$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

#upcamp Aug 18, 2013

masawada
August 18, 2013

#upcamp Aug 18, 2013

We created(?) 'alcove.me'

masawada

August 18, 2013
Tweet

More Decks by masawada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. VQDBNQ !NBTBXBEB !J

 2. !NBTBXBEB

 3. !J

 4. None
 5. BMDPWF VQDBNQ !NBTBXBEB !J

 6. ݁࿦͔Β ݴ͏ͱ

 7. ࠷ߴͰͨ͠

 8. ࠷ߴʂʂʂʂ

 9. ԿΛ࡞͔ͬͨ

 10. BMDPWF

 11. ௒ߴ଎։ൃ

 12. None
 13. None
 14. ΍Γ͔ͨͬͨ

 15. Ͱ͖·ͤΜ Ͱͨ͠

 16. ը૾ڞ༗αΠτͷ ը૾·ͱΊαΠτ

 17. ͍ΖΜͳαΠτ ͔Βͷը૾Λ ·ͱΊΔײͩͬͨ͡

 18. Ұ൪࣌ؒ ͔͔ͬͨ

 19. 5XJUUFSͰ Ϣʔβʔ ೝূ͢Δ

 20. 5XJUUFS 0"VUI

 21. 6OBVUIPSJ[FE

 22. $BMMCBDL 63- ઃఆͤͣ

 23. ͭ·Γ 1*/ೝূ

 24. 8FCΞϓϦ ͩʂʂʂʂʂ

 25. *U`T BXFCBQQ

 26. ؾͮ͘ͷʹ Ұ࣌ؒ ͔͔ͬͨ

 27. ࡢ೥ͷ VQDBNQ

 28. None
 29. Ұ೥ܦͬͨͷ ʹ·ͩ׬੒͠ ͍ͯͳ͍

 30. σϞ

 31. υϝΠϯ औͬͨ

 32. υϝΠϯ͕ ࣗಈߋ৽ʹ ͳͬͯͨ

 33. ͓‭‭DPN

 34. NF

 35. औಘ ԁ

 36. ߋ৽ ԁ

 37. ܦඅ

 38. υϝΠϯ

 39. ͘͞Βͷ714(

 40. !J࣮࣭ԁ !NBTBXBEB໿ ԁ

 41. ࠷ߴͷՆ

 42. VQDBNQ

 43. ׬੒͍ͤͨ͞

 44. ׬੒ ͤ͞·͢

 45. Ұ࣌తͳ ίϛοτ

 46. None
 47. None
 48. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠