Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

新卒Rubyistが1ヶ月で Perl Mongerになった話

新卒Rubyistが1ヶ月で Perl Mongerになった話

2018-03-03 YAPC::Okinawa ベストLT賞
面白法人カヤック 芹川葵 @_serinuntius

serinuntius

March 03, 2018
Tweet

More Decks by serinuntius

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ৽ଔRubyist͕1ϲ݄Ͱ
  Perl Mongerʹͳͬͨ࿩
  2018-03-03 YAPC::Okinawa LT
  ໘ന๏ਓΧϠοΫ
  ۔઒Ѯ @_serinuntius

  View Slide

 2. ͜Μ͹Μ͸ʙ

  View Slide

 3. (Rubyist͕)
  Perl MongerʹͳΔͨΊͷ

  View Slide

 4. ৺ಘͱίπ
  Λ఻त͠·͢

  View Slide

 5. ͜ͷτʔΫͷ໨త

  View Slide

 6. PerlΛएऀʹॻ͍ͯཉ
  ͍͓͠͡͞·ํ͕ɺए
  ऀʹखૣ͘Perlೖ৴͠
  ͍ͯͨͩͨ͘Ίͷॻ

  View Slide

 7. ৺ಘ̍

  View Slide

 8. ৺ཧతোน͸ͳ͘͢΂͠

  View Slide

 9. ੈͷதʹ͸Perl Dis͕
  ຮԆ͍ͬͯΔ

  View Slide

 10. View Slide

 11. Ұճ๨ΕΖ

  View Slide

 12. ·ͣ͸̍ϲ݄
  ॻ͍ͯΈͯཉ͍͠

  View Slide

 13. ৺ಘ̎

  View Slide

 14. ૉ௚ʹͳΔ΂͠

  View Slide

 15. ʮͳΜͰ͜͏ͳͬͯΔΜͩʯ
  ʮͬͪ͜ͷํ͕ྑ͍ͩΖʯ

  View Slide

 16. Don't Think

  View Slide

 17. Feel!
  By ϒϧʔεɾϦʔ

  View Slide

 18. ৺ಘ̏

  View Slide

 19. ࣭໰͠·͘Ε

  View Slide

 20. 2018೥ʹΘ͟Θ͟PerlΛ
  બ୒ͯ͠Δͬͯ͜ͱ͸

  View Slide

 21. ཧ༝͕͋Δ͸ͣ

  View Slide

 22. ΊͬͪΌPerlʹ
  ڧ͍ઌഐ͕͍Δͱ͔

  View Slide

 23. ͦ͏͍͏ํͨͪʹ
  ฉ͖·͘Ε͹ྑ͍ͱࢥ͏Α

  View Slide

 24. Ruby͔Β
  ৐Γ׵͑Δͱ͖ͷ
  ίπ

  View Slide

 25. ίπ̍
  ʮه߸Λઌʹ֮͑Δʯ

  View Slide

 26. ֮͑ํ
  • $ => $calar
  • @ => @rray
  • % => Ha%h

  View Slide

 27. ίπ̎
  ʮڞ௨఺Λ஌͓ͬͯ͘ʯ

  View Slide

 28. Rubyͱͷڞ௨఺Λ஌͓ͬͯ͘
  • => ৺ཧతো֐Λͳ͘͢
  • subͷ໭Γ஋͸লུͰ͖Δ
  • subͷׅހ͸লུͰ͖Δ
  • `ls -al` όοΫΫΥʔτͰ֎෦ίϚϯυ࣮ߦ
  • Gem => CPAN

  View Slide

 29. ͋Ε

  View Slide

 30. Ruby͡ΌΜ(਒͑੠)

  View Slide

 31. ίπ3
  ܁Γฦ͢

  View Slide

 32. Perlೖ৴ऀ
  ϋϚΓϙΠϯτ͕
  ͍͔ͭ͋͘Δ

  View Slide

 33. ίϯςΩετ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ϦϑΝϨϯε
  σϦϑΝϨϯε

  View Slide

 36. View Slide

 37. ೉͍͠ͷͰ
  Կճ΋ॻ੶ͱ͔ಡΜͰ
  ܁Γฦ͠ॻ͔͘͠ແ͍

  View Slide

 38. ·ͱΊ
  • 1ϲ݄͙Β͍ॻ͍ͯΔͱѱ͘ͳ͍ͱࢥ͑ͯ͘Δ
  • ৺ཧతোนΛऔͬ෷͏ͷ͕ॏཁ
  • ؤுΕʂ

  View Slide

 39. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide