Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ハマる仕掛けと学習習慣

 ハマる仕掛けと学習習慣

Yutaka Tachibana

April 15, 2019
Tweet

More Decks by Yutaka Tachibana

Other Decks in Education

Transcript

 1. ϋϚΔ͔͚͠ͱֶशश׳
  @saboyutaka

  View full-size slide

 2. Codebase͕༻ҙͯ͠Δ
  श׳Խͷ࢓૊Έ

  View full-size slide

 3. Codebase͕༻ҙͯ͠Δश׳Խ
  ͷ࢓૊Έ
  • ຖ೔ͷࣗओֶश࣌ؒ
  • ि2ճͷߨ࠲
  • Slackͷ෼ใ
  • ֶशه࿥
  • ఆظతͳΠϕϯτ։࠵
  • ϋϚΔ࢓ֻ͚ͷઆ໌

  View full-size slide

 4. εΫʔϧ͕ऴΘͬͨޙ΋श׳Խ͞
  Εͯࣗ૸Ͱ͖Δࣄ

  View full-size slide

 5. εΫʔϧऴΘ͔ͬͯΒ͕ຊ൪

  View full-size slide

 6. ϋϚΔ͔͚͠ͱֶशश׳
  • Hooked Model
  • ๨٫ۂઢ
  • ଓ͚Δश׳

  View full-size slide

 7. Hooked Model

  View full-size slide

 8. Hooked Model

  View full-size slide

 9. Hooked Model

  View full-size slide

 10. ษڧश׳ʹ͓͍ͯ͸
  • τϦΨʔઃܭͱ
  • ΠϯηϯςΟϒઃܭ͕େࣄ

  View full-size slide

 11. τϦΨʔ
  • εΫʔϧʹ௨͏
  • γϦίϯόϨʔͱ͔ߦ͘
  • ษڧձʹߦ͘
  • Twitter, Youtube, PodcastͳͲͷϝσΟΞͰٕज़ܥͷ࿩ΛݟΔฉ͘
  • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫͷςΫϊϩδʔͷϥϯΩϯάΛݟΔ
  • TEDݟΔ
  • ܞଳͷ଴ͪड͚ʹτϦΨʔʹͳΔ΋ͷΛઃఆ͢Δ
  • PCΛ࣋ͪา͘

  View full-size slide

 12. Hooked Model

  View full-size slide

 13. 3ͷ๏ଇ
  • 3೔3िؒ3ϲ݄
  • େࣄʹ͍ͨ͜͠ͱ͸3೔ʹ1ճ͸ඞͣ΍Δ
  • 3ϲ݄ؒ΍Βͳ͍ͱ͢΂ͯ๨ΕΔ

  View full-size slide

 14. ଓ͚Δश׳

  View full-size slide

 15. ଓ͚Δश׳

  View full-size slide

 16. ଓ͚Δश׳
  • ൓ൃظ/ෆ҆ఆظ/᷺ଵظ
  • Ұͭͷश׳ʹߜΔ
  • ϕϏʔεςοϓͰ࢝ΊΔ
  • ύλʔϯԽ͢Δ
  • ϞνϕʔγϣϯʹཔΒͳ͍
  • ܧଓεΠον(಺తτϦΨʔ)

  View full-size slide

 17. ಺తτϦΨʔ

  View full-size slide

 18. ᷺ଵظ
  • श׳͕͡Θ͡Θ͍ͭͯདྷͨͱ͜ΖͰೖΔ
  • ๞͖Δɺ͋Δఔ౓ຬ଍ग़དྷͯश׳Λ΍ΊΔ
  • εΫʔϧଔۀޙ͕Ұ൪श׳ԽΛࣙΊ΍͍͢

  View full-size slide

 19. 3िؒऴ͑ͯ

  View full-size slide

 20. 3िؒऴ͑ͯ
  • श׳ԽͰ͖͔ͨʁ
  • Ͳ͏͍͏࣌ʹࣗ෼͸্ख͘औΓ૊
  Ί͔ͨʁ
  • Ͳ͏͍͏࣌ʹָ͍͠ͱࢥ͑ͯͲ͏
  ͍͏࣌ʹةػײΛײ͔ͨ͡ʁ

  View full-size slide

 21. ্ख͘ߦ͔ͳ͔ͬͨͱͯ͠΋
  • ࣗ෼Λ੹Ίͯ΋ྑ͍͜ͱͳ͍
  • ࣍ʹ׆͔͢ͳΒͲ͏͢Ε͹͍
  ͍͔Λߟ͑Δํ͕༗ӹ

  View full-size slide

 22. 2ظͷࢁ಺͞Μ

  View full-size slide

 23. 2ظͷࢁ಺͞Μ

  View full-size slide

 24. श׳Խͷ࢓૊Έ
  ࡞͍͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View full-size slide