Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

モダンPerlリファクタリング #yapcasia

Naoya Ito
September 20, 2013

モダンPerlリファクタリング #yapcasia

YAPC Asia 2013

Naoya Ito

September 20, 2013
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ϟμϯ1FSMϦϑΝΫλϦϯά
  [email protected]

  View Slide

 2. View Slide

 3. .BSLEPXO5P*OBP
  NEJOBP

  View Slide

 4. #  Hello,  World  
   
  *  list  1  
  *  list  2
  ■Hello,  World  
  ・list  1  
  ・list  2

  View Slide

 5. View Slide

 6. ߏ଄తʹػೳΛ͚ͭՃ͑ʹ͍͘ϓϩ
  άϥϜʹ৽نػೳΛ௥Ճ͠ͳ͚Ε͹ͳ
  Βͳ͍৔߹ʹ͸ɺ·ͣػೳ௥Ճ͕؆୯
  ʹͳΔΑ͏ʹϦϑΝΫλϦϯάΛͯ͠
  ͔Β௥ՃΛߦ͏͜ͱɻ 1

  ʰϦϑΝΫλϦϯάϓϩάϥϛϯάͷମ࣭վળςΫχοΫʱ
  ϚʔνϯɾϑΝ΢ϥʔ

  View Slide

 7. "'5&3
  package  Text::Md2Inao::Builder::Inao;  
  use  parent  qw/Text::Md2Inao::Builder/;  
  use  Text::Md2Inao::Builder::DSL;  
   
  case  default  =>  sub  {  
         my  ($c,  $h)  =  @_;  
         fallback_to_html($h);  
  };  
   
  case  a  =>  sub  {  
         my  ($c,  $h)  =  @_;  
         my  $url      =  $h-­‐>attr('href');  
         my  $title  =  $h-­‐>as_trimmed_text;  
         if  ($url  and  $title)  {  
                 return  sprintf  "%s◆注/◆%s◆/注◆",  $title,  $url;  
         }  else  {  
                 return  fallback_to_html($h);  
         }  
  };  
   
  ...  

  View Slide

 8. લఏ

  View Slide

 9. ಓ۩
  •  $BSUPODQBOpMF
  •  (JUIVC
  •  ςετ
  •  $*ɺ(VBSE

  View Slide

 10. ϦϑΝΫλϦϯάͷྲྀΕ
  •  Լ४උ
  –  σΟϨΫτϦΛ੔͑ͯ(JUIVCʹ
  –  $1"/Ϟδϡʔϧચ͍ग़͠
  •  શମΛϞδϡʔϧԽͯ͠"1*ఆٛ
  •  &OEUP&OEͷςετ
  •  ҎԼ܁Γฦ͠
  –  ࡉ͔͍ςετ
  –  ϦϑΝΫλϦϯά
  •  ճؼςετΛཷΊΔ

  View Slide

 11. Լ४උ

  View Slide

 12. σΟϨΫτϦΛ੔͑ͯ(JUIVC΁
  •  $1"/Ϟδϡʔϧͱಉ͡σΟϨΫτϦϨΠ
  Ξ΢τʹ͢Δ
  – ֤छπʔϧͷԸܙʹ༩Δ
  •  QSPWFɺ$BSUPOɺ(VBSEɺ5SBWJT$*

  View Slide

 13. View Slide

 14. $1"/Ϟδϡʔϧચ͍ग़͠
  •  $BSUPODQBOpMF
  •  ΑΓϙʔλϒϧʹ
  #  cpanfile  
  requires  'Text::Markdown';  
  requires  'HTML::TreeBuilder';  
  requires  'Unicode::EastAsianWidth';  
  requires  'Pod::Usage';  
  ...  

  View Slide

 15. DBSUPOFYFD
  %  carton  install  
  %  carton  exec  perl  bin/md2inao.pl  
  •  ϥΠϒϥϦΛϩʔΧϧύεલఏʹ ີ෧ػೳ

  –  ʮଞͰೖΕͨϞδϡʔϧͰಈ͍ͯͨʯΛճආ
  •  ґଘϞδϡʔϧͷόʔδϣϯΛݫີʹݻఆ
  DBSUPOFYFD͠ͳ͕Β଍Γͳ͍ϞδϡʔϧΛ
  DQBOpMFʹ௥ه˰͋ΒෆࢥٞɺϞδϡʔϧҰཡ
  ͷͰ͖͕͋Γ

  View Slide

 16. ͍͟ϦϑΝΫλϦϯά

  View Slide

 17. શମΛͻͱͭͷϞδϡʔϧʹ
  my  $inao  =  Text::Md2Inao-­‐>new({  
     default_list                      =>  'disc',  
     max_list_length                =>  63,  
     max_inline_list_length  =>  55,  
  });  
   
  print  $inao-­‐>parse($markdown)  

  View Slide

 18. package  Text::Md2Inao;  
   
  sub  parse  {  
     my  $markdown  =  shift;  
     ...  
     return  $inao;  
  }  
  ·ͣ͸ͬ͘͟Γ෴͏

  View Slide

 19. ςετ͕ॻ͚Δ
  use  Test::More;  
   
  my  $inao  =  Text::Md2Inao-­‐>new  
  my  $out  =  $inao-­‐>parse("#  Hello,  World");  
  is  $out,  "■Hello,  World";  
   
  done_testing;  

  View Slide

 20. %  carton  exec  -­‐Ilib  -­‐-­‐  prove  t/01_api.t  
  t/01_api.t  ..  ok  
  All  tests  successful.  
  Files=1,  Tests=1,    0  wallclock  secs  (  0.02  usr    
  0.00  sys  +    0.09  cusr    0.00  csys  =    0.11  CPU)  
  Result:  PASS  

  View Slide

 21. ϦϑΝΫλϦϯάΛ։࢝͢Δͱ͖ɺ
  ࠷ॳʹ͢Δ͜ͱ͸ৗʹಉ͡Ͱ͢ɻର৅
  ͱͳΔίʔυʹ͍͖ͭͯͪΜͱͨ͠ς
  ετ܈Λ࡞Γ্͛Δ͜ͱͰ͢ 1

  ʰϦϑΝΫλϦϯάϓϩάϥϛϯάͷମ࣭վળςΫχοΫʱ
  ϚʔνϯɾϑΝ΢ϥʔ

  View Slide

 22. جຊઓུ
  •  ࣮ߦ؀ڥͱΞϓϦέʔγϣϯΛ෼཭͢Δ
  – $6*ͳΒ45%*/45%065ͷ*0
  – 8FCΞϓϦͳΒ)551αʔόʔ

  •  ෼཭ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯଆͷҰ൪େ͖
  ͳ"1*ͷςετΛॻ͘
  – ͜Ε͕&OEUP&OEͷςετ

  View Slide

 23. &OEUP&OEͷςετ͔Β࢝ΊΔ
  •  ·ͣ͸֎ଆͷʮৼΔ෣͍ʯΛอূ
  – ͦͷͨΊͷ֎෦"1*ͬ͘͟ΓϞδϡʔϧԽ

  View Slide

 24. ϦϑΝΫλϦϯά ໊ࢺ
  ֎෦͔Β
  ݟͨͱ͖ͷৼΔ෣͍Λอͪͭͭɺཧղ
  ΍मਖ਼͕؆୯ʹͳΔΑ͏ʹɺιϑτ
  ΢ΣΞͷ಺෦ߏ଄ΛมԽͤ͞Δ͜
  ͱɻ 1

  ʰϦϑΝΫλϦϯάϓϩάϥϛϯάͷମ࣭վળςΫχοΫʱ
  ϚʔνϯɾϑΝ΢ϥʔ

  View Slide

 25. NEJOBPͰ͸5FTU#BTF
  use  Test::Base;    
  use  Text::Md2Inao;  
   
  plan  tests  =>  1  *  blocks;    
  run_is  in  =>  'expected';  
   
  sub  md2inao  {  Text::Md2Inao-­‐>new-­‐>parse($_)  }  
   
  __END__  
  ===  
  -­‐-­‐-­‐  in  md2inao  
  #  見出し1(大見出し、節)    
  -­‐-­‐-­‐  expected  
  ■見出し1(大見出し、節)  
   
  ===  
  -­‐-­‐-­‐  in  md2inao  
  ##  見出し2(中見出し、項)    
  -­‐-­‐-­‐  expected  
  ■■見出し2(中見出し、項)  

  View Slide

 26. 8FCΞϓϦέʔγϣϯͷ৔߹
  •  1MBDLԽͯ͠1MBDL5FTUͳͲ
  use  Test::More;  
  use  Plack::Test;  
   
  ...  
   
  #  $app  :  PSGI  application  
  test_psgi  $app,  sub  {    
     like  shift-­‐>(GET  "/amazlet/")-­‐>content,  qr//    
  };  

  View Slide

 27. $(*ͳΜͰ͚͢Ͳŋŋŋ
  •  1MBDL"QQ8SBQ$(*Ͱ1MBDLԽ͢Δ
  use  Plack::Builder;  
  use  Plack::App::WrapCGI;  
   
  builder  {  
     mount  "/cgi-­‐bin/amazlet.cgi"  =>  Plack::App::WrapCGI-­‐>new(  
         script  =>  './htdocs/amazlet.cgi',  execute  =>  1  
     )-­‐>to_app;  
  };  

  View Slide

 28. ࣮ߦ؀ڥ͕ີ݁߹ͨ͠
  ಠࣗ'8ͳΜͰ͚͢Ͳŋŋŋ
  •  IFBEMFTTϒϥ΢βͰ&&ςετ͢Δ
  – DBQZCBSBXFCLJUIFBEMFTTͱ͔
  – ͦͷޙɺ1MBDLԽͯ͠'8Λ෼཭
  3VCZ͚ͩͲͳ

  View Slide

 29. ͋ͱ͸ɺҎԼ܁Γฦ͠
  •  ΑΓཻ౓ͷࡉ͔͍ςετΛ௥Ճ
  – ࡉ͔͍σʔλͰͷ&OEUP&OE
  – ಺෦ϞδϡʔϧͷϢχοτςετ
  •  ϦϑΝΫλϦϯάΛਐΊΔ
  ςετ͑͋͞Ε͹ɺͲΜͳʹϨΨ
  γʔͰ΋ϦϑΝΫλϦϯά͸೉͘͠
  ͳ͍ɻ

  View Slide

 30. όάϨϙʔτΛड͚औͬͨΒɺ·ͣ
  ͦͷόάΛ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊͷ୯ମς
  ετΛॻ͚ɻ 1

  ʰϦϑΝΫλϦϯάϓϩάϥϛϯάͷମ࣭վળςΫχοΫʱ
  ϚʔνϯɾϑΝ΢ϥʔ

  View Slide

 31. ճؼςετΛཷΊࠐΉ
  %  ls  t/99_rt_*  |  cat  
  t/99_rt_blockquote_id.t  
  t/99_rt_bold.t  
  t/99_rt_indent.t  
  t/99_rt_list.t  
  t/99_rt_list_id.t  
  t/99_rt_list_in_column.t  
  t/99_rt_nested_parentheses.t  
  t/99_rt_paragraph.t  
  t/99_rt_quotes.t  
  t/99_rt_ruby_in_footnote.t  
  t/99_rt_table_indent.t  
  ...  
  •  όάൃݟˠճؼςετॻ͘ˠςετ௨͢

  View Slide

 32. ίπ

  View Slide

 33. ςετ͸͜·Ίʹճͦ͏

  View Slide

 34. ςετΛසൟʹͤΑɻίϯύΠϧ࣌
  ʹ͸ςετΛہॴԽͯ͠ɺ೔ʹ࠷௿
  ౓͸͢΂ͯͷςετΛ࣮ߦͤ
  Αɻ 1

  ʰϦϑΝΫλϦϯάϓϩάϥϛϯάͷମ࣭վળςΫχοΫʱ
  ϚʔνϯɾϑΝ΢ϥʔ

  View Slide

 35. ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ
  5SBWJT$*

  View Slide

 36. (VBSEHVBSEUBQ
  h"p://hitode909.hatenablog.com/entry/2013/05/11/190623

  View Slide

 37. ςετ͸ແཧͤͣ
  ʮ΄Ͳ΄Ͳʯఔ౓ʹ

  View Slide

 38. ෆ׬શͳςετͰ΋ɺॻ͍࣮ͯߦ͢
  Δํ͕ɺ࣮ߦͰ͖ͳ͍׬શͳςετ
  ΑΓ΋·ͩ͠ɻ 1

  ʰϦϑΝΫλϦϯάϓϩάϥϛϯάͷମ࣭վળςΫχοΫʱ
  ϚʔνϯɾϑΝ΢ϥʔ

  View Slide

 39. %))΋͜͏ݴ͍ͬͯΔ
  •  ʮΧόϨοδ͸Λ໨ࢦ͞ͳ͍ʯ
  •  ʮ࡞ۀͷ൒෼Ҏ্͕ςετɺ͸͓͔͍͠ʯ
  •  ʮςετϑΝʔετʹͩ͜ΘΒͳ͍ʯ
  – ͕ςετϑΝʔετͰ͕ςετΞ
  ϑλʔ
  h"p://37signals.com/svn/posts/3159-­‐[email protected]­‐like-­‐the-­‐tsa

  View Slide

 40. ςετ͸ɺ͍͍ͩͨͰɻ
  Ͱ΋සൟʹ࣮ߦ
  •  ·ͣ͸ϦϑΝΫλϦϯά͕ා͘ͳ͍ఔ౓ʹς
  ετ͕͋Ε͹͍͍
  –  ϦϑΝΫλϦϯά͕ਐΉͱςετ͕ॻ͖΍͘͢
  –  ࣗવͱΧόϨοδ͸্͕Δ
  •  ϦϑΝΫλϦϯάதʹݟ͚ͭͨόάͷճؼς
  ετΛཷΊΑ͏
  –  ࣗવͱݎ࿚ʹͳ͍ͬͯ͘
  •  ࡞ͬͨςετ͸ͪΐͬͱߋ৽ͷ౓ɺසൟʹ࣮
  ߦ͠Α͏

  View Slide

 41. (PPE+PC
  package  Text::Md2Inao::Builder::Inao;  
  use  parent  qw/Text::Md2Inao::Builder/;  
  use  Text::Md2Inao::Builder::DSL;  
   
  case  default  =>  sub  {  
         my  ($c,  $h)  =  @_;  
         fallback_to_html($h);  
  };  
   
  case  a  =>  sub  {  
         my  ($c,  $h)  =  @_;  
         my  $url      =  $h-­‐>attr('href');  
         my  $title  =  $h-­‐>as_trimmed_text;  
         if  ($url  and  $title)  {  
                 return  sprintf  "%s◆注/◆%s◆/注◆",  $title,  $url;  
         }  else  {  
                 return  fallback_to_html($h);  
         }  
  };  
   
  ...  

  View Slide