Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

cross_2015_trave_ec

kentana20
January 30, 2015

 cross_2015_trave_ec

CROSS2015で「旅行ECサイト各社に聞く成長の秘訣とこれから」というタイトルでパネルディスカッションをしました。 #cross2015a

kentana20

January 30, 2015
Tweet

More Decks by kentana20

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ཱྀߦECαΠτ֤ࣾʹฉ͘
  ੒௕ͷൿ݃ͱ͜Ε͔Β
  CROSS2015
  ύωϧσΟεΧογϣϯ

  View Slide

 2. ͲΜͳ಺༰ͷηογϣϯʁ
  • ҟͳΔن໛Ͱಉۀछͷ3ࣾʹू·͍͖ͬͯͨͩ·ͨ͠
  • ECαʔϏε͕࣋ͭڞ௨ςʔϚΛ΋ͱʹٞ࿦͍ͯͨ͠
  ͖ͩ·͢
  • ECʹؔΘΒͳ͍ΤϯδχΞڞ௨ςʔϚʹ͍ͭͯ΋࿩͠
  ·͢
  • Έͳ͞Μ΋͝ࢀՃ͍ͩ͘͞

  View Slide

 3. ύωϥʔͱ
  ֤αʔϏε঺հ

  View Slide

 4. ָఱτϥϕϧ

  View Slide

 5. 1

  @taichiw0424
  Apr. 2008 Aug. 2008 Apr. 2012
  As new
  Graduate Software Engineer Scrum Master
  Software Engineer

  View Slide

 6. 2
  Our team & Our product

  API
  API
  InventoryPlatform
  Team

  View Slide

 7. 2007 2008 2009 2010 2011
  (CMS)
  Monitoring
  Intra tool
  2007 ( )
  Agile, CI, Test
  Oracle, Java, Tomcat
  7
  0.5
  , Meetrip Docker, Chef
  ( )
  rookie web app engineer engineer leader server engineer
  2012 2013 2014 2015

  View Slide

 8. 4
  100

  View Slide

 9. 1

  View Slide

 10. Ұٳ.com

  View Slide

 11. ࣗݾ঺հ
  ● খྛ ޛ࿕ʢ͜͹΍͠ ͝Ζ͏ʣ
  ɹ೥ྸɿ36ࡀ
  ɹ৬ۀɿγεςϜΤϯδχΞ
  ܦྺ
  ɹ2006೥ גࣜձࣾҰٳ ೖࣾ
  ɹ2011೥γεςϜ։ൃ෦௕ʹब೚

  View Slide

 12. ࡫ౡ ༞հ
  • Twitter: @zimathon
  • GitHub: zimathon
  • ͸ͯͳ: sisijumi
  ࠷ۙɺϨΨγʔίʔυ
  վળ൪௕ʹब೚͠·ͨ͠

  View Slide

 13. Ұٳ.com (http://www.ikyu.com)
  •ݫબ͞Εͨϗςϧɾཱྀؗͷ༧໿αʔϏε
  •ࠓ೥Ͱ15प೥Λܴ͑·͢

  View Slide

 14. relux

  View Slide

 15. ˜גࣜձࣾ-PDP1BSUOFST
  DPOpEFOUJBM
  ࣗݾ঺հ

  ˙ݹా๎޺ʢ;Δͨͱ΋ͻΖʣ
  ˙גࣜձࣾ-PDP1BSUOFST$50
  ˙ུྺ
  ๭େखϝʔΧʔ
  ˠ๭Ӧۀܥϕϯνϟʔ
  ˠגࣜձࣾ-PDP1BSUOFST
  ʙUPNPIJSPGVSVUB
  [email protected]
  [email protected]

  View Slide

 16. ˜גࣜձࣾ-PDP1BSUOFST
  DPOpEFOUJBM
  ɹɹɹɹɹ
  ຬ଍౓ͷߴ͍॓ധΛ໿ଋ͢Δɺ
  Ұྲཱྀྀؗɾϗςϧͷ॓ധ༧໿αΠτͰ͢

  ᶃຬ଍౓ͷߴ͍॓ധࢪઃ͚ͩΛݫબɻ
  ᶄపఈͯ͠Ҿ͖ࢉ͞Εͨ69ɻ
  ᶅͲ͜ΑΓ΋͓ಘʹɻۀք࠷ߴͷ̑ˋؐݩɻ

  View Slide

 17. ηογϣϯΦʔφʔ

  View Slide

 18. • Twitter: @kentana20
  • GitHub: kentana20
  • ͸ͯͳ: kentana20
  ಥܸ͞Μͱݺ͹ΕΔ͜ͱ΋
  ͋Γ·͢
  ాத ݈հ

  View Slide

 19. Μʁ

  View Slide

 20. एׯͷ஡൪ײ͕…

  View Slide

 21. ࢀՃऀͷΈͳ͞Μ͸ʁ

  View Slide

 22. τϥϕϧECɹisɹԿʁ

  View Slide

 23. τϥϕϧEC
  • ϗςϧɾཱྀؗΛΠϯλʔωοτ্Ͱଈ࣌༧໿͢Δ
  ECαʔϏεͷҰ೿
  • ෺ൢECͰͷ঎඼ˠϓϥϯ
  • ෺ൢECͰͷߪೖˠ༧໿
  • ࡏݿʹ͸ϓϥϯʹ೔෇ɾ࣌ؒͷ֓೦͕ՃΘΔ

  View Slide

 24. αʔϏεن໛
  ָఱτϥϕϧ
  ҰٳDPN
  SFMVY

  औѻࢪઃ਺dܝࡌ͍ͯ͠Δϗςϧɾཱྀؗ਺d

  View Slide

 25. αʔϏεن໛
  ָఱτϥϕϧ
  ҰٳDPN
  SFMVY

  ݄ؒ༧໿਺

  View Slide

 26. ن໛తʹ͸͜Μͳײ͡Ͱ͔͢Ͷ

  View Slide

 27. ͦΖͦΖ͸͡Ί·͠ΐ͏

  View Slide

 28. ͓Ͷ͕͍ɾॾ஫ҙ
  • ηογϣϯதɺʮSNS΁ͷ֦ࢄېࢭʯΛ͓ئ͍͢Δ͜ͱ͕͋Γ
  ·͢
  • ࣭໰ΛͿͬࠐΈա͗ͯɺ͓࿩Ͱ͖ͳ͍಺༰͕͋Δ͔΋͠Ε·ͤ
  Μ
  • ձ৔ͷΈͳ͞·͔Β࣭໰Λड͚෇͚Δγʔϯ͕͋Γ·͢ͷͰɺ
  ͦͷࡍʹ͸TwitterͰ #cross2015a Λ͚ͭͯͭͿ΍͍ͯ
  ͍ͩ͘͞
  • Ͳ͏͔͍ͧ͋ͨͨ໨Ͱݟक͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 29. ΞΠεϒϨΠΫτʔΫ
  ࠓ೔ɺΈͳ͞Μʹ࣋ͬͯؼͬͯ΋Β͍͍ͨ΋ͷ

  View Slide

 30. Round 1

  View Slide

 31. ECڞ௨ςʔϚͰ
  ޠΖ͏
  let’s talk about EC

  View Slide

 32. Ϣʔβը໘
  UI/UX

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. Ϣʔβը໘
  • ͦΕͧΕͷಛ௃ɺͩ͜ΘΓ
  • ϝϧϚΨ΍ηʔϧͷ࿩
  • ը໘ͷاը͸Ͳ͏ͯ͠·͔͢

  View Slide

 37. ཱྀߦEC͋Δ͋Δ
  travel EC possible story

  View Slide

 38. ཱྀߦEC͋Δ͋Δ
  • ೔෇ɺ࣌ؒͷ֓೦ͳΜͱ͔͍ͨ͠
  • ֎෦࿈ܞઌͱͷ΍ΓͱΓ͠ΜͲ͍
  • قઅੑͷڧ͍τϥϑΟοΫ
  • ಛఆऔҾઌͷཁ๬Λ׎͑Δ

  View Slide

 39. ཱྀߦEC͋Δ͋Δ2
  • ཱྀߦߦ͘ͱ͍Ζ͍ΖݟͪΌ͏
  • ϗςϧɺཱྀؗʹ΍ͨΒৄ͘͠ͳΔ
  • ༑ਓɾ஌ਓͱཱྀߦʹߦ͘ͱ͍ͭͷؒʹ͔ίʔ
  σΟωʔλʔ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 40. ੒௕ͷൿ݃
  secret of growth

  View Slide

 41. ੒௕ͷൿ݃
  • ͕͋͜͜Δ͔Βɺ͜͜ʹͩ͜Θ͔ͬͨΒࣗ෼
  ͨͪͷαʔϏε͸੒௕ͨ͠ɾ͍ͯ͠Δͱ͍͏
  ϙΠϯτ
  • ͜Ε͔ΒτϥΠ͍ͨ͠ྖҬ
  • Ϛε޲͚ɺχον޲͚ͦΕͧΕͷࢪࡦ

  View Slide

 42. ϞόΠϧ΁ͷγϑτ
  shift to mobile

  View Slide

 43. ϞόΠϧ΁ͷγϑτ
  • ϞόΠϧϑΝʔετͰ։ൃ͢ΔελʔτΞοϓ
  ΋૿͑Δࡢࠓɺ֤ࣾͷϞόΠϧରԠঢ়گ͸…
  • େن໛αΠτ͸ࢿࡐ͕ଟͯ͘େมͰ͢ΑͶ
  • Ϧιʔεͷ഑෼ͱ͔΋ߟ͑Ͳ͜ΖͰ͢

  View Slide

 44. relux time

  View Slide

 45. Round 2

  View Slide

 46. ύωϥʔಉ࢜Ͱ
  ࣭໰ΛͿ͚͓ͭ͋͏
  questions for panelist from other
  panelists

  View Slide

 47. ָఱτϥϕϧ
  ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  from rakuten travel

  View Slide

 48. ָఱτϥϕϧ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  • reluxݹా͞Μ΁
  • CTOͱͯ͠ɺΤϯδχΞͱͯ͠ͷࣗ෼ͱɺܦӦऀͱ
  ͯ͠ͷࣗ෼ͷ൘ڬΈʹͳͬͨΤϐιʔυ͕͋ͬͨΒ
  ڭ͑ͯԼ͍͞ʂ

  View Slide

 49. ָఱτϥϕϧ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  • Ұٳ.com ࡫ౡ͞Μ΁
  • ʮϨΨγʔίʔυͱʹΒΊͬ͜Λ͠ͳ͕Βʯ

  ͱͷ͜ͱͰ͕͢ɺաڈ࠷ߴʹࠅ͍ίʔυͩͬͨ΋ͷΛ
  ڭ͑ͯԼ͍͞

  ͪͳΈʹ΢νͰ͸ɺ1ສߦͷαϒϧʔνϯ಺ʹɺ

  14ஈ΋Πϯσϯτ͕Լ͕͍ͬͯΔͱ͍͏ɺ͢͞·͡
  ͍ίʔυ͕༗Γ·ͨ͠ɻʢόάͬͯ·ͨ͠ʣ

  View Slide

 50. ָఱτϥϕϧ౉ᬑ͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ࡢࠓɺςετͷࣗಈԽɾΦϖϨʔγϣϯͷࣗಈԽʹ
  ඇৗʹؔ৺͕͋Γ·͢ɻࣗ͝਎ͷγεςϜͰʮ͜͜
  ͸ࣗຫͰ͖Δʂʯͱ͍͏఺Λڭ͑ͯԼ͍͞

  View Slide

 51. from ikyu.com
  Ұٳ.com
  খྛ͞Μͷ࣭໰

  View Slide

 52. Ұٳ.com খྛ͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • νʔϜ͕ػೳ͍ͯ͠Δͱײ͡Δͱ͖ɺͲ͏͍͏͜ͱ
  ͔ΒͦΕΛײ͡·͔͢ɻ·ͨػೳͯ͠ͳ͍ͱ͖ͷ͓
  ࿩΋͋Ε͹ɺڭ͍͑ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 53. Ұٳ.com
  ࡫ౡ͞Μͷ࣭໰
  from ikyu.com

  View Slide

 54. Ұٳ.com ࡫ౡ͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ϨΨγʔίʔυʹ୅ද͞ΕΔʮٕज़తෛ࠴ʯɺฦࡁ
  ͯ͠·͔͢ɻ·ͨɺʮͦ΋ͦ΋ෛ࠴Λ࡞Βͳ͍࢓૊
  ΈʯΛऔΓೖΕ͍ͯΔ৔߹͸ซͤͯڭ͑ͯԼ͍͞ʂ

  View Slide

 55. relux
  ݹా͞Μͷ࣭໰
  from relux

  View Slide

 56. relux ݹా͞Μͷ࣭໰
  • ָఱτϥϕϧ͞Μ΁
  • େ͖͍૊৫͔ͩΒࠔΔ͜ͱ͸͋Γ·͔͢
  • ϝϯόʔͷٕज़஌ࣝͷڞ༗ͬͯͲ͏΍ͬͯ·͔͢

  View Slide

 57. relux ݹా͞Μͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ։ൃऀ͕ಇ͖ͨ͘ͳΔΑ͏ͳ؀ڥ੔උͱ͔ͬͯɺ۩
  ମతʹͲΜͳ͜ͱ͍ͯ͠·͔͢
  • ࣗ਎ͷαʔϏεʹ͓͍ٕͯज़తʹ༏Ґͳڝ૪ྗΛ࣋
  ͭϙΠϯτ͸Ͳ͜Ͱ͔͢

  View Slide

 58. Έͳ͞Μ͔Βͷ࣭໰
  questions from you

  View Slide

 59. Έͳ͞Μ͔Βͷ࣭໰
  TwitterͰϋογϡλά
  #cross2015a
  Λ͚ͭͯπΠʔτ͍ͯͩ͘͠͞ʂ

  View Slide

 60. ηογϣϯΦʔφʔ
  ͔Βͷ࣭໰
  questions from session owner

  View Slide

 61. ηογϣϯΦʔφʔͷ࣭໰
  • Έͳ͞Μ΁
  • ʮ΢νͷݱ৔͸ίί͕ྑ͍ʂʯͱ͍͏ݱ৔ࣗຫΛͯ͠
  ͍ͩ͘͞ʂ

  View Slide

 62. relux time

  View Slide

 63. Round 3

  View Slide

 64. ECʹݶΒͣʹ࿩ͦ͏
  let’s talk about our common theme

  View Slide

 65. ։ൃମ੍
  devlopment team

  View Slide

 66. ։ൃମ੍ɾϓϩηε
  • ։ൃશମͷਓ਺ͱνʔϜ෼͚
  • اըͱͷ΍ΓͱΓ
  • ΤϯδχΞͱϚωʔδϟʔ
  • εΫϥϜͳͲͷΞδϟΠϧϓϥΫςΟε
  • ਏ͔ͬͨ࿩ɾ͏·͍ͬͨ͘࿩

  View Slide

 67. ։ൃج൫
  devlopment productivity

  View Slide

 68. ։ൃج൫
  • VCS, Chat, UT, E2E, CI etc..
  • ։ൃʹूதͰ͖Δج൫ΛΞϐʔϧ͢Δձࣾͷ૿Ճ
  • ֤αʔϏεͷ։ൃج൫
  • ։ൃʹूதͰ͖ͯ·͔͢

  View Slide

 69. ٕज़ސ໰ɺϑΣϩʔ
  technical advisor

  View Slide

 70. ٕज़ސ໰ɺϑΣϩʔ
  • ܦݧ͋Δํ͕ٕज़ސ໰ʹब೚͢Δέʔεͷ૿Ճ
  • ָఱτϥϕϧ: ٢Ԭ͞Μɺ·ͭ΋ͱ Ώ͖ͻΖ͞Μ
  • Ұٳ: ҏ౻ ௚໵͞Μ
  • ޮՌͷఔ͸ʁ

  View Slide

 71. ධՁɾ࠾༻
  personnel evaluation, hiring

  View Slide

 72. ධՁɾ࠾༻
  • ΤϯδχΞͷධՁ
  • OSS΁ͷߩݙ΍֎෦΁ͷൃ৴
  • ظ଴Ϛωδϝϯτ΍ࣗ཯͢Δҙࣝͷ২͑෇͚
  • ࠾༻
  • ٻΊΔΤϯδχΞ૾
  • ໘ஊͯͯ͠ྑ͔ͬͨਓͷ࿩ɺࣙୀ͞Εͯ͠·ͬͨ࿩

  View Slide

 73. relux time

  View Slide

 74. Final round

  View Slide

 75. Ϋϩʔδϯά
  closing

  View Slide

 76. ֤αʔϏε͔Β
  ʮ͝ѫࡰʯͱʮPRλΠϜʯ

  View Slide

 77. ऴྃʂ
  ͝ࢀՃ͍͖ͨͩɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  it’s over.
  Thank you!!

  View Slide