$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Evans: more expressive gRPC client

ktr
February 20, 2018

Evans: more expressive gRPC client

ktr

February 20, 2018
Tweet

More Decks by ktr

Other Decks in Programming

Transcript

 1. at Go 1.10 Release Party in Tokyo
  more expressive gRPC client
  Evans

  View Slide

 2. XIPBNJ
  !cJE
  LUS@
  ձ௡େֶֶ෦೥
  ιϥϛπגࣜձࣾαʔόΤϯδχΞ

  View Slide

 3. at Go 1.10 Release Party in Tokyo
  more expressive gRPC client
  Evans

  View Slide

 4. View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  w H31$ͱΫϥΠΞϯτπʔϧ܈
  w &WBOTͱ&WBOT͕໨ࢦͨ͠΋ͷ
  w &WBOTͷΞʔΩςΫνϟͱ࣮૷

  View Slide

 6. H31$

  View Slide

 7. gRPC
  DMJFOUTFSWFSؒͰಁաతʹ௨৴Ͱ͖ΔγεςϜΛ
  ߏங͢ΔͨΊͷ31$ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 8. gRPC
  *%-Ͱ"1*εΩʔϚΛఆٛ͢Δ
  ΫϥΠΞϯταʔόͷίʔυΛੜ੒͢Δ
  αʔόͷϩδοΫΛ࣮૷͢Δ

  View Slide

 9. H31$3FNPUF1SPDFEVSF$BMMT PGDPVSTF
  IUUQTHSQDJPGBR

  View Slide

 10. View Slide

 11. gRPC ͷྑ͍ͱ͜Ζ
  w"1*࢓༷ͱ࣮૷ͷဃ཭Λ๷͙͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  wΫϥΠΞϯταʔόؒͷ*'͕෗ഊ͠ͳ͍
  w4USFBNJOH31$
  wFUD

  View Slide

 12. gRPC ͷͭΒ͍ͱ͜Ζ
  w)551͔͠αϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍
  wπʔϧɾϛυϧ΢ΣΞ܈͕ॆ࣮͍ͯ͠ͳ͍
  w"1*ͷσόοά͕ͮ͠Β͍

  View Slide

 13. gRPC ͷͭΒ͍ͱ͜Ζ
  w)551͔͠αϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍
  wπʔϧɾϛυϧ΢ΣΞ܈͕ॆ࣮͍ͯ͠ͳ͍
  w"1*ͷσόοά͕ͮ͠Β͍

  View Slide

 14. API ͷσόοά͕ͮ͠Β͍
  wH31$͸σʔλΛγϦΞϥΠζͯ͠΍ΓͱΓ͢Δ
  wDVSM΍XHFU౳ͰςετͰ͖ͳ͍
  wΫϥΠΞϯτίʔυΛ࣮૷͢ΔPSπʔϧͷར༻

  View Slide

 15. grpc-ecosystem / polyglot
  w "'"*,
  ࠷΋ߴػೳͳΫϥΠΞϯτ
  w+BWB੡
  wͨ͘͞ΜͷΦϓγϣϯΛίϚϯυϥΠϯͰࢦఆ͢
  Δඞཁ͕͋ͬͯ൥ࡶ

  View Slide

 16. grpc-ecosystem / polyglot
  1 $ echo | java -jar polyglot.jar \
  2 --command=call \
  3 --endpoint=: \
  4 --full_method= \
  5 --proto_discovery_root=

  View Slide

 17. njpatel / grpcc
  w/PEFKT੡
  w3&1-PS$-*Ͱͷ࣮ߦ͕Մೳ
  w3&1-Ͱ+BWB4DSJQUΛॻ͘ඞཁ͕͋Δ
  wิ׬͕ͳ͍

  View Slide

 18. njpatel / grpcc

  View Slide

 19. ͍·͍ͪͬ͘͠Γ͜ͳ͍

  View Slide

 20. ސ٬
  ͕ຊ౰ʹཉ͔ͬͨ͠΋ͷ

  View Slide

 21. ސ٬
  ͕ຊ౰ʹཉ͔ͬͨ͠΋ͷ
  ָʹςετͰ͖ΔΫϥΠΞϯτ

  View Slide

 22. Ұ͔Βͭ͘Δͧ

  View Slide

 23. LUSFWBOT

  View Slide

 24. ktr0731 / evans
  w(P੡
  wָʹ͔ͭ͑ΔΫϥΠΞϯτ
  w1SPUPDPM#V⒎FST

  View Slide

 25. Ϣʔεέʔε
  wσόοά
  ɺςετ
  wγΣϧεΫϦϓτ΁ͷ૊ΈࠐΈ

  View Slide

 26. σόοάɺςετ
  wجຊతʹखಈͰ"1*Λୟ͘
  wͰ͖Δ͚ͩλΠϓͨ͘͠ͳ͍
  w๛෋ͳิ׬͕ཉ͍͠
  wෳ਺ͷ"1*Λୟ͖͍ͨ৔߹΋͋Δ

  View Slide

 27. γΣϧεΫϦϓτ΁ͷ૊ΈࠐΈ
  wTUEJOPSpMFTUEPVU
  w૊ΈࠐΈ΍͍͢ΠϯλʔϑΣʔε͕ඞཁ

  View Slide

 28. Ϣʔεέʔε
  wσόοά
  ɺςετ
  3&1-Ϟʔυ
  wγΣϧεΫϦϓτ΁ͷ૊ΈࠐΈ
  ίϚϯυϥΠϯϞʔυ

  View Slide

 29. EFNP
  LUSFWBOTEFNP

  View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. Evans Internal
  w εΩʔϚͷϩʔυ
  w &WBOTͷϞσϧ΁ͷม׵
  w 31$ͷൃߦ $-*Ϟʔυ
  PS
  3&1-ͷىಈ 3&1-Ϟʔυ

  View Slide

 33. DBTF3&1-31$DBMM

  View Slide

 34. εΩʔϚͷϩʔυ
  1 func runProtoc(args []string) ([]byte, error) {
  2 buf, errBuf := new(bytes.Buffer), new(bytes.Buffer)
  3
  4 // with "--descriptor_set_out=/dev/stdout"
  5 cmd := exec.Command("protoc", args...)
  6 cmd.Stdout = buf
  7 cmd.Stderr = errBuf
  8 if err := cmd.Run(); err != nil {
  9 if errBuf.Len() != 0 {
  10 return nil, errors.New(errBuf.String())
  11 }
  12 return nil, err
  13 }
  14 return buf.Bytes(), nil
  15 }

  View Slide

 35. wHPMBOHQSPUPCVGEFTDSJQUPS
  wHPMBOHQSPUPCVGQSPUP
  εΩʔϚͷϩʔυ
  1 code, _ := runProtoc(args)
  2 ds := descriptor.FileDescriptorSet{}
  3 proto.Unmarshal(code, &ds)

  View Slide

 36. Ϟσϧ΁ͷม׵
  wΞϓϦέʔγϣϯ͔Βѻ͍΍͘͢͢ΔͨΊ
  wKIVNQQSPUPSFqFDU΁ͷґଘΛͳͨ͘͢Ί ޙड़

  View Slide

 37. REPL: read
  wDCBUBHPQSPNQU

  View Slide

 38. REPL: read / eval
  wϑΟʔϧυΛ࠶ؼతʹḷΔ
  wϓϦϛςΟϒܕͰ͋Ε͹஋Λೖྗͤ͞Δ

  View Slide

 39. 1 message User {
  2 string first_name = 1;
  3 string last_name = 2;
  4 Gender gender = 3;
  5 }
  6
  7 message RegisterUsersRequest {
  8 repeated User users = 1;
  9 }
  type = "double" | "float" | "int32" |
  "int64" | "uint32" | "uint64" |
  "sint32" | "sint64" | "fixed32" |
  "fixed64" | "sfixed32" | "sfixed64" |
  "bool" | "string" | "bytes" |
  messageType | enumType

  View Slide

 40. 1 message User {
  2 string first_name = 1;
  3 string last_name = 2;
  4 Gender gender = 3;
  5 }
  6
  7 message RegisterUsersRequest {
  8 repeated User users = 1;
  9 }
  type = "double" | "float" | "int32" |
  "int64" | "uint32" | "uint64" |
  "sint32" | "sint64" | "fixed32" |
  "fixed64" | "sfixed32" | "sfixed64" |
  "bool" | "string" | "bytes" |
  messageType | enumType

  View Slide

 41. type = "double" | "float" | "int32" |
  "int64" | "uint32" | "uint64" |
  "sint32" | "sint64" | "fixed32" |
  "fixed64" | "sfixed32" | "sfixed64" |
  "bool" | "string" | "bytes" |
  messageType | enumType
  1 message User {
  2 string first_name = 1;
  3 string last_name = 2;
  4 Gender gender = 3;
  5 }
  6
  7 message RegisterUsersRequest {
  8 repeated User users = 1;
  9 }

  View Slide

 42. ϓϦϛςΟϒܕͷೖྗ
  wೖྗΛड͚͚ͭΔ DCBUBHPQSPNQU

  wରԠ͢Δܕ΁ม׵
  wϑΟʔϧυʹ஋Ληοτ͢Δ KIVNQQSPUPSFqFDU

  wೖྗର৅ͷϝοηʔδ͸ಈతʹܾఆ͞ΕΔ

  View Slide

 43. ϝοηʔδͷಈతͳߏங
  wKIVNQQSPUPSFqFDUEZOBNJD.FTTBHF
  wQSPUP.BSTIBMFS࣮૷Λ࣋ͭ

  View Slide

 44. ϝοηʔδͷಈతͳߏங
  ֤ϑΟʔϧυ஋ΛEZOBNJD.FTTBHF͕อ࣋
  #V⒎FS.BSTIBM΁QSPUP.FTTBHFͱͯ͠౉͞ΕΔ
  .BSTIBM͕QSPUP.BSTIBMFSͷ࣮૷ΛݺͿ
  EZOBNJD.FTTBHF.BSTIBMʹΑΓγϦΞϥΠζ

  View Slide

 45. QSPUP.FTTBHF
  QSPUP.BSTIBMFS
  EZOBNJD.FTTBHF
  Marshal() ([]byte, error)
  CVG
  WBMVFT
  encode
  marshal each field values
  ϝοηʔδͷಈతͳߏங

  View Slide

 46. ΞʔΩςΫνϟ
  w $MFBO"SDIJUFDUVSF
  w )FYBHPOBM"SDIJUFDUVSF

  View Slide

 47. ͳͥ CA / HA ͔ʁ
  w ࠜװΛࢧ͑ΔϥΠϒϥϦ͕ະ੒ख़
  w $-*Ϟʔυɺ3&1-Ϟʔυ͕͋Δ
  w ίϯϙʔωϯτ͕ଟ͍

  View Slide

 48. JOQVUUFS*'
  3&1-
  1SPNQU*OQVUUFS
  DCBUBHPQSPNQU

  $-*
  +40/JOQVUUFS
  FODPEJOHKTPO

  Entity layer
  Adapter layer UseCase layer
  EFTDSJQUPST
  KIVNQQSPUPSFqFDU

  pFMET NFTTBHF
  TFSWJDF*'

  View Slide

 49. TODOs
  w ετϦʔϜछ
  w 5-4ରԠ
  w ϦϑϨΫγϣϯαʔόରԠ
  w FUD

  View Slide

 50. TODOs
  w ετϦʔϜछ
  w 5-4ରԠ
  w ϦϑϨΫγϣϯαʔόରԠ
  w FUD
  1VMM3FRVFTUT*TTVFT
  XFMDPNF

  View Slide

 51. ·ͱΊ
  w ݸਓతʹ͸
  ָʹ͔ͭ͑ΔΫϥΠΞϯτ͕Ͱ͖ͨ
  w ڊਓͷݞʹ৐͍ͬͯΔ͓͔͛Ͱ͢
  w ͱ͸͍͑50%0͸·ͩଟ͍

  View Slide

 52. ·ͱΊ
  w ݸਓతʹ͸
  ָʹ͔ͭ͑ΔΫϥΠΞϯτ͕Ͱ͖ͨ
  w ڊਓͷݞʹ৐͍ͬͯΔ͓͔͛Ͱ͢
  w ͱ͸͍͑50%0͸·ͩଟ͍
  ΍͍ͬͯͧ͘ʂʂ

  View Slide