Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IoTで美味しい漬け物を作りたい。 / make good pickles with IoT (FESTA2016)

shanonim
December 18, 2016

IoTで美味しい漬け物を作りたい。 / make good pickles with IoT (FESTA2016)

2016.12.17
FESTA 2016 By MashupAwards
https://mashupawards.connpass.com/event/46570/

shanonim

December 18, 2016
Tweet

More Decks by shanonim

Other Decks in Technology

Transcript

 1. *P5Ͱ
  ඒຯ͍͠௮͚෺Λ
  ࡞Γ͍ͨɻ

  '&45"#Z.BTIVQ"XBSET
  !TIBOPOJN GSPN*P5-5

  View Slide

 2. ࣰݪ߂ޫ
  )JSPNJUTV4IJOPIBSB
  !TIBOPOJN

  View Slide

 3. ௮͚෺

  View Slide

 4. View Slide

 5. ௮͚෺ͷ͘͠Έ

  View Slide

 6. ʴ

  View Slide

 7. ໺ࡊͷࡉ๔
  ݪܗ࣭ʢ֩ͱࡉ๔࣭ʣͰग़དྷ͍ͯΔ
  ݪܗ࣭෼཭
  ࡉ๔นͱࡉ๔ບ͕෼཭͢Δݱ৅
  ࡉ๔ບ͸൒ಁੑΛ࣋ͭͨΊਫΛ௨͢
  ࡉ๔֎ͷਁಁѹ͕ࡉ๔಺ͷਁಁѹΑΓߴ͍৔߹ɺࡉ๔಺͔Βࡉ๔֎ʹɹɹɹ
  ਫ͕ग़ͯɺࡉ๔ບ෦෼͸ऩॖ͢Δʢˠࡉ๔ບ͕ࡉ๔น͔Β෼཭͢Δʣ
  ऩॖͨ͠෦෼ʹ৯Ԙਫ͕ਐೖ͢Δ
  ਫ͕ग़Δͱ෗ഊ͠ʹ͘͘ͳΔͨΊɺ௮͚෺͸อଘੑ͕ߴ͍
  ͞Βʹɺ෗ഊەࣗମ΋ԘʹΑͬͯࢮ໓͢ΔͷͰ͞Βʹอଘੑ͕ߴ͍

  View Slide

 8. Ԙ͕໺ࡊʹҠͬͨΒ
  ৯΂ࠒ

  View Slide

 9. ௮͚෺͋Δ͋Δ
  w ਁ͔͍ͬͯͳ͍ɹɹɹɹɹɹɹ
  ʢʹԘՃݮ͕଍Γͳ͍ʣ
  w ਁ͔Γ͍͗ͯ͢Δɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
  ʢʹԘਏ͍ʣ

  View Slide

 10. ඒຯ͍͠௮͚෺͕
  ৯΂͍ͨ

  View Slide

 11. Ԙ͕໺ࡊʹҠΔ
  ˣ
  ໺ࡊ͔Βਫ͕ग़Δ

  View Slide

 12. Ԙ෼ೱ౓Λ؂ࢹ͢Ε͹
  ৯΂ࠒ͕Θ͔ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 13. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  w ௮͚෺ͷ͘͠Έ
  w Ԙ෼ೱ౓ΛଌΔ
  w ৯΂ࠒΛ௨஌͢Δ
  w ·ͱΊ

  View Slide

 14. Ԙ෼ೱ౓ΛଌΔ

  View Slide

 15. Ԙ෼ೱ౓ηϯαʔ

  View Slide

 16. View Slide

 17. ஋ஈ͕ߴ͍

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. Ԙ෼ೱ౓ͷܭଌʹ
  ੒ޭ

  View Slide

 24. View Slide

 25. ط੡඼ͷྲྀ༻
  খܕԽ͕ࠔ೉

  View Slide

 26. Ԙ෼ೱ౓ηϯαʔΛ
  ࡞Δ

  View Slide

 27. Ԙਫͷిؾ఍߅஋Λܭଌ

  View Slide

 28. w ௮͚࢝Ί
  w ిؾ఍߅஋Y
  w ৯΂ࠒ
  w ిؾ఍߅஋Y`

  View Slide

 29. 7JO
  7PVU
  3
  3
  ෼ѹճ࿏

  View Slide

 30. 7JO
  7PVU
  3
  3
  <7> BSEVJOP


  Ԙਫ

  <7>

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. 7JO
  7PVU
  3
  3
  <7> BSEVJOP


  Ԙਫ

  <7>

  View Slide

 35. <7>
  3

  <7>
  ɾ

  View Slide


 36. ௮͚࢝Ίͷ
  Ԙਫͷిؾ఍߅஋
  ˣ

  View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. 7JO
  7PVU
  3
  3
  <7> BSEVJOP


  Ԙਫ

  <7>

  View Slide

 40. <7>
  3

  <7>
  ɾ

  View Slide


 41. ৯΂ࠒͷ
  Ԙਫͷిؾ఍߅஋
  ˣ

  View Slide

 42. ௮͚෺ͷ
  ఍߅஋Λ؂ࢹ͢Ε͹
  Ԙ෼ೱ౓͕෼͔Δ
  ˣ
  ৯΂ࠒ͕෼͔Δ

  View Slide

 43. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  w ௮͚෺ͷ͘͠Έ
  w Ԙ෼ೱ౓ΛଌΔ
  w ৯΂ࠒΛ௨஌͢Δ
  w ·ͱΊ

  View Slide

 44. ৯΂ࠒΛ௨஌͢Δ

  View Slide

 45. &41S%FWFMPQFS
  ʢ&418300.։ൃϘʔυʣ

  View Slide

 46. 8J'Jܦ༝Ͱσʔλૹ৴

  View Slide

 47. View Slide

 48. 4MBDL௨஌
  -*/&#PU௨஌

  *'555࿈ܞ

  View Slide

 49. ·ͱΊ

  View Slide

 50. ·ͱΊ
  w ͳ͔ͬͨΒ࡞Δ
  w ిؾճ࿏جૅɺ͋ͬͨΒศར
  w .BLF:PVS0XO*P5

  View Slide

 51. )BQQZ*P5JOH

  View Slide