Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

sushi_route_2015

kentana20
September 18, 2015

 sushi_route_2015

presentation for sushi-route 2015 @ recruit

kentana20

September 18, 2015
Tweet

More Decks by kentana20

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ण࢘ωλ͔ΒITاۀΛ࿈૝͢Δ
  @kentana20

  View full-size slide

 2. Who am I?
  • ాதɹ݈հ
  • Twitter: @kentana20
  • GitHub: kentana20
  • ͸ͯͳ: kentana20

  View full-size slide

 3. ޷͖ͳण࢘ωλ

  View full-size slide

 4. What are you doing?
  • גࣜձࣾҰٳͰ

  ސ٬ʹՁ஋Λಧ͚ΔεϐʔυΛ޲্ͤ͞Δ

  Λ໨తͱ༷ͯ͠ʑͳվળʹऔΓ૊ΜͰ͍·͢
  • ৄ͘͠͸

  ʮϞμϯͳݱ৔ʹ͢ΔͨΊʹ࣮ࢪͨ͜͠ͱʯ
  Λ͝ཡ͍ͩ͘͞

  View full-size slide

 5. Ұٳ.comϨετϥϯ

  View full-size slide

 6. ण࢘΋༧໿Ͱ͖·͢

  View full-size slide

 7. ͓࿩͍͖͔͚ͤͯͨͩͬ͘͞

  View full-size slide

 8. ͱ͋ΔҿΈձ

  ण࢘ϧʔτͬͯاըΛ΍ΔΜͰ͢Αʔ
  ໘നͦ͏ͬ͢Ͷʔʂ


  ྑ͔ͬͨΒ-5΋ʔ
  ָͦ͠͏ͬ͢Ͷʔʂ΍Γ·͢ʔʂ

  View full-size slide

 9. ण࢘ʹ·ͭΘΔLT….

  View full-size slide

 10. ߟ͑ͯΈΔͱ೉͍͠ɺɺ
  IUUQTXXXqJDLSDPNQIPUPT!/

  View full-size slide

 11. ࠓ೔ͷ͓࿩

  View full-size slide

 12. ࠓ೔ͷ͓࿩
  • ण࢘ωλ͔ΒITاۀΛແཧ໼ཧ࿈૝ͯ͠ΈΔ
  • ण࢘ωλͷ໊લɺಛ௃ etc..

  ͔Β࿈૝Ͱ͖ΔITاۀɺWebαʔϏε

  View full-size slide

 13. ׬શʹࣗ෼ͷओ؍Ͱ͢

  View full-size slide

 14. 1. αό
  • ḉ
  • ઱౓ͷམ͕ͪૣ͍ ≒ ৽઱ͳ৘ใΛఏڙ͍ͯ͠Δʁ

  View full-size slide

 15. 1. αό
  • ḉ
  • ઱౓ͷམ͕ͪૣ͍ ≒ ৽઱ͳ৘ใΛఏڙ͍ͯ͠Δʁ
  • ژ౎ͷ୆ॴΛ೐Θͤͨɺḉण࢘͸͍·Ͱ΋༗໊ͳژྉ
  ཧͷ1ͭ

  View full-size slide

 16. 1. αό
  • ḉ (ӳ: Mackerel)
  • ઱౓ͷམ͕ͪૣ͍ ≒ ৽઱ͳ৘ใΛఏڙ͍ͯ͠Δʁ
  • ژ౎ͷ୆ॴΛ೐Θͤͨɺḉण࢘͸͍·Ͱ΋༗໊ͳژྉ
  ཧͷ1ͭ

  View full-size slide

 17. 1. αό
  • ḉ (ӳ: Mackerel)
  • ઱౓ͷམ͕ͪૣ͍ ≒ ৽઱ͳ৘ใΛఏڙ͍ͯ͠Δʁ
  • ژ౎ͷ୆ॴΛ೐Θͤͨɺḉण࢘͸͍·Ͱ΋༗໊ͳژྉ
  ཧͷ1ͭ

  View full-size slide

 18. 2. λΠ
  • ୄ (ӳ: Sea Bream)
  • ݹདྷΑΓɺ೔ຊਓʹೃછΈਂ͍ڕ ≒ ྺ࢙͋Δձࣾʁ

  View full-size slide

 19. 2. λΠ
  • ୄ (ӳ: Sea Bream)
  • ݹདྷΑΓɺ೔ຊਓʹೃછΈਂ͍ڕ ≒ ྺ࢙͋Δձࣾʁ
  • ࢗ਎ɺࠛ෍కΊɺԘম͖ɺࣽ෇͚ɺৠ͠ম͖ɺׯ෺ɺࠞͥ͝൧
  ͳͲ༷ʑʹྉཧ͞ΕΔ ≒ ͍ΖΜͳαʔϏεΛల։͍ͯ͠Δʁ

  View full-size slide

 20. 2. λΠ
  • ୄ (ӳ: Sea Bream)
  • ݹདྷΑΓɺ೔ຊਓʹೃછΈਂ͍ڕ ≒ ྺ࢙͋Δձࣾʁ
  • ࢗ਎ɺࠛ෍కΊɺԘম͖ɺࣽ෇͚ɺৠ͠ম͖ɺׯ෺ɺࠞͥ͝൧
  ͳͲ༷ʑʹྉཧ͞ΕΔ ≒ ͍ΖΜͳαʔϏεΛల։͍ͯ͠Δʁ
  • ͓ॕ͍ͷ੮Ͱݟ͔͚Δ ≒ ݁ࠗʹؔΘΔαʔϏεʁ

  View full-size slide

 21. 3. Ϛάϩ
  • ຜ (ӳ: Tuna)
  • ण࢘ͱ͍͑͹ຜ ≒ ITʹ͸͔ܽͤͳ͍ʁ

  View full-size slide

 22. 3. Ϛάϩ
  • ຜ (ӳ: Tuna)
  • ण࢘ͱ͍͑͹ຜ ≒ ITʹ͸͔ܽͤͳ͍ʁ
  • ੈքதͰ਌͠·Ε͍ͯΔ ≒ ੈքதʹαʔϏεల։͍ͯ͠Δʁ

  View full-size slide

 23. 3. Ϛάϩ
  • ຜ (ӳ: Tuna)
  • ण࢘ͱ͍͑͹ຜ ≒ ITʹ͸͔ܽͤͳ͍ʁ
  • ੈքதͰ਌͠·Ε͍ͯΔ ≒ ੈքதʹαʔϏεల։͍ͯ͠Δʁ
  • ӭ͗ଓ͚ͳ͍ͱࢮΜͰ͠·͏ ≒ ৗʹ৽͍͠αʔϏεΛʁ

  View full-size slide

 24. ΍ͬͺΓ೉͍͠ɺɺɺ
  IUUQTXXXqJDLSDPNQIPUPT!/

  View full-size slide

 25. ΋͏͍͍Ͱ͠ΐ͏
  IUUQTXXXqJDLSDPNQIPUPT!/TJ[FTM

  View full-size slide

 26. ·ͱΊ
  • ण͔࢘ΒITاۀɺWebαʔϏεΛ࿈૝͢Δͷ͸

  ͳ͔ͳ͔ʹ೉͍͠
  • ण࢘ͱIT͸ඥ෇͚ΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍͕ɺผ෺ͩͬͨ
  • ण࢘͸ण࢘ɺIT͸IT
  • ΋ͬͱؔ࿈Ͱ͖ΔωλͱITاۀ͕͋ͬͨΒ

  ͥͻڭ͑ͯԼ͍͞ʂ

  View full-size slide

 27. ·ͱΊ
  • ͪΐͬͱྑ͍ण࢘԰Λ୳͢ͳΒ 

  Ұٳ.com Ϩετϥϯ
  • ʮ౦ژɹण࢘ɹҰٳʯͰग़͖ͯ·͢

  View full-size slide

 28. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  IUUQTXXXqJDLSDPNQIPUPTKF⒎DMPXTJ[FTM

  View full-size slide