Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

趣味と趣味の掛け算で技術を学んでいく話 / 2020-11-27

趣味と趣味の掛け算で技術を学んでいく話 / 2020-11-27

grooves アウトプット会#16の発表資料

Takuya Mukohira

November 27, 2020
Tweet

More Decks by Takuya Mukohira

Other Decks in Technology

Transcript

 1. झຯͱझຯͷֻ͚ࢉͰ
  ٕज़ΛֶΜͰ͍͘࿩
  2020/11/27 Ξ΢τϓοτڞ༗ձ #16 @grooves
  Speaker: mktakuya

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • https://portfolio.forkwell.com/@mktakuya

  View Slide

 3. ࿩͢͜ͱ
  • झຯΞϓϦͭ͘Δͷ͕͖͢
  • ༑ୡͱPodcast΍Δͱ͍͏झຯ΋͋Δ
  • WebαΠτ΍؅ཧը໘Λ಺੡Խ
  • ٕज़ͷૉৼΓ
  • ͨͷ͍͠ ✌('ω'✌ )ࡾ✌('ω')✌ࡾ( ✌'ω')✌

  View Slide

 4. झຯͰΞϓϦͭ͘Δͷ͕͖͢
  https://m6a.jp/works/

  View Slide

 5. ͹͍͹͍ϝϞϦʔ͘Μ - ࣗಈπΠফ͠αʔϏε
  (2017)
  • ࣗ෼Ͱࣗ෼ͷπΠʔτΛ͍͍Ͷ͢Δͱ24࣌ؒޙʹࣗಈ࡟আ͞ΕΔ
  • TwitterͷϑϦʔτػೳ͸ϝϞϦʔ͘Μʹ
  ΠϯεύΠΞ͞Εͯ࡞ΒΕͨͱ͍͏࿩͸
  ͋·Γʹ΋༗໊
  • Twitterຊ͔ࣾΒͷΦϑΝʔ଴ͪதˣ
  https://www.linkedin.com/in/mktakuya/
  https://m6a.jp/works/2017/bye-bye-memory-kun/

  View Slide

 6. ༑ୡͱ΍͍ͬͯΔPodcast
  • ΏΔ;ΘPodcast ʙ๺ւಓग़਎ͷएखΤϯδχΞʹΑΔPodcastʙ
  2019೥5݄։࢝ɺݱࡏEP56 yuru28.com
  • Rebuildʹήετग़ԋ͕ਓੜͷ໨ඪ

  View Slide

 7. WebαΠτ΍؅ཧը໘Λ಺੡Խ
  • yuru28appͱ͍͏ϦϙδτϦ໊ɺRailsͰ࡞ͬͯHerokuͰಈ͔͢
  • WebαΠτ+؅ཧը໘+ϑΟʔυ഑৴

  View Slide

 8. WebαΠτ΍؅ཧը໘Λ಺੡Խ
  • ࠷ॳ͸GitHub PagesͰ΍ͬͯͨ
  • ༧໿ެ։ػೳͱ͔Τϐιʔυ؅ཧΛ
  WebϕʔεͰ΍Γ͍ͨͱ͔ཁ๬ग़͖ͯͨ
  • ٕज़ษڧ΋݉ͶͯRailsͰ಺੡Խ΁
  • ݁Ռྑ͍ٕज़ษڧͷػձʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 9. gemΞοϓσʔτͷΩϟονΞοϓ
  • dependabot͕gemͷߋ৽Λڭ͑ͯ͘ΕΔ

  View Slide

 10. ʢར֐ؔ܎ͷͳ͍ʣ༑ୡͱϫΠϫΠ։ൃ

  View Slide

 11. ৮ͬͯΈ͍ٕͨज़ͷૉৼΓ
  • ࢓ࣄͰ࢖͍͍ͨɾ৮Γ͍ٕͨज़Ͱʢग़དྷΔݶΓʣૉৼΓͯ͠ΈΔ
  GitHub
  Actions
  Sentry↓ Discord API↑

  View Slide

 12. React + TSͷૉৼΓ
  • Webpacker + React + TSΛ෦෼తʹద༻ͯ͠ΈΔ
  • GrapeͰAPI࡞ͬͯAPI docsࣗಈੜ੒

  View Slide

 13. ͨͷ͍͠ ✌('ω'✌ )ࡾ✌('ω')✌ࡾ( ✌'ω')✌

  View Slide

 14. ·ͱΊ
  • Podcast΍ͬͯΔͷͰฉ͍͍ͯͩ͘͞
  → yuru28.com
  • झຯͱٕज़ษڧΛ͍͍ײ͡ʹབྷ·ͤΔͱศར

  View Slide