Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Androidアプリ開発の体力づくり💪

 Androidアプリ開発の体力づくり💪

operandoOS

March 09, 2017
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. AndroidΞϓϦ։ൃͷ
  ମྗͮ͘Γ
  DroidKaigi 2017 Day1

  View Slide

 2. About Me
  Shinobu Okano
  @operandoOS
  Mercari, Inc.
  Souzoh, Inc.

  View Slide

 3. ࣭໰౳͋Ε͹
  https://github.com/
  operando/DroidKaigi
  ʹissueͱ্͔͍͛ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 4. Androidָ͍͠Ͱ͔͢ʔʁ

  View Slide

 5. Android։ൃ೉ͦ͠͏

  View Slide

 6. ͦΜͳ͜ͱͳ͍Α

  View Slide

 7. Android։ൃָ͍ͧ͠

  View Slide

 8. ΍ͬͯΈ͚ͨͲ

  Կ͔Β࢝ΊͨΒ͍͍ͷ͔Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 9. Θ͔Δ

  View Slide

 10. ΞϓϦΛ࡞Δաఔ
  • ࡞Γ͍ͨΞϓϦΛߟ͑Δͧʂ
  • ؀ڥߏங͢Δͧʂ
  • ࣮૷͢Δͧʂ
  • ެ։͢Δͧʂ

  View Slide

 11. ࡞Γ͍ͨΞϓϦΛߟ͑Δͧʂ

  View Slide

 12. ͲΜͳ΋ͷ࡞ͬͨΒ͍͍ΜͩΖ

  View Slide

 13. Μʔ...

  View Slide

 14. ΜɺΜΜʔ...

  View Slide

 15. ΜΜΜɺΜΜʔ...

  View Slide

 16. ๻͸͍·͍ͪ

  ࢥ͍ු͔͹ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 17. ͱ͋Δۚ൅ᐌ͘...
  • ࡞Γ͍ͨΞϓϦ͕ͳ͔ͬͨ
  • ΞϓϦͷσβΠϯʹ೰ΜͰ࣮૷͕ਐ·ͳ͍

  View Slide

 18. ݸਓͰΞϓϦΛެ։͢Δͷʹ
  Կ೥͔͔͔ͬͨ

  View Slide

 19. 4

  View Slide

 20. ೔ʁϲ݄ʁ

  View Slide

 21. 4೥Ͱ͢…

  View Slide

 22. δϨϯϚ
  • ͋Δఔ౓Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔͱ࣮૷ΑΓ΋ͦͷ

  લஈ֊͕େม
  • ޾ͤͳ೰Έͩͳʔͱ࣮ײ͢Δ

  (ٕज़ྗΛ࣋ͯ༨ͯ͠Δ)
  • ࣮૷͸Ͱ͖ΔΜ͚ͩͲͶʔΈ͍ͨͳԿ΋Ͱ͖
  ͳ͍ਓԽ͢Δ

  View Slide

 23. δϨϯϚղফ͢Δͧʂ
  ࡶͳΞϓϦͰ͍͍ʂ

  View Slide

 24. δϨϯϚղফ͢Δͧʂ
  খ࢝͘͞ΊΔ

  View Slide

 25. δϨϯϚղফ͢Δͧʂ
  ໘ന͍ͦ͏ͳ΋ͷΛ࡞Δ

  View Slide

 26. δϨϯϚղফ͢Δͧʂ
  ࡶͳ΋ͷͰ΋

  ެ։͢Ε͹ֶͼ͕͋Δ

  View Slide

 27. Neko Atsume Launcher
  4೥͔͚ͯެ։ͨࣗ͠ຫͷΞϓϦ
  https://play.google.com/store/apps/details?
  id=com.os.operando.neko.launcher

  View Slide

 28. https://www.youtube.com/watch?v=4F2rEdtx18A

  View Slide

 29. Developerొ࿥͓ͯ͜͠͏ʂ
  https://support.google.com/googleplay/
  android-developer/answer/6112435?hl=ja

  View Slide

 30. ؀ڥߏங͢Δͧʂ

  View Slide

 31. Android Studio

  View Slide

 32. Android StudioͷϋϚΓͲ͜Ζ
  • Զ͕ڭ͑Δ࠷ڧͷKeyboard Shortcuts✨
  • Զ͕͓͢͢Ί͢Δ࠷ڧͷPlugin✨

  View Slide

 33. ͍΍·͡͝ΊΜ

  View Slide

 34. Ͳ͏Ͱ΋͍͍Θʔ
  ※͸͡Ί͸Ͷʂ

  View Slide

 35. Android Studio
  • ͸͡Ί͸جຊૢ࡞͚֮ͩ͑Δ͜ͱʹઐ೦ͨ͠ํ͕͍͍
  • ೔ࠒIntelliJͰ࢖ͬͯΔਓ͸ઃఆΛimport͢Δͱָ
  • shortcutͱ͔ͷ঺հ͋ͬͯʮ֮͑ΒΕͳ͍ΑʔʯͱͳΔ
  • ֮͑ͳͯ͘΋͋Δఔ౓ॻ͚Δ
  • γϣʔτΧοτർฐ͠ͳ͍Α͏ʹؾΛ͚ͭΔ

  View Slide

 36. ͨͩ
  • ܧଓతʹ࢖͏΋ͷͳͷͰͲ͔͜Ͱ৭ʑ΍ͬͯ
  ΈΔ͜ͱ͸ඞཁ
  • ෆศͩͳʔɺ΋ͬͱଞʹ͍͍ํ๏͋Γͦ͏ͩ
  ͚Ͳͳʔͱ͔ࢥͬͨΒௐ΂ͯΈΔ
  • ৭Μͳػೳ͕ೖͬͯΔͷͰ׳Ε͖ͯͨ࣌ʹ৮
  ͬͯΈΔͱ͍͍

  View Slide

 37. Android Studio User Guide
  https://developer.android.com/
  studio/intro/index.html

  View Slide

 38. Android Studio࠷଎ೖ໳

  ʙޮ཰తʹίʔσΟϯά͢ΔͨΊͷ࢖͍ํ
  http://gihyo.jp/dev/serial/01/
  android_studio

  View Slide

 39. Android Studio PluginपΓ
  https://www.slideshare.net/
  shinobuokano7/android-dev-
  tools-knowledge#40
  ڈ೥ͷDroidKaigiͰ͍͔ͭ͘঺հ͠·ͨ͠

  View Slide

 40. ࣮૷͢Δͧʂ

  View Slide

 41. ࣮૷͢Δͧʂ
  • ίʔυΛॻ͘
  • σβΠϯ

  View Slide

 42. Androidͷ։ൃݴޠ͸

  ͳΜͰ͔͢ʁ

  View Slide

 43. JavaͰ͢

  View Slide

 44. Ͳ͏΍࣮ͬͯ૷ͨ͠Β͍ΜͩΖ

  View Slide

 45. αϯϓϧͰֶΜͰ͍͜͏

  View Slide

 46. Android Studio New Project Wizard

  View Slide

 47. ̍ͭ̍ͭ࡞ͬͯ

  ಈ͔͢ͷΊΜͲ͍

  View Slide

 48. Android Studio Sample Projects
  https://github.com/operando/
  Android-Studio-Sample-Projects

  View Slide

 49. Android Studio Sample Projects
  • ConfigurationΛม͑Δ͚ͩ

  Ͱ৭Μͳαϯϓϧ͕ͬ͘͞ͱ

  ࢼͤ·͢ʂ
  • Android Studio 2.3Ͱ௥Ճ͞
  ΕͨBottom Navigationͷα
  ϯϓϧ΋͋ΔΑʂ

  View Slide

 50. ެࣜʹ༻ҙ͞Ε͍ͯΔαϯϓϧ͔ΒֶͿ
  • ໢ཏత + ࡉ͔͍࢓༷෦෼·Ͱॻ͔Ε͍ͯΔ
  • ඞཁͳ෦෼͚ͩಡΉͱྑ͍
  • υΩϡϝϯτͷߋ৽͕ૣ͍

  View Slide

 51. http://developer.android.com/
  training/index.html
  Android Training

  View Slide

 52. https://developer.android.com/
  samples/index.html
  Android Samples

  View Slide

 53. https://github.com/
  googlesamples
  Google Samples - Github

  View Slide

 54. https://developers.google.com/
  training/android/
  Google Developer Training

  for Android

  View Slide

 55. https://developers.google.com/
  training/courses/android-
  fundamentals
  Android Developer Fundamentals

  View Slide

 56. ೖ໳ॻ(ຊ)ͰֶͿ
  http://hack-it-iron.hatenablog.com/
  entry/2016/07/16/182141
  AndroidֶͿ্Ͱͷॻ੶ʹ͍ͭͯ
  ͬ͘͟Γॻ͍ͯ·͢ʂ

  View Slide

 57. ΞϓϦͷσβΠϯͲ͏͠Α͏

  View Slide

 58. ΞϓϦͷσβΠϯ
  • ݸਓΞϓϦͰσβΠϯʹࠔΔ
  • Material Design͸ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍
  • Material Designʹ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͱ

  ࢥΘͤͯ͠·͏
  • ࡞ΔΞϓϦʹ͋ͬͨσβΠϯΛॏࢹ͢Δ΂͖

  View Slide

 59. ͱ͸͍͑…
  Material DesignͳΒ

  ͬ͘͞Γ࡞ΕΔʂ

  View Slide

 60. Material Design Introduction
  https://material.io/guidelines/

  View Slide

 61. Material Design Introduction
  ཧղ͢Ε͹ܧଓతʹ໾ཱͭ
  Material DesignҎ֎ͷ

  ؍఺Ͱ΋໾ʹཱͭ

  View Slide

 62. ߋʹਐԽͨ͠ϚςϦΞϧσβΠϯ
  https://www.youtube.com/
  watch?v=R49m4-NlWs0

  View Slide

 63. Material Design Resources
  • Material Icons
  • https://material.io/icons/
  • Material Design Resources
  • https://design.google.com/resources/

  View Slide

 64. Material Designͷ࣮૷
  • materialdoc
  • http://www.materialdoc.com/
  • Topeka for Android
  • https://github.com/googlesamples/android-topeka
  • Material Components for Android
  • https://github.com/material-components/material-
  components-android

  View Slide

 65. ଞͷΞϓϦͷσβΠϯΛࢀߟʹ͢Δ
  • Android Niceties
  • http://androidniceties.tumblr.com/
  • ͱ͋ΔΞϓϦͷσβΠϯΛਅࣅͯ͠࡞Δ
  • ৭ΜͳΞϓϦʹ৮ΕΔػձʹ΋ͳΔͷͰΑ͍

  View Slide

 66. ެ։͢Δͧʂ

  View Slide

 67. ެ։͢Δͧʂ
  • Ͱ͖ͨΒ͍͍͔Βެ։͢Δ
  • ΋ͷ͕Ͱ͖ͯΔͷʹ͙͢ग़͞ͳ͍ͷ͸

  ΋͍ͬͨͳ͍
  • Google Playͷઆ໌΋ద౰Ͱ͍͍
  • ޙ͔ΒͰ΋ม͑ΒΕΔ

  View Slide

 68. Google Playͷઆ໌΋ద౰Ͱ͍͍
  Neko Atsume Launcher

  View Slide

 69. ެ։Ͱࠔͬͨͧʔ
  https://support.google.com/
  googleplay/android-developer
  Google Play Developer Help Centerݟͯ!

  View Slide

 70. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • ໎ͬͯ࡞Εͳ͍ͷ͸΋͍ͬͨͳ͍ͷͰ

  ࡶͰ΋΍͍ͯ͜͏
  • ͔̍Β࡞ΔͨΊʹυΩϡϝϯτ͸੔ͬͯΔ

  View Slide

 71. ΞϓϦ࡞ΔྲྀΕཧղͨͧ͠

  View Slide

 72. ΋ͬͱ͍͍ΞϓϦ࡞Γ͍ͨͳ

  View Slide

 73. ΋ͬͱ͍͍ΞϓϦ࡞Γ͍ͨͳ
  • ඞཁʹͳΔ΋ͷ
  • ٕज़ྗ
  • ΞϓϦͷΞΠσΟΞΛߟ͑Δྗ

  View Slide

 74. ΋ͬͱ͍͍ΞϓϦ࡞Γ͍ͨͳ
  • ඞཁʹͳΔ΋ͷ
  • ٕज़ྗ
  • ΞϓϦͷΞΠσΟΞΛߟ͑Δྗ

  View Slide

 75. ৭ΜͳΞϓϦ࡞͖ͬͯͨͳʔ
  • ௚ۙ2೥͘Β͍Ͱ࡞ͬͨ΋ͷ
  • ϝϧΧϦ
  • Ξος
  • Taxnote

  View Slide

 76. ৭ΜͳΞϓϦ࡞͖ͬͯͨͳʔ
  • ௚ۙ2೥͘Β͍Ͱ࡞ͬͨ΋ͷ
  • ϝϧΧϦ (ӡ༻)
  • Ξος (৽ن)
  • Taxnote (৽ن)

  View Slide

 77. 3ͭͷΞϓϦΛ࡞Δ্Ͱ

  ඞཁʹͳٕͬͨज़

  View Slide

 78. ৭ʑ͋Δ͚Ͳʔ

  View Slide

 79. • Android API
  • Google Play Services
  • ৽͍͠OSόʔδϣϯͷରԠ
  3ͭͷΞϓϦΛ࡞Δ্Ͱ

  ඞཁʹͳٕͬͨज़

  View Slide

 80. 3ͭͷΞϓϦΛ࡞Δ্Ͱ

  ඞཁʹͳٕͬͨज़
  ࣮ࡍ΋ͬͱ͋Δ͚Ͳ

  ಛʹ࿩͓͖͍ͯͨ͠΋ͷͰ͢ʂ

  View Slide

 81. Android API

  View Slide

 82. Android API
  • Ұ൪ॏཁͳ஌ࣝ
  • ஌ͬͯΔ͔஌Βͳ͍͔ͷੈք
  • Α͘࢖ΘΕΔAPI͸ܾͦͦ͜͜·ͬͯΔ

  View Slide

 83. Android APIΛཧղ͢Δ
  ެࣜυΩϡϝϯτɾReferenceΛಡΉ

  View Slide

 84. Android APIΛཧղ͢Δ
  • API Reference
  • https://developer.android.com/
  reference/packages.html
  • API Guides
  • https://developer.android.com/guide/
  index.html

  View Slide

 85. Android APIΛཧղ͢Δ
  • util package - ஌͓ͬͯ͘ͱศར
  • https://developer.android.com/reference/
  android/util/package-summary.html
  • https://developer.android.com/reference/
  android/support/v4/util/package-summary.html
  • https://developer.android.com/reference/
  android/support/v7/util/package-summary.html

  View Slide

 86. Android APIΛཧղ͢Δ
  • ৭ΜͳίʔυΛಡΜͰAPIͷ࢖͍ํΛཧղ͢Δ
  • Androidͷ಺෦ߏ଄ΛಡΉ
  • OSSͷLibraryΛಡΉ

  View Slide

 87. Androidͷ಺෦ߏ଄ΛಡΉ
  • AndroidιʔείʔυݕࡧαʔϏε
  • https://sites.google.com/site/
  devcollaboration/codesearch

  View Slide

 88. ֶΜͩ͜ͱΛoutput͢Δ
  Android APIΛཧղ͢Δ

  View Slide

 89. ֶΜͩ͜ͱΛoutput͢Δ
  • ϑϧεΫϥον(ࣸܦ)ͰRadioGroupͱRadioButtonΛ

  ࣮૷ͯ͠Έͨ
  • http://qiita.com/operandoOS/items/
  d943479cb7bb61c2cede
  • ANDROID ID͕ͲͷΑ͏ʹੜ੒͞Ε͍ͯΔ͔ͬ͘͟Γௐ΂ͨ
  • http://qiita.com/operandoOS/items/
  b41fa4a1c6c009c64a10

  View Slide

 90. ࣌୅ͷྲྀΕͱAPIΛߟ͑Δ
  • ωοτͰௐ΂ͯग़ͯ͘Δ৘ใ͕ݹ͘ͳΓͭͭ͋Δ
  • ඇਪ঑API
  • ΋ͬͱ͍͍API͋ΔΑʂతͳ͋Ε

  View Slide

 91. ඇਪ঑APIͱͷઓ͍
  • Android StudioͰඇਪ঑ͰΔ͔ΒͪΌΜͱݟΔ
  • υΩϡϝϯτʹʮ୅ΘΓʹ͜Ε࢖ͬͯͳʂʯ

  ͱॻ͍ͯ͋Δ
  • Lint͔͚ͯඇਪ঑API࢖ͬͯͳ͍͔νΣοΫ͢Δ

  View Slide

 92. Android StudioͰඇਪ঑ͰΔ

  ͔ΒͪΌΜͱݟΔ

  View Slide

 93. υΩϡϝϯτʹʮ୅ΘΓʹ͜Ε
  ࢖ͬͯͳʂʯͱॻ͍ͯ͋Δ

  View Slide

 94. Lint͔͚ͯඇਪ঑API࢖ͬͯͳ͍͔
  νΣοΫ͢Δ

  View Slide

 95. ͋ͳͨͷ࣮૷ͷ΍Γํ 

  "࠷৽൛" 

  ʹͳ͍ͬͯ·͔͢?

  View Slide

 96. • ΞϓϦΛ࢖͏Ϣʔβ͕ظ଴͢Δಈ͖͸ͳʹ͔
  • OSࣗମ͸χʔζʹ͋ͬͨAPIΛఏڙ͍ͯ͠Δ…͸ͣ...
  • লిྗͳΒDoze
  • ϞόΠϧͰ΋ը໘͕Ͱ͔͘ͳͬͨɺͳ͕Β࡞ۀ͍ͨ͠

  ΞϓϦΛ·͍ͨͰͳʹ͔͍ͨ͠= Multi-window
  ΋ͬͱ͍͍API͋ΔΑʂతͳ͋Ε

  View Slide

 97. • χʔζʹର͢Δٕज़ͷΩϟονΞοϓ͸େࣄ
  • ৽͘͠ఏڙ͞ΕΔAPI͸ࠓͷχʔζɺকདྷͷ

  χʔζΛݟӽ͍ͯ͠Δ΋ͷ
  ΋ͬͱ͍͍API͋ΔΑʂతͳ͋Ε

  View Slide

 98. ΋ͬͱ͍͍API͋ΔΑʂతͳ͋Ε
  ݹ͍APIΛ࢖ͬͯ΋࣮૷Ͱ͖Δ͚Ͳ

  ͦΕ͸ੲϢʔβ͕ٻΊ͍ͯͨಈ͖Λ࣮ݱ͢Δ
  ΋ͷͰ͋ͬͯɺࠓϢʔβ͕ٻΊ͍ͯΔಈ͖Λ
  ࣮ݱ͢Δʹ͸ͬͪ͜ͷ৽͍͠API͕Α͍ʂ

  ͱ͍͏ؾ࣋ͪͰΞϓϦ࡞ͬͯ͜

  View Slide

 99. Google Play Services

  View Slide

 100. Google Play Services
  • Google Play ServicesΛ௨ͯ͠Googleͷ

  αʔϏεΛࣗ਎ͷΞϓϦͰ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ͬ͘͞ͱGoogleͷαʔϏεΛࣗ਎ͷΞϓϦ
  ʹ૊ΈࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 101. ΞϓϦΛ࡞Δ্Ͱ

  ͔ܽͤͳ͍΋ͷ͕͍ͬͺ͍
  ఏڙ͞ΕͯΔๅശ

  View Slide

 102. ͗͢ΐ͍

  View Slide

 103. Overview of Google Play
  Services
  https://developers.google.com/
  android/guides/overview

  View Slide

 104. Google Play ServicesͰ࢖ͬͯΔػೳ
  • ϝϧΧϦ - plus,wallet,appinvite,gcm,ଞଟ਺
  • Ξος - maps,location,gcm
  • Taxnote -In-app Billing(ΞϓϦ಺՝ۚ)

  View Slide

 105. Google Play Services߈ུͷΧΪ
  • Google Play ServicesΛ࢖ͬͯͲΜͳ͜ͱ͕

  Ͱ͖Δͷ͔೺Ѳ͓ͯ͘͠
  • ৽͍͠ػೳ͕௥Ճ͞ΕΔͷΛ௥͏

  View Slide

 106. • Google Play Services Release Notes
  • https://developers.google.com/android/
  guides/releases
  • Google Developers - Youtube
  • https://www.youtube.com/user/
  GoogleDevelopers
  Google Play Services߈ུͷΧΪ

  View Slide

 107. Α͘νΣοΫ͢ΔAndroid։ൃͰॏཁ
  ͳ΋ͷͷRelease NotesϦϯΫ·ͱΊ
  http://qiita.com/operandoOS/
  items/d2feb53cd55e94c4e9a6

  View Slide

 108. Α͘νΣοΫ͢ΔAndroid։ൃͰॏཁ
  ͳ΋ͷͷRelease NotesϦϯΫ·ͱΊ
  http://qiita.com/operandoOS/
  items/d2feb53cd55e94c4e9a6
  ͜ͷ·ͱΊ࠷ߴʂ(ࣗըࣗࢍ

  View Slide

 109. ΑΓૣ͘⚡

  View Slide

 110. Google Play Services
  Public Beta Program

  View Slide

 111. Google Play Services 

  Public Beta Program
  https://developers.google.com/
  android/guides/beta-program

  View Slide

 112. ৽͍͠OSόʔδϣϯͷରԠ

  View Slide

 113. ৽͍͠OSόʔδϣϯͷରԠ
  • Android M
  • Android N

  View Slide

 114. Android M
  • RuntimePermission
  • Auto Backup
  • Doze
  • Apache HTTP Client Removal
  • etc.

  View Slide

 115. Android N
  • Multi-window
  • Dozeվ!!
  • Project Svelte: Background Optimizations
  • App Shortcut
  • etc.

  View Slide

 116. ৽͍͠OSόʔδϣϯͷରԠʹ
  ޲͚ͨԶͨͪͷઓ͍

  View Slide

 117. ޫ଎⚡ ϝϧΧϦ Android MରԠ
  • Android M ਖ਼ࣜϦϦʔεͨ͠ͷ͕ 2015/10
  • ϝϧΧϦ Android MରԠ
  • 2015/10຤ ରԠ൛ϦϦʔε
  • ਖ਼ࣜϦϦʔε͞Ε͔ͯΒ1ϲ݄ఔ౓ͰରԠ׬ྃ

  View Slide

 118. ޫ଎⚡ ϝϧΧϦ Android MରԠ
  • Android M ਖ਼ࣜϦϦʔεͨ͠ͷ͕ 2015/10
  • ϝϧΧϦ Android MରԠ
  • 2015/10຤ ରԠ൛ϦϦʔε
  • ਖ਼ࣜϦϦʔε͞Ε͔ͯΒ1ϲ݄ఔ౓ͰରԠ׬ྃ
  • ͪͳΈʹၦ͕΍ͬͨ

  View Slide

 119. ஗Ε͖ͯͨ৽ੜ 

  Ξος Android NରԠ
  • Android M ਖ਼ࣜϦϦʔεͨ͠ͷ͕ 2016/8
  • Ξος Android NରԠ
  • 2017/2 ରԠ൛ϦϦʔε
  • Multi-windowఘΊͨ
  • Support Library্͛Δͷʹखͣͬͨ͜

  View Slide

 120. ৽͍͠OSόʔδϣϯͷରԠʹ

  ޲͚ͨԶͨͪͷઓ͍
  • ΤϯδχΞओಋͰಈ͍ͯΔ
  • ରԠ͢ΔλΠϛϯά΋ܾΊͯΔ

  View Slide

 121. ৽͍͠OSόʔδϣϯͷରԠ൑அج४
  • શମ૾͕ݟ͖͑ͯͨΒରԠ࣌ظΛݟۃΊΔ
  • ૣ͗ͯ͢΋μϝ?ɺ஗͗ͯ͢΋μϝʂ
  • ͜ͷΞοϓσʔτ͸ΞϓϦʹͱͬͯωΨςΟϒ or ϙδςΟϒ
  • γΣΞ཰Λݟͳ͕Βߟ͑Δ
  • Dashboards - Platform Versions
  • https://developer.android.com/about/dashboards/
  index.html

  View Slide

 122. ରԠʹ޲͚ͯ·ͣ΍Δ͜ͱ
  • Preview͔Β༡ͼ౗͢
  • compileSdkVersionɺtargetSdkVersionΛ

  ্͛ͯbuildͯ͠ΈΔ
  • υΩϡϝϯτΛԿ౓΋ಡΈฦ͢

  View Slide

 123. Preview͔Β༡ͼ౗͢
  • Android Beta ProgramʹࢀՃ͢Δ
  • https://www.google.com/android/beta

  View Slide

 124. Preview͔Β༡ͼ౗͢
  • ༡ͼ౗ͨ͜͠ͱΛϝϞͨ͠Γɺoutput͢Δ
  • Android N Memo
  • https://github.com/operando/Android-N-Memo
  • Inside Android N
  • https://www.slideshare.net/shinobuokano7/
  inside-android-n

  View Slide

 125. compileSdkVersionɺtargetSdkVersion
  Λ্͛ͯbuildͯ͠ΈΔ
  • build͕௨Δ͔
  • ݹ͍API΍ෆཁͳAPI͸ফ͑Δӡ໋
  • ඇਪ঑APIͷνΣοΫ
  • API Differences ReportಡΈ·͘Δ
  • ىಈͰམͪͳ͍͔

  View Slide

 126. Android API Differences Report
  • Android N API Differences Report
  • https://developer.android.com/sdk/
  api_diff/24/changes.html
  • https://developer.android.com/sdk/
  api_diff/25/changes.html

  View Slide

 127. υΩϡϝϯτΛԿ౓΋ಡΈฦ͢
  • େࣄͳ2ͭͷυΩϡϝϯτ
  • New Features Document
  • Behavior Changes Document

  View Slide

 128. New Features Document
  • Android N New Features Document
  • https://developer.android.com/about/
  versions/nougat/android-7.0.html
  • https://developer.android.com/about/
  versions/nougat/android-7.1.html

  View Slide

 129. Behavior Changes Document
  • Android N Behavior Changes Document
  • https://developer.android.com/about/
  versions/nougat/android-7.0-changes.html

  View Slide

 130. ͱʹ͔͘ؾʹͳͬͨهࣄͳͲ͸ཷΊࠐΉ
  • ΈΜͳ͕outputͯ͘͠ΕΔ΋ͷΛर͍·͘Δ
  • ΞϯςφΛ͸Γ·͘Δ

  View Slide

 131. ৗʹΞϯςφ͸ͬͯΔͱ͜Ζ
  • Qiita
  • Blog
  • Medium
  • Twitter
  • etc.

  View Slide

 132. ҰݸҰݸϦϯΫ

  ঺հ͢Δͷ΋͋ΕͳͷͰ…

  View Slide

 133. RSSϑΟʔυͷެ։
  • ࢲͷAndroid ϑΟʔυެ։͠·͢ʂ
  • ؾʹͳΔͷ͋Ε͹ొ࿥ͯ͋͛ͯ͠Ͷʂ

  View Slide

 134. RSSϑΟʔυͷެ։
  https://goo.gl/Zqg5RD

  View Slide

 135. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • Android APIΛཧղ͢ΔԆ௕ઢ্ʹΞϓϦΛ

  ࡞Δ্Ͱେ੾ͳ͜ͱ͕͍ͬͺ͍ͭ·ͬͯΔ
  • AndroidͷมԽͷྲྀΕʹ͍͍ͭͯ͘͜ͱͰ

  ͞Βʹ͍͍ΞϓϦ͕࡞ΕΔՄೳੑ͕޿͕Δ✨

  View Slide

 136. Android։ൃͷࠓͱ͜Ε͔Β

  View Slide

 137. Android։ൃͷࠓ

  View Slide

 138. Android։ൃͷࠓ
  • Android Framework΍Library͕੔͖ͬͯͨ
  • LibraryͳͲΛۦ࢖ͯ͠Ͳ͏ΞϓϦྉཧ͢Δ͔

  View Slide

 139. ϥΠϒϥϦʹ͍ͭͯ...

  ͍͍͘͢͝·ͱΊ͋Γ·͢
  • OSSͷಈ޲Λଊ࣮͑ͨ૷ํ਑ by wasabeef
  • https://speakerdeck.com/wasabeef/day1-keynote-in-
  droidkaigi-2016
  • https://www.youtube.com/watch?v=kArtZzDz1xU&t=7m
  • ࠓ͔Β৽نͰAndroidΞϓϦΛॻ͖࢝ΊΔͳΒɻ by wakwak312
  • http://wakwak3125.hatenablog.com/entry/
  20161202/1480613604

  View Slide

 140. Ͳ͏΍ͬͯ

  ৽͍͠ɾྑ͍ϥΠϒϥϦΛݟ͚ͭΔ͔
  • Android ArsenalΛ΢Υον͢Δ
  • https://android-arsenal.com/
  • GithubͷFeedΛ࢖ͬͯ୳͢
  • ΞϓϦͷϥΠηϯεϖʔδΛͷͧ͘

  View Slide

 141. New Android Layouts

  View Slide

 142. ConstraintLayout
  +
  FlexboxLayout

  View Slide

 143. ࠓ·͞ʹผͷ෦԰Ͱthagikura͞Μ͕

  ʮExploring new Android layoutsʯ

  ͱ͍͏࿩Λͯ͠Δʂʂ

  View Slide

 144. Conference

  View Slide

 145. ੈքதͰConference͕ߦΘΕͯΔ
  • Android Conferences
  • http://androidstudygroup.github.io/conferences/
  • ConferenceͷࢿྉΛݟΔ
  • droidcon͸ݟͯΈΔͱ͍͍
  • ੈքతʹ͸ͲΜͳ࿩͕͞ΕͯΔͷ͔ʁ
  • Կ͕ਓؾͳͷ͔ʁ

  View Slide

 146. Android։ൃͷ͜Ε͔Β

  View Slide

 147. Android։ൃͷ͜Ε͔Β
  • Android O
  • Instant Apps
  • Android Things
  • Chrome
  • Java 9 Support??

  View Slide

 148. Android։ൃͷ͜Ε͔Β
  • Android O
  • Instant Apps
  • Android Things
  • Chrome
  • Java 9 Support??

  View Slide

 149. Instant Apps

  View Slide

 150. Instant Apps
  ΠϯετʔϧෆཁͰ࣮ߦͰ͖ΔΞϓϦ

  View Slide

 151. Instant Apps
  Access Apps From Anywhere

  View Slide

 152. Instant Apps
  https://developer.android.com/
  topic/instant-apps/index.html

  View Slide

 153. Instant Apps
  • ͍ܰ
  • ଎͍
  • ͺͳ͍

  View Slide

 154. Viki - Instant Appsͷྫ
  https://developer.android.com/topic/instant-apps/
  images/viki.gif

  View Slide

 155. ͗͢ΐ͍

  View Slide

 156. Preparing Your App
  Instant Apps
  https://developer.android.com/
  topic/instant-apps/prepare.html

  View Slide

 157. Instant AppsͷͨΊʹ৺͕͚Δ͜ͱ
  • ΞϓϦΛখ͍ͯ͘͞͠Βͳ͍΋ͷ͸ࣺͯΑ͏
  • App LinksʹରԠ͢Δ
  • Ϣʔβೝূͱ͔ʹ͸Smart Lock for Passwords
  Λ࢖͏
  • Instant AppsͰͰ͖ͳ͍͜ͱΛ஌Δ

  View Slide

 158. Instant AppsͷͨΊʹ৺͕͚Δ͜ͱ

  (Զత؍఺)
  • Google Play ServicesͷػೳΛ͞Βʹख़஌ͯ͠͏·͘

  ࢖͏ඞཁ͕͋Γͦ͏
  • Google PlayҎ֎͔ΒΞϓϦͷಋઢΛͲΕ͚ͩ޿͛ΒΕΔ͔
  • Web
  • SNS / Messaging
  • Real World
  • etc.

  View Slide

 159. ϞδϡʔϧԽ͢Δ

  ΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 160. ·ͱΊ

  View Slide

 161. Thanks!!

  View Slide