Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアと非エンジニアのコミュニケーションの心遣い / Tips for communicating among engineers and non-engineers

Elvis Shi
August 29, 2019

エンジニアと非エンジニアのコミュニケーションの心遣い / Tips for communicating among engineers and non-engineers

Elvis Shi

August 29, 2019
Tweet

More Decks by Elvis Shi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΤϯδχΞͱඇΤϯδχΞͷ

  ίϛϡχέʔγϣϯͷ৺ݣ͍
  for%FWFMPQFST4VNNJU'6,60,"

  View Slide

 2. View Slide

 3. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

  View Slide

 4. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

  View Slide

 5. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

  View Slide

 6. ΤϯδχΞͱඇΤϯδχΞͷ

  ίϛϡχέʔγϣϯ͕
  ͳͥ೉͍͠ͷ͔

  View Slide

 7. ίϛϡχέʔγϣϯ͕
  ͳͥ೉͍͠ͷ͔

  View Slide

 8. ΞδΣϯμ
  • ίϛϡχέʔγϣϯ͕ͳͥ
  ೉͍͠ͷ͔
  • Ͳ͏΍ͬͯඇΤϯδχΞͱ
  ίϛϡχέʔγϣϯऔΔ͔
  • ۩ମྫ

  View Slide

 9. ͦ΋ͦ΋࿦
  ͳͥίϛϡχέʔγϣϯΛ

  औΔͷ͔

  View Slide

 10. ৘ใڞ༗
  ˣ
  ՝୊ղܾ

  View Slide

 11. ίϛϡχέʔγϣϯͷ໨త
  ՝୊ղܾ

  View Slide

 12. ՝୊ղܾ
  ˢ
  શһೲಘ
  ˢ
  8JO8JO

  View Slide

 13. ίϛϡχέʔγϣϯͷమଇ
  8JO8JO

  View Slide

 14. ίϛϡχέʔγϣϯͷπʔϧ
  ݴ༿

  View Slide

 15. ݴ༿͸ਓʹΑͬͯ

  ղऍ͕ҧ͏

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. 8JO8JO໨ࢦ͞ͳ͚Ε͹

  ίϛϡχέʔγϣϯ͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
  ͦͯ͠8JO8JO໨ࢦ͢ʹ͸

  ͓ޓ͍ཧղ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ

  View Slide

 25. ݴ༿͸ਓʹΑͬͯ

  ৐ͤͯΔࢥ͍͕ҧ͏

  View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. 8JO8JO໨ࢦ͞ͳ͚Ε͹

  ίϛϡχέʔγϣϯ͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
  ͦͯ͠8JO8JO໨ࢦ͢ʹ͸

  ͓ޓ͍ཧղ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ

  View Slide

 29. ݴ༿͸ਓͷ

  ஌ࣝ΍จԽʹґଘ͢Δ

  View Slide

 30. View Slide

 31. ݐ෺΍ػց͸

  ෺ཧ๏ଇʹै͏
  • ӡಈΤωϧΪʔ
  • !
  • Ճ଎౓
  • !
  • ʢ஍ٿ্ͷେຌͳʣॏྗՃ଎౓
  • !
  K =
  1
  2
  mv2
  a =
  F
  m
  g = 9.8m/s2

  View Slide

 32. w

  w ड͚ͨ߹ྗ ׂΔ࣭ྔ Ͱɺ
  Ճ଎౓ ͕ٻΊΒΕΔ
  w ෺ཧ๏ଇ͕อূͯ͘͠ΕΔ
  a =
  F
  m
  F m
  a
  w
  w ιʔείʔυಡ·ͳ͚Ε͹ɺ
  Ճ଎౓ ͷٻΊํ͕ෆ໌
  w Զ͕ʂԶ͕ͨͪ෺ཧ๏ଇͩʂ
  a =
  a

  View Slide

 33. ॏྗՃ଎౓͕

  ഒʹͳͬͨੈք

  View Slide

 34. ॏྗՃ଎౓͕

  ഒʹͳͬͨੈք

  View Slide

 35. ݱ࣮ੈքͰ͸͋Γಘͳ͍͕

  ϓϩάϥϜͷੈքͰ͸

  ຖ೔͕ҧ͏ॏྗՃ଎౓

  View Slide

 36. ΤϯδχΞ͸଄෺ओ
  ͜͜Ͱ͸*5ΤϯδχΞʹϓϩάϥϚΛҙຯ͢Δ

  View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. զʑΤϯδχΞ͸ɺ

  զʑ͕֮ޛͯ͠ΔҎ্ʹ

  ཧղ͞Εʹ͍͘

  View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. 8JO8JO໨ࢦ͞ͳ͚Ε͹

  ίϛϡχέʔγϣϯ͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
  ͦͯ͠8JO8JO໨ࢦ͢ʹ͸

  ͓ޓ͍ཧղ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ

  View Slide

 43. ΞυόΠεᶃ
  ݴ͍͍ͨ͜ͱΛ͸͖ͬΓݴ͏

  View Slide

 44. νϟοτػೳ

  ཉ͍͚͠Ͳ

  Ͱ͖Δʁ
  ٕज़తʹ͸

  ՄೳͰ͢

  View Slide

 45. νϟοτػೳ

  ཉ͍͚͠Ͳ

  Ͱ͖Δʁ
  ٕज़తʹ͸

  ՄೳͰ͢

  View Slide

 46. νϟοτػೳ

  ཉ͍͚͠Ͳ

  Ͱ͖Δʁ
  ٕज़తʹ͸ՄೳͰ͕͢ɺ

  ͔͔Δਓతίετ͕ലେ͗ͯ͢

  ೲظʹؒʹ߹͍ͦ͏ʹͳ্͍ɺ

  ࣮ݱͨ͠ͱͯ͠΋Ϣʔβʹ͸

  ׆༻͞Εͣʹ๨ΕڈΒΕͯ

  ͠·͍ͦ͏ͳͷͰ

  අ༻ରޮՌత͸

  ඇݱ࣮తͩͶ

  View Slide

 47. νϟοτػೳ

  ཉ͍͚͠Ͳ

  Ͱ͖Δʁ
  ඇݱ࣮తͰ͢ɺ

  ͦͷ෼ͷਓతϦιʔεΛ

  ผͷػೳʗطଘػೳͷճऩʗ

  ΞϓϦͷϒϥογϡΞοϓʹ

  ࢖ͬͨํ͕͍͍Ͱ͢

  View Slide

 48. ΞυόΠεᶄ
  ໨తΛڞ༗͠߹͏

  View Slide

 49. νϟοτػೳ

  ཉ͍͚͠Ͳ

  Ͱ͖Δʁ
  େྔͷνϟοτσʔλˠσʔλϕʔε
  ϦΞϧλΠϜૹड৴ˠ8FC4PDLFU
  ϓογϡ௨஌ˠ66*%ͱΞΧ΢ϯτͷ࿈ܞ
  νϟοτදࣔը໘
  ϑϨϯυϦετϨίʔυ௥Ճ
  ʜ

  View Slide

 50. ͱ͜ΖͰͳͥ

  νϟοτػೳ͕

  ཉ͍͠Ͱ͔͢ʁ
  ϢʔβϨϏϡʔʹ
  ίϝϯτͰ͖Δ

  Α͏ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 51. View Slide

 52. ϢʔβϨϏϡʔʹ
  ίϝϯτͰ͖Δ

  Α͏ʹ͍ͨ͠
  ͦΕͳΒνϟοτΑΓ

  ܝࣔ൘ػೳ͸Ͳ͏ʁ

  νϟοτΑΓݱ࣮తͰ

  ೲظʹؒʹ߹͑ͦ͏Ͱ͢

  View Slide

 53. ͜ͷػೳͷ࣮૷

  ͲΕ͘Β͍

  ͔͔Γͦ͏ʁ
  ਓ೔͘Β͍

  View Slide

 54. ͜ͷػೳͷ࣮૷

  ͲΕ͘Β͍

  ͔͔Γͦ͏ʁ
  ਓ೔͘Β͍

  View Slide

 55. ʮͲΕ͘Β͍͔͔Γͦ͏ʯͷਅҙ
  ਓ݄ίετͷܭࢉ
  ର৅ػೳ͍ͭ֬ೝͰ͖Δ͔

  ஌Γ͍ͨ

  View Slide

 56. ͜ͷػೳͷ࣮૷

  ͲΕ͘Β͍

  ͔͔Γͦ͏ʁ
  ணखͨ͠Βਓ೔͘Β͍͕ͩ

  ࠓผͷλεΫ͕͋ΔͷͰ

  ༵ۚ೔ʹ׬੒ͦ͠͏

  View Slide

 57. ΤϯδχΞ͸଄෺ओ
  ͜͜Ͱ͸*5ΤϯδχΞʹϓϩάϥϚΛҙຯ͢Δ

  View Slide

 58. ΤϯδχΞ͸

  ଞͷΤϯδχΞʹ଄෺ओͷ

  ᠘ʹϋϚΔ͔΋
  ͜͜Ͱ͸*5ΤϯδχΞʹϓϩάϥϚΛҙຯ͢Δ

  View Slide

 59. ΞυόΠεᶅ
  ݟੵ΋Γ͸Ұ఺Ͱ͸ͳ͘ൣғ

  View Slide

 60. ͜ͷػೳͷ࣮૷

  ͲΕ͘Β͍

  ͔͔Γͦ͏ʁ
  ணखͨ͠Βʙਓ೔͘Β͍͕ͩ

  ࠓผͷλεΫ͕͋ΔͷͰ

  ૣͯ͘ࠓि༵ۚ೔ɺ
  ஗͚Ε͹དྷिதʹऴΘΓͦ͏Ͱ͢

  View Slide

 61. ΞυόΠεᶆ
  ᐆດɺෆ໌ྎɺࢥ͍ࠐΈͳͲʹ
  ґଘͯ͠Δ࢓༷Λ໌֬Խ
  ಛʹҟৗܥʂ

  View Slide

 62. จࣈ਺੍ݶ͸Կจࣈʁ
  ϢʔβݖݶΛͲ͏͢Δʁ
  ը૾ఴ෇Ͱ͖Δʁ
  αʔό઀ଓͰ͖ͳ͔ͬͨΒʁ
  ೝূ͕ࣦഊͨ͠৔߹͸ʁ
  ʜ
  ձٞͰ
  ܾΊ·͠ΐ͏

  View Slide

 63. ΞυόΠεᶇ
  υΩϡϝϯτԽʗΤϏσϯεԽ

  View Slide

 64. υΩϡϝϯτ

  ॻ࣌͘
  ੜ࢈ੑ͕Ͷ͐ʔ

  $POq̋࢖͑Ͷ͐ʔ

  ίʔυॻ͖ͯ͐ʔ

  View Slide

 65. 8JO8JO໨ࢦ͞ͳ͚Ε͹

  ίϛϡχέʔγϣϯ͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
  ͦͯ͠8JO8JO໨ࢦ͢ʹ͸

  ͓ޓ͍ཧղ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ

  View Slide

 66. 8JO8JO໨ࢦ͞ͳ͚Ε͹

  ίϛϡχέʔγϣϯ͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ
  ͦͯ͠8JO8JO໨ࢦ͢ʹ͸

  ͓ޓ͍ཧղ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ

  View Slide

 67. υΩϡϝϯτ͕
  ͳͯ͘ࠔΔ࣌
  ࢓༷֮͑ͯͶ͐ʔ
  ҙຯΘ͔ΜͶ͐ʔ
  ίʔυॻ͚Ͷ͐ʔ

  View Slide

 68. υΩϡϝϯτԽͷ
  ϝϦοτ
  • ޙͰݟฦͤΔ
  • ਅ࣮͕ҰՕॴʹू·Δ
  ʢSingle Source of Truthʣ
  • ϓϩδΣΫτશମͷਐḿʹ
  ϓϥεӨڹ

  View Slide

 69. υΩϡϝϯτ͸ΤϯδχΞඇΤϯδχΞݶΒͣ
  ϓϩδΣΫτϝϯόʔશһͰ׬੒͠·͠ΐ͏

  View Slide

 70. ΤϯδχΞͰ΋ඇΤϯδχΞͰ΋

  ͓ޓ͍ཧղ͠߹͍͍ͬͯ΋ͷ࡞Ζ͏

  ݴ
  ༿
  ͸

  ʹ
  Α

  ͯ
  ղ

  ͕
  ҧ
  ͏


  ݴ
  ༿
  ͸

  ʹ
  Α

  ͯ

  ͤ
  ͯ
  Δ

  ͍
  ͕
  ҧ
  ͏


  ݴ
  ༿
  ͸

  ͷ


  ΍

  Խ
  ʹ
  ґ

  ͢
  Δ
  ೉鱜鱉ݪҼ

  ݴ
  ͍
  ͨ
  ͍
  ͜
  ͱ
  Λ
  ͸

  ͖
  Γ
  ݴ
  ͏
  Λ
  ڞ

  ͠
  ߹
  ͏


  ݟ

  ΋
  Γ
  ͸
  Ұ

  Ͱ
  ͸
  ͳ
  ͘

  ғ


  ͍

  Έ
  ͳ
  Ͳ
  ʹ
  ґ

  ͠
  ͯ
  Δ


  Λ

  ֬
  Խ


  υ
  Ω
  ỿ
  ϝ
  ϯ
  τ
  Խ
  ʗ
  Τ
  Ϗ
  σ
  ϯ
  ε
  Խ
  鲚鳁鳈鲜鲱

  View Slide

 71. }
  var employedBy = "YUMEMI Inc."
  var job = "iOS Tech Lead"
  var favoriteLanguage = "Swift"
  var twitter = "@lovee"
  var qiita = "lovee"
  var github = "el-hoshino"
  var additionalInfo = """
  ͪͳΈʹΨν⛺ύʔͰ΋ͳ͍͠⛺ϐϯά"΋࣋ͬͯͳ͍
  """
  final class Me: Developable, Talkable {

  View Slide

 72. גࣜձࣾΏΊΈɺ஥ؒઈࢍืूத
  IUUQSFDSVJUZVNFNJDPKQ
  䱰⾂

  ؽ٨ضٌ

  ✌؜猳

  View Slide