Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

cross_2015_trave_ec

kentana20
January 30, 2015

 cross_2015_trave_ec

CROSS2015で「旅行ECサイト各社に聞く成長の秘訣とこれから」というタイトルでパネルディスカッションをしました。 #cross2015a

kentana20

January 30, 2015
Tweet

More Decks by kentana20

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ཱྀߦECαΠτ֤ࣾʹฉ͘
  ੒௕ͷൿ݃ͱ͜Ε͔Β
  CROSS2015
  ύωϧσΟεΧογϣϯ

  View full-size slide

 2. ͲΜͳ಺༰ͷηογϣϯʁ
  • ҟͳΔن໛Ͱಉۀछͷ3ࣾʹू·͍͖ͬͯͨͩ·ͨ͠
  • ECαʔϏε͕࣋ͭڞ௨ςʔϚΛ΋ͱʹٞ࿦͍ͯͨ͠
  ͖ͩ·͢
  • ECʹؔΘΒͳ͍ΤϯδχΞڞ௨ςʔϚʹ͍ͭͯ΋࿩͠
  ·͢
  • Έͳ͞Μ΋͝ࢀՃ͍ͩ͘͞

  View full-size slide

 3. ύωϥʔͱ
  ֤αʔϏε঺հ

  View full-size slide

 4. ָఱτϥϕϧ

  View full-size slide

 5. 1

  @taichiw0424
  Apr. 2008 Aug. 2008 Apr. 2012
  As new
  Graduate Software Engineer Scrum Master
  Software Engineer

  View full-size slide

 6. 2
  Our team & Our product

  API
  API
  InventoryPlatform
  Team

  View full-size slide

 7. 2007 2008 2009 2010 2011
  (CMS)
  Monitoring
  Intra tool
  2007 ( )
  Agile, CI, Test
  Oracle, Java, Tomcat
  7
  0.5
  , Meetrip Docker, Chef
  ( )
  rookie web app engineer engineer leader server engineer
  2012 2013 2014 2015

  View full-size slide

 8. ࣗݾ঺հ
  ● খྛ ޛ࿕ʢ͜͹΍͠ ͝Ζ͏ʣ
  ɹ೥ྸɿ36ࡀ
  ɹ৬ۀɿγεςϜΤϯδχΞ
  ܦྺ
  ɹ2006೥ גࣜձࣾҰٳ ೖࣾ
  ɹ2011೥γεςϜ։ൃ෦௕ʹब೚

  View full-size slide

 9. ࡫ౡ ༞հ
  • Twitter: @zimathon
  • GitHub: zimathon
  • ͸ͯͳ: sisijumi
  ࠷ۙɺϨΨγʔίʔυ
  վળ൪௕ʹब೚͠·ͨ͠

  View full-size slide

 10. Ұٳ.com (http://www.ikyu.com)
  •ݫબ͞Εͨϗςϧɾཱྀؗͷ༧໿αʔϏε
  •ࠓ೥Ͱ15प೥Λܴ͑·͢

  View full-size slide

 11. ˜גࣜձࣾ-PDP1BSUOFST
  DPOpEFOUJBM
  ࣗݾ঺հ

  ˙ݹా๎޺ʢ;Δͨͱ΋ͻΖʣ
  ˙גࣜձࣾ-PDP1BSUOFST$50
  ˙ུྺ
  ๭େखϝʔΧʔ
  ˠ๭Ӧۀܥϕϯνϟʔ
  ˠגࣜձࣾ-PDP1BSUOFST
  ʙUPNPIJSPGVSVUB
  UPN@GVSV
  UPN@GVSV

  View full-size slide

 12. ˜גࣜձࣾ-PDP1BSUOFST
  DPOpEFOUJBM
  ɹɹɹɹɹ
  ຬ଍౓ͷߴ͍॓ധΛ໿ଋ͢Δɺ
  Ұྲཱྀྀؗɾϗςϧͷ॓ധ༧໿αΠτͰ͢

  ᶃຬ଍౓ͷߴ͍॓ധࢪઃ͚ͩΛݫબɻ
  ᶄపఈͯ͠Ҿ͖ࢉ͞Εͨ69ɻ
  ᶅͲ͜ΑΓ΋͓ಘʹɻۀք࠷ߴͷ̑ˋؐݩɻ

  View full-size slide

 13. ηογϣϯΦʔφʔ

  View full-size slide

 14. • Twitter: @kentana20
  • GitHub: kentana20
  • ͸ͯͳ: kentana20
  ಥܸ͞Μͱݺ͹ΕΔ͜ͱ΋
  ͋Γ·͢
  ాத ݈հ

  View full-size slide

 15. एׯͷ஡൪ײ͕…

  View full-size slide

 16. ࢀՃऀͷΈͳ͞Μ͸ʁ

  View full-size slide

 17. τϥϕϧECɹisɹԿʁ

  View full-size slide

 18. τϥϕϧEC
  • ϗςϧɾཱྀؗΛΠϯλʔωοτ্Ͱଈ࣌༧໿͢Δ
  ECαʔϏεͷҰ೿
  • ෺ൢECͰͷ঎඼ˠϓϥϯ
  • ෺ൢECͰͷߪೖˠ༧໿
  • ࡏݿʹ͸ϓϥϯʹ೔෇ɾ࣌ؒͷ֓೦͕ՃΘΔ

  View full-size slide

 19. αʔϏεن໛
  ָఱτϥϕϧ
  ҰٳDPN
  SFMVY

  औѻࢪઃ਺dܝࡌ͍ͯ͠Δϗςϧɾཱྀؗ਺d

  View full-size slide

 20. αʔϏεن໛
  ָఱτϥϕϧ
  ҰٳDPN
  SFMVY

  ݄ؒ༧໿਺

  View full-size slide

 21. ن໛తʹ͸͜Μͳײ͡Ͱ͔͢Ͷ

  View full-size slide

 22. ͦΖͦΖ͸͡Ί·͠ΐ͏

  View full-size slide

 23. ͓Ͷ͕͍ɾॾ஫ҙ
  • ηογϣϯதɺʮSNS΁ͷ֦ࢄېࢭʯΛ͓ئ͍͢Δ͜ͱ͕͋Γ
  ·͢
  • ࣭໰ΛͿͬࠐΈա͗ͯɺ͓࿩Ͱ͖ͳ͍಺༰͕͋Δ͔΋͠Ε·ͤ
  Μ
  • ձ৔ͷΈͳ͞·͔Β࣭໰Λड͚෇͚Δγʔϯ͕͋Γ·͢ͷͰɺ
  ͦͷࡍʹ͸TwitterͰ #cross2015a Λ͚ͭͯͭͿ΍͍ͯ
  ͍ͩ͘͞
  • Ͳ͏͔͍ͧ͋ͨͨ໨Ͱݟक͍ͬͯͩ͘͞

  View full-size slide

 24. ΞΠεϒϨΠΫτʔΫ
  ࠓ೔ɺΈͳ͞Μʹ࣋ͬͯؼͬͯ΋Β͍͍ͨ΋ͷ

  View full-size slide

 25. ECڞ௨ςʔϚͰ
  ޠΖ͏
  let’s talk about EC

  View full-size slide

 26. Ϣʔβը໘
  UI/UX

  View full-size slide

 27. Ϣʔβը໘
  • ͦΕͧΕͷಛ௃ɺͩ͜ΘΓ
  • ϝϧϚΨ΍ηʔϧͷ࿩
  • ը໘ͷاը͸Ͳ͏ͯ͠·͔͢

  View full-size slide

 28. ཱྀߦEC͋Δ͋Δ
  travel EC possible story

  View full-size slide

 29. ཱྀߦEC͋Δ͋Δ
  • ೔෇ɺ࣌ؒͷ֓೦ͳΜͱ͔͍ͨ͠
  • ֎෦࿈ܞઌͱͷ΍ΓͱΓ͠ΜͲ͍
  • قઅੑͷڧ͍τϥϑΟοΫ
  • ಛఆऔҾઌͷཁ๬Λ׎͑Δ

  View full-size slide

 30. ཱྀߦEC͋Δ͋Δ2
  • ཱྀߦߦ͘ͱ͍Ζ͍ΖݟͪΌ͏
  • ϗςϧɺཱྀؗʹ΍ͨΒৄ͘͠ͳΔ
  • ༑ਓɾ஌ਓͱཱྀߦʹߦ͘ͱ͍ͭͷؒʹ͔ίʔ
  σΟωʔλʔ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 31. ੒௕ͷൿ݃
  secret of growth

  View full-size slide

 32. ੒௕ͷൿ݃
  • ͕͋͜͜Δ͔Βɺ͜͜ʹͩ͜Θ͔ͬͨΒࣗ෼
  ͨͪͷαʔϏε͸੒௕ͨ͠ɾ͍ͯ͠Δͱ͍͏
  ϙΠϯτ
  • ͜Ε͔ΒτϥΠ͍ͨ͠ྖҬ
  • Ϛε޲͚ɺχον޲͚ͦΕͧΕͷࢪࡦ

  View full-size slide

 33. ϞόΠϧ΁ͷγϑτ
  shift to mobile

  View full-size slide

 34. ϞόΠϧ΁ͷγϑτ
  • ϞόΠϧϑΝʔετͰ։ൃ͢ΔελʔτΞοϓ
  ΋૿͑Δࡢࠓɺ֤ࣾͷϞόΠϧରԠঢ়گ͸…
  • େن໛αΠτ͸ࢿࡐ͕ଟͯ͘େมͰ͢ΑͶ
  • Ϧιʔεͷ഑෼ͱ͔΋ߟ͑Ͳ͜ΖͰ͢

  View full-size slide

 35. ύωϥʔಉ࢜Ͱ
  ࣭໰ΛͿ͚͓ͭ͋͏
  questions for panelist from other
  panelists

  View full-size slide

 36. ָఱτϥϕϧ
  ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  from rakuten travel

  View full-size slide

 37. ָఱτϥϕϧ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  • reluxݹా͞Μ΁
  • CTOͱͯ͠ɺΤϯδχΞͱͯ͠ͷࣗ෼ͱɺܦӦऀͱ
  ͯ͠ͷࣗ෼ͷ൘ڬΈʹͳͬͨΤϐιʔυ͕͋ͬͨΒ
  ڭ͑ͯԼ͍͞ʂ

  View full-size slide

 38. ָఱτϥϕϧ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  • Ұٳ.com ࡫ౡ͞Μ΁
  • ʮϨΨγʔίʔυͱʹΒΊͬ͜Λ͠ͳ͕Βʯ

  ͱͷ͜ͱͰ͕͢ɺաڈ࠷ߴʹࠅ͍ίʔυͩͬͨ΋ͷΛ
  ڭ͑ͯԼ͍͞

  ͪͳΈʹ΢νͰ͸ɺ1ສߦͷαϒϧʔνϯ಺ʹɺ

  14ஈ΋Πϯσϯτ͕Լ͕͍ͬͯΔͱ͍͏ɺ͢͞·͡
  ͍ίʔυ͕༗Γ·ͨ͠ɻʢόάͬͯ·ͨ͠ʣ

  View full-size slide

 39. ָఱτϥϕϧ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ࡢࠓɺςετͷࣗಈԽɾΦϖϨʔγϣϯͷࣗಈԽʹ
  ඇৗʹؔ৺͕͋Γ·͢ɻࣗ͝਎ͷγεςϜͰʮ͜͜
  ͸ࣗຫͰ͖Δʂʯͱ͍͏఺Λڭ͑ͯԼ͍͞

  View full-size slide

 40. from ikyu.com
  Ұٳ.com
  খྛ͞Μͷ࣭໰

  View full-size slide

 41. Ұٳ.com খྛ͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • νʔϜ͕ػೳ͍ͯ͠Δͱײ͡Δͱ͖ɺͲ͏͍͏͜ͱ
  ͔ΒͦΕΛײ͡·͔͢ɻ·ͨػೳͯ͠ͳ͍ͱ͖ͷ͓
  ࿩΋͋Ε͹ɺڭ͍͑ͯͩ͘͞ʂ

  View full-size slide

 42. Ұٳ.com
  ࡫ౡ͞Μͷ࣭໰
  from ikyu.com

  View full-size slide

 43. Ұٳ.com ࡫ౡ͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ϨΨγʔίʔυʹ୅ද͞ΕΔʮٕज़తෛ࠴ʯɺฦࡁ
  ͯ͠·͔͢ɻ·ͨɺʮͦ΋ͦ΋ෛ࠴Λ࡞Βͳ͍࢓૊
  ΈʯΛऔΓೖΕ͍ͯΔ৔߹͸ซͤͯڭ͑ͯԼ͍͞ʂ

  View full-size slide

 44. relux
  ݹా͞Μͷ࣭໰
  from relux

  View full-size slide

 45. relux ݹా͞Μͷ࣭໰
  • ָఱτϥϕϧ͞Μ΁
  • େ͖͍૊৫͔ͩΒࠔΔ͜ͱ͸͋Γ·͔͢
  • ϝϯόʔͷٕज़஌ࣝͷڞ༗ͬͯͲ͏΍ͬͯ·͔͢

  View full-size slide

 46. relux ݹా͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ։ൃऀ͕ಇ͖ͨ͘ͳΔΑ͏ͳ؀ڥ੔උͱ͔ͬͯɺ۩
  ମతʹͲΜͳ͜ͱ͍ͯ͠·͔͢
  • ࣗ਎ͷαʔϏεʹ͓͍ٕͯज़తʹ༏Ґͳڝ૪ྗΛ࣋
  ͭϙΠϯτ͸Ͳ͜Ͱ͔͢

  View full-size slide

 47. Έͳ͞Μ͔Βͷ࣭໰
  questions from you

  View full-size slide

 48. Έͳ͞Μ͔Βͷ࣭໰
  TwitterͰϋογϡλά
  #cross2015a
  Λ͚ͭͯπΠʔτ͍ͯͩ͘͠͞ʂ

  View full-size slide

 49. ηογϣϯΦʔφʔ
  ͔Βͷ࣭໰
  questions from session owner

  View full-size slide

 50. ηογϣϯΦʔφʔͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ʮ΢νͷݱ৔͸ίί͕ྑ͍ʂʯͱ͍͏ݱ৔ࣗຫΛͯ͠
  ͍ͩ͘͞ʂ

  View full-size slide

 51. ECʹݶΒͣʹ࿩ͦ͏
  let’s talk about our common theme

  View full-size slide

 52. ։ൃମ੍
  devlopment team

  View full-size slide

 53. ։ൃମ੍ɾϓϩηε
  • ։ൃશମͷਓ਺ͱνʔϜ෼͚
  • اըͱͷ΍ΓͱΓ
  • ΤϯδχΞͱϚωʔδϟʔ
  • εΫϥϜͳͲͷΞδϟΠϧϓϥΫςΟε
  • ਏ͔ͬͨ࿩ɾ͏·͍ͬͨ͘࿩

  View full-size slide

 54. ։ൃج൫
  devlopment productivity

  View full-size slide

 55. ։ൃج൫
  • VCS, Chat, UT, E2E, CI etc..
  • ։ൃʹूதͰ͖Δج൫ΛΞϐʔϧ͢Δձࣾͷ૿Ճ
  • ֤αʔϏεͷ։ൃج൫
  • ։ൃʹूதͰ͖ͯ·͔͢

  View full-size slide

 56. ٕज़ސ໰ɺϑΣϩʔ
  technical advisor

  View full-size slide

 57. ٕज़ސ໰ɺϑΣϩʔ
  • ܦݧ͋Δํ͕ٕज़ސ໰ʹब೚͢Δέʔεͷ૿Ճ
  • ָఱτϥϕϧ: ٢Ԭ͞Μɺ·ͭ΋ͱ Ώ͖ͻΖ͞Μ
  • Ұٳ: ҏ౻ ௚໵͞Μ
  • ޮՌͷఔ͸ʁ

  View full-size slide

 58. ධՁɾ࠾༻
  personnel evaluation, hiring

  View full-size slide

 59. ධՁɾ࠾༻
  • ΤϯδχΞͷධՁ
  • OSS΁ͷߩݙ΍֎෦΁ͷൃ৴
  • ظ଴Ϛωδϝϯτ΍ࣗ཯͢Δҙࣝͷ২͑෇͚
  • ࠾༻
  • ٻΊΔΤϯδχΞ૾
  • ໘ஊͯͯ͠ྑ͔ͬͨਓͷ࿩ɺࣙୀ͞Εͯ͠·ͬͨ࿩

  View full-size slide

 60. Ϋϩʔδϯά
  closing

  View full-size slide

 61. ֤αʔϏε͔Β
  ʮ͝ѫࡰʯͱʮPRλΠϜʯ

  View full-size slide

 62. ऴྃʂ
  ͝ࢀՃ͍͖ͨͩɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  it’s over.
  Thank you!!

  View full-size slide