$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ブラウザ拡張のクロスブラウザ対応についてどう向き合っているか #builderscon

pastak
August 04, 2017

ブラウザ拡張のクロスブラウザ対応についてどう向き合っているか #builderscon

pastak

August 04, 2017
Tweet

More Decks by pastak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϒϥ΢β֦ுͷΫϩε
  ϒϥ΢βରԠʹ͍ͭͯ
  Ͳ͏޲͖߹͍ͬͯΔ͔
  Pasta-K
  builderscon tokyo 2017
  [email protected] /[email protected]

  View Slide

 2. @pastakɹ

  View Slide

 3. @pastakɹ
  • ژ౎େֶ޻ֶ෦৘ใֶՊɹɹɹɹɹɹɹ
  ܭࢉػՊֶίʔε5ճੜ
  • Nota Inc Gyazo։ൃνʔϜ ΞϧόΠτ
  • React / Ruby on Rails
  • Browser Extension
  • ژେϚΠίϯΫϥϒ

  View Slide

 4. SW-3377-1978-8675

  View Slide

 5. gyazo.com

  View Slide

 6. scrapbook.io

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. དྷिͷ༵ۚɺձࣾͷ༷ࢠ͕ςϨ
  Ϗʹग़ΔͷͰݟ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 10. ژbizX
  8/11(Fri) ࢁͷ೔ 21:00ʙ
  KBSژ౎

  View Slide

 11. ์ૹΤϦΞ

  View Slide

 12. View Slide

 13. ϫϯηά࣋ͬͯ
  ژ౎ʹߦ͜͏

  View Slide

 14. We are hiring!!
  • Gyazo ݄ؒ1000ສUU 6600ສPV / month
  • Scrapbox
  • JavaScript (React) / Ruby on Rails / Golang
  • Mac / Windows / iOS / Android App
  • Kyoto or Everywhere
  • Tokyo, Yokohama, Hokkaido
  • USA, Australia
  https://www.wantedly.com/companies/nota

  View Slide

 15. https://chrome.google.com/webstore/detail/gyazo/
  ffdaeeijbbijklfcpahbghahojgfgebo

  View Slide

 16. https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/gyazo-official/

  View Slide

 17. and

  View Slide

 18. Gyazo Extension for Edge
  is coming soon!!

  View Slide

 19. ໨࣍
  • ϒϥ΢β֦ுݱঢ়֬ೝ 2017 Summer
  • Ϋϩεϒϥ΢βରԠ։ൃ؀ڥҰྫ঺հ
  • ֤ϒϥ΢βޓ׵ੑঢ়گ঺հ

  View Slide

 20. ओͳλʔήοτ
  • ϒϥ΢β֦ுͷݱঢ়Λͬ͘͟Γ೺Ѳ͍ͨ͠ਓ
  • Chrome ExtensionΛFirefox / Edge޲͚ʹ΋
  ఏڙ͍ͨ͠ਓ

  View Slide

 21. ࿩͢͜ͱ
  • ϒϥ΢β֦ுͷ֤ϒϥ΢βͷঢ়گ
  • ϒϥ΢βͷࠩҟΛٵऩ͢ΔͨΊͷ޻෉
  • ۃྗ1ͭͷίʔυ͔Βੜ੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  • ͦΕΒͷ࣮ԋ

  View Slide

 22. ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • Safari Extensionʹؔ͢Δ͜ͱ
  • ϒϥ΢β֦ுҠ২ʹؔ͢Δ۩ମత͔ͭࡉ΍͔ͳςΫχοΫ
  • ະ࣮૷ͷAPI΍࣮૷ʹόάͷ͋ΔAPIͱͷ޲͖߹͍ํ͸ҎԼͷࢿྉ
  ΛͲ͏ͧ
  • BrowserExtension࢛ํࢁ࿩ https://speakerdeck.com/pastak/
  browserextensionsi-fang-shan-hua-number-yapc8oji
  • Chrome ExtensionΛ FirefoxʹΠϯετʔϧ͢Δ -
  WebExtensionҠ২෺ޠ https://speakerdeck.com/pastak/
  chrome-extensionwo-firefoxniinsutorusuru-webextensionyi-zhi-
  wu-yu

  View Slide

 23. ຊ೔ͷσϞʹ࢖༻͢Δαϯϓϧ
  • https://github.com/pastak/builderscon2017-tokyo-
  demo
  • ࢀߟαϯϓϧू
  • https://github.com/mdn/webextensions-
  examples
  • https://developer.chrome.com/extensions/
  samples

  View Slide

 24. ϒϥ΢β֦ுݱঢ়֬ೝ
  2017 Summer

  View Slide

 25. ϒϥ΢β֦ுঢ়گ
  • Chrome Extensionͱޓ׵ͷ͋ΔAPIΛར༻࣮ͨ͠૷͕
  FirefoxͱEdgeʹࡌ͍ͬͯΔ
  • Firefox͸Android൛΋Ұ෦APIΛαϙʔτ͍ͯ͠Δ
  • Edge΋”Anniversary Update”Ҏ߱͸࣮૷͕ࡌͬͯ
  ͍·͢
  • Firefox͸2017೥11݄14೔(༧ఆ)ʹstableʹͳΔ
  Firefox v57͔ΒWebExtensionͷΈͷαϙʔτʹͳΔ

  View Slide

 26. Firefox v57΁ͷϩʔυϚοϓ
  • “Firefox will only run WebExtensions.”
  • ͜Ε·ͰͷAPIΛར༻͍ͯ͠ΔΞυΦϯΛ৽ن
  ʹAMOʹొ࿥͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳʹͳ͍ͬͯΔ
  • ެ։ࡁΈͷ΋ͷΛΞοϓσʔτ͢Δ͜ͱ͸ग़
  དྷΔ͕ɺAPIͷαϙʔτ͕ԕ͘ͳ͍ະདྷʹ੾
  ΒΕΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰɺૣΊͷߋ৽Λ
  The Road to Firefox 57 – Compatibility Milestones | Mozilla Add-ons Blog
  https://blog.mozilla.org/addons/2017/02/16/the-road-to-firefox-57-compatibility-milestones/

  View Slide

 27. W3C Browser Extension Community
  Group
  • ϒϥ΢β֦ுͷඪ४ԽΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ
  • ݱࡏ Draft Community Group Report Λެ։
  ͍ͯ͠Δ
  • https://browserext.github.io/browserext/
  • APIҎ֎ʹ΋packaging΍testing΋ؚΉ

  View Slide

 28. ϒϥ΢β֦ுAPIυΩϡϝϯτ
  • Chrome
  • https://developer.chrome.com/extensions
  • Firefox
  • https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
  WebExtensions
  • https://wiki.mozilla.org/WebExtensions
  • Edge
  • https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/extensions

  View Slide

 29. Porting Chrome Extension
  • mozilla/web-ext
  • WebExtensionͷͨΊͷπʔϧ
  • sign, linter, build, debug
  • Microsoft Edge Extension Toolkit
  • manifest.jsonͳͲͷvalidateΛͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 30. View Slide

 31. ಉ͡ίʔυ͔Βಈ͘ϒϥ΢β֦ு
  ͕࡞ΕΔϒϥ΢βͨͪ

  View Slide

 32. View Slide

 33. օ͞Μͷ
  ৺ͷ੠

  View Slide

 34. ෳ਺ͷϒϥ΢βͰ
  ಉ͡ίʔυ͕ಈ͘
  ͳΜͯޱ͚ͩͰ
  ্ख͍͘͘༁ͳ͍
  Ͱ͠ΐ

  View Slide

 35. զʑ͸͢Ͱʹ
  *&ͷ࣌ʹΫϩεϒ
  ϥ΢βͷۤ࿑Λ
  ܦݧ͍ͯ͠ΔΜͩ

  View Slide

 36. View Slide

 37. ͸͍

  View Slide

 38. ਖ਼ղ

  View Slide

 39. ͪΐͬͱ޻෉
  ͕ඞཁ
  ͍ͩͿྑ͘͸
  ͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 40. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  ΍͍͖ͬͯํ
  ͷҰྫ
  Λ঺հ͠·͢

  View Slide

 41. Ϋϩεϒϥ΢βͷͨΊͷ
  ։ൃ؀ڥߏங

  View Slide

 42. ͋ͷࠒ͔Β͸
  ࣌୅͕ਐΈ
  զʑʹ͸#BCFM
  ͕͋Δ

  View Slide

 43. ର৅͕$ISPNF
  'JSFGPY &EHF
  ͩͬͨΒͳΜͱ͔
  ͳΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 44. ͱ͜Ζ͕
  Ͳ͍ͬ͜
  ͦ͏͸໰԰͕
  Է͞ͳ͍

  View Slide

 45. ͦͷ··Chrome ExtensionΛଞͷ
  ϒϥ΢βͰಈ͔ͦ͏ͱ͢Δͱ…

  View Slide

 46. ͦͷ··Chrome ExtensionΛଞͷ
  ϒϥ΢βͰಈ͔ͦ͏ͱ͢Δͱ…
  • manifest.json͕invalidͰΠϯετʔϧෆՄ
  • APIΛఏڙ͢ΔObject໊͕ҟͳΔͷͰಈ࡞͠ͳ
  ͍
  • (ͦ΋ͦ΋API͕ະ࣮૷)

  View Slide

 47. View Slide

 48. manifest.jsonͱ޲͖߹͏

  View Slide

 49. manifest.jsonঢ়گ
  • https://developer.mozilla.org/en-US/Add-
  ons/WebExtensions/
  Browser_compatibility_for_manifest.json
  • Firefox͚͕࣮ͩ૷͍ͯ͠ΔΩʔ΍Chromeͩ
  ͚͕࣮૷͍ͯ͠ΔΩʔ͕͋Δ

  View Slide

 50. ※ Firefoxͷ࣮૷͕ྑ͘ݟ͑Δͷ͸mdnͷࢿྉ͕Firefoxͷ࣮૷Λݩʹهࣄ͕ॻ͔Ε͍ͯΔͨΊ

  View Slide

 51. https://github.com/pastak/wemf
  https://www.npmjs.com/package/wemf

  View Slide

 52. WebExtension Manifest Formatter
  • manifest.jsonΛ৯ΘͤΔͱྑ͍ײ͡ʹม׵͠
  ͯ͘ΕΔ܅
  • Chrome / Firefox / Edge ͦΕͧΕΛλʔ
  ήοτʹࢦఆ͢ΔͱͦΕΒͷ؀ڥͰಈ࡞͠
  ͳ͍ΩʔΛ࡟আͨ͠ΓɺඞཁͳΩʔؚ͕·
  Ε͍ͯΔ͔ͷνΣοΫΛͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 53. wemf usage example
  • Firefox͸applicationΩʔ͕ඞཁ
  • Firefox v48͔Βෆཁʹ
  • ͍ͭͷؒʹ͔EdgeͷυΩϡϝϯτ͔Β΋ফ͑ͯͨ…
  • Edge͸authorΩʔ͕ඞཁ(͜Ε͕ͳ͍ͱΠϯετʔϧͰίέ
  Δ)
  • Chrome͸sidebarΛະαϙʔτͳͲ

  View Slide

 54. DEMO
  borderify΍annotate-pageͷmanifestΛม׵ͯ͠
  ΠϯετʔϧՄೳʹͳΔ͜ͱΛ֬ೝ͢Δ
  https://github.com/pastak/builderscon2017-tokyo-demo

  View Slide

 55. ͦ΋ͦ΋ͷAPIΛఏڙ͢Δ
  Object໊͕ҟͳΔ໰୊

  View Slide

 56. APIΛఏڙ͢ΔObject໊
  • Chrome
  • chrome
  • Edge
  • browser
  • Firefox
  • chrome / browser
  • Standard͸ browser ʹͳΔ͸ͣ

  View Slide

 57. https://github.com/pastak/chrome-browser-object-polyfill
  https://www.npmjs.com/package/chrome-browser-object-polyfill

  View Slide

 58. pollyfillॻ͍ͨ
  • chrome / browserͲͪΒ͔ΒͰ΋APIΛݺͼग़
  ͤΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ଟ෼ࠓޙ͸browserΛ࢖͏͜ͱʹͳΔͩΖ͏͔
  ΒͦͬͪͰॻ͍͓ͯ͘ͱྑͦ͞͏

  View Slide

 59. DEMO
  list_cookieͱset_icon_pathΛ
  FirefoxͱChromeͰಈ͔ͯ͠ΈΔ
  https://github.com/pastak/builderscon2017-tokyo-demo

  View Slide

 60. APIΛఏڙ͢ΔObject໊
  • Chrome
  • chrome
  • Edge
  • browser
  • Firefox
  • chrome / browser
  ← Firefox͚ͩ͸PromiseΛฦ͢
  (ଞ͸PromiseΛฦ͞ͳ͍)

  View Slide

 61. Firefox͸PromiseΛฦ͢
  • Chrome΍Edge͸࠷ऴҾ਺ʹcallbackΛऔΔ
  • mdnʹ͸ฏવͱPromiseΛฦ͢ͱॻ͍ͯ͋Δ
  • ਖ਼௚ɺChrome΋Promiseฦͯ͠ཉ͍͠

  View Slide

 62. then-chrome
  • https://github.com/acvetkov/then-chrome
  • APIΛPromiseͰϥοϓͨ͠΋ͷΛఏڙͯ͘͠
  ΕΔ

  View Slide

 63. polyfillͱ૊Έ߹ΘͤΔ
  • Chrome / Firefox / EdgeͷશͯͰಉ͡Α͏ʹAPIΛݺ
  ͼग़ͤΔΑ͏ʹͳΔ
  • browser.tabs.get({}).then() Έ͍ͨͳײ͡Ͱॻ͍͍ͯ͘
  • ্ه3ϒϥ΢β͸async-awaitΛαϙʔτ͍ͯ͠Δͷ
  Ͱɺ
  • await browser.tabs.get({}) ͱ͔΋ॻ͚Δ

  View Slide

 64. DEMO
  webpack-moduleͷαϯϓϧΛ3ϒϥ΢βͰ
  ಈ͘Α͏ʹग़དྷΔ͜ͱΛ֬ೝͯ͠ΈΔ
  https://github.com/pastak/builderscon2017-tokyo-demo

  View Slide

 65. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • wemfͰmanifest.jsonͷࠩ෼Λٵऩ
  • polyfillͰchrome/browserͷࠩ෼Λٵऩ
  • then-chromeͰPromiseԽ

  View Slide

 66. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • wemfͰmanifest.jsonͷࠩ෼Λٵऩ
  • polyfillͰchrome/browserͷࠩ෼Λٵऩ
  • then-chromeͰPromiseԽ
  • ͜͜·ͰͰܰΊͷ֦ுͳΒҠߦ੒ޭ͢Δ͸ͣ

  View Slide

 67. ະ࣮૷ͷAPIͱ޲͖߹͏

  View Slide

 68. جຊ࡞ઓ

  View Slide

 69. ࣮૷Λ଴ͭ

  View Slide

 70. View Slide

 71. ৘ใΛ͔ͭΉ
  • Are we WebExtension yet
  • https://arewewebextensionsyet.com/
  • ֤APIͷ࣮૷ঢ়گɾط஌ͷόάɺؔ࿈bugzilla΁
  ͷϦϯΫ
  • Firefox޲͚ʹҠ২͢Δ࣌͸ͬ͟ͱ໨Λ௨͢ͱྑ
  ͦ͞͏

  View Slide

 72. ৘ใΛ͔ͭΉ
  • EdgeͷαϙʔτAPI৘ใ͸͜͜ʹࡌͬͯΔ
  • https://docs.microsoft.com/en-us/
  microsoft-edge/extensions/api-support/
  supported-apis
  • ط஌ͷόάͱChromeͱͷ૬ҧ఺͕ݟ΍͘͢·
  ͱ·ͬͯͯΦεεϝ

  View Slide

 73. bug trackerΛ௚઀ݟΔ
  • Extensionؔ܎ͷ໰୊ͰมΘͬͨͷʹϋϚΔͱใ
  ࠂ͞Εͯͳ͍৽͍͠όάʹૺ۰͕ͪ͠
  • ͦͯ͠ҙ֎ͱΑ͘ૺ۰͢Δ
  • tabs.captureVisibleTabͱ͔
  tabs.executeScriptͱ͔ͷৼΔ෣͍Λใࠂ͠
  ͨ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 74. bug trackerΛ௚઀ݟΔ
  • Firefox
  • https://bugzilla.mozilla.org/
  • Extension΍AddonҠߦ࣌ʹෆ଍͍ͯ͠ΔAPIͷ৘ใͳͲΛ
  ٻΊ͍ͯΔͷͰɺҠߦΛݕ౼͍ͯ͠Δਓ͸ૣΊʹௐࠪͯ͠఻
  ͑Δͱ٢
  • Edge
  • https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/
  platform/issues/

  View Slide

 75. ಈ͔ͯ͠ΈͨΒൃ֮ͨ͠ͷͰ
  ճආͨ͠ྫ
  • EdgeͩͱTab Objectʹwidth/height͕༩͑Β
  Εͳ͍

  View Slide

 76. ؾ߹͍Ͱ΍͍͔ͬͯ͘͠ͳ͍
  • ͸͍ɾɾɾ
  • try{}catch(e){}Ͱࣺͯͯ͠·͏…
  • ະདྷͷΞοϓσʔτʹظ଴

  View Slide

 77. try-catchͰ΍͍ͬͯ͘ྫ

  View Slide

 78. ͦͷଞࡉ΍͔ͳ͜ͱ
  • Extension API͸͜ΕͰղܾ͕ͨ͠ɺpopup.html಺
  ͷCSS΍content scriptͳͲ͸͜Ε·Ͱ௨Γϒϥ΢
  β͝ͱͷରԠΛผ్֬ೝ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • ͏ͬ͏͏͏……
  • Firefox͸web-extͰlintͰ͖ΔͷͰΦεεϝͰ͢

  View Slide

 79. ·ͱΊ
  • ϒϥ΢β֦ுք͸Chrome ExtensionΛϕʔε
  ʹͯ͠ඪ४Խ͞Εͭͭ͋Δ
  • Firefox͸೥຤ʹ͸WebExtensionͷΈʹͳΔ
  • manifest.jsonͱAPIඇޓ׵ͷ෦෼Λղܾ͢Δͨ
  ΊͷςΫχοΫΛ঺հ͠·ͨ͠

  View Slide

 80. ͕࣌ؒ༨ͬͨΒ
  • Gyazo ExtensionͷΫϩεϒϥ΢βରԠࡁΈ֬
  ೝσϞϯετϨʔγϣϯ
  • ͦͷଞ FAQ͋Ε͹

  View Slide