Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

やっていこう。PWA

 やっていこう。PWA

「PWA Night vol.4 ~PWAのミライや活用方法をみんなで考えよう~」にて登壇した発表資料です。

https://pwanight.connpass.com/event/128434

oliver

May 15, 2019
Tweet

More Decks by oliver

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΍͍ͬͯ͜͏ɻPWA
  ͓Γ͹ʔʢ@oliver_diaryʣ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  # Daiki Minakawa ( @oliver_diary )
  - Fringe81 Application Developer
  - ࠷ۙ͸Elmॻ͍ͯ·͢
  - ৽ଔ̎ϲ݄໨Ͱ͢
  - Main : Server Sideʢجຊతʹશ෦΍Δʣ
  - RailsΛ࢖ͬͯݸਓ։ൃΛ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 4. ͲΜͳ͜ͱ࿩͢ʁ
  • PWAͱ͸ɾ࠷ۙͷPWA
  • ࣮ࡍͷPWA͸ͲΜͳײ͡ͳͷ͔
  • PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ
  • PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • PWA͸ࠓޙͲ͏ͳ͍ͬͯ͘ͷ͔

  View Slide

 5. PWAͱ͸

  View Slide

 6. PWAͱ͸
  • Progressive Web Apps ͷུ
  • ϞόΠϧʹݶΒͣσεΫτοϓͷ྆ํͰΠϯετʔϧՄೳ
  • ΞϓϦͱಉ౳ͷମݧΛఏڙ
  • Reliable, Integrated, Fast, Engaging ͳͲͷUXΛ݉Ͷඋ͑ͨ
  WebΞϓϦͷ͜ͱͰ͋Γɺಛఆͷٕज़ͷ͜ͱͰ͸ͳ͍
  FIRE !!

  View Slide

 7. PWAͱ͸
  • Progressive Web Apps: Escaping Tabs Without Losing Our Soul
  • https://infrequently.org/2015/06/progressive-apps-escaping-tabs-without-losing-our-soul/
  • 2015೥6݄ͷهࣄ
  • Progressive Web Appsͷίϯηϓτ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ
  • PWAʹΑͬͯʮdeliver an even better user experience

  ʢ͞Βʹ༏ΕͨϢʔβʔΤΫεϖϦΤϯεΛ࣮ݱʣʯ

  View Slide

 8. PWAͱ͸
  • Progressive Web Apps: Escaping Tabs Without Losing Our Soul
  • https://infrequently.org/2015/06/progressive-apps-escaping-tabs-without-losing-our-soul/
  • 2015೥6݄ͷهࣄ
  • Progressive Web Appsͷίϯηϓτ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ
  • PWAʹΑͬͯʮdeliver an even better user experience

  ʢ͞Βʹ༏ΕͨϢʔβʔΤΫεϖϦΤϯεΛ࣮ݱʣʯ

  View Slide

 9. PWAͱ͸
  • ͔ͦ͜Β2015೥11݄ʹ։࠵͞Εͨ

  Chrome Dev Summit 2015ͷΩʔϊʔτͰൃද͞Εͯ࿩୊
  • https://codelabs.developers.google.com/chrome-dev-
  summit/

  View Slide

 10. ΋͏3೥൒Ҏ্΋ܦ͍ͬͯΔ

  View Slide

 11. ͍΍ɺ·ͩ3೥൒͔͠ܦ͍ͬͯͳ͍ʁ

  View Slide

 12. ΋͏গ͠۷ΓԼ͍͛ͯ͘

  View Slide

 13. • Reliable


  ωοτϫʔΫͷঢ়ଶ͕ෆ҆ఆͳ৔߹Ͱ΋ॠ࣌ʹදࣔ͠ɺΦϑϥΠϯͰ
  ΋downasaur͕දࣔ͞Εͳ͍Α͏ͳঢ়ଶɻ

  Service WorkerΛ༻͍ͯɺॏཁͳϦιʔεΛࣄલʹΩϟογϡ͓ͯ͘͠
  ͜ͱͰɺωοτϫʔΫͷঢ়ଶʹؔ܎ͳ͘ଈ࠲ʹಡΈࠐΉ͜ͱ͕Մೳɻ
  PWAͱ͸
  downasaur

  View Slide

 14. PWAͱ͸
  • Integrated


  ମݧΛΑΓσόΠεɺOSʹ߹Θͤͨܗʹ͠ɺWebΛҙࣝͤ͞ͳ͍ͱ͍͏
  ͜ͱɻ

  ͢ͳΘͪϒϥ΢βΛىಈ͠ͳͯ͘΋WebαΠτΛ։͚ΔɺΈ͍ͨͳঢ়ଶɻ
  • ϗʔϜը໘ʹ௥Ճ
  • ϑϧεΫϦʔϯදࣔ
  ͳͲͳͲ

  View Slide

 15. PWAͱ͸
  • Fast


  ΞχϝʔγϣϯͰ͕׈Β͔Ͱɺૢ࡞ʹ͢͹΍͘൓Ԡͯ͘͠Ε
  ΔΑ͏ͳঢ়ଶɻ

  ϩʔυʹ3ඵҎ্͔͔Δͱɺ53ˋͷϢʔβʔ͕αΠτΛ཭୤
  ͢ΔΒ͍͠ɻ

  View Slide

 16. PWAͱ͸
  • Engaging


  ΞϓϦͷΑ͏ʹײ͡ΒΕͯɺͷΊΓࠐ·ΕΔΑ͏ͳUX͕͋Δঢ়ଶɻ
  • ΞϓϦετΞΛඞཁͱͤͣʹϢʔβʔͷϗʔϜը໘ʹ௥Ճ͞ΕΔɻ
  • ϓογϡ௨஌ͰϢʔβʔʹ௨஌Λಧ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ͳͲͳͲ

  View Slide

 17. ࠷ۙͷPWA

  View Slide

 18. ࠷ۙͷPWAʢAndroidʣ
  • Google Chrome 56ʢ2017೥2݄ʣ
  • WebAPKʹΑͬͯWebΛΞϓϦԽͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  • Google Chrome 68ʢ2018೥7݄ʣ
  • Add to Home Screen (A2HS) ͔Β Mini-infobar ΁
  • Google Chrome 72ʢ2019೥1݄ʣ
  • Trusted Web Activityʢޙड़ʣ

  PWAΛ Google Play ʹΞϓϦͱͯ͠ొ࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʂ
  A2HS Mini-infobar

  View Slide

 19. ࠷ۙͷPWAʢPC൛Chromeʣ
  • Google Chrome 67ʢ2018೥5݄ʣ
  • Chrome OSΛPWAʹରԠ
  • Google Chrome 70ʢ2018೥10݄ʣ
  • Windows / LinuxΛPWAʹରԠ
  • Google Chrome 73ʢ2019೥3݄ʣ
  • macOSΛPWAʹରԠ

  View Slide

 20. ओཁσεΫτοϓOS͢΂ͯͰ

  PWAͷ࣮ߦ؀ڥ͕੔ͬͨ

  View Slide

 21. ໰୊͸iOS

  View Slide

 22. ࠷ۙͷPWAʢiOSʣ
  • iOS11.3ʢ2018೥1݄ʣ
  • iOS͕PWAʹରԠ
  • Service Worker ͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ʮϗʔϜը໘ʹ௥Ճʯ͔ΒΠϯετʔϧՄೳ
  • OauthϩάΠϯ࣌ʹSafariʹඈ͹͞ΕΔ
  ͳͲͳͲ
  ͜͜ΑΓઌʹਐΊͳͯ͘ࢮ๢

  View Slide

 23. ͜Ε͸ݫ͍͠…

  View Slide

 24. ࠷ۙͷPWAʢiOSʣ
  • iOS12.2ʢ2019೥3݄ʣ
  • Web Share API ʹରԠ
  • δΣενϟʔʹΑΔφϏήʔγϣϯ

  ʢεϫΠϓͰਐΉɺ໭ΔͳͲʣ
  • ϚϧνλεΫ࣌ʹ΋ঢ়ଶΛҡ࣋ʢOauthϩάΠϯ͕Մೳʹͳͬͨʣ
  ϩάΠϯͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨʂ
  ͳͲͳͲ

  View Slide

 25. ͋ͱ͸Push௨஌…

  View Slide

 26. ͱ͸͍͑

  View Slide

 27. ͜͜1೥Ͱ͍ͩͿΞπ͍ಈ͖͕དྷ͍ͯΔ

  View Slide

 28. Ͱ͸ɺ࣮ࡍͷPWA͸ͲΜͳײ͡ͳͷ͔

  View Slide

 29. ࣮ࡍͷPWA͸ͲΜͳײ͡ͳͷ͔
  • Progressive Web App Checklist
  • https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/checklist
  • جຊతͳཁ݅͸͜͜ʹॻ͔Ε͍ͯΔ
  • HTTPSඞਢͩͱ͔ɺϞόΠϧϑϨϯυϦʔͩͱ͔ɺϗʔϜը
  ໘௥Ճͩͱ͔ɺΩϟογϯάͩͱ͔ɺ݁ߏͨ͘͞Μ͋Δɻ

  View Slide

 30. ࣮ࡍͷPWA͸ͲΜͳײ͡ͳͷ͔
  • PWAͷඞཁ৚݅Ͱ͸ͳ͍͚ͲWebͰग़དྷΔ͜ͱ
  • Push௨஌
  • Web Share
  • Payment Request
  • Web Bluetooth
  • Χϝϥ΍ϚΠΫͷىಈ
  ͳͲͳͲ
  • Ґஔ৘ใΛऔಘ
  • ΦʔσΟΦ΍ϏσΦͷ࠶ੜ੍ޚ
  • Ճ଎౓ηϯαʔɾδϟΠϩηϯαʔ
  • ωΠςΟϒΞϓϦͷΠϯετʔϧ֬ೝ

  (getInstalledRelatedApps)

  View Slide

 31. View Slide

 32. ͜͜Ͱ1ͭAPIΛ঺հ

  View Slide

 33. Web Share Target API
  • https://developers.google.com/web/updates/2018/12/web-share-target
  • ࠓ·Ͱ͸ωΠςΟϒΞϓϦͷΈ͕ڞ༗λʔήοτͱͯ͠ొ࿥Ͱ͖ͨͷͩ
  ͕ɺWebͰ΋Մೳʹͳͬͨɻ

  View Slide

 34. ΋ͬͱͨ͘͞Μ૿͑ͯ΄͍͠Ͱ͢Ͷʂʂ

  View Slide

 35. PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ

  View Slide

 36. PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ
  • ͺͪͺͪʮpachipachi.funʯΛ2018೥10݄ʹϦϦʔεͨ͠ɻ
  • https://github.com/minakawa-daiki/pachipachi.fun-gottani-
  bon
  • PWAͱ࣮ͯ͠૷ͨ͠෦෼
  • ΦϑϥΠϯΩϟογϡɺPush௨஌

  View Slide

 37. PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ
  • ͺͪͺͪʮpachipachi.funʯΛ2018೥10݄ʹϦϦʔεͨ͠ɻ
  ഥख͢Δ
  ௨஌͕ಧ͘

  View Slide

 38. PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ
  • ͺͪͺͪʮpachipachi.funʯΛ2018೥10݄ʹϦϦʔεͨ͠ɻ
  • ٕज़ॻయ5Ͱͷຊͷ಺༰Ͱ΋͋ΔɻʢαʔΫϧࢀՃۦಈ։ൃ
  • ৄ͘͠͸ͪ͜Β -> https://note.mu/oliver0521/n/n14ca5c7aa830
  • TwitterͰϩάΠϯͯ͠ʮ૬खʹഥखͨ͠Β௨஌͕ඈͿʯͱ͍͏
  γϯϓϧͳPWA

  View Slide

 39. PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ
  • ͺͪͺͪʮpachipachi.funʯΛ2018೥10݄ʹϦϦʔεͨ͠ɻ
  • ٕज़ॻయ5Ͱͷຊͷ಺༰Ͱ΋͋ΔɻʢαʔΫϧࢀՃۦಈ։ൃ
  • ৄ͘͠͸ͪ͜Β -> https://note.mu/oliver0521/n/n14ca5c7aa830
  • TwitterͰϩάΠϯͯ͠ʮ૬खʹഥखͨ͠Β௨஌͕ඈͿʯͱ͍͏
  γϯϓϧͳPWA

  View Slide

 40. 2018೥10݄ʁ

  View Slide

 41. iOS…

  View Slide

 42. PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ
  • ౰࣌͸ຊ౰ʹઈ๬͍ͯͯ͠෼͔͍ͬͯΔͷʹԿ౓΋PWA͔Β
  ʮTwitterϩάΠϯʯΛԡͯ͠Safariʹඈ͹͞ΕΔ༷ΛோΊͨɻ
  • ͦͯ͠ḷΓண͍ͨ issue ͕ʮmanifestΛऔΓআ͜͏ʯ
  • https://github.com/GoogleChromeLabs/pwacompat/issues/
  15

  View Slide

 43. ͦͯ͠2019೥3݄…

  View Slide

 44. View Slide

 45. PWAαʔϏεΛϦϦʔεͨ͠ॴײ
  • iOS12.2͕ϦϦʔε
  • ʮԿ΋ͯ͠ͳ͍ͷʹյΕͨʯͳΒ͵

  ʮԿ΋ͯ͠ͳ͍ͷʹϩάΠϯͰ͖ΔʯΑ͏ʹͳͬͨɻ
  • iOSͰͷPush௨஌͸·ͩ Safari ͕ରԠ͍ͯ͠ͳ͍΋ͷͷɺͩ
  ͍Ϳઓ͑ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨͱײͨ͡ɻ

  View Slide

 46. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ

  View Slide

 47. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ͲͷΑ͏ʹͯ͠Ϣʔβʹʮ௨஌ΛڐՄʯͤ͞Δ͔
  • ॳΊͯ๚ΕͨαΠτͰ௨஌ΛڐՄͨ͜͠ͱ͋Δʁ
  • Ϣʔβʹ௨஌ΛڐՄͤ͞Δͷ͸ɺͱͯ΋೉͍͠
  • Ұ౓ڋ൱ͨ͠ϒϥ΢βΛڐՄʹ͢Δͷ΋ɺͱͯ΋೉͍͠

  View Slide

 48. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ͲͷΑ͏ʹͯ͠Ϣʔβʹʮ௨஌ΛڐՄʯͤ͞Δ͔
  • ॳΊͯ๚ΕͨαΠτͰ௨஌ΛڐՄͨ͜͠ͱ͋Δʁ
  • Ϣʔβʹ௨஌ΛڐՄͤ͞Δͷ͸ɺͱͯ΋೉͍͠
  • Ұ౓ڋ൱ͨ͠ϒϥ΢βΛڐՄʹ͢Δͷ΋ɺͱͯ΋೉͍͠
  • ಠࣗͷϞʔμϧ΍ϙοϓΞοϓΛڬΉ͜ͱʹΑͬͯճආ

  View Slide

 49. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͷΩϟογϡઓུ
  • αʔϏε͝ͱʹਂ͘ߟ͑ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍
  • ྫ͑͹ɺ௥هʢߋ৽ʣ͕ଟ͍ϝσΟΞͷ৔߹ɺίϯςϯπ
  ͷΩϟογϡΛͲ͏͢Δͷ͔
  ➡ ͲͷΑ͏ʹͯ͠ίϯςϯπͷ௥هʢߋ৽ʣΛ఻͑Δͷ͔

  View Slide

 50. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͷΩϟογϡઓུ
  • ΫΤϦετϦϯάΛ࢖͏ʁ

  View Slide

 51. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͷΩϟογϡઓུ
  • ΫΤϦετϦϯάΛ࢖͏ʁ
  • SNSͰURL͕ڞ༗͞Ε͍ͯͨ৔߹΍͓ؾʹೖΓʹ௥Ճ͞Ε
  ͍ͯͨ৔߹ʹࠔΔ

  View Slide

 52. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͷΩϟογϡઓུ
  • ߋ৽֬ೝ༻ͷϦΫΤετΛඈ͹͢ʁ

  View Slide

 53. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͷΩϟογϡઓུ
  • ߋ৽֬ೝ༻ͷϦΫΤετΛඈ͹͢ʁ
  • ߋ৽͕͋ͬͨ৔߹ʹ̎ճϦΫΤετ͕ൃੜͯ͠͠·͏
  • ͔͠΋ฒྻʹॲཧͰ͖ͳ͍ͨΊωοΫͱͳΔ
  • ڐ༰Ͱ͖ΔͳΒଥڠͯ͠΋͍͍͕

  View Slide

 54. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͷΩϟογϡઓུ
  • ͜͏͍ͬͨέʔεͷ࣌͸ΩϟογϡͷऔΓѻ͍ʹ஫ҙ͠ͳ͚
  Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 55. PWAΛ໨ࢦ্͢Ͱେࣄͩͱײ͍ͯ͡Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͷΩϟογϡઓུ
  • ͜͏͍ͬͨέʔεͷ࣌͸ΩϟογϡͷऔΓѻ͍ʹ஫ҙ͠ͳ͚
  Ε͹ͳΒͳ͍
  • ௨৴؀ڥ͕୲อ͞Ε͍ͯΔͳΒαʔόʔ͔ΒऔಘɺΦϑϥ
  ΠϯͳΒΩϟογϡ͔Βऔಘʹ͢Δ
  • औಘʹ1ඵҎ্͔͔ͬͨ࣌఺ͰΩϟογϡʹ੾Γସ͑ΔͳͲ

  View Slide

 56. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ

  View Slide

 57. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • App Shell
  • PWA(Progressive Web App)Λߏங͢Δࡍʹ࢖ΘΕΔϞσϧͷҰͭ
  • UIͳͲͷมΘΒͳ͍෦෼ΛΩϟογϡɺத਎ͷಈతίϯςϯπͩ
  ͚αʔό͔Βऔಘ͢Δ͜ͱͰߴ଎Խ
  • SPA (React, Vue, Angularͱ͔) ͱ૬ੑ͕͍͍

  View Slide

 58. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • ཁ݅
  • ಡΈࠐΈ͕ॠ࣌ʹߦΘΕΔ͜ͱ
  • σʔλ͸࠷খݶͰ͋Δ͜ͱ
  • ੩తΞηοτ͸ϩʔΧϧͷΩϟογϡΛ༻͍Δ͜ͱ
  • ίϯςϯπͱφϏήʔγϣϯ͸෼཭͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
  • ϖʔδݻ༗ͷίϯςϯπͷऔಘͱද͕࣮ࣔ૷͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
  • ඞཁʹԠ͡ɺಈతίϯςϯπͷΩϟογϡΛߦ͏͜ͱ

  View Slide

 59. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • Ionic
  • ελʔλʔςϯϓϨʔτϨϕϧͰPWAΛαϙʔτ͍ͯ͠Δ
  • Flutter
  • Google I/O 2019 ͰPWAʹରԠ͍ͯ͘͠ํ਑͕ൃද
  • Nuxt.js
  • ݸਓతʹΦεεϝɻ࠷ۙ͸͍ͭ΋͓ੈ࿩ʹͳ͍ͬͯΔɻ
  • Workbox ͕಺แ͞Ε͍ͯΔͨΊѻ͍΍͍͢ɻOneSignal Λ࢖ͬͨϓογϡ௨஌ʹ΋ରԠɻ

  View Slide

 60. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • WorkBox
  • Sevice Workerʹ͓͚ΔɺෳࡶͳϥΠϑαΠΫϧΛϥΠϒϥϦଆͰ΍ͬͯ͘Εɺ
  Ωϟογϡ؅ཧΛศརʹͯ͘͠ΕΔ΋ͷ
  • https://developers.google.com/web/tools/workbox/
  • OneSignal
  • ؆୯ʹPush௨஌ΛՄೳʹ͢ΔαʔϏε
  • https://onesignal.com/

  View Slide

 61. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • PWA Builder
  • https://www.pwabuilder.com/
  • ϚΠΫϩιϑτ͕ެ։͍ͯ͠ΔPWAͷ։ൃࢧԉπʔϧ
  • Manifest΍Service Worker༻ͷίʔυͳͲɺ༷ʑͳίʔυ
  Λࣗಈੜ੒ͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 62. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • TWA (Trusted Web Activity)
  • https://medium.com/@firt/google-play-store-now-open-for-progressive-
  web-apps-ec6f3c6ff3cc
  • Android ൛ Chrome 72 ͷϦϦʔεͱͱ΋ʹਖ਼ࣜʹར༻Մೳ
  • Chrome ͕ఏڙ͢ΔػೳͰ͋Δ TWA ্Ͱಈ͘
  • https://www.slideshare.net/RyuShindo/20190320-pwanight-pwa-to-apk

  View Slide

 63. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • TWA (Trusted Web Activity)
  • खॱ͸গ͠ଟ͍͕ɺ͜ΕʹΑΓPWAΛGoogle Play Storeʹࡌ͚ͬΒΕΔʂ
  • PWAΛAPKʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʂ
  • Chromeͱηογϣϯ΍ετϨʔδɺΩϟογϡͳͲ͸ڞ༗
  • PWA͚ͩͰ͸Χόʔ͖͠Εͳ͘ͳͬͨ෦෼͕ग़͖ͯͨͱ͖ʹɺ·ͨθϩ͔
  Β։ൃ͢Δඞཁੑ͕গͳ͘ͳΔ

  View Slide

 64. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ
  • TWA (Trusted Web Activity)
  • ެࣜͷ΍Γํ
  • https://developers.google.com/web/updates/2019/02/using-twa
  • ͜Μͳͷ΋͋Δ
  • https://appmaker.xyz
  • ςετͰαΫοͱࢼ͍ͨ͠ͱ͖ʹΦεεϝ

  View Slide

 65. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ

  View Slide

 66. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ

  View Slide

 67. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ

  View Slide

 68. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ

  View Slide

 69. PWAʹ·ͭΘΔٕज़ͨͪ

  View Slide

 70. PWA͸ࠓޙͲ͏ͳ͍ͬͯ͘ͷ͔

  View Slide

 71. ઌ೔ͷ Google I/O 2019 ʹͯ

  View Slide

 72. ઌ೔ͷ Google I/O 2019 ʹͯ
  • ࠓޙ௥Ճ͞ΕΔ༧ఆͷ༷ʑͳAPI͕ൃද͞Εͨ
  • https://www.youtube.com/watch?v=GSiUzuB-PoI
  • ·ͩग़Δ͔Θ͔Βͳ͍΋ͷ΍ɺະ֬ఆͳ΋ͷ͋Δ͕ɺͱͯ
  ΋ϫΫϫΫ͢Δ΋ͷ͹͔Γ

  View Slide

 73. ઌ೔ͷ Google I/O 2019 ʹͯ
  • Web Share Target API v2
  • ϑΝΠϧ΋ڞ༗Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  • Shape Detection API
  • إݕग़ɺόʔίʔυݕग़ɺςΩετݕग़ͳͲ͕Մೳʹ
  • Badging API
  • ΞϓϦΞΠίϯʹόοδΛ෇༩͢Δ͜ͱ͕Մೳʹ

  View Slide

 74. Badging API

  View Slide

 75. ઌ೔ͷ Google I/O 2019 ʹͯ
  • Wake Lock API
  • ૢ࡞͍ͯ͠ͳ͍࣌ͷը໘ͷϩοΫΛ๷͙
  • Native File System API
  • ϩʔΧϧͷϑΝΠϧΛΘ͟Θ͟Ξοϓϩʔυͯ͠ɺมߋ͔ͯ͠Βμ΢ϯϩʔυ͢
  Δͱ͍͏खؒΛແͤ͘Δ
  • Serial API
  • ϚΠΫϩίϯτϩʔϥ΍3DϓϦϯλͳͲͱ௨৴Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 76. ઌ೔ͷ Google I/O 2019 ʹͯ
  • WebHID
  • ήʔϜύουͳͲͷHIDυϥΠόʹΑ੍ͬͯޚ͞Ε͍ͯͯWebʹΞΫηεͰ͖ͳ͍HID
  ΁ͷ੍ޚ͕Մೳʹ
  • Contacts Picker
  • Ϣʔβͷ࿈བྷઌʹΞΫηεͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  • Font Access API
  • ϩʔΧϧʹΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯΔϑΥϯτͷऔಘ΍ϑΥϯτͷৄࡉʹΞΫηεͰ͖Δ

  View Slide

 77. Font Access API

  View Slide

 78. View Slide

 79. View Slide

 80. View Slide

 81. ·ͱΊ
  • ࣮֬ʹɺணʑͱPWA͸ݱ࣮తͳ΋ͷʹͳ͖͍ͬͯͯΔ
  • SafariͷରԠ࣍ୈͰ͸ɺ͔ͳΓԽ͚Δ
  • PWAΛετΞʹࡌ͚ͬΔͷ͕ओྲྀʹͳΔ࣌୅͕དྷΔͷ͔΋
  • ΑΓ؆୯ʹ։ൃͰ͖ΔϓϥοτϑΥʔϜ͕ग़͖ͯͯ΋͓͔͘͠ͳ͍
  • ༷ʑͳAPI͕ࠓޙ΋ग़ͯ͘ΔͷͰཁ஫໨
  • ΑΓωΠςΟϒʹ͍͍ۙͮͯ͘ɻ։ൃΛWebʹدͤΒΕΔঢ়گ͸ྑ͍͜ͱ

  View Slide

 82. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide