷجૅΛֶͿͷʹద͍ͯ͠Δ
  • (Core Module ͷΈͰ࡞Ε͹) Deploy ͕༰қ
  • PerlͰഓΘΕٕͨज़ͷܧঝ
  ‣ mixi, livedoor (LINE), DeNA, ͸ͯͳ ͳͲେن໛WebαʔϏεΛࢧ͑ͯ(͍Δ|͖ͨ)ݴޠ

  View Slide

 33. ͜Ε͔Β
  • ϚΠΫϩαʔϏεɾίϯςφத৺ͷInfrustructure΁
  • Serverlessɺk8sʹΑΔࣗಈԽ͞Εͨ Infrastructure
  • OS΍networkͳͲγεςϜΤϯδχΞϦϯάͷ஌͕ࣝ։ൃऀ͔Βԕ͘ͳΔ
  • Golang த৺ɺPerl ΠϯλϓϦλ͕ͳ͍؀ڥ

  View Slide

 34. ͜Ε͔Β
  • SREݚमͰPerlΛ৮ͬͯ΋Β͏
  • ৽ଔ޲͚ʹ1ϲ݄͔Β1ϲ݄൒ఔ౓ͷSREݚमΛߦ͍ͬͯΔ
  • ͦͷதͰͻͱͭ͸PerlΛ࢖ͬͨ࢓૊Έʹ৮ΕΔػձΛͭ͘Δ
  • slacklogͷىಈϩάΛSlackʹૹΔػೳ͸SREݚमͰ࡞ͬͯ΋Βͬͨ΋ͷ
  • OSɾFile SystemɾProcessɾNetworkͱ͍ͬͨ௿ϨΠϠʔ΁ͷڵຯɾؔ৺

  UNIX ఩ֶʹ৮ΕΔػձ
  • ٕज़ͷఈ্͛ʹඞཁͳݴޠͷҰͭ

  View Slide

 35. Ҏ্
  careers.mercari.com/job/

  View Slide