Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

#upcamp Aug 18, 2013

E35ded9f4d9da564ecf85ad527f11639?s=47 masawada
August 18, 2013

#upcamp Aug 18, 2013

We created(?) 'alcove.me'

E35ded9f4d9da564ecf85ad527f11639?s=128

masawada

August 18, 2013
Tweet

Transcript

 1. VQDBNQ !NBTBXBEB !J

 2. !NBTBXBEB

 3. !J

 4. None
 5. BMDPWF VQDBNQ !NBTBXBEB !J

 6. ݁࿦͔Β ݴ͏ͱ

 7. ࠷ߴͰͨ͠

 8. ࠷ߴʂʂʂʂ

 9. ԿΛ࡞͔ͬͨ

 10. BMDPWF

 11. ௒ߴ଎։ൃ

 12. None
 13. None
 14. ΍Γ͔ͨͬͨ

 15. Ͱ͖·ͤΜ Ͱͨ͠

 16. ը૾ڞ༗αΠτͷ ը૾·ͱΊαΠτ

 17. ͍ΖΜͳαΠτ ͔Βͷը૾Λ ·ͱΊΔײͩͬͨ͡

 18. Ұ൪࣌ؒ ͔͔ͬͨ

 19. 5XJUUFSͰ Ϣʔβʔ ೝূ͢Δ

 20. 5XJUUFS 0"VUI

 21. 6OBVUIPSJ[FE

 22. $BMMCBDL 63- ઃఆͤͣ

 23. ͭ·Γ 1*/ೝূ

 24. 8FCΞϓϦ ͩʂʂʂʂʂ

 25. *U`T BXFCBQQ

 26. ؾͮ͘ͷʹ Ұ࣌ؒ ͔͔ͬͨ

 27. ࡢ೥ͷ VQDBNQ

 28. None
 29. Ұ೥ܦͬͨͷ ʹ·ͩ׬੒͠ ͍ͯͳ͍

 30. σϞ

 31. υϝΠϯ औͬͨ

 32. υϝΠϯ͕ ࣗಈߋ৽ʹ ͳͬͯͨ

 33. ͓‭‭DPN

 34. NF

 35. औಘ ԁ

 36. ߋ৽ ԁ

 37. ܦඅ

 38. υϝΠϯ

 39. ͘͞Βͷ714(

 40. !J࣮࣭ԁ !NBTBXBEB໿ ԁ

 41. ࠷ߴͷՆ

 42. VQDBNQ

 43. ׬੒͍ͤͨ͞

 44. ׬੒ ͤ͞·͢

 45. Ұ࣌తͳ ίϛοτ

 46. None
 47. None
 48. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠