Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ゼロから作るDeep Learning 2 3章 word2vec 
3.1〜3.2

ゼロから作るDeep Learning 2 3章 word2vec 
3.1〜3.2

ゼロから作るDeep Learning 2 自然言語編 読書会 第5回
の資料です!
https://retrieva.connpass.com/event/131746/

7fefbc0ddbb13f3bfde050f85acfa0c4?s=128

ota42y

May 29, 2019
Tweet

Transcript

 1. θϩ͔Β࡞ΔDeep Learning 2 ̏ষ word2vec 
 3.1ʙ3.2 ota42y θϩ͔Β࡞ΔDeep Learning

  2 ࣗવݴޠฤ ಡॻձ ୈ5ճ
 2. ͜ͷষͰ΍Δ͜ͱ • word2vecΛ࣮૷͢Δ • ਪ࿦ϕʔεͰ୯ޠΛϕΫτϧͰද͢ํ๏ • γϯϓϧ͕ͩແବ͸ଟ͍࣮૷ • ଎౓͸࣍ͷষͰରԠ

 3. 3.1 ਪ࿦ϕʔεͷख๏ͱ χϡʔϥϧωοτϫʔΫ

 4. ਪ࿦ϕʔεͷϕΫτϧԽ • ୯ޠΛϕΫτϧʹ͢Δ̎ͭͷख๏ • Χ΢ϯτϕʔεʢ̎ষʣ • ਪ࿦ϕʔεʢ̏ষʣ • ͲͪΒ΋෼෍ԾઃΛϕʔεʹͯ͠Δ͕Ξϓϩʔν͸શ͘ผ •

  ෼෍Ծઃɿ୯ޠͷҙຯ͸पғͷ୯ޠ͔Βܗ੒͞ΕΔ (p.67)
 5. 3.1.1ɹΧ΢ϯτϕʔεͷख๏ͷ໰୊఺ • Χ΢ϯτϕʔε͸पғͷ୯ޠͷස౓Λܭࢉ͢Δ • ޠኮ਺͕nͩͱn*nͷڊେͳڞىߦྻ͕ඞཁʹͳΔ • ࣍ݩ࡟ݮͷͨΊͷSVD͸O(n^3)ͷܭࢉྔɺ΍͹͍

 6. ਪ࿦ϕʔεͷར఺ • Χ΢ϯτϕʔε͸ίʔύεશମͷ౷ܭσʔλΛҰؾʹར༻͢Δ • ਪ࿦ϕʔε(χϡʔϥϧωοτ)͸ίʔύεͷҰ෦Ͱֶश͢Δ • GPUͷฒྻܭࢉ΋ฉ͘ • খ෼͚ʹͰ͖ɺߴ଎ʹฒྻॲཧͰ͖ΔͷͰڊେσʔλͰ΋ରԠͰ͖Δ •

  ଞʹ΋ັྗతͳ఺͕͋Δ(Β͍͠ɺৄ͘͠͸3.5.3)
 7. 3.1.2ɹਪ࿦ϕʔεͷख๏ͷ֓ཁ

 8. पғͷ୯ޠ͔Β୯ޠΛʮਪ࿦ʯ͢Δ • `?`ʹ͸Կ͕ೖΔ͔Λલޙ͔Βਪ࿦ • ίϯςΩετ͔ΒλʔήοτΛਪ࿦ • ίϯςΩετɿपғͷ୯ޠ(you, goodby) • λʔήοτɿର৅ͷ୯ޠ(`?`)

 9. ਪ࿦݁Ռ • ֤୯ޠ͕ͦ͜ʹݱΕΔ֬཰Λग़ྗ • ίϯςΩετΛϞσϧʹ༩͑Δͱ୯ޠͷ֬཰෼෍͕ಘΒΕΔ

 10. 3.1.3 χϡʔϥϧωοτϫʔΫʹ͓͚Δ୯ ޠͷॲཧํ๏ • χϡʔϥϧωοτϫʔΫ(NN)ͷೖྗ͸ݻఆ௕ϕΫτϧ • ୯ޠΛͦͷ··ೖΕΔͷ͸೉͍͠ • ୯ޠΛone-hotදݱ(one-hotϕΫτϧ)ʹม׵͢Δ

 11. one-hotදݱ • ޠኮ਺ͷ௕͞Λ࣋ͪɺ୯ޠIDͱ֘౰͢Δ෦෼͕1ɺͦΕҎ֎͕0 ͷϕΫτϧ • ͢΂ͯͷ୯ޠΛಉ͡௕͞ͷϕΫτϧͱͯ͠දݱ

 12. one-hotදݱ • શ݁߹૚Ͱม׵͢ΔͳΒ؆୯(ྫ͸தؒ૚=3)

 13. αϯϓϧίʔυ(p.99) • np.dot(c, W)͸୯ޠʹରԠ͢ΔॏΈΛऔΓग़ͯ͠Δ͚ͩ • W[0]ͷσʔλΛऔΓग़ͯ͠Δ͚ͩ • ແବͬΆ͍͕࣍ͷষͰ࣏͢Β͍͠

 14. ϨΠϠදݱ • MatMulϨΠϠ(p.30)Ͱ΋ಉ͜͡ͱ͕Ͱ͖Δ • np.dot͢Δ͚ͩͷϨΠϠͳͷͰ

 15. 3.2ɹγϯϓϧͳword2vec

 16. word2vecΛ࣮૷͢Δ • word2vecͰ࢖ΘΕΔϞσϧ͸CROWϞσϧͱskip-gramϞσϧ • "word2vec"͕͜ΕΒͷϞσϧΛࢦ͢৔߹΋͋Δ • ຊདྷͷҙຯͱ͸ζϨͯΔ

 17. 3.2.1 CBOWϞσϧͷਪ࿦ॲཧ • ίϯςΩετ͔ΒλʔήοτΛਪଌ͢ΔNN • ίϯςΩετʹपғͷ୯ޠ • λʔήοτʹର৅ͷ୯ޠ

 18. ୯ޠͷ෼ࢄදݱ • CBOWϞσϧΛ܇࿅͢Δ͜ͱͰ୯ޠͷ෼ࢄදݱΛಘΒΕΔ • Ϟσϧͷύϥϝʔλ͕෼ࢄදݱʹରԠ͢Δ

 19. CBOWϞσϧͷશମ૾ • ίϯςΩετʹ̎ɺӅΕ૚ʹ̏ͷ৔߹

 20. CBOWϞσϧͷશମ૾ • ೖྗ͸ෳ਺ݸͷone-hotදݱͷ୯ޠ • ग़ྗ͸֤୯ޠͷείΞ • softmaxΛ࢖͏ͱ֬཰͕ಘΒΕΔ • தؒ૚͸ೖྗ૚͔Βͷ஋ͷฏۉ

 21. • ෼ࢄදݱͷਖ਼ମ • [$ W_{in}]͸7*3ͷॏΈ • ͜Ε͕୯ޠͷ෼ࢄදݱ • ֶशʹΑͬͯྑ͍෼ࢄදݱʹ͍ͯ͘͠

 22. CBOWϞσϧͷϨΠϠදݱ

 23. CBOWϞσϧͷϨΠϠදݱ • ̎ͭͷMatMulϨΠϠ • ୯ޠʹରԠ͢ΔॏΈΛऔΓग़͢΍ͭ(P.99) • ̎ͭͷฏۉΛऔΔ(=଍ͯ͠0.5Λ͔͚Δ) • score΁ͷશ݁߹૚ •

  ׆ੑԽؔ਺͸ແ͍ͷͰΘΓͱγϯϓϧ
 24. 3.2.2 CBOWϞσϧͷֶश • χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷηΦϦʔ௨Γ • CBOW͸ଞΫϥε෼ྨΛ͢ΔNN • Ϋϥεʹone-hotͰද͞Εͨ୯ޠ • είΞ͔Β֬཰ΛٻΊͯɺਖ਼ղͱͷࠩΛֶश͢Δ

  • Softmaxؔ਺ʹ͔͚ͯ֬཰ʹ͢Δ • ڭࢣϥϕϧ͔ΒަࠩΤϯτϩϐʔޡࠩΛٻΊΔ
 25. ϨΠϠදݱ • Softmax with lossΛ෇͚Ճ͑Δ

 26. ίʔυϦʔσΟϯά • ch03/cbow_predict.py • https://github.com/oreilly-japan/deep-learning-from- scratch-2/blob/master/ch03/cbow_predict.py

 27. 3.2.3 word2vecͷॏΈͱ෼ࢄදݱ • ͱɹɹͷҧ͍ • ྆ํͱ΋΋୯ޠͷҙຯ͕Τϯίʔυ͞Ε͍ͯΔ • ܗঢ়͕ҧ͏ • ɹɹ͸7x3

  • ɹɹ͸3x7 Win Wout Win Wout
 28. ෼ࢄදݱ͸ɹɹΛ࢖͏ • ɹɹ ͸શ͘࢖Θͳ͍ɹ • ɹɹʹର͢Δskip-ngramͰͷ༗༻ੑ࣮ݧ • https://arxiv.org/abs/1611.01462 • ɹɹ΋࢖͏͜ͱͰΑ͍݁Ռ͕ಘΒΕΔͱ͍͏ใࠂ΋

  • https://nlp.stanford.edu/projects/glove/ • word2vecͱࣅ͍ͯΔ΍ͭͷख๏ Win Win Wout Wout