Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

黒画面が最高のしごと道具である3つの理由

 黒画面が最高のしごと道具である3つの理由

Toshikazu Ohashi

February 17, 2023
Tweet

More Decks by Toshikazu Ohashi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࠇը໘͕࠷ߴͷ࢓ࣄಓ۩Ͱ͋Δ


  3ͭͷཧ༝
  backo
  ff
  ice lt/Toshikazu.Ohashi

  View full-size slide

 2. ΞδΣϯμ
  1. ૢ࡞ͷ࠶ݱ౓͕ߴ͍


  2. ύΠϓͰڊਓͷݞʹ৐ΕΔ


  3. ແ͍ͳΒ࡞ΕΔ؆୯ʹ

  View full-size slide

 3. 1.ૢ࡞ͷ࠶ݱੑ͕ߴ͍

  View full-size slide

 4. ࠇը໘Λ࢖͍࢝Ίͨਓ͕ݴ͏ϫʔυ
  ίϚϯυͳΜ͍͍֮ͯͪͪ͑ͯΒΕͳ͍Α

  View full-size slide

 5. Ohashiᐌ͘
  ࡉ͔͍ίϚϯυ͍͍֮ͪͪ͑ͯͳ͍Ͱ͢

  View full-size slide

 6. ࠇը໘ʹ͓͚Δૢ࡞ͱ͸ʁ
  • ࠇը໘Ͱߦ͏ૢ࡞͸͢΂ͯίϚϯυ


  • ίϚϯυʹจࣈྻ


  • จࣈྻʹ؆୯ʹอଘͰ͖Δ


  • ؆୯ʹอଘͰ͖Δʹ؆୯ʹ࠶ݱͰ͖Δ

  View full-size slide

 7. ໰୊
  GitϦϙδτϦͷαϒϞδϡʔϧͷόʔδϣϯΛϦϞʔτͱҰகͤ͞Αɻ


  ͳ͓αϒϞδϡʔϧ಺ͷαϒϞδϡʔϧ΋ର৅ͱ͢Δɻ


  • ౴͑


  • git submodule update --init --recursive --remote


  • σϞ

  View full-size slide

 8. ࠇը໘ͷૢ࡞͸͢΂ͯ࠶ݱͰ͖Δ
  • ٯʹ͍͑͹GUIͷૢ࡞͸࠶ݱͰ͖ͳ͍


  • աڈͷૢ࡞͸͢΂ͯཤྺϑΝΠϧʹ͋Δ


  • zshͳΒ.zsh_history


  • bashͳΒ.bash_history


  • աڈͷૢ࡞͸͢΂ͯCtrl-PͱCtrl-NͰݟΕΔ

  View full-size slide

 9. ޻෉̍ લํҰக
  autoload history-search-end


  zle -N history-beginning-search-backward-end history-search-end


  zle -N history-beginning-search-forward-end history-search-end


  bindkey "^P" history-beginning-search-backward-end


  bindkey "^N" history-beginning-search-forward-end


  View full-size slide

 10. ޻෉2 αδΣετ
  • zsh-autosuggestions


  • https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions

  View full-size slide

 11. 2.ύΠϓͰڊਓͷํʹ৐ΕΔ

  View full-size slide

 12. VimΛ਺೥࢖͍ଓ͚ͨਓ͕ݴ͏ϫʔυ
  ςΩετฤू͢Δͱ͖VimҎ֎Λ࢖͏ͷͬͯ


  ۤ௧Ͱ͔͠ͳ͍ΜͰ͢Α

  View full-size slide

 13. ίϚϯυͷ࣮ߦ݁Ռͱ͸ʁ
  • ίϚϯυͷ݁Ռ͸͓͓ΑͦจࣈྻʹͳΔ


  • จࣈྻʹ؆୯ʹଞͷίϚϯυʹ౉ͤΔ


  • ؆୯ʹଞͷίϚϯυʹ౉ͤΔʹՄೳੑͷ्(Ϣχίʔϯ)

  View full-size slide

 14. Vimͷ۩ମྫ
  • git commitͨ͠ͱ͖


  • γΣϧ্ͷϫϯϥΠϯΤσΟλͰฤू͍ͨ͠ͱ͖

  View full-size slide

 15. ΠϯλϥΫςΟϒϑΟϧλʔ
  fzf
  • fzf


  • https://github.com/junegunn/fzf


  • ԿͰ΋ΠϯλϥΫςΟϒʹϑΟϧλʔͰ͖Δ͍͢͝΍ͭ


  • GitϦϙδτϦҰཡ͔ΒͷҠಈ


  • GitϒϥϯνҰཡ͔Βͷ੾Γସ͑


  • σΟϨΫτϦ֊૚Ұׅද͔ࣔΒͷҠಈ

  View full-size slide

 16. ΤΠϦΞεఆٛ
  cd-fzf-
  f
  ind() {


  local dir


  DIR=$(
  f
  ind ./ -path '*/\.*' -name .git -prune -o -type d -print 2> /dev/null | fzf +m --ansi --
  preview 'ls -al --color=always {}')


  if [ -n "$DIR" ]; then


  cd $DIR


  f
  i


  }


  alias fd=cd-fzf-
  f
  ind


  View full-size slide

 17. 3.ແ͍ͳΒ࡞ΕΔ؆୯ʹ

  View full-size slide

 18. ͍ͭ·Ͱܦͬͯ΋ࣗ෼͕΄͍͠


  ίϚϯυ͕࡞ΒΕͳ͍ਓ͕ݴ͏ϫʔυ
  ࣗ෼͕ཉ͍͠ίϚϯυ͕ͳ͍ͳΒ࡞Ε͹͍͍

  View full-size slide

 19. ͍͍ͩͨͷίϚϯυ͸୳ͤ͹͋Δ͚Ͳ
  • ͍͍ͩͨͷ΋ͷ͸طଘͷίϚϯυΛύΠϓͰͭͳ͗߹ΘͤΔͱ࡞ΕΔ


  • CLIͰ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍Δͱ͖ͷ̏εςοϓ


  1. ࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍ͬͯ͘ΕΔίϚϯυΛ୳͢


  2. طଘͷίϚϯυΛύΠϓͰͭͳ͗߹ΘͤͯɺίϚϯυΛ࡞Δ


  3. ࣗ෼ͰίϚϯυΛ࡞Δ

  View full-size slide

 20. ೔ใΛVimͰॻ͖͍ͨ
  • liary


  • https://github.com/lighttiger2505/liary

  View full-size slide

 21. ࠇը໘ͰDB઀ଓΛ؅ཧ͍ͨ͠
  • mcm


  • https://github.com/lighttiger2505/mcm

  View full-size slide

 22. ࠇը໘ͷίϚϯυ͸࡞Δͷ௒؆୯
  • UI͕จࣈྻ͚ͩͳͷͰUIσβΠϯΛߟ͑Δίετ͕θϩ


  • ୯ػೳͰܗʹͳΔͷͰεϞʔϧελʔτ͠΍͍͢


  • Ҡ২ੑ͕ਆϨϕϧʹߴ͍


  • 10೥࢖͑Δ

  View full-size slide