Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

試行錯誤の勉強法

M-Yamashita
October 21, 2020

 試行錯誤の勉強法

駆け出しエンジニアの勉強法LT会で発表したスライドです。
イベントリンク先:https://rakus.connpass.com/event/189366/

M-Yamashita

October 21, 2020
Tweet

More Decks by M-Yamashita

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࢼߦࡨޡͷษڧ๏

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • όοΫΤϯυΤϯδχΞ@෱Ԭ

  • RubyɺRuby on RailsɺDockerɺKubernetes
  ษڧத

  • Twitter : @M_Yamashii

  • GitHub : M-Yamashita01

  View Slide

 3. 2020೥4݄ʹ૊ΈࠐΈاۀ͔Β

  όοΫΤϯυΤϯδχΞ΁స৬ʂ

  View Slide

 4. पΓͷϨϕϧ͕͘͢͝ߴ͍

  View Slide

 5. ࣗ෼͕Ұ൪Ϩϕϧ͕௿͍

  View Slide

 6. ࠓͷࣗ෼ʹ଍Γͳ͍΋ͷ
  •खΛಈ͔͢

  •ٕज़ͷ৘ใऔಘ΍஌ݟ

  •ӳޠྗ

  View Slide

 7. ͦΕͧΕษڧ๏Λߟ͑ͯ΍ͬͯΈͨ

  View Slide

 8. खΛಈ͔͢

  View Slide

 9. ΍ͬͯΈͨ͜ͱ
  •ڝٕϓϩάϥϛϯά

  •ݸਓ։ൃ

  View Slide

 10. ڝٕϓϩάϥϛϯά
  •੍ݶ࣌ؒʹΑΔযΓ

  •ϥϯΩϯά΍εϐʔυʹڵຯΛ࣋ͯͳ͔ͬͨ
  ଓ͔ͳ͔ͬͨɾɾɾ

  View Slide

 11. ݸਓ։ൃ
  •స৬࣌ʹ࡞ͬͨWebΞϓϦͷܧଓ։ൃ

  •ࣗ෼ͷϖʔεͰֶशɺ։ൃ

  •೔ʑนʹͿ͔ͭΔ͚Ͳָ͍͠
  ͓΋͠Ζ͍ʂܧଓʂ

  View Slide

 12. ٕज़ɾ஌ݟͷऔಘ
  ӳޠྗ

  View Slide

 13. ΍ͬͯΈͨ͜ͱ
  •CNNΛฉ͘

  •connpassͰΦϯϥΠϯษڧձʹࢀՃ

  •ւ֎ٕज़هࣄͷ຋༁

  View Slide

 14. CNNΛฉ͘
  •࿩͢εϐʔυ͕଎͍

  •෼͔Βͳ͍୯ޠͩΒ͚

  •੓࣏ɺܦࡁͷ࿩͕ଟ͍
  ଓ͔ͳ͔ͬͨɾɾɾ

  View Slide

 15. ΦϯϥΠϯษڧձʹࢀՃ
  •஌Βͳ͍ٕज़͕෼͔Γ΍͘͢આ໌͞Ε͍ͯΔ

  •഑৴ํ๏ʹΑͬͯ͸Կ౓΋ฉ͚Δ

  •Twitter΍SlidoͰײ૝΍࣭໰Λڞ༗
  ͓΋͠Ζ͍ʂܧଓʂ

  View Slide

 16. ւ֎ٕज़هࣄͷ຋༁
  •ٕज़ͷ஌ݟɺӳޠྗΛಉ࣌ʹಘΒΕΔ

  •Qiitaʹ౤ߘͯࣗ͠෼Λ஌ͬͯ΋Β͑Δ

  •࡞ऀͱͷ΍ΓऔΓָ͕͍͠
  ͓΋͠Ζ͍ʂܧଓʂ

  View Slide

 17. ఘΊͨษڧ๏
  ଓ͍͍ͯΔษڧ๏

  View Slide

 18. ҧ͍͸Կ͔ʁ

  View Slide

 19. ͓΋͠Ζ͍ͱࢥ͑ͨ͜ͱ

  View Slide

 20. ଓ͚ͨ͜ͱͰ݁ՌΛग़͔ͤͨʁ

  View Slide

 21. ݁Ռ͸ɾɾɾ
  •ݸਓ։ൃ

  • ECS͔ΒEKS΁มߋ

  • CircleCIΛ࢖ͬͨࣗಈσϓϩΠߏங

  • RailsͰAPIͷ௥Ճ࡞੒

  •຋༁࡞ۀ

  • TOEICείΞ200఺Ξοϓ

  View Slide

 22. ·ͩ·ͩ੒௕͢Δͧʂ

  View Slide

 23. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide