$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

浪江町マッピングパーティ資料

 浪江町マッピングパーティ資料

2017年6月、福島県浪江町で実施されたマッピングパーティでの資料。

Satoshi IIDA

June 08, 2017
Tweet

More Decks by Satoshi IIDA

Other Decks in Education

Transcript

 1. ࿘ߐொϚοϐϯάύʔςΟ
  - ࠓͦ͜஍ਤ͕ඞཁͩ
  ͍͍ͩ͞ͱ͠
  [email protected]
  OSM user: nyampire

  View Slide

 2. ·ͣɺͦ΋࿦͔Βɻ

  View Slide

 3. ͳΜͰ஍ਤ΍ͶΜ

  View Slide

 4. ͦ΋࿦
  • Google Mapsͷݱঢ়
  • ೔ຊͷʮ஍ਤʯͱެڞଌྔ
  • ͳΜͰΘ͟Θ͟ࢲୡ͕΍Μͳ͖Ό͍͚ͳ͍ͷʁ
  • ͳʹʹ࢖͏ͷʁ

  View Slide

 5. ͦ΋࿦
  • Google Mapsͷݱঢ়
  • ೔ຊͷʮ஍ਤʯͱެڞଌྔ
  • ͳΜͰΘ͟Θ͟ࢲୡ͕΍Μͳ͖Ό͍͚ͳ͍ͷʁ
  • ͳʹʹ࢖͏ͷʁ

  View Slide

 6. ࿘ߐொ on Google Maps
  ՝୊ɿళฮ౳ɺଟ͘ͷ৘ใ͕਒ࡂલͷ··
  ©Google

  View Slide

 7. Google Street View
  ©Google

  View Slide

 8. Google Street View
  ©Google

  View Slide

 9. ࿘ߐொொ௕ അ৔ࢯΑΓ
  ©Google

  View Slide

 10. ͡Ό͊OSM͸ʁ
  ͦ΋ͦ΋·ͩന஍ਤ
  ©OpenStreetMap Contributors

  View Slide

 11. ͦ΋࿦
  • Google Mapsͷݱঢ়
  • ೔ຊͷʮ஍ਤʯͱެڞଌྔ
  • ͳΜͰΘ͟Θ͟ࢲୡ͕΍Μͳ͖Ό͍͚ͳ͍ͷʁ
  • ͳʹʹ࢖͏ͷʁ

  View Slide

 12. ެڞଌྔ੒Ռ
  ଌྔࣄۀऀ
  ʢଌྔ࡞ۀػؔʣ
  ߦ੓಺LGWAN
  ج൫஍ਤ৘ใͱͯ͠ެ։
  ʢجຊଌྔ੒Ռʣ
  ஍ཧӃ஍ਤ  Ռ
  ͱ
  ͠
  ͯ

  Έ

  Έ
  5೥ʹ1ճଌྔ࣮ࢪ
  The Internet
  0QFO4USFFU.BQ
  ஍ਤௐ੡ۀऀ
  ੡඼ͱͯ͠ͷ஍ਤ
  ళฮͷ৘ใͳͲ֤ࣾͰ௥Ճ
  ஍ཧӃ஍ਤΛτϨʔεར༻
  ※جຊ͸ߤۭࣸਅτϨʔε
  ࠃอ༗ͷ஍఺৘ใ౳Λ௥Ճ
  ೔ຊͷߦ੓ܥͷ
  ஍ਤσʔλྲྀ௨ϑϩʔ
  كʹΦʔϓϯσʔλެ։
  ՝୊ɿ
  • ߦ੓಺ͷ஍ਤߋ৽͸5೥ʹ1ճͰɺݱঢ়ͷมԽʹ߹ΘͤΔ͜ͱ͕ࠔ೉
  • ଌྔʹ͸ଟ͘ͷ༧ࢉ͕ඞཁ
  • ͦ΋ͦ΋ɺళฮͳͲ஍఺ͷ৘ใ͸ଌྔ੒Ռͱͯ͠͸อ༗ͤͣ
  • ࠷ۙͩͱ i-Construction΍Dynamic Mapͱ͍͏ผܥ౷ͷσʔλ࡞੒΋ଘࡏɻ
  ˠຊདྷ͸ଌྔิॿ΋ରԠ͕ඞཁɻ
  ɹ໌೔ΞΠσΞιϯͰݕ౼

  View Slide

 13. ࢢຽ͕஍ਤΛ࢖͏ʹ͸ʁ
  • ެڞଌྔͷεΩʔϜ͔Β͍ͬͯɺຽؒʹʮ஍ਤʯ
  ͕౉Δͷ͸ɺ͜ͷ··Ͱ͸਺೥ઌͷՄೳੑ
  • ঎༻஍ਤ͸࠾ࢉͷ՝୊͋Γɻ
  • ຽ͕ؒ࢖͑Δʮ஍ਤʯͱʮ஍ਤσʔλʯ͕ແ͍

  View Slide

 14. ୆࿷ͷͻͱᐌ͘

  View Slide

 15. ࣗݾత஍ᅷࣗݾᙘ

  View Slide

 16. ͦ΋࿦
  • Google Mapsͷݱঢ়
  • ೔ຊͷʮ஍ਤʯͱެڞଌྔ
  • ͳΜͰΘ͟Θ͟ࢲୡ͕΍Μͳ͖Ό͍͚ͳ͍ͷʁ
  • ͳʹʹ࢖͏ͷʁ

  View Slide

 17. ࿘ߐொͷࠓͷه࿥
  • ݱ஍ͷ஌ࣝ͸ݱ஍͔͠஌Βͳ͍
  • ͍·Λه࿥Ͱ͖Δͷ͸ɺ͍·ډΔͻͱ͚ͩ

  View Slide

 18. ՝୊ɿख͕͔͔ؒΔ
  ʢҙ༁ɿຖ೔๩͍͠ͷʹͦΜͳ͜ͱ·Ͱ΍ͬͯΒΕ͔ͬʣ

  View Slide

 19. ղҊɿΈΜͳͰ΍Ζ͏
  (/ŋωŋ)/

  View Slide

 20. ʮ͜ΕͳΒ΍ͬͯ΍ͬͯ΋͍͍ʯ
  ͱͳͬͨΒɺগͣͭ͠΍Γ·͠ΐ͏͆

  View Slide

 21. ͨͩɺͦΕ͕Ͱ͖Δͷ͸
  ੈքͰ͋ͳ͔͍ͨ͠·ͤΜ

  View Slide

 22. ࿘ߐொͷࠓͷه࿥
  Google Localͷॆ࣮
  ͙͢ʹ࢖͑ͯҰൠར༻ऀ΋ଟ͍Ґஔ৘ใσʔλ
  ©Google

  View Slide

 23. ࿘ߐொͷࠓͷه࿥
  OSM Mapping
  ଌྔ੒ՌҎ֎ͷ஍ਤσʔλ࡞੒ɾڞ༗
  ©OpenStreetMap Contributors

  View Slide

 24. ࿘ߐொͷࠓͷه࿥
  Local wiki
  ஍ݩϩʔΧϧ৘ใͷܝࡌͱڞ༗

  View Slide

 25. ࿘ߐொͷࠓͷه࿥
  Wikipedia Town
  จԽࡒ΍ྺ࢙Λ٬؍తࢹ໺Ͱڞ༗

  View Slide

 26. ࿘ߐொͷࠓͷه࿥
  Mapillary Street Photo

  View Slide

 27. ͦ΋࿦
  • Google Mapsͷݱঢ়
  • ೔ຊͷʮ஍ਤʯͱެڞଌྔ
  • ͳΜͰΘ͟Θ͟ࢲୡ͕΍Μͳ͖Ό͍͚ͳ͍ͷʁ
  • ͳʹʹ࢖͏ͷʁ

  View Slide

 28. Google Mapsͷ”੍ݶ”
  • جຊతʹσʔλ͸Googleࣾͷ΋ͷʹͳΔʢ͚ͩͲɺීஈ࢖͍ͳΒͪΐ͏༗༻ʣ
  • ྫ͑͹ɺ͜Μͳ͜ͱ͸Ͱ͖·ͤΜ
  • ҹ࡮ͯ͠഑෍
  • ྫɿ͓ࡇΓͷ৔ॴɺ޻ࣄͷுΓࢴɺϋβʔυϚοϓͳͲʢԣߦͯ͠·͚͢ͲͶʣ
  • GISσʔλͱͯ͠ͷར༻
  • ྫɿࠓޙͷ౎ࢢܭըʹ͋ͨΓɺຽؒͰ঎ݍ෼ੳ͢ΔͨΊͷݩσʔλͱͯ͠ར༻
  • ΦϑϥΠϯ஍ਤͱͯ͠ܞଳ
  • ೔ຊͰ͸NGɻଞͷࠃͳΒͰ͖Δͱ͜Ζ͋ΔΜͰ͚͢ͲͶɻɻɻ
  • ஍ਤҎ֎ͷ༻్ͷར༻
  • ͨͱ͑͹

  View Slide

 29. OpenStreetMapσʔλͱήʔϜ

  View Slide

 30. ӳࠃ ཮஍ଌྔ෦ͷΦʔϓϯσʔλ

  View Slide

 31. OpenStreetMapσʔλͱήʔϜ

  View Slide

 32. ຊ೔ͷ࣮ࢪࣄ߲
  • OpenStreetMapϚοϐϯάνʔϜ
  • Localwikiهࣄ࡞੒νʔϜ
  • σʔλ׆༻ݕ౼νʔϜ

  View Slide

 33. ୭͔ʹΈ͍ͤͨ৔ॴ͸
  Ͳ͜Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 34. ͕Μ͹Γ·ͬ͠ΐ͍
  (/ŋωŋ)/

  View Slide