Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ともにつくるには Civic Tech Live!7月号 「社会を変えるデザイン」 ~なぜ今デザインが課題解決に求められているのか~

ともにつくるには Civic Tech Live!7月号 「社会を変えるデザイン」 ~なぜ今デザインが課題解決に求められているのか~

7月22日(金)株式会社エウレカで開催予定のイベント登壇用の資料です。

https://www.facebook.com/events/101307533639765/

Yuichi Yazaki

July 18, 2016
Tweet

More Decks by Yuichi Yazaki

Other Decks in Design

Transcript

 1. ͱ΋ʹͭ͘Δʹ͸
  ໼࡚ ༟Ұ
  http://notation.co.jp/
  Civic Tech Liveʂ7݄߸ ʮࣾձΛม͑ΔσβΠϯʯ ʙͳͥࠓσβΠϯ͕՝୊ղܾʹٻΊΒΕ͍ͯΔͷ͔ʙ

  View Slide

 2. ύλʔϯɾϥϯήʔδ

  View Slide

 3. ݐங෺͸ݐஙՈͱେ޻͕ݐͯ·͕͢…
  F. L. Wright - Fallingwater http://www.fallingwater.org/

  View Slide

 4. ͔ͦ͠͠ͷॅΉ৔ॴͷ͜ͱ͸
  ͦ͜ʹॅΉਓͷํ͕Α͘஌͍ͬͯΔ
  http://yonesou.cocolog-nifty.com/yo/2013/03/post-a03f.html

  View Slide

 5. ࢖͍ͮΒ͍ͱͨ͠Βɺ࢖͏ਓ͕ɺͦͷ੍࡞ϓϩηεʹ
  ࢀՃ͍ͯ͠ͳ͍͔ΒͰ͸…ʁ
  http://yonesou.cocolog-nifty.com/yo/2013/03/post-a03f.html

  View Slide

 6. ύλʔϯɾϥϯήʔδ
  • ೔ͷ͋ͨΔ৔ॴ
  • ͞ΘΕΔՖ
  • ·ͪ·ͪͷҜࢠ

  • ໰୊ղܾͷҰൠతͰந৅తͳݴޠԽ
  • ϩʔίϯςΫετԽ

  View Slide

 7. ެॿ
  ࣗॿ ڞॿ
  ڞॿº*5

  View Slide

 8. ݴ༿ͷఆٛ
  • ϢχόʔαϧσβΠϯ
  • ΠϯΫϧʔγϒσβΠϯ
  • ڞ૑
  • Co-Design
  • …
  ͱ΋ʹͭ͘Δʹ͸

  View Slide

 9. Code For…

  View Slide

 10. View Slide

 11. http://code4japan.org/
  Code for Japan

  View Slide

 12. http://code4japan.org/
  Code for Japan

  View Slide

 13. http://code4japan.org/
  Code for Japan

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. Cyd Harrell͞Μ Frances Berriman͞Μ
  Code for America Summit 2014

  View Slide

 17. • σβΠϯαΠΫϧ͸3ʙ5೥
  • ίϯαϧλϯτʹؙ౤͛
  • ΞΫγϣϯυϦϒϯʢͳ৘ใઃܭ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ༁ʣͰ͸ͳ͍
  • πʔϧͱ͍͏ΑΓϒοΫϨοτ
  • յΕͨ৘ใઃܭ
  • ελοϑʹͱͬͯ͸ຊۀͱ͍͏ΑΓαΠυϫʔΫ
  • σʔλυϦϒϯ
  • ਝ଎Ͱɺ࣮༻తͰɺ͙͢ʹؔ࿈͢Δ΋ͷΛ
  • ʢதԝूݖతͰ͸ͳ͘ʣ෼ݖత
  Redesign the design
  ࣏ࣗମαΠτ վળϓϩδΣΫτ

  View Slide

 18. • σʔλμογϡϘʔυΛ༻ҙͨ͠
  • ΢Σϒ෼ੳΫϥϒΛ࡞ͬͨ
  • ελοϑ΁ͷΠϯλϏϡʔ
  • ࢢຽ΁ͷΞϯέʔτ
  ʮ1.σʔλυϦϒϯʯ

  View Slide

 19. ΠΪϦεͷ10Λ௒͑ΔলிͷαΠτ͔ΒɺϫϯετοϓˍΞΫγϣϯυϦϒϯͰԣ
  அతʹ৘ใΛ୳ͤΔҰͭͷαΠτ΁౷߹
  ʮ2.ਝ଎Ͱɺ࣮༻తͰɺ͙͢ʹؔ࿈͢Δ΋ͷΛʯ
  https://www.gov.uk/

  View Slide

 20. ʮ૊৫Λ௨ͯ͡ΠϊϕʔγϣϯΛ֦ࢄ͢Δʯͱ͍͏͜ͱΛ໨ࢦͯ͠
  ͍Δɻτοϓμ΢ϯͰ͸ͳ͘ɺࢢ௕͕ԿΛ͍ͯ͠Δ͔͕Θ͔Δɺ
  360౓։͔Εͨࢢ૊৫Λ໨ࢦ͍ͯ͠Δɻ
  ςΫϊϩδʔ໘ͰCode for Americaʹڠྗͯ͠΋Βͬͯɺπʔϧ
  ΍τϨʔχϯάΛఏڙͯ͠΋Β͍ͬͯΔɻ
  ʮʢதԝूݖతͰ͸ͳ͘ʣ෼ݖతʯ

  View Slide

 21. https://www.gov.uk/design-principles

  View Slide

 22. • σβΠϯͷߟ͑ํΛɺҰൠͷਓͨͪʹ޿͍͛ͯ͘ɻ
  • σβΠϯͷϓϩηεࣗମʹɺҰൠͷਓͨͪΛר͖ࠐΜͰ͍͘ɻ
  Code for Americaͷࣄྫ
  ϘτϜΞοϓܕΞϓϩʔν

  View Slide

 23. Code for TokyoͰ͸ͦΕʹՃ͑ͯ…
  • σʔλΛ࿦ڌʹ͢Δɻ
  • ٞ࿦ࣗମΛՄࢹԽ͢Δɻ
  ၆ᛌࢹ఺ܕΞϓϩʔν
  ΛऔΓ͍ͨ

  View Slide

 24. drawing by ࿨೾ ཬਯ͞Μ

  View Slide

 25. อҭԂϚοϓ
  23۠

  View Slide

 26. TokyoอҭԂϚοϓβ൛
  http://hoikuenmap.codefor.tokyo/

  View Slide

 27. http://log.notation.co.jp/event/cft160420/
  อҭԂ໰୊ʹ͍ͭͯ՝୊Λ࣋ͪدΔ

  View Slide

 28. http://log.notation.co.jp/event/cft160420/
  อҭԂ໰୊ʹ͍ͭͯ՝୊Λ࣋ͪدΔ

  View Slide

 29. ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • ߦ੓͕ख͕ճ͍ͬͯͳ͍͜ͱΛɺ଴ͭͷͰ͸ͳ͘ɺ
  ࣗ෼ͨͪͰ࡞ͬͯ͠·͏
  • ͍ۙ͠໰୊ҙࣝΛ͍࣋ͬͯΔਓͨͪΛר͖ࠐΉ
  • Φʔϓϯιʔεͷੈք͸౦ژ͕த৺͡Όͳ͍͍ͯ͘
  • σʔλඪ४Խ

  View Slide

 30. ಺ֳ׭๪
  RESASϫʔΫγϣοϓ

  View Slide

 31. https://www.facebook.com/events/907043616033052/
  RESASͳͲΛར༻ͯ͠ɺ஍Ҭͷಛ௃ΛՄࢹԽ

  View Slide

 32. https://www.facebook.com/events/907043616033052/

  View Slide

 33. https://data-visualization-japan.doorkeeper.jp/events/36366

  View Slide

 34. ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • σβΠφʔɺΤϯδχΞͰͳ͍ਓͨͪͰ΋ɺԾઆΛ
  ཱͯͯɺσʔλͰ෺ࣄΛදݱ͢Δํ๏Λ਎ʹ͚ͭΔ
  • ౷ܭσʔλ͔Βൃݟ͕͋Δ͜ͱΛମݧ͢Δ
  • ߦ੓ͱॅຽͷίϛϡέʔγϣϯճ࿏Λ૿΍͍ͨ͠
  • ʢύϒϦοΫίϝϯτ=1:nʣ
  • ʢRESAS=n:nʣ

  View Slide

 35. ࠃཱࠃձਤॻؗ
  ஍ํ࣏ࣗମ΢ΣϒαΠτͷՄࢹԽ

  View Slide

 36. http://visualizing.jp/ndl-dataviz/
  ஍ํ࣏ࣗମͷ΢ΣϒαΠτΛՄࢹԽ

  View Slide

 37. ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • ஍ํ࣏ࣗମ͝ͱͷҙ֎ͳಛ௃΍ɺҙ֎ͳؔ܎ੑΛσʔ
  λ͔Β୳͠ग़͢ɻ
  • ΤϯδχΞͷ࣮૷ྗͱσβΠφʔͷൃ૝ྗͷ༥߹
  • σʔλར׆༻ʢՄࢹԽʣͷࣄྫ࡞Γ

  View Slide

 38. Open Design Lab.

  View Slide

 39. https://www.facebook.com/groups/opendesignlabjp/
  InfoGraphics +
  Graphic Recording +
  Data Visualization
  photo by Akiko Yanagawa.

  View Slide

 40. ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • InfoGraphicsɺGraphic RecordingɺData
  Visualizationͷख๏Λ࣋ͪدͬͯΈΔ
  • σβΠφʔ͕ϓϩδΣΫτͷओମऀʹͳΔ
  • σβΠφʔ͕ʮडୗʯऀʹͳΒͳ͍

  View Slide

 41. σʔλͰֆΛඳ͘

  View Slide

 42. ϫʔΫγϣοϓ ࢀՃऀͷ࡞඼

  View Slide

 43. ϫʔΫγϣοϓ
  ࢀՃऀͷ࡞඼

  View Slide

 44. ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • ઐ໳ੑʹͱΒΘΕͳ͍ࣗ༝ͳൃ૝
  • Ξ΢ταΠμʔɾΞʔτతͳ͋Γํ
  • طଘͷϏδϡΞϧม਺΍࠲ඪܥΛ௒͑ͯɺֆͱͯ͠
  ͷ໘ന͞ʗ৺஍Α͞Λ௥ٻ
  ɹɹɹ ↓
  • ৽͍͠νϟʔτ΍άϥϑͷ஀ੜ
  • खඳ͖ͱϓϩάϥϛϯάͰಉ͡࡞ۀΛ͢Δ͜ͱʹΑ
  Δϓϩάϥϛϯάڭҭͷ࢓ํ

  View Slide

 45. YahooΈΜͳͷ੓࣏
  18ࡀબڍݖ ࣾձ՝୊ΞΠσΞιϯ

  View Slide

 46. http://seiji.yahoo.co.jp/youth/ideathon/

  View Slide

 47. http://seiji.yahoo.co.jp/youth/ideathon/
  ߴߍੜͷࣾձ՝୊ҙࣝΛ࡞඼Խ

  View Slide

 48. ࢠڙ޲͚ϫʔΫγϣοϓ

  View Slide

 49. ϖϯϩʔζɾλΠϧܕΞΫϦϧͰϒϩʔν࡞Γ
  http://toy-by-algorithm.com/04_ToyMuseum/detail.html

  View Slide

 50. େྔͷഇغ͓΋ͪΌͰָثͭ͘Γ
  http://toy-by-algorithm.com/01_Fuji/detail.html

  View Slide

 51. ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • ࢠڙͷࣗ༝ͳൃ૝ΛҾ͖ग़͢
  • ݴ༿Λ࢖Θͳ͍ɺੈ୅Λ௒͑ͨίϛϡχέʔγϣϯ

  View Slide

 52. ·ͱΊ

  View Slide

 53. ໨ࢦ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • σβΠφʔ͕ϓϩδΣΫτͷओମऀʹͳΔ
  • ͍ۙ͠໰୊ҙࣝͷଟ༷ͳਓͨͪΛר͖ࠐΉ
  • Φʔϓϯιʔεͷੈք͸౦ژ͕த৺͡Όͳ͍͍ͯ͘
  • ݴޠɾඇݴޠͷίϛϡέʔγϣϯճ࿏Λ૿΍͢
  • ઐ໳ੑʹͱΒΘΕͳ͍ࣗ༝ͳൃ૝͕େࣄ
  • ΤϯδχΞͷ࣮૷ྗͱσβΠφʔͷൃ૝ྗͷ༥߹Λ໨
  ࢦ͢

  View Slide

 54. ͱ΋ʹͭ͘Δʹ͸…
  • Ͱ͖Δ͚ͩσβΠφʔ্͕ྲྀ޻ఔʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕େࣄɻ
  ίϯηϓτ΍࢓༷͕͔ͬ͠Γ͍ͯ͠Ε͹ɺԼྲྀ޻ఔͰɺͱ
  ΋ʹͭ͘Δ͜ͱ͕੒ཱ͠΍͘͢ͳΔͷͰ͸ɻ
  • ͱ΋ʹͭ͘Δ͜ͱ͕;͞Θ͍͠΋ͷͱͦ͏Ͱͳ͍΋ͷ͕͋
  Δɻ
  • ਓ͸஌Βͳ͍͜ͱΛ஌Εͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱΛ஌Δɻ
  • ਓ͸஌͍ͬͯΔ͜ͱΛɺ஌Βͳ͍͜ͱʹ͢Δͷ͕ࠔ೉ɻ
  • σβΠϯ޻ఔͷ8ׂ͸ݴޠԽՄೳɻ࢒Γ2ׂ͕ࣗ༝ԋٕ
  ʢηϯεʣɻηϯεͷ͋Δͳ͠ʹಀ͛ͳ͍ɻ
  • ՝୊ղܾɺʮ๺෩ͱଠཅʯͩͬͨΒʮଠཅʯ͕͍͍ɻ

  View Slide

 55. View Slide