$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

twjug 小活動

twjug 小活動

Ching Yi Chan

July 07, 2019
Tweet

More Decks by Ching Yi Chan

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. LWINKVG

  View Slide

 2. 時間
  主題難度
  新⼿手
  中階
  進階
  2010 2015 2020
  䰟劅┼桬眯褕Ⰸ⺗揞蓰⨉㝙倃嵿㾶脠NKDTCT[

  View Slide

 3. 時間
  主題難度
  新⼿手
  中階
  進階
  2010 2015 2020
  ,CXC9GDⰈ㠟䡑㉊褕⛥⺗珮⛥⽅(TCOGYQTM䥟⺗䔎濕

  View Slide

 4. 時間
  主題難度
  新⼿手
  中階
  進階
  2010 2015 2020
  祱䷐完5RTKPIℜ⺑䥥窸⇄

  View Slide

 5. 時間
  主題難度
  新⼿手
  中階
  進階
  2010 2015 2020
  %NQWF0CVKXG脠/KETQUGTXKEGU
  &GX1RU脠%QPVCKPGT-WDGTPGVGU

  View Slide

 6. 時間
  主題難度
  新⼿手
  中階
  進階
  2010 2015 2020
  ℜ欭槄ㆇ蒒㓱褕㢑㔬䥥䧏圞∮剏磆⼍

  View Slide

 7. 痚㠗┑䥥㢑䫆褕聚疵䎛㣆ㄙ≠䠉⢯獑
  䛟⻇䠀䀜䥥⌨崎

  View Slide

 8. 痚㠗┑䥥㢑䫆褕聚疵䎛㣆ㄙ≠䠉⢯獑
  䛟⻇䠀䀜䥥⌨崎
  ㊦⹙䥥⫛䯯⑈⺚

  View Slide

 9. 痚㠗┑䥥㢑䫆褕聚疵䎛㣆ㄙ≠䠉⢯獑
  䛟⻇䠀䀜䥥⌨崎
  テ∽⃫ㄙ䠉䥥珮㧪䦫䥥⑈⺚

  View Slide

 10. 痚㠗┑䥥㢑䫆褕聚疵䎛㣆ㄙ≠䠉⢯獑
  䛟⻇䠀䀜䥥⌨崎
  聜楯䫆帹苌⅀崒䃒⑆們亡苌⅀崒㤐㢑䥥テ∽⑙亥

  View Slide

 11. 痚㠗┑䥥㢑䫆褕聚疵䎛㣆ㄙ≠䠉⢯獑
  䛟⻇䠀䀜䥥⌨崎
  恦聜楯䥥⑈⺚苌

  ⨉㨋≧㔮㧪祚㧤䠉苌⅀⛐叞⹭瓴䠉⃫⃮
  㕡绮㓷㱣㋖⃮⑮禵嬭

  㨋≧⛐叞幫㓱ׇ⫛䯯׈䥥㩒屠

  View Slide

 12. 痚㠗┑䥥㢑䫆褕聚疵䎛㣆ㄙ≠䠉⢯獑
  䛟⻇䠀䀜䥥⌨崎
  ⹤⛐叞⃮瓴竅㤐,CXC䧙梽苌∧テ∽⃫㊦槡䥥Ⅼ甒

  痞獌ENQWFPCVKXG哨EQPVCKPGTMWDGTPGVGU

  View Slide

 13. LWINKVG䐇熿⇆㠐硺⫛䯯ℜ欭哨伂甙聜楯桡祮ℜ
  ⚤哨勦⃡群㇛㲬VCNM㓷YQTMUJQR䥥⑈⺚
  巼勦⹖疵⥉

  View Slide

 14. 巼勦⹖疵⥉
  䠃䠀ℜ欭
  縸榧㨱㡺
  ▶㔬⌻ⓛ㓱㩽 缷㲬⻇∽粕ㅰ苌忇Ⅹ㏰劊珮ℜ欭
  䠃䠀VCNM㓷YQTMUJQR亥㨍
  FGOQTWP
  ⚮缛瓭甙

  View Slide

 15. 㨱㡺脠ℜ欭
  㺰⹄䥥ℜ硺↛哨⚤哨勦㽛⹻
  ⊾硺缨熿戋㧠苌㨀磻㺰⹄叞㧪⃮⛭䥥ℜ硺↛
  㨱㡺⛐⇆㧪⚤哨勦桴峡嶨䠀ⓛ苌㓷耼職㕡绮様聽㗲肞
  ℜ欭⃮勤㑏㤐✇撮䡫苌⃮⛭䥥ℜㆻ殉㬝⹭瓴⃮⛭
  欭䧏⛐䠒䥝㏔勭≧苌㓷㤐撮㲬㣃㧪䥥VCNM苌≬痞FGXQZZ

  View Slide

 16. ㋯袂⹖
  EQOOWPKECVKQPCPFRCKTQTOQDRTQITCOOKPI
  https://www.youtube.com/watch?v=SHOVVnRB4h0
  耼職側洸哨㕡绮䥥ⅳ宽≧⹭㓱⻇∽
  ,756#5-(14*'.20146(/$;;1745'.(

  View Slide

 17. 䀜▶窸桴
  嵇圸⊾硺㺰⃡Ⅽ⋬㧩⃡禈⻇臶㧤幑
  ⑗毹磢桴苌≠䠉\QQO哨XUEQFGNKXGUJCTKPI傻⃫☵∽

  View Slide

 18. 3#

  View Slide