$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

自作キーボードの基板を設計して中国に発注する / Development and Manufacturing PCB of Keyboard

mackee
March 16, 2019

自作キーボードの基板を設計して中国に発注する / Development and Manufacturing PCB of Keyboard

mackee

March 16, 2019
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗ࡞ΩʔϘʔυͷ
  ج൘Λઃܭͯ͠
  தࠃʹൃ஫͢Δ
  @mackee_w a.k.a macopy
  2019-03-16 Hachioji.pm

  View Slide

 2. ࣗ࡞ΩʔϘʔυք

  View Slide

 3. ࣗ࡞ΩʔϘʔυͷϨϕϧ
  • Ϩϕϧ1: ΩοτΛങͬͯ࡞Δ
  • Ϩϕϧ2: PCBങͬͯύʔπ͸ूΊͯ࡞Δ
  • Ϩϕϧ3: OSSͷPCBΛൃ஫ͯ͠࡞Δ
  • Ϩϕϧ4: PCBΛࣗ෼Ͱઃܭͯ͠ൃ஫ͯ͠࡞Δ

  View Slide

 4. ࣗ࡞ΩʔϘʔυͷϨϕϧ
  • Ϩϕϧ1: ΩοτΛങͬͯ࡞Δ
  • Ϩϕϧ2: PCBങͬͯύʔπ͸ूΊͯ࡞Δ
  • Ϩϕϧ3: OSSͷPCBΛൃ஫ͯ͠࡞Δ
  • Ϩϕϧ4: PCBΛࣗ෼Ͱઃܭͯ͠ൃ஫ͯ͠࡞Δ

  View Slide

 5. ࡞Γ͍ͨΩʔϘʔυ
  • ̎෼ׂ͸͋Δ -> ͍ΘΏΔ෼ׂΩʔϘʔυ
  • ߦ͝ͱʹζϨͯΔͱ͔̏ߦͱ͔̐ߦͱ͔ͷό
  ϦΤʔγϣϯ͕͋Δ
  • όϦΤʔγϣϯΛ͍Ζ͍Ζࢼ͍ͨ͠

  View Slide

 6. ྫ: ແݶͷՄೳੑ

  View Slide

 7. ྫ: ແݶͷՄೳੑ

  View Slide

 8. ۭத഑ઢ͕Ͱ͖Ε͹ԿͰ΋Ͱ͖Δʂ

  View Slide

 9. ͍΍ɺखܰʹ΍Γ͍ͨ΍Ζ

  View Slide

 10. ίϯηϓτ: ෼཭߹ମ
  • 1ྻ෼·ͱΊͯ࡞ΕΔ
  • ͦͷؒΛI2C(4ຊ)Ͱͭͳ͙
  • ͨ·ʹྻΛζϥͨ͠ΓͰ͖Δ

  View Slide

 11. I2CΛΩʔεΠον͸
  ௚઀͠Ό΂Εͳ͍ͷͰ
  ϚΠίϯΛ1Ϙʔυ͝ͱʹ
  ೖΕΔ

  View Slide

 12. ৚݅
  • 6ϐϯ͙Β͍ѻ͍͍ͨ(2x3ϚτϦΫεͰ5ຊ)
  • ද໘࣮૷ͰΩʔεΠονͷ伱ؒʹ΍ΕΔ΄Ͳ
  খ͍͞
  • ϓϩάϥϛϯάָ͕(AVRͱ͔ͳΒ…)

  View Slide

 13. ATTINY1614

  View Slide

 14. ATTINY1614
  • 14pin
  • UPDIରԠ (ͳ͔ͥΑ͘Θ͔ΒΜ࢓૊ΈͰRESET
  ϐϯҰຊͰॻ͖ࠐΈ/σόοάͰ͖Δ)
  • ͔ͳΓ࠷ۙͷγϦʔζ
  • ಺ଂൃৼث͚ͩͰ20MHz͍͚Δ

  View Slide

 15. ج൘Λઃܭ͢Δ

  View Slide

 16. ج൘Λඳ͘

  View Slide

 17. 3DϏϡʔϫʔͳΜ͔΋͋Δ

  View Slide

 18. ྲྀΕ
  • ࢖͏ύʔπΛܾΊΔ
  • ճ࿏ਤΛඳ͘
  • ճ࿏ਤͷγϯϘϧ(ύʔπ)ʹ౰ͯ͸·Δϑοτ
  ϓϦϯτ(ج൘্ͷ͕ͨ͢)ΛׂΓ౰ͯΔ
  • ج൘্ʹஔ͘

  View Slide

 19. ྲྀΕ
  • ઢΛҾ͘
  • ׯব͠ͳ͍Α͏ʹཪʹճͨ͠Γ
  • ϥϯυΛGNDϕλʹ͢Δ
  • elecrow͕৯͑ΔΑ͏ʹϑΝΠϧΛు͘

  View Slide

 20. ͜ΕΛzipʹݻΊΔ

  View Slide

 21. ͜͏͍͏ͷͰൃ஫͢Δ

  View Slide

 22. ͓஋ஈ

  View Slide

 23. 1िؒޙʹϝʔϧ͕དྷΔ
  Dear Makoto Taniwaki,
  We had shipped your order via OCS, and you should
  receive it in 2-4 work days.

  View Slide

 24. View Slide

 25. ಧ͘ʂʢࠤ઒Ͱʣ

  View Slide

 26. ࣮૷͢Δ

  View Slide

 27. Έͳ͞Μʹճ͍ͬͯΔͷ͕ͦ
  ΕͰ͢

  View Slide

 28. ͜Ε͔Β
  • AVRϓϩάϥϛϯά͢Δ
  • ϗετΛProMicroͰ࡞Δ
  • ྔ࢈͢ΔʢϦϑϩʔ࿍ʣ
  • ਓʹചΔɾɾɾʁ

  View Slide

 29. ࣍ճʂ͓ՈͰϦϑϩʔ࿍ฤʂ
  ͝ظ଴
  ͢ͰʹՈʹಧ͍͍ͯΔίϨ

  View Slide

 30. 1िؒޙʹϝʔϧ͕ಧ͘

  View Slide