Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアメンター制度の効果的な運用を目指して/improve-mentor-system

shibayu36
April 16, 2019

 エンジニアメンター制度の効果的な運用を目指して/improve-mentor-system

shibayu36

April 16, 2019
Tweet

More Decks by shibayu36

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓ͷ
  ޮՌతͳӡ༻Λ໨ࢦͯ͠
  @shiba_yu36
  2019/04/16
  Engineering Manager Meetup #5

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @shiba_yu36
  • https://blog.shibayu36.org/
  • ͸ͯͳͷνʔϑΤϯδχΞɻٕज़૊৫શମΛݟΔ
  • ͍ΘΏΔEMͰ͸ͳ͍͕ɺ͍ۙ೰Έͷ࿩͕Ͱ͖Δͱࢥ͏

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. ಥવͰ͕͢ɺEMΛ΍͍ͬͯͯ
  ͜Μͳ͜ͱΛࢥͬͨ͜ͱ͋Γ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 6. • ॳΊͯϚωʔδϟʹͳ͚ͬͨͲ·ͣԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • ໨ඪઃఆɺ1on1ɺධՁͳͲΛ΍͍ͬͯΔ͚ͲखԠ͕͑ͳ͍
  • ͦ΋ͦ΋Ͳ͏΍ͬͯ೰Έ΍໰୊Λղܾ͍ͯͬͨ͠Βྑ͍ͷ͔෼͔
  Βͳ͍
  • ϚωʔδϟεΩϧΛͲ͏਎ʹ͚ͭͨΒΑ͍͔෼͔Βͳ͍
  • (Manager of Managerࢹ఺): ϚωʔδϟεΩϧΛͲ͏΍ͬͯԣల
  ։͍͚ͯ͠͹Α͍ͷ͔෼͔Βͳ͍

  View Slide

 7. ๻͸શ෦ࢥͬͨ͜ͱ͕
  ͋Γ·͢ʂ

  View Slide

 8. ͸ͯͳͷνʔϜԣஅͷ
  ΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓Ͱ΋
  ಉ͡՝୊͕͋Γ·ͨ͠

  View Slide

 9. ࠓ೔͸ͦͷ՝୊ΛͲ͏վળ
  ͍͔ͯͬͨ͠Λ঺հ͠·͢

  View Slide

 10. ΞδΣϯμ
  • ͸ͯͳͷνʔϜԣஅͷΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓ͱ͸
  • ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳ՝୊͕͔͋ͬͨ
  • ͲͷΑ͏ʹվળ͔ͨ͠
  • վળࢪࡦʹΑΓ࠷ऴతʹͲ͏ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 11. ΞδΣϯμ
  • ͸ͯͳͷνʔϜԣஅͷΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓ͱ͸
  • ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳ՝୊͕͔͋ͬͨ
  • ͲͷΑ͏ʹվળ͔ͨ͠
  • վળࢪࡦʹΑΓ࠷ऴతʹͲ͏ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 12. ͸ͯͳͷΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓
  https://developer.hatenastaff.com/entry/2018/05/30/173000

  View Slide

 13. νʔϜԣஅͷϝϯλʔ੍౓
  • (എܠ: ΤϯδχΞ਺ɺνʔϜ਺)
  • શͯͷΤϯδχΞʹϝϯλʔ͕Ұਓ
  • ৽ଔɾத్ɺೖࣾ೥਺ͷ௕͞͸ؔ܎ͳ͠
  • νʔϜ֎ͷνʔϑ/γχΞΤϯδχΞ͕ϝϯλʔʹ
  • νʔϑ/γχΞ͸؇͍ϐϥϛουߏ଄

  View Slide

 14. νʔϜԣஅͷϝϯλʔ੍౓
  • ໾ׂ͸໰୊ղܾࢧԉɺ੒௕ࢧԉɺઐ໳ੑධՁ
  • ໨ඪઃఆɾຖ݄ͷ1on1ɾධՁͳͲΛ௨ͯ͡ୡ੒
  ͢Δ

  View Slide

 15. νʔϜ֎ʹஔ͘ͶΒ͍
  • νʔϜ֎ʹ૬ஊઌΛ࡞Γ͍ͨ
  • νʔϜ಺Ͱτϥϒϧ͕͋ͬͯ΋૬ஊ͠΍͘͢
  • νʔϜ֎ͷҧ͏ࢹ఺͔ΒҙݟΛަ׵
  • ࢹ໺ɺೝ஌ϑϨʔϜΛ޿͛Δ

  View Slide

 16. νʔϜ֎ʹஔ͘ͶΒ͍
  • ಘҙͳਓʹ͓ئ͍͠΍͍͢
  • νʔϜ಺ʹಘҙͳਓ͕͍ͳͯ͘΋ରԠͰ͖Δ
  • ผνʔϜؒͷ৘ใڞ༗ͷ৔ͱͯ͠

  View Slide

 17. ͋Δ೔CTO͔Β
  Φʔμʔ͕

  View Slide

 18. ࠓͷϝϯλʔ੍౓ͩͱɺޮՌతʹ໰୊ղܾɺ
  ੒௕ࢧԉ͕ग़དྷ͍ͯͳ͍Α͏ʹײ͡Δ
  վળͯ͠Α

  View Slide

 19. ࠓͷϝϯλʔ੍౓ͩͱɺޮՌతʹ໰୊ղܾɺ
  ੒௕ࢧԉ͕ग़དྷ͍ͯͳ͍Α͏ʹײ͡Δ
  վળͯ͠Α
  ͍͍ײ͡ʹ΍Γ·͢ʂ

  View Slide

 20. ΞδΣϯμ
  • ͸ͯͳͷνʔϜԣஅͷΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓ͱ͸
  • ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳ՝୊͕͔͋ͬͨ
  • ͲͷΑ͏ʹվળ͔ͨ͠
  • վળࢪࡦʹΑΓ࠷ऴతʹͲ͏ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 21. ຊ౰ʹ՝୊͕ଘࡏ͢Δ͔ʁ

  View Slide

 22. ՝୊ൃݟͷͨΊϝϯλʔʹΞϯέʔτ
  • γχΞͷ໾ׂ͝ͱͷखԠ͑Λڭ͍͑ͯͩ͘͞(5఺ຬ఺)
  • ໰୊ղܾࢧԉ
  • ੒௕ࢧԉ
  • ద੾ͳධՁ
  • ϝϯλʔ΁ͷαϙʔτ͸଍Γ͍ͯ·͔͢ʁ
  • ଞ͍Ζ͍Ζهड़ཝ(ࠔͬͨ͜ͱͱ͔ɺ͏·͍ͬͨ͘͜ͱͱ͔)

  View Slide

 23. ݁Ռ͸…?

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. • ϝϯλʔ͕ΊͬͪΌࠔͬͯΔ…
  • ͜ͷௐࢠͩͱ
  • ޮՌతʹϝϯλʔ੍౓͕ӡ༻Ͱ͖ͳ͍
  • ϝϯλʔΛ૿΍ͤͣɺ૊৫͸εέʔϧ͠ͳ͍ʂ

  View Slide

 29. ՝୊෼ੳΛ͢Δ

  View Slide

 30. ΞϯέʔτΛ෼ੳ͢Δͱɺ
  ͍͔ͭ͘ͷ՝୊͕ݟ͔ͭͬͨ

  View Slide

 31. ՝୊
  • ϝϯλʔͱͳͬͨ࣌ɺ࠷ॳԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • Ͳ͏͍͏εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍͔෼͔Βͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷͭͳ͕Γ͕ͳ͘ɺղܾͰ͖ͳ͍໰୊Λ
  ૬ஊͰ͖ͳ͍
  • ϝϯςΟʔͷ໾ʹཱ͍ͬͯΔͷ͔͕൑அͰ͖ͣɺϝϯ
  λʔ͕खԠ͑Λײͯ͡ͳ͍

  View Slide

 32. ՝୊͸෼ੳͰ͖ͨͷͰ
  ͋ͱ͸վળͯ͜͠

  View Slide

 33. ΞδΣϯμ
  • ͸ͯͳͷνʔϜԣஅͷΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓ͱ͸
  • ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳ՝୊͕͔͋ͬͨ
  • ͲͷΑ͏ʹվળ͔ͨ͠
  • վળࢪࡦʹΑΓ࠷ऴతʹͲ͏ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 34. վળࡦΛࡾͭߟ͑ͨ
  • ϚχϡΞϧɺਪનॻ੶ɺͦͯ͠ಋೖձ
  • ϝϯλʔάϧʔϓձ
  • ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ

  View Slide

 35. վળࡦΛࡾͭߟ͑ͨ
  • ϚχϡΞϧɺਪનॻ੶ɺͦͯ͠ಋೖձ
  • ϝϯλʔάϧʔϓձ
  • ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ

  View Slide

 36. ϚχϡΞϧɺਪનॻ੶ɺ
  ͦͯ͠ಋೖձ

  View Slide

 37. Ծઆ
  • ໾ׂ΍ۀ຿಺༰Λ໌֬ʹ͠ɺಋೖձΛ͢Ε͹ɺ৽
  ͍͠ϝϯλʔ͕࢝Ί΍͘͢ͳΔͷͰ͸
  • ਪનॻ੶Λ·ͱΊΔ͜ͱͰɺ਎ʹ෇͚ΔεΩϧͷ
  ࢦ਑Λ࡞ΕΔͷͰ͸

  View Slide

 38. Ծઆ
  • ໾ׂ΍ۀ຿಺༰Λ໌֬ʹ͠ɺಋೖձΛ͢Ε͹ɺ৽
  ͍͠ϝϯλʔ͕࢝Ί΍͘͢ͳΔͷͰ͸
  • ਪનॻ੶Λ·ͱΊΔ͜ͱͰɺ਎ʹ෇͚ΔεΩϧͷ
  ࢦ਑Λ࡞ΕΔͷͰ͸
  ϚχϡΞϧ࡞Γɺਪનॻ੶બఆɺ
  ৽ϝϯλʔ΁ͷಋೖձΛͪΌΜͱ΍Ζ͏

  View Slide

 39. ʲ࠶ܝʳ՝୊
  • ϝϯλʔͱͳͬͨ࣌ɺ࠷ॳԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • Ͳ͏͍͏εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍͔෼͔Βͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷͭͳ͕Γ͕ͳ͘ɺղܾͰ͖ͳ͍໰୊Λ
  ૬ஊͰ͖ͳ͍
  • ϝϯςΟʔͷ໾ʹཱ͍ͬͯΔͷ͔͕൑அͰ͖ͣɺϝϯ
  λʔ͕खԠ͑Λײͯ͡ͳ͍

  View Slide

 40. ՝୊ͷதͰղܾͰ͖ͦ͏
  • ϝϯλʔͱͳͬͨ࣌ɺ࠷ॳԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • Ͳ͏͍͏εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍͔෼͔Βͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷͭͳ͕Γ͕ͳ͘ɺղܾͰ͖ͳ͍໰୊Λ
  ૬ஊͰ͖ͳ͍
  • ϝϯςΟʔͷ໾ʹཱ͍ͬͯΔͷ͔͕൑அͰ͖ͣɺϝϯ
  λʔ͕खԠ͑Λײͯ͡ͳ͍
  ϚχϡΞϧͱಋೖʹΑΔղܾ
  ॻ੶Ͱͷͱ͔͔ͬΓఏڙͰͷղܾ

  View Slide

 41. ϝϯλʔͷ໾ׂͱ
  ۀ຿υΩϡϝϯτͷ࡞੒
  • ໾ׂͷ໌֬Խ
  • ۀ຿಺༰ͷ໌֬Խ
  • ࠷ॳͷͱ͔͔ͬΓͷਪનॻ੶

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. ಋೖձ
  • υΩϡϝϯτΛઌʹಡΜͰɺ࣭໰Λߟ͓͍͑ͯͯ΋Β͏
  • ৽ϝϯλʔΛશһݺΜͰ࣭໰λΠϜΛߦ͏
  • ͔ͬͪ͜Βઆ໌͠·͘Βͳ͍

  View Slide

 46. (ࢪࡦͷ࣮ࡍͷޮՌ͸ޙड़͠·͢)

  View Slide

 47. ϝϯλʔάϧʔϓձ

  View Slide

 48. վળࡦΛࡾͭߟ͑ͨ
  • ϚχϡΞϧɺਪનॻ੶ɺͦͯ͠ಋೖձ
  • ϝϯλʔάϧʔϓձ
  • ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ

  View Slide

 49. Ծઆ
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷ࿩͢ػձ͕গͳ͍ͨΊɺؾܰͳ૬ஊ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰ
  ͸
  • ૬ஊͰ͖ͳ͍ͱਏ͍͠ɺҰਓͰղܾग़དྷͳ͍໰୊ʹରॲͰ͖ͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷަྲྀ͕গͳ͍ͨΊɺࣗવͳεΩϧԣల։͕͞Εͳ͍
  ͷͰ͸

  View Slide

 50. Ծઆ
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷ࿩͢ػձ͕গͳ͍ͨΊɺؾܰͳ૬ஊ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰ
  ͸
  • ૬ஊͰ͖ͳ͍ͱਏ͍͠ɺҰਓͰղܾग़དྷͳ͍໰୊ʹରॲͰ͖ͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷަྲྀ͕গͳ͍ͨΊɺࣗવͳεΩϧԣల։͕͞Εͳ͍
  ͷͰ͸
  άϧʔϓձͱ͍͏ձٞମΛ࡞ͬͯձ࿩͢Δ৔Λ໌ࣔతʹ࡞Ζ͏

  View Slide

 51. ʲ࠶ܝʳ՝୊
  • ϝϯλʔͱͳͬͨ࣌ɺ࠷ॳԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • Ͳ͏͍͏εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍͔෼͔Βͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷͭͳ͕Γ͕ͳ͘ɺղܾͰ͖ͳ͍໰୊Λ
  ૬ஊͰ͖ͳ͍
  • ϝϯςΟʔͷ໾ʹཱ͍ͬͯΔͷ͔͕൑அͰ͖ͣɺϝϯ
  λʔ͕खԠ͑Λײͯ͡ͳ͍

  View Slide

 52. ՝୊ͷதͰղܾͰ͖ͦ͏
  • ϝϯλʔͱͳͬͨ࣌ɺ࠷ॳԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • Ͳ͏͍͏εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍͔෼͔Βͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷͭͳ͕Γ͕ͳ͘ɺղܾͰ͖ͳ͍໰୊Λ
  ૬ஊͰ͖ͳ͍
  • ϝϯςΟʔͷ໾ʹཱ͍ͬͯΔͷ͔͕൑அͰ͖ͣɺϝϯ
  λʔ͕खԠ͑Λײͯ͡ͳ͍
  εΩϧͷԣల։ʹΑΔղܾ
  ૬ஊ৔ॴΛ࡞੒ͯ͠ղܾ

  View Slide

 53. ϝϯλʔάϧʔϓձΛ݁੒
  • ݄1Ͱू·ͬͯ1࣌ؒձ࿩͢Δ
  • ϝϯςΟʔͷղܾ͍ͯ͠ͳ͍՝୊ɾؾʹͳΔ͜ͱΛڞ
  ༗͍͋͠ɺղܾҊΛ૬ஊ͢Δ৔
  • ղܾͰ͖ͳ͚Ε͹্ҐϨΠϠʔ(νʔϑ)΁
  • ϝϯλʔͱͯ͠ͷࠔΓ͝ͱ૬ஊ & ஌ݟڞ༗ͷ৔

  View Slide

 54. ϝϯλʔάϧʔϓձΛ݁੒
  • 4~5ਓͣͭͰϝϯλʔάϧʔϓձΛ݁੒
  • νʔϑ1ɺγχΞ3~4
  • ࠷ॳ͸2άϧʔϓ

  View Slide

 55. ձͰ࿩͢͜ͱ
  • લճͷΞΫγϣϯɾνʔϑʹ্͛ͨ໰୊ʹ͍ͭͯ
  • ϝϯςΟʔͷղܾ͍ͯ͠ͳ͍໰୊ɾؾʹͳΓ͝ͱ
  • ࿩୊ɾ஌ݟڞ༗
  • ࣍ͷΞΫγϣϯ

  View Slide

 56. (ࢪࡦͷ࣮ࡍͷޮՌ͸ޙड़͠·͢)

  View Slide

 57. ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ

  View Slide

 58. վળࡦΛࡾͭߟ͑ͨ
  • ϚχϡΞϧɺਪનॻ੶ɺͦͯ͠ಋೖձ
  • ϝϯλʔάϧʔϓձ
  • ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ

  View Slide

 59. Ծઆ
  • ϝϯςΟʔ͔Β໾ཱͬͨମݧΛฉ͘ػձ͕ͳ͍ͨ
  Ίɺ࣮͸໾ཱ͍ͬͯͯ΋खԠ͑Λײ͡ΒΕͳ͍ͷͰ͸
  • ϝϯςΟʔ͔Βͷվળཁ๬Λฉ͘ػձ͕ͳ͍ͨΊɺ
  ϑΟʔυόοΫ͔Βͷվળ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͸

  View Slide

 60. Ծઆ
  • ϝϯςΟʔ͔Β໾ཱͬͨମݧΛฉ͘ػձ͕ͳ͍ͨ
  Ίɺ࣮͸໾ཱ͍ͬͯͯ΋खԠ͑Λײ͡ΒΕͳ͍ͷͰ͸
  • ϝϯςΟʔ͔Βͷվળཁ๬Λฉ͘ػձ͕ͳ͍ͨΊɺ
  ϑΟʔυόοΫ͔Βͷվળ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͸
  ఆظతʹϝϯςΟʔ͔ΒҙݟΛ΋Β͏͜ͱͰղܾ͍ͨ͠

  View Slide

 61. ʲ࠶ܝʳ՝୊
  • ϝϯλʔͱͳͬͨ࣌ɺ࠷ॳԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • Ͳ͏͍͏εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍͔෼͔Βͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷͭͳ͕Γ͕ͳ͘ɺղܾͰ͖ͳ͍໰୊Λ
  ૬ஊͰ͖ͳ͍
  • ϝϯςΟʔͷ໾ʹཱ͍ͬͯΔͷ͔͕൑அͰ͖ͣɺϝϯ
  λʔ͕खԠ͑Λײͯ͡ͳ͍

  View Slide

 62. ՝୊ͷதͰղܾͰ͖ͦ͏
  • ϝϯλʔͱͳͬͨ࣌ɺ࠷ॳԿΛͨ͠Β͍͍͔ͬ͞ͺΓ
  • Ͳ͏͍͏εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍͔෼͔Βͳ͍
  • ϝϯλʔಉ࢜ͷͭͳ͕Γ͕ͳ͘ɺղܾͰ͖ͳ͍໰୊Λ
  ૬ஊͰ͖ͳ͍
  • ϝϯςΟʔͷ໾ʹཱ͍ͬͯΔͷ͔͕൑அͰ͖ͣɺϝϯ
  λʔ͕खԠ͑Λײͯ͡ͳ͍
  ϑΟʔυόοΫ͔ΒͷվળʹΑΔղܾ
  ϑΟʔυόοΫͰͷߩݙ࣮ײʹΑΔղܾ

  View Slide

 63. ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ
  • ൒೥ʹҰ౓ϝϯςΟʔશһʹૹ৴
  • ఺਺͸ಗ໊Ͱɺίϝϯτ͸ه໊Ͱϝϯλʔʹڞ༗
  • Google FormͰ࡞੒

  View Slide

 64. Ξϯέʔτ߲໨
  • ϝϯλϦϯάΛ௨ͯ͠ࠔΓ͝ͱɾؾʹͳΓ͝ͱͷղܾͷ
  ͖͔͚ͬΛಘΒΕ·͔ͨ͠ʁ (5఺ຬ఺)
  • ϝϯλϦϯάΛ௨ͯࣗ͠෼ͷ੒௕΍ֶशͷͨΊͷ͖͔ͬ
  ͚ΛಘΒΕ·͔ͨ͠ʁ (5఺ຬ఺)
  • ϝϯλʔͳͲٕज़άϧʔϓ͔ΒͷධՁ͸ద੾ͱײ͡·ͨ͠
  ͔ʁ (5఺ຬ఺)

  View Slide

 65. Ξϯέʔτ߲໨
  • ϝϯλϦϯάͰྑ͔ͬͨͱ͜ΖΛڭ͍͑ͯͩ͘͞
  • ϝϯλϦϯάͰؾʹͳͬͨͱ͜Ζ΍վળͯ͠΄͍͠ͱ
  ͜ΖΛڭ͍͑ͯͩ͘͞
  • ͦͷଞϝϯλʔʹ఻͍͑ͨࣄ͕͋Ε͹Ͳ͏ͧ

  View Slide

 66. View Slide

 67. View Slide

 68. Ξϯέʔτ߲໨ͷ޻෉
  • ϝϯλʔࣗ਎Λର৅ͱ͢ΔΑ͏ͳ࣭໰Ͱ͸ͳ͘ɺϝ
  ϯλϦϯάͱ͍͏εΩϧΛର৅ͱ͢ΔΑ͏ͳ࣭໰ʹ
  • ؾʹͳͬͨͱ͜Ζͱදݱ͢Δ͜ͱͰɺվળϑΟʔυ
  όοΫΛૹΓ΍͘͢

  View Slide

 69. Ξϯέʔτ݁Ռ

  View Slide

 70. ϓϥεධՁ͕84.1%

  View Slide

 71. ϓϥεධՁ͕79.5%

  View Slide

 72. ϓϥεධՁ͕61.4%
  (25%͕ධՁະܦݧ)

  View Slide

 73. ޮՌͷॴײ
  • ϝϯλʔͷ࣮ײͱ͸൓ରʹɺධՁ͕ඇৗʹྑ͔ͬͨ
  • όΠΞε͕͋Δʹͯ͠΋ߴ͘ݟ͑Δ
  • ྑ͔ͬͨ͜ͱ΋ଟ͘ॻ͔Ε͍ͯͨ
  ϝϯλʔͷखԠ͑ʹ޷ӨڹΛग़ͤͨͷͰ͸

  View Slide

 74. ෭࣍తޮՌͷॴײ
  • ϝϯλʔͷධՁͷશମײ͕෼͔ͬͨ
  • ૬ੑͷΠϝʔδ͕ͭ͘ͳͲ
  • ࣍ͷϝϯλʔ૊Έ߹ΘͤΛܾΊ΍͘͢ͳͬͨ

  View Slide

 75. ΞδΣϯμ
  • ͸ͯͳͷνʔϜԣஅͷΤϯδχΞϝϯλʔ੍౓ͱ͸
  • ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳ՝୊͕͔͋ͬͨ
  • ͲͷΑ͏ʹվળ͔ͨ͠
  • վળࢪࡦʹΑΓ࠷ऴతʹͲ͏ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 76. ࠷ऴతͳޮՌ

  View Slide

 77. 3ͭࢪࡦΛߦͬͯ݁ہ
  ՝୊͸վળͨ͠ͷʁ

  View Slide

 78. ࠶౓ϝϯλʔʹΞϯέʔτ
  • γχΞͷ໾ׂ͝ͱͷखԠ͑Λڭ͍͑ͯͩ͘͞(5఺ຬ఺)
  • ໰୊ղܾࢧԉ
  • ੒௕ࢧԉ
  • ద੾ͳධՁ
  • ͦΕͧΕͷࢪࡦͷ໾ཱͪ౓߹͍

  View Slide

 79. ͦΕͧΕͷ໾ׂͷखԠ͑͸ʁ

  View Slide

 80. ໰୊ղܾࢧԉ

  View Slide

 81. ໰୊ղܾࢧԉ

  View Slide

 82. ੒௕ࢧԉ

  View Slide

 83. ੒௕ࢧԉ

  View Slide

 84. ద੾ͳධՁ

  View Slide

 85. ద੾ͳධՁ

  View Slide

 86. શମతʹ޲্ʂ
  ΑΓޮՌతʹग़དྷͨͱ࣮ײ
  ஫) Ξϯέʔτͷ฼਺͸গͳ͍ͷͰɺ
  ఆྔతʹ͸௥Ճݕূ͸ඞཁ

  View Slide

 87. ࢪࡦͷ໾ཱͪ౓߹͍͸ʁ

  View Slide

 88. View Slide

 89. View Slide

 90. ໌จԽࢪࡦ΁ͷ੠
  • γχΞީิͷϝϯςΟʔʹγχΞΤϯδχΞͱ͸ͳʹ
  ͔ͱઆ໌͢Δͷʹ໾ʹཱͪ·ͨ͠
  • ࠓ·Ͱಓ͠Δ΂͕ಛʹͳ͔ͬͨͷͰ৭ʑ੔උ͞Εͯ΍
  Δ͜ͱ͕໌֬ʹͳͬͨ

  View Slide

 91. View Slide

 92. ϝϯλʔάϧʔϓࢪࡦ΁ͷ੠
  • ΈΜͳͰղܾ͍ͯ͠Δײ͕ग़ͨ
  • άϧʔϓձ͸ΞυόΠε΋Β͑ͯॿ͔Γ·ͨ͠
  • ଞͷγχΞͷ׆ಈ͕ݟ͑ͯ໾ཱͬͨ
  • ੋඇࠓޙ΋ଓ͚ͯཉ͍͠
  • ໰୊ղܾ૬ஊʹΑΔࣗવͳ஌ݟڞ༗ʹͳͬͨ(͜Ε͸๻
  ͷ੠Ͱ͢)

  View Slide

 93. View Slide

 94. ϑΟʔυόοΫࢪࡦ΁ͷ੠
  • ͳʹ͔͠Βͷߩݙ͕Ͱ͖͍ͯͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ
  ͷͰΑ͔ͬͨͰ͢
  • ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ΋ɼ͔ͨ͠ʹͱࢥ͑
  Δճ౴Λ΋Β͑·ͨ͠
  • ௚઀ͷϑΟʔυόοΫ͸ඇৗʹࢀߟʹͳΓ·͠
  ͨ

  View Slide

 95. ಛʹάϧʔϓձͱϑΟʔυόοΫ͕ߴධՁɻ
  ͜ΕΒͷࢪࡦΛ΍ͬͯΑ͔ͬͨ

  View Slide

 96. ϝϯλʔ਺΋૿΍ͤͨ
  • ੔උͨ͜͠ͱͰಋೖ͠΍͘͢ͳͬͨ
  • ͜ͷҰ೥ؒͰ8ਓ૿һ
  • ϝϯλʔάϧʔϓ΋4άϧʔϓʹ
  εέʔϧՄೳʹ

  View Slide

 97. ࠷ޙʹ: ࠓճͷࢪࡦΛ
  ௨ͯ͠ͷؾ෇͖

  View Slide

 98. Ϛωʔδϟ޲͚ʹ΋
  ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ͢Δ

  View Slide

 99. ϝϯόʔ޲͚ʹ͸౰ͨΓલͷ͜ͱ͹͔Γ
  • ϚχϡΞϧɺਪનॻ੶ɺಋೖձ
  • ໾ׂ໌ࣔ΍ɺಋೖΛஸೡʹ͢Δͷ͸౰ͨΓલ
  • ϝϯλʔάϧʔϓձ
  • ԣͷͭͳ͕ΓΛ࡞ΓશһͰεΩϧΞοϓ͢Δͷ͸౰ͨΓલ
  • ϑΟʔυόοΫΞϯέʔτ
  • ఆظతͳϑΟʔυόοΫ͔Βվળ͢Δͷ͸౰ͨΓલ

  View Slide

 100. ౰ͨΓલͳͷʹɺͳ͔ͥ
  Ϛωʔδϟ޲͚ʹ͸ग़དྷͯͳ͔ͬͨ
  ͳΜͱͳ͘େৎ෉Ͱ͠ΐ
  ͱࢥͬͯ͠·͍ͬͯͨ

  View Slide

 101. ͔͠͠·ͣ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ
  ͢Δ͚ͩͰ΋ޮՌ͕͋ͬͨ

  View Slide

 102. ըظతͳ΋ͷͷಋೖ͚ͩͰͳ͘
  ଍ݩͷ੔උ΋େࣄ

  View Slide

 103. ࠓޙ΋Ұͭͣͭվળ͠
  ͍͖͍ͯͨ

  View Slide

 104. ʲPRʳੵۃ࠾༻தͰ͢ʂ
  • ΤϯδχΞ͔Β։ൃϚωʔδϟʹͳͬͨਓ͍·͢ʂ
  • ಇ͘Πϝʔδ: https://speakerdeck.com/yashigani/hatena-engineer-seminar-number-10
  • ΋ͪΖΜΤϯδχΞͱͯ͠όϦόϦ΍Γ͍ͨਓ΋ʂ
  • ڵຯ͕͋Ε͹੠͔͚͍ͯͩ͘͞(TwitterͰ΋Մ)

  View Slide

 105. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 106. Any Question?

  View Slide