Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

はてなと技術研修

shibayu36
December 06, 2015

 はてなと技術研修

shibayu36

December 06, 2015
Tweet

More Decks by shibayu36

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͸ͯͳͱٕज़ݚम
  2015/12/06 ࢣఋొஃ
  @shiba_yu36

  View Slide

 2. ࢣঊ : @shiba_yu36
  ఋࢠ : @amagitakayosi

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • @shiba_yu36
  • 4೥໨͸ͯͳΤϯδχΞ

  View Slide

 4. ຊ೔࿩͢͜ͱ
  • ͸ͯͳͰͷݚमͷߟ͑ํ
  • ݚम಺༰ͷ঺հ
  • ͸ͯͳڭՊॻ
  • ۀ຿Λ௨ͯ͡
  • @amagitakayosi͔Β࣮ࡍʹݚमΛड͚ͯΈͯ

  View Slide

 5. ͸ͯͳͷݚमͷߟ͑ํ

  View Slide

 6. ΤϯδχΞͷ
  ֮͑Δ͜ͱ͸ແݶ

  View Slide

 7. ΤϯδχΞͷ
  ֮͑Δ͜ͱ͸ແݶ
  ࣮ફͰ౎౓
  ਎ʹ෇͚Δ͔͠ͳ͍

  View Slide

 8. ͸ͯͳͷݚमͷߟ͑ํ
  • ࣮ફͰࣗΒߟ͑ͯखΛಈ͔͢͜ͱ
  ͕Ұ൪ͷֶश
  • ര଎Ͱ࠷௿ݶͷ஌ࣝΛ਎ʹ͚ͭɺ
  ͙͢ʹνʔϜʹ഑ଐ

  View Slide

 9. ര଎Ͱ࣮ફ΁ʁ

  View Slide

 10. ര଎Ͱ࣮ફ΁ʁ
  2िؒޙʹνʔϜ഑ଐ

  View Slide

 11. 1. ͸ͯͳڭՊॻͰ1िؒͷݚम
  2. ΦϦδφϧαʔϏεΛ1िؒͰ
  3. ࣮ࡍʹνʔϜ഑ଐ
  ݚमͷྲྀΕ

  View Slide

 12. View Slide

 13. 1.͸ͯͳڭՊॻͰͷݚम
  https://github.com/hatena/Hatena-Textbook

  View Slide

 14. ͸ͯͳڭՊॻͱ͸
  1िؒͰ࠷௿ݶͷWebͷٕज़
  ΛֶͿͨΊͷڭՊॻ

  View Slide

 15. ͸ͯͳڭՊॻͱ͸
  1िؒͰ࠷௿ݶͷWebͷٕज़
  ΛֶͿͨΊͷڭՊॻ
  ग़དྷΔͷ͔ʁ

  View Slide

 16. WebͰ࠷௿ݶඞཁͳٕज़
  ݴޠɺΦϒδΣΫτࢦ޲ɺςετɺDBɺ
  SQLɺURIɺHTTPɺWebαʔόɺHTMLɺ
  JSɺηΩϡϦςΟɺetc…

  View Slide

 17. WebͰ࠷௿ݶඞཁͳٕज़
  ݴޠɺΦϒδΣΫτࢦ޲ɺςετɺDBɺ
  SQLɺURIɺHTTPɺWebαʔόɺHTMLɺ
  JSɺηΩϡϦςΟɺetc…
  ଟ͗͢Δʂʂ

  View Slide

 18. ՝୊Ͱஈ֊తʹ
  ֓೦Λ֮͑ΒΕΔ޻෉
  designed by Freepik

  View Slide

 19. ஈ֊తʹֶͿ
  ϒϩάαʔϏεΛஈ֊తʹ࡞Γ
  ্͛ͯɺ஌ࣝΛੵΈ্͍͛ͯ͘

  View Slide

 20. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  1೔໨.
  2೔໨.
  3೔໨.
  4೔໨.

  View Slide

 21. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  ΦϒδΣΫτͷؔ܎͚ͩͰϒϩά
  DBͳͲͰӬଓԽ͸͠ͳ͍

  View Slide

 22. # ೔هͷ࡞੒
  my $diary = Diary->new('Johnͷ೔ه');
  # هࣄͷ࡞੒
  my $entry1 = $diary->add_entry(
  title => '೔هͩΑ',
  body => '͜Ε͕೔هͷຊจͩΑ',
  );
  my $entry2 = $diary->add_entry(
  title => '͜Ε΋೔هͩΑ',
  body => '΍ͬͺΓ೔هͷຊจͩΑ',
  );
  # ग़ྗ
  $diary->print;

  View Slide

 23. $ object_diary.pl
  # Johnͷ೔ه
  # [1] ೔هͩΑ : ͜Ε͕೔هͷຊจͩΑ
  # [2] ͜Ε΋೔هͩΑ : ΍ͬͺΓ೔هͷຊจͩΑ

  View Slide

 24. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  ϓϩάϥϛϯάͷ֓೦͚ͩΛֶͿ
  • ݴޠͷ࢖͍ํ
  • ઃܭ
  • ΦϒδΣΫτࢦ޲
  • ςετ

  View Slide

 25. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)

  View Slide

 26. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  ΦϒδΣΫτͷؔ܎͚ͩͷϒϩάΛ
  σʔλϕʔεͰӬଓԽɻೖग़ྗ͸CLIɻ

  View Slide

 27. $ db_diary.pl add_entry λΠτϧ1 ຊจ1
  $ db_diary.pl add_entry λΠτϧ2 ຊจ2
  $ db_diary.pl list_entry
  # [1] λΠτϧ1 : ຊจ1
  # [2] λΠτϧ2 : ຊจ2

  View Slide

 28. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  • MySQL
  • SQL
  • ݴޠ͔ΒDBΞΫηε
  • DBηΩϡϦςΟ
  • CLI
  DBͷ֓೦͚ͩΛֶ΂Δ

  View Slide

 29. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)

  View Slide

 30. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  DBͰӬଓ͞ΕͨϒϩάΛ
  Web্Ͱॻ͚ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 31. View Slide

 32. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  • HTTPɺURLઃܭɺWebαʔό
  • WebαʔϏεͷ࡞Γํ
  • WebͰͷηΩϡϦςΟ
  Webͷ֓೦͚ͩΛֶ΂Δ

  View Slide

 33. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)

  View Slide

 34. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  WebͰॻ͚ΔϒϩάΛ
  JSͰಈ͔ͯ͠࢖͍΍͘͢͢Δ

  View Slide

 35. • JSON APIΛ࢖ͬͨΦʔτϖʔδϟ
  • ͦͷ৔ฤू

  View Slide

 36. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  • JSͷجૅɺDOMͷجૅ
  • Πϕϯτۦಈ
  • JSON APIͰͷ࿈ܞ
  ϑϩϯτΤϯυͷ֓೦͚ͩΛֶ΂Δ

  View Slide

 37. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)

  View Slide

 38. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  εϚϗΤϯδχΞ޲͚ʹ͸͞Βʹ
  Swiftͷ՝୊΋ʂʂ

  View Slide

 39. ϓϩάϥϛϯάجૅ
  σʔλϕʔε
  WebΞϓϦέʔγϣϯ
  JS
  (εϚϗΞϓϦ։ൃ)
  1೔໨.
  2೔໨.
  3೔໨.
  4೔໨.

  View Slide

 40. ௿ϨΠϠʔ͔ΒͷੵΈॏͶͰ
  ஈ֊తʹ֓೦Λֶ΂Δ
  designed by Freepik

  View Slide

 41. ڭՊॻʹΑΔݚमऴྃ

  View Slide

 42. 2. ΦϦδφϧαʔϏε
  ͷ࡞੒

  View Slide

 43. ࣗ෼Ͱاըͯ͠
  ࣗ෼Ͱ࡞Δʂ

  View Slide

 44. ΦϦδφϧαʔϏε࡞੒
  શࣾһͷલͰൃද
  5-9೔໨.
  10೔໨.

  View Slide

 45. ΦϦδφϧαʔϏε࡞੒
  શࣾһͷલͰൃද
  5-9೔໨.
  10೔໨.
  • اը
  • UI
  • ػೳ։ൃͷྲྀΕ
  WebαʔϏε࡞੒ͷখ͞ͳ࣮ફ
  ڭՊॻͰֶΜͩ͜ͱΛ׆͔͢

  View Slide

 46. View Slide

 47. ΦϦδφϧαʔϏε࡞੒
  શࣾһͷલͰൃද
  5-9೔໨.
  10೔໨.

  View Slide

 48. શࣾһͷલͰൃද
  • ࣗ෼ͷαʔϏεΛΞϐʔϧ
  • ίʔυΛಡ·Εٕज़తʹ΋ಥͬࠐ·ΕΔ
  • ઈରʹηΩϡϦςΟϗʔϧΛ୳͞ΕΔ

  View Slide

 49. ΦϦδφϧαʔϏεͷ
  ࡞੒ऴྃ

  View Slide

 50. 3. ۀ຿Λ௨ͨ͡ݚम

  View Slide

 51. 1. ೉ͯ͘͠΋௅ઓͯ͠΋Β͏
  2. αϙʔτମ੍͸ॆ࣮ͤ͞Δ
  ߟ͑ํ

  View Slide

 52. 1.௅ઓͯ͠΋Β͏
  • ࣮ࡍʹಈ͍͍ͯΔαʔϏεΛ৮Δ
  • ͲΜͲΜ࢓ࣄΛ೚ͤΔ
  • ೉͍͠ۀ຿Ͱ΋௅ઓͯ͠΋Β͏

  View Slide

 53. ௅ઓ
  • ͦͷਓ͕ڵຯ͕͋Δ͜ͱ
  • ٕज़తʹ೉͍͠՝୊
  • ΤϯδχΞ͔Βͷӽڥ

  View Slide

 54. 2.αϙʔτମ੍Λॆ࣮
  • νʔϜϝϯλʔ
  • ίʔυϨϏϡʔ
  • γχΞΤϯδχΞ
  • ͦͷଞ

  View Slide

 55. νʔϜϝϯλʔ
  • νʔϜ಺Ͱڭҭ܎
  • ೋਓͰઃܭ૬ஊΛ͠ͳ͕Β։ൃ

  View Slide

 56. ίʔυϨϏϡʔ
  • ίʔυ͸GitHubͰϨϏϡʔ
  • ࢦఠΛडֶ͚ͯश͢Δ
  • ࣗ෼Ͱ΋ଞͷਓͷίʔυΛݟֶͯश

  View Slide

 57. γχΞΤϯδχΞ
  • νʔϜ֎ͷΤϯδχΞ͕Ұਓ෇͘
  • ΤϯδχΞͱͯ͠ͷํ޲ੑΛαϙʔτ

  View Slide

 58. ͦͷଞ
  • ϖΞϓϩ
  • ࣾ಺ษڧձ
  • ٕज़ॻࢧԉ
  • ߹॓
  • னٳΈ

  View Slide

 59. ۀ຿Λ௨ͨ͡ݚम͸
  ͍ͭ·Ͱ΋ଓ͘…

  View Slide

 60. ·ͱΊ

  View Slide

 61. 1. ͸ͯͳڭՊॻ
  2. ΦϦδφϧαʔϏε
  3. νʔϜ഑ଐ
  ݚमͷྲྀΕ

  View Slide

 62. ͸ͯͳͰ͸ര଎Ͱۀ຿ʹ
  ೖΕΔΑ͏޻෉͍ͯ͠·͢

  View Slide

 63. ௅ઓͰ͖Δ؀ڥΛ
  ἧ͍͑ͯ·͢

  View Slide

 64. 13
  • ͸ͯͳͰ͸௅ઓ͍ͨ͠ΤϯδχΞΛื
  ू͍ͯ͠·͢
  • http://hatenacorp.jp/recruit/fresh/

  View Slide