Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

新卒Rubyistが1ヶ月で Perl Mongerになった話

新卒Rubyistが1ヶ月で Perl Mongerになった話

2018-03-03 YAPC::Okinawa ベストLT賞
面白法人カヤック 芹川葵 @_serinuntius

8d6c54ebb889a5fe3f77b763d563fd9f?s=128

serinuntius

March 03, 2018
Tweet

Transcript

 1. ৽ଔRubyist͕1ϲ݄Ͱ Perl Mongerʹͳͬͨ࿩ 2018-03-03 YAPC::Okinawa LT ໘ന๏ਓΧϠοΫ ۔઒Ѯ @_serinuntius

 2. ͜Μ͹Μ͸ʙ

 3. (Rubyist͕) Perl MongerʹͳΔͨΊͷ

 4. ৺ಘͱίπ Λ఻त͠·͢

 5. ͜ͷτʔΫͷ໨త

 6. PerlΛएऀʹॻ͍ͯཉ ͍͓͠͡͞·ํ͕ɺए ऀʹखૣ͘Perlೖ৴͠ ͍ͯͨͩͨ͘Ίͷॻ

 7. ৺ಘ̍

 8. ৺ཧతোน͸ͳ͘͢΂͠

 9. ੈͷதʹ͸Perl Dis͕ ຮԆ͍ͬͯΔ

 10. None
 11. Ұճ๨ΕΖ

 12. ·ͣ͸̍ϲ݄ ॻ͍ͯΈͯཉ͍͠

 13. ৺ಘ̎

 14. ૉ௚ʹͳΔ΂͠

 15. ʮͳΜͰ͜͏ͳͬͯΔΜͩʯ ʮͬͪ͜ͷํ͕ྑ͍ͩΖʯ

 16. Don't Think

 17. Feel! By ϒϧʔεɾϦʔ

 18. ৺ಘ̏

 19. ࣭໰͠·͘Ε

 20. 2018೥ʹΘ͟Θ͟PerlΛ બ୒ͯ͠Δͬͯ͜ͱ͸

 21. ཧ༝͕͋Δ͸ͣ

 22. ΊͬͪΌPerlʹ ڧ͍ઌഐ͕͍Δͱ͔

 23. ͦ͏͍͏ํͨͪʹ ฉ͖·͘Ε͹ྑ͍ͱࢥ͏Α

 24. Ruby͔Β ৐Γ׵͑Δͱ͖ͷ ίπ

 25. ίπ̍ ʮه߸Λઌʹ֮͑Δʯ

 26. ֮͑ํ • $ => $calar • @ => @rray •

  % => Ha%h
 27. ίπ̎ ʮڞ௨఺Λ஌͓ͬͯ͘ʯ

 28. Rubyͱͷڞ௨఺Λ஌͓ͬͯ͘ • => ৺ཧతো֐Λͳ͘͢ • subͷ໭Γ஋͸লུͰ͖Δ • subͷׅހ͸লུͰ͖Δ • `ls

  -al` όοΫΫΥʔτͰ֎෦ίϚϯυ࣮ߦ • Gem => CPAN
 29. ͋Ε

 30. Ruby͡ΌΜ(਒͑੠)

 31. ίπ3 ܁Γฦ͢

 32. Perlೖ৴ऀ ϋϚΓϙΠϯτ͕ ͍͔ͭ͋͘Δ

 33. ίϯςΩετ

 34. None
 35. ϦϑΝϨϯε σϦϑΝϨϯε

 36. None
 37. ೉͍͠ͷͰ Կճ΋ॻ੶ͱ͔ಡΜͰ ܁Γฦ͠ॻ͔͘͠ແ͍

 38. ·ͱΊ • 1ϲ݄͙Β͍ॻ͍ͯΔͱѱ͘ͳ͍ͱࢥ͑ͯ͘Δ • ৺ཧతোนΛऔͬ෷͏ͷ͕ॏཁ • ؤுΕʂ

 39. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠