Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

趣味と趣味の掛け算で技術を学んでいく話 / 2020-11-27

趣味と趣味の掛け算で技術を学んでいく話 / 2020-11-27

grooves アウトプット会#16の発表資料

D56efd2db811cb782f1458df3888c82a?s=128

Takuya Mukohira

November 27, 2020
Tweet

More Decks by Takuya Mukohira

Other Decks in Technology

Transcript

 1. झຯͱझຯͷֻ͚ࢉͰ ٕज़ΛֶΜͰ͍͘࿩ 2020/11/27 Ξ΢τϓοτڞ༗ձ #16 @grooves Speaker: mktakuya

 2. ࣗݾ঺հ • https://portfolio.forkwell.com/@mktakuya

 3. ࿩͢͜ͱ • झຯΞϓϦͭ͘Δͷ͕͖͢ • ༑ୡͱPodcast΍Δͱ͍͏झຯ΋͋Δ • WebαΠτ΍؅ཧը໘Λ಺੡Խ • ٕज़ͷૉৼΓ •

  ͨͷ͍͠ ✌('ω'✌ )ࡾ✌('ω')✌ࡾ( ✌'ω')✌
 4. झຯͰΞϓϦͭ͘Δͷ͕͖͢ https://m6a.jp/works/

 5. ͹͍͹͍ϝϞϦʔ͘Μ - ࣗಈπΠফ͠αʔϏε (2017) • ࣗ෼Ͱࣗ෼ͷπΠʔτΛ͍͍Ͷ͢Δͱ24࣌ؒޙʹࣗಈ࡟আ͞ΕΔ • TwitterͷϑϦʔτػೳ͸ϝϞϦʔ͘Μʹ ΠϯεύΠΞ͞Εͯ࡞ΒΕͨͱ͍͏࿩͸ ͋·Γʹ΋༗໊

  • Twitterຊ͔ࣾΒͷΦϑΝʔ଴ͪதˣ https://www.linkedin.com/in/mktakuya/ https://m6a.jp/works/2017/bye-bye-memory-kun/
 6. ༑ୡͱ΍͍ͬͯΔPodcast • ΏΔ;ΘPodcast ʙ๺ւಓग़਎ͷएखΤϯδχΞʹΑΔPodcastʙ 2019೥5݄։࢝ɺݱࡏEP56 yuru28.com • Rebuildʹήετग़ԋ͕ਓੜͷ໨ඪ

 7. WebαΠτ΍؅ཧը໘Λ಺੡Խ • yuru28appͱ͍͏ϦϙδτϦ໊ɺRailsͰ࡞ͬͯHerokuͰಈ͔͢ • WebαΠτ+؅ཧը໘+ϑΟʔυ഑৴

 8. WebαΠτ΍؅ཧը໘Λ಺੡Խ • ࠷ॳ͸GitHub PagesͰ΍ͬͯͨ • ༧໿ެ։ػೳͱ͔Τϐιʔυ؅ཧΛ WebϕʔεͰ΍Γ͍ͨͱ͔ཁ๬ग़͖ͯͨ • ٕज़ษڧ΋݉ͶͯRailsͰ಺੡Խ΁ •

  ݁Ռྑ͍ٕज़ษڧͷػձʹͳ͍ͬͯΔ
 9. gemΞοϓσʔτͷΩϟονΞοϓ • dependabot͕gemͷߋ৽Λڭ͑ͯ͘ΕΔ

 10. ʢར֐ؔ܎ͷͳ͍ʣ༑ୡͱϫΠϫΠ։ൃ

 11. ৮ͬͯΈ͍ٕͨज़ͷૉৼΓ • ࢓ࣄͰ࢖͍͍ͨɾ৮Γ͍ٕͨज़Ͱʢग़དྷΔݶΓʣૉৼΓͯ͠ΈΔ GitHub Actions Sentry↓ Discord API↑

 12. React + TSͷૉৼΓ • Webpacker + React + TSΛ෦෼తʹద༻ͯ͠ΈΔ •

  GrapeͰAPI࡞ͬͯAPI docsࣗಈੜ੒
 13. ͨͷ͍͠ ✌('ω'✌ )ࡾ✌('ω')✌ࡾ( ✌'ω')✌

 14. ·ͱΊ • Podcast΍ͬͯΔͷͰฉ͍͍ͯͩ͘͞ → yuru28.com • झຯͱٕज़ษڧΛ͍͍ײ͡ʹབྷ·ͤΔͱศར