Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

冴えない草(コントリビューション)の育てかた

ktr
April 03, 2017

 冴えない草(コントリビューション)の育てかた

ktr

April 03, 2017
Tweet

More Decks by ktr

Other Decks in Programming

Transcript

 1. None
 2. $ whoami • @ktr_0731 • s1230022 • Web • STEINS;GATE

 3. ΑΓϑδςϨϏlϊΠλϛφzʹͯ ຖि໦༵24:55ʙ ΄͔֤ہͰ΋์ૹ˞์ૹ࣌ؒ͸༧ࠂͳ͘มߋʹͳΔ৔߹͕͋Γ·͢ɻ

 4. ૲ʁ

 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. GitHub contributions

 10. GitHub contributions is Կ • GitHubʹ͓͚Δ׆ಈΛՄࢹԽͨ͠΋ͷ • ϦϙδτϦ΁ͷίϛοτ • Pull

  Requestͷ࡞੒ • Issueͷ࡞੒ • Ұ೔͝ͱʹΧ΢ϯτ͞ΕΔ
 11. ͳͥ૲Λੜ΍͢ͷ͔ • ܧଓతͳΞ΢τϓοτͷิॿ • ୡ੒ײ • ָ͍͔͠Β

 12. ܧଓతͳΞ΢τϓοτͷิॿ • Πϯϓοτ(ຊɺࢿྉΛಡΉɺߨٛΛฉ͘)͸ɹ Ξ΢τϓοτ͠ͳ͍ͱఆணͮ͠Β͍ • Ξ΢τϓοτ(ϒϩάɺίʔυΛॻ͘ɺɹɹ ൃද౳)ͷඞཁੑ

 13. ܧଓతͳΞ΢τϓοτͷิॿ • Ξ΢τϓοτΛՄࢹԽͯ͘͠ΕΔ • Ϟνϕʔγϣϯͷ޲্ → ୡ੒ײ • ৘ใͷू໿

 14. ૲Λࢧ͑Δٕज़ • GHCWidget • Isometric Contributions • Shibart (https://shibart.pocke.me/)

 15. GHCWidget • Android ΞϓϦ • ΢ΟδΣοτͱͯ͠ݟΕΔ

 16. Isometric Contributions • Chrome ֦ுػೳ • ૲Λཱମʹͯ͘͠ΕΔ

 17. Isometric Contributions

 18. Shibart • ࣗ෼ͷ૲ΛάοζʹͰ͖ΔαʔϏε • https://shibart.pocke.me/

 19. ࣮ࡍɺͳʹ͢Ε͹͍͍ͷʁ • ROM • ༑ਓͷϦϙδτϦΛ೷͍ͯΈΔ • ຊͷσϞΛࢼͯ͠ΈΔ • ࡞Γ͍ͨ΋ͷΛ࡞ͬͯΈΔ •

  OSSͷόάΛใࠂɺPRΛग़ͯ͠ΈΔ
 20. ROM • ࠷ۙͷ༗໊ͳιϑτ΢ΣΞ͸େ఍OSS • StarΛ෇͚ͯΈͨΓɺͲΜͳٞ࿦͕͞Ε͍ͯΔ ͔ݟΕΔ • Followͯ͠ΈΔ

 21. ༑ਓͷϦϙδτϦΛ೷͍ͯΈΔ • ໘ന͍΋ͷ͕͋Δ͔΋͠Εͳ͍ • όά΍ɺ΋ͬͱྑ͍ॻ͖ํ͕͋ͬͨΒɹ IssueɺPRΛૹͬͯΈΔ

 22. ຊͷσϞΛࢼͯ͠ΈΔ • ຊͷλΠτϧͰϦϙδτϦΛ࡞ͬͯɺɹɹɹ σϞίʔυΛίϛοτ͍ͯ͘͠ • ษڧΛՄࢹԽͰ͖Δ • ίϛοτϩάΛϝϞʹͯ͠΋ྑ͍͔΋

 23. ࡞Γ͍ͨ΋ͷΛ࡞ͬͯΈΔ • Ͱ͔͗͢ΔϓϩμΫτ͸๞͖Δ • ׂΓͱ୹ظؒͰͭ͘ΕΔ΋ͷ͔Β • GitHub Pages ͰϗʔϜϖʔδ࡞ͬͯΈͯ΋ɹ ָ͍͠

  • ීஈ͔Βཉ͍͠΋ͷΛߟ͓͑ͯ͘ͱྑ͍
 24. OSSͷόάΛใࠂɺPRΛग़ͯ͠ ΈΔ • ҙ֎ͱ؆୯ʹόάͷݪҼ͕ݟ͔ͭΔɾ௚ͤΔ ͜ͱ͕ଟ͍ • ίϯτϦϏϡʔλͱձ࿩͢ΔͷͰɺӳޠͷɹ ษڧʹ΋ͳΔ • େ఍ײँ͞ΕΔͷͰ͏Ε͍͠

 25. None
 26. None
 27. ଞਓʹίʔυΛݟͤͨ͘ͳ͍ • ֶੜͳΒ2೥ؒແྉͰϓϥΠϕʔτϦϙδτϦ Λ࢖͑Δ • ϓϥΠϕʔτϦϙδτϦ΁ͷίϛοτͰ΋ɹ ɹ ͪΌΜͱ૲͕൓ө͞ΕΔ

 28. ΍Δؾ͕ى͖ͳ͍ͱ͖͸ • ࣗ෼ͷϓϩμΫτͷվળ఺ΛIssueʹ্͛Δ • ϓϥΠϕʔτTODOϦϙδτϦΛ࡞ͬͯ΍Δ ͜ͱΛIssueʹ·ͱΊΔ

 29. ஫ҙ • GitHubͱGitͷϝʔϧΞυϨε͕ҟͳΔͱɹɹ ૲͕ੜ͑ͳ͍ $ git config --local user.email

 30. GitHub͸SNS

 31. GitHub͸SNS Let’s contribute!