Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

#upcamp Aug 11, 2012

masawada
August 11, 2012

#upcamp Aug 11, 2012

Unofficial Programming Camp #1 Aug 11, 2012

masawada

August 11, 2012
Tweet

More Decks by masawada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #upcamp Aug 11, 2012
  by @masawada

  View Slide

 2. ͸͡Ί·ͯ͠

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  •࿨ా কٛʢ@masawadaʣ
  •ిؾ௨৴େֶ ৘ใཧ޻ֶ෦
  ৘ใɾ௨৴޻ֶՊ Ұ೥

  View Slide

 4. ৘ใɾ௨৴޻ֶՊ

  View Slide

 5. View Slide

 6. ࣗݾ঺հ
  • JavaScript޷͖
  • Rubyistݟश͍ (ʹͳΓ·͢)
  • Vimॳ৺ऀ
  • μϝϓϩάϥϚ

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ඞम୯Ґ3ͭ
  མͱ͔ͨ͠΋^q^

  View Slide

 10. ຊ୊

  View Slide

 11. ࡞඼ No.1

  View Slide

 12. iLOGO

  View Slide

 13. ݟͯ΋Βͬͨ΄͏͕
  ૣ͍

  View Slide

 14. DEMO

  View Slide

 15. iLOGO
  • ໊ঢ়͕͍ͨ͠LOGOͷΑ͏ͳ΋ͷ
  • HTML+JavaScript+CSS

  View Slide

 16. ࡞඼ No.2

  View Slide

 17. ͋ͷޠ

  View Slide

 18. ͋ͷ່

  View Slide

 19. ͋ͷ່Ͱॻ͘Brainf*ck

  View Slide

 20. '͋ͷ່'.replace('່','ޠ')

  View Slide

 21. Hello World

  View Slide

 22. ່່່່່່່່່ͷ່͋ͷ່່່່່່່່່͋
  ͷ່່່່່່່່່່່່͋ͷ່່່່່່͋ͷ
  ࢠ͋ͷࢠ͋ͷࢠࢠͷࢠ͋ͷ່ͦͷࢠ͋ͷ່່່ͦͷ
  ࢠ່່່່່່່ͦͷࢠͦͷࢠ່່່ͦͷࢠ͋ͷ່
  ࢠͦͷࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠͦͷࢠ͋ͷࢠ່
  ່່່່່່່ͦͷࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠͦͷࢠ່່
  ່ͦͷࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠͦͷࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠࢠͦͷ
  ࢠ͋ͷ່່ͦͷࢠ

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. #൴ঁ͍·ͤΜ

  View Slide

 26. ࡞඼ No.3

  View Slide

 27. Milkshake

  View Slide

 28. εϥΠυαʔό
  ʢpowerd by Nodeʣ

  View Slide

 29. View Slide

 30. MilkshakeͰͭͬͯ͘ͳ͍

  View Slide

 31. View Slide

 32. ΊΜͲ͍͘͞

  View Slide

 33. Milkshake
  • εϥΠυ͸͢΂ͯJSON
  • λάॻ͚·͢
  • ೚ҙͷλΠϛϯάͰJS࣮ߦՄೳ
  • ϑΥϯταΠζ౳ࣗಈ৳ॖ

  View Slide

 34. Ͳ͏ʹ͔͍ͨ͠

  View Slide

 35. ʢΊΜͲ͍͘͞…ʣ

  View Slide

 36. ย۱ͰJSॻ͍ͯ·͢

  View Slide

 37. ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

  View Slide