Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Server-Side Team in Toreta

Server-Side Team in Toreta

https://atnd.org/events/89458 の発表資料です

Masato Nakamura

August 08, 2017
Tweet

More Decks by Masato Nakamura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Server-Side Team in Toreta
  @m_nakamura145

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Masato Nakamura
  • @m_nakamura145
  • Server-Side Engineer
  • Recruit Holdings -> Toreta(2016/10ʙ)

  View full-size slide

 3. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  • τϨλͷαʔϏεͱAPIΞʔΩςΫνϟ
  • αʔόαΠυνʔϜͷϛογϣϯ
  • Ϣʔβͷ՝୊Λղܾ͢ΔͨΊʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ

  View full-size slide

 4. Toreta Core API
  • First commit͸2013೥8݄
  • िʹ1ճͷDeploy
  • ݱࡏ5໊Ͱ։ൃ
  • @swdyh,@ziguzagu,@serihiro,@fregdee,@m-nakamura145

  View full-size slide

 5. +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
  | Name | Lines | LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M |
  +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
  | Controllers | 22229 | 19006 | 173 | 942 | 5 | 18 |
  | Helpers | 223 | 200 | 0 | 26 | 0 | 5 |
  | Models | 12651 | 7693 | 187 | 510 | 2 | 13 |
  | Mailers | 370 | 312 | 10 | 19 | 1 | 14 |
  | Javascripts | 4701 | 2948 | 16 | 367 | 22 | 6 |
  | Libraries | 1699 | 1264 | 36 | 112 | 3 | 9 |
  | Concern specs | 478 | 396 | 0 | 3 | 0 | 130 |
  | Controller specs | 29728 | 26235 | 3 | 7 | 2 | 3745 |
  | Helper specs | 139 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | Lib specs | 498 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | Mailer specs | 2009 | 1721 | 0 | 1 | 0 | 1719 |
  | Model specs | 13909 | 10891 | 0 | 2 | 0 | 5443 |
  | Request specs | 91 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | View specs | 672 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | Worker specs | 3583 | 3113 | 1 | 4 | 4 | 776 |
  +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
  | Total | 92980 | 74973 | 426 | 1993 | 4 | 35 |
  +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+

  View full-size slide

 6. ن໛
  • αʔϏεఏڙࠃ:15ϱࠃҎ্ʢ೔ຊɺγϯΨϙʔϧɺ୆࿷ɺؖࠃɺϕτφϜɺϚ
  ϨʔγΞɺΠϯυωγΞɺλΠɺΧϯϘδΞɺϑΟϦϐϯɺχϡʔδʔϥϯυɺΦʔετϥϦΞɺ
  ΞϝϦΧɺΠΪϦεɺΤδϓτ, etc…ʣ
  • ళฮ਺:໿8500ళฮ
  • ྦྷܭ༧໿ਓ਺:໿1ԯ2000ສਓ

  View full-size slide

 7. "1*ΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide

 8. Toreta Manager iPad Client Web Reservation
  (Customer)
  Phone Call
  Toreta Core API

  View full-size slide

 9. POS Toreta Manager iPad Client Web Reservation
  (Customer)
  Phone Call
  POS Connect API Toreta Core API

  View full-size slide

 10. POS Toreta Manager iPad Client Web Reservation
  (Customer)
  Phone Call Gourmet media
  POS Connect API Toreta Core API Mail Importer API

  View full-size slide

 11. POS Toreta Manager iPad Client Web Reservation
  (Customer)
  Phone Call Gourmet media
  POS Connect API Toreta Core API Mail Importer API
  MySQL to
  BigQuery

  View full-size slide

 12. αʔόαΠυνʔϜͷϛογϣϯ
  • ٕज़ͱσʔλΛ࢖ͬͯϢʔβͷຊ࣭తͳ՝୊Λղܾ͢Δ
  • ϢʔβʹܟҙΛࠐΊͯରԠ͢Δ
  • ٕज़Ͱ૊৫શମͷੜ࢈ੑΛ্͛Δ

  View full-size slide

 13. ΞΫγϣϯ
  • τϨλͷશAPIͷઃܭɾ։ൃɾӡ༻
  • ࣾ಺޲͚πʔϧʢa.k.aτϨλ؅ཧʣͷ։ൃ
  • ໰͍߹ΘͤରԠ
  • ෼ੳΫΤϦͷ࡞੒

  View full-size slide

 14. τϨλ؅ཧ
  • ࣾ಺޲͚؅ཧπʔϧ
  • ಋೖళฮͷτϨλར༻ঢ়گΛݟΔɾઃఆΛ؅ཧ͢Δ
  • ࣾһશһ͕ຖ೔ݟΔ

  View full-size slide

 15. "1*։ൃ
  • Design Doc
  • Github issues
  • ࣮૷ɾςετ
  • ಈ࡞֬ೝ on Shining Wizard
  • QA
  • ϦϦʔε

  View full-size slide

 16. • ػೳ։ൃͱಉ͡ॏཁ౓ͰϦϑΝΫλϦϯά͢Δ
  • খ͍͞ϦϑΝΫλϦϯά͸ػೳ։ൃͷϓϩδΣΫτ಺Ͱߦ͏
  • Gemͷ੔ཧͳͲɺ͋Δఔ౓·ͱ·ͬͨλεΫ͸վળ෦Ͱߦ͏
  • େ͖͍ϦϑΝΫλϦϯά͸ͦΕࣗମΛϓϩδΣΫτʹ͢Δ
  Refactoring

  View full-size slide

 17. ໰͍߹ΘͤରԠ
  • ͓٬༷͔Βͷ௚઀తͳ໰͍߹Θͤ͸ΧελϚʔαϙʔτνʔϜ
  ͕ରԠ
  • όάͷ͍ٙ΍ෳࡶͳ࢓༷֬ೝͷ࣌ʹΤϯδχΞ͕ରԠ
  • ࣋ͪճΓ੍Ͱ͸ͳ͘ɺνʔϜશһͰ൓Ԡͯ͠ૣ͔ͬͨਓ͕ରԠ
  • جຊతʹͰ͖Δ͚͙ͩ͢ରԠͦ͠ͷ৔Ͱ໰୊ղܾ͢Δ

  View full-size slide

 18. σʔλͱ޲͖߹͏
  • ਖ਼͍͠՝୊ʹऔΓ૊ΉͨΊʹ
  • ࡞ͬͨػೳ͕՝୊Λղܾ͔ͨ͠Λ͔֬ΊΔͨΊʹ
  • τϨλΛಋೖ͍͍ͯͨͩͨ͠ళฮΛαϙʔτ͢ΔͨΊʹ

  View full-size slide

 19. ਖ਼͍͠՝୊ʹऔΓ૊Ή
  • ৽ػೳͷՁ஋ԾઆΛߟ͑Δஈ֊͔ΒσʔλΛݟͳ͕Βٞ࿦͢Δ

  View full-size slide

 20. ࡞ͬͨػೳ͕՝୊Λղܾ͔ͨ͠Λ͔֬ΊΔ
  • ৽ػೳΛϦϦʔε͢Δ͚ͩͰऴΘΒͳ͍
  • ࣮ࡍʹػೳ͕࢖ΘΕ͍ͯΔ͔Λσʔλ͔Β֬ೝ͢Δ
  • ࣍ͷਖ਼͍͠՝୊΁ͷώϯτΛಘΔ

  View full-size slide

 21. • τϨλΛಋೖ͍͍ͯͨͩͨ͠ళฮΛαϙʔτ͠ɺച্Λ࠷େԽ
  ͢Δάϧʔϓ
  • SaaSͷཁ
  • ཭୤཰ʢChurmʣΛ௿͘͢ΔͨΊʹɺళฮʹ޲͚༷ͯʑͳΞΫ
  γϣϯΛى͜͢
  • ΞΫγϣϯΛى͜͢΂͖ళฮΛσʔλ͔Βಋ͖ग़͢
  Customer Success Group

  View full-size slide

 22. σʔλͷ࣭Λ্͍͛ͯ͘
  • ܧଓతͳDB Refactoring
  • Data Martͷ࡞੒
  • ࠓ·ͰऔΕͯͳ͔ͬͨσʔλΛऔΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ྫ: τϨλϑΥϯ
  • ࣾ಺Ͱ͍Ζ͍Ζͳਓ͕σʔλ෼ੳΛߦ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View full-size slide

 23. • τϨλͷαʔϏεͱAPIΞʔΩςΫνϟ
  • αʔόαΠυνʔϜͷϛογϣϯ
  • Ϣʔβͷ՝୊Λղܾ͢ΔͨΊʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  ࠓ೔͓࿩ͨ͜͠ͱ

  View full-size slide