Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

はてなブログチームの開発フローとGitHub

 はてなブログチームの開発フローとGitHub

6/1 github kaigi

shibayu36

June 01, 2014
Tweet

More Decks by shibayu36

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͸ͯͳϒϩάνʔϜͷ
  ։ൃϑϩʔͱGitHub
  2014/06/01 GitHub Kaigi
  גࣜձࣾ͸ͯͳ
  @shiba_yu36

  View Slide

 2. @shiba_yu36
  ͸ͯͳϒϩά
  גࣜձࣾ͸ͯͳ

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ࿩
  ͸ͯͳϒϩάνʔϜʹ͍ͭͯ
  ։ൃϑϩʔͷ՝୊ͱͦͷղܾ

  View Slide

 4. ͸ͯͳϒϩάνʔϜ

  View Slide

 5. ͸ͯͳϒϩά
  http://hatenablog.com/

  View Slide

 6. 5 engineers
  2 designers

  View Slide

 7. 170 pull requests
  1,281 commits
  per month

  View Slide

 8. 45 releases
  per month

  View Slide

 9. PO

  View Slide

 10. ։ൃ଎౓Λอ͍ͯͯΔ

  View Slide

 11. ։ൃϑϩʔͷ໰୊ൃੜ
  ։ൃϑϩʔͷվળ
  on GHE

  View Slide

 12. λεΫ؅ཧ
  ϨϏϡʔ
  ϦϦʔε

  View Slide

 13. ϒϩάνʔϜͰͷ
  ։ൃͷྲྀΕ

  View Slide

 14. ։ൃͷྲྀΕ
  • issueΛొ࿥ɾΞαΠϯ
  • issueʹରԠ͢Δbranch࡞੒
  • ։ൃɾϨϏϡʔɾmerge
  • merge͕ཷ·ͬͨΒϦϦʔε

  View Slide

 15. wNBTUFS
  wຊ൪ͱಉҰ
  wEFWFMPQ
  w։ൃCSBODIɻϦϦʔεՄೳͳ
  ΋ͷ͸NFSHF
  wGFBUVSFCSBODI
  wػೳ͝ͱͷ։ൃϒϥϯν
  ϒϥϯνӡ༻

  View Slide

 16. ϒϥϯνӡ༻
  NBTUFS
  EFWFMPQ
  GFBUVSFCSBODI
  GFBUVSFCSBODI
  SFMFBTF

  View Slide

 17. ϒϥϯνӡ༻
  NBTUFS
  EFWFMPQ
  GFBUVSFCSBODI
  GFBUVSFCSBODI
  SFMFBTF
  HJUqPXͷ؆қ൛

  View Slide

 18. λεΫ؅ཧ
  ϨϏϡʔ
  ϦϦʔε

  View Slide

 19. GitHubͱ
  λεΫ؅ཧ

  View Slide

 20. ҎલͷλεΫ؅ཧ
  ϝΠϯͷ࣌୅ IssuesͷΈͷ࣌୅
  1. 2.

  View Slide

 21. ϝΠϯͷ࣌୅

  View Slide

 22. RedmineϝΠϯ
  • λεΫ͸RedmineͰ
  • ίʔυϨϏϡʔ͸GitHubͰ

  View Slide

 23. Pull Request

  View Slide

 24. Pull Request
  ։ൃऀ͕྆πʔϧݟΔඞཁ͕͋Δ
  ίʔυͱͷ࿈ܞ΋ศརͰͳ͍

  View Slide

 25. ։ൃऀͷޮ཰্͕͕Βͳ͍

  View Slide

 26. πʔϧΛҰͭʹ
  Issuesͱίʔυͷ࿈ܞ

  View Slide

 27. πʔϧΛҰͭʹ
  Issuesͱίʔυͷ࿈ܞ
  IssuesͷΈͷ࣌୅

  View Slide

 28. IssuesϝΠϯ
  • λεΫ؅ཧ͸IssuesͷΈ
  • ίʔυϨϏϡʔ͸Pull Request

  View Slide

 29. ։ൃऀͷݟΔπʔϧ͕ݮΔ
  ίʔυͱͷ࿈ܞ͕ศར
  ։ൃऀͷޮ཰Ξοϓ

  View Slide

 30. a few months later…

  View Slide

 31. ໰୊ൃੜ!!

  View Slide

 32. νʔϜͷॏཁͳ΋ͷԿ?
  ໰୊ͦͷ1

  View Slide

 33. νʔϜͷॏཁͳ΋ͷԿ?
  ໰୊ͦͷ1
  Issuesʹ͸༏ઌ౓ɾకΊ੾Γ
  ͷ࢓૊Έগͳ͍

  View Slide

 34. ࠓ୭͕ԿΛ΍ͬͯΔͷ?
  ໰୊ͦͷ2

  View Slide

 35. ࠓ୭͕ԿΛ΍ͬͯΔͷ?
  ໰୊ͦͷ2
  IssuesͰ͸ਐߦதͷλεΫΛ
  ၆ᛌͰ͖ͳ͍

  View Slide

 36. ։ൃऀͷޮ཰͸ྑ͍
  !
  Ϛωʔδϟ͕νʔϜͷ
  ၆ᛌΛग़དྷͳ͍

  View Slide

 37. IssuesϝΠϯʹ։ൃऀޮ཰͸อͭ
  νʔϜͷॏཁͳ΋ͷ
  ਐߦத͚ͩ͸ଞͰαϙʔτ
  +

  View Slide

 38. IssuesϝΠϯʹ։ൃऀޮ཰͸อͭ
  νʔϜͷॏཁͳ΋ͷ
  ਐߦத͚ͩ͸ଞͰαϙʔτ
  +
  ΧϯόϯͰิॿ

  View Slide

 39. x Χϯόϯ

  View Slide

 40. Issuesͷ໾ׂ
  • શͯͷλεΫ͸͜͜ʹೖͬͯΔ
  • ୭Ͱ΋͜͜ʹ͸௥Ճ͍͍ͯ͠
  • ௥Ճ͞ΕͨλεΫ͸ຖேݕ౼

  View Slide

 41. Χϯόϯͷ໾ׂ
  • IssuesͷதͰॏཁͳ΋ͷ͚ͩɹɹ
  Ϛωʔδϟ͕બ୒
  • ॏཁͳ΋ͷ͔͠௥Ճ͠ͳ͍
  • ேձͰ͔͠ݟͳ͍

  View Slide

 42. Χϯόϯ͸ೋຕ
  • ॏཁͳ΋ͷλεΫϦετ
  • ॏཁͳ΋ͷਐḿ

  View Slide

 43. View Slide

 44. ॏཁͳ΋ͷ͚ͩϚωʔδϟ͕෇ᝦ௥Ճ

  View Slide

 45. View Slide

 46. 0%~100%

  View Slide

 47. ։ൃऀ
  ॏཁ
  • Ϛωʔδϟ
  • ேձ

  View Slide

 48. ։ൃऀ͸ேձҎ֎͸
  GitHub͚ͩ
  Ϛωʔδϟ͸ॏཁͳ΋ͷ͚ͩ
  ϗϫΠτϘʔυͰঢ়گ೺Ѳ

  View Slide

 49. ॏཁͳ΋ͷ͸೺Ѳͭͭ͠
  ։ൃऀޮ཰ͷྑ͍؅ཧʹ


  View Slide

 50. GitHubͱλεΫ؅ཧ
  • ։ൃऀʹͱͬͯҰ൪ޮ཰ͷྑ͍ɹɹ
  IssuesΛϝΠϯ
  • ϗϫΠτϘʔυͰॏཁͳ΋ͷΛ؅ཧ
  • εΫϥϜ·Ͱ͍͔ͳ͍ΏΔ͍λεΫ
  ؅ཧ

  View Slide

 51. λεΫ؅ཧ
  ϨϏϡʔ
  ϦϦʔε

  View Slide

 52. GitHubͱ
  ϨϏϡʔ

  View Slide

 53. ҎલͷϨϏϡʔͷྲྀΕ

  View Slide

 54. @hitode909 PR͠·ͨ͠
  ϨϏϡʔΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢
  ͸͍΍Γ·͢

  View Slide

 55. @hitode909 PR͠·ͨ͠
  ϨϏϡʔΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢
  ͸͍΍Γ·͢
  ݸผʹ͓ئ͍

  View Slide

 56. ͳΜ͔ϨϏϡʔ͠Α͏
  Pull Request͔Β
  ͦΕͬΆ͍΍ͭ୳ͯ͠ϨϏϡʔ

  View Slide

 57. ͳΜ͔ϨϏϡʔ͠Α͏
  Pull Request͔Β
  ͦΕͬΆ͍΍ͭ୳ͯ͠ϨϏϡʔ
  Pull Request͔Β୳͢

  View Slide

 58. ී௨ͷPRϨϏϡʔ

  View Slide

 59. ໰୊ൃੜ!!

  View Slide

 60. ໰୊ͦͷ1
  Pull Requestͷঢ়ଶ͕෼͔Βͳ͍!
  (ͷͰϨϏϡʔΛͨΊΒ͏)
  • ϨϏϡʔґཔத?
  • ϨϏϡʔҰ౓ͯ͠मਖ਼த?
  • ϨϏϡʔ΋͏ऴΘͬͯΔ?

  View Slide

 61. ໰୊ͦͷ2
  ϨϏϡʔ͕ফԽ͞Εͣ!
  Pull Request͕͍͢͝ྔʹ
  37݅…

  View Slide

 62. ໰୊ͦͷ3
  ϕςϥϯ͚͕ͩͻͨ͢Β!
  ϨϏϡʔ͠ଓ͚Δ͸Ίʹ

  View Slide

 63. GitHubͷ
  ϨϏϡʔπʔϧ͸࠷ߴ
  !
  ͔͠͠ଅਐ͸গͳ͍

  View Slide

 64. ղܾҊ
  • ϨϏϡʔঢ়ଶΛ͸͖ͬΓ
  • ϨϏϡʔґཔҰཡΛ෼͔Γ΍͘͢
  • ΈΜͳͰϨϏϡʔ͢Δงғؾ࡞Γ

  View Slide

 65. ϨϏϡʔঢ়ଶϥϕϧ
  ϨϏϡʔλΠϜ

  View Slide

 66. ϨϏϡʔঢ়ଶϥϕϧ
  ϨϏϡʔঢ়ଶΛ͸͖ͬΓ
  ϨϏϡʔґཔҰཡ෼͔Γ΍͘͢

  View Slide

 67. ϨϏϡʔঢ়ଶϥϕϧ
  • Pull RequestʹϥϕϧΛ
  • ࠓͷϨϏϡʔঢ়ଶΛ෼͔Γ΍
  ͘͢

  View Slide

 68. ࠶ϨϏϡʔ
  ґཔ
  WIP Pull Request

  View Slide

 69. ϨϏϡʔґཔҰཡΛݟͨΒ
  ࠓϨϏϡʔ͢΂͖΋ͷ͕෼͔Δ

  View Slide

 70. ࣗ෼ͷΞαΠϯ͔Β
  ϨϏϡʔ׬ྃ΋ݟ΍͘͢

  View Slide

 71. https://github.com/shimobayashi/pull-req-label
  QVMMSFRMBCFM

  View Slide

 72. ϨϏϡʔλΠϜ
  ΈΜͳͰϨϏϡʔ͢Δงғؾ࡞Γ

  View Slide

 73. ϨϏϡʔλΠϜ
  • ຖ೔ϥϯνޙ14:00ʙ
  • ʮϨϏϡʔґཔʯϥϕϧλεΫΛ
  ยͬ୺͔ΒΈΜͳͰݟΔ

  View Slide

 74. ϨϏϡʔλΠϜ͸
  IRCʹ௨஌
  14:01 ikachan01 : Ξο
  14:01 ikachan03 : ϨϏϡʔλΠϜ͡ΌΜ
  14:01 ikachan02 : ϫʔΦʂ ϨϏϡʔґཔ
  ͕9݅΋͋ΔΑʂ ࠓ͙͢νΣοΫνΣοΫʙ http://
  **** > cockscomb funnelbit hitode909
  shibayu36 ntakanashi

  View Slide

 75. View Slide

 76. ϨϏϡʔͷ͖͔͚͕ͬग़དྷͯ
  ຖ೔ΈΜͳͰ
  ϨϏϡʔ͢ΔΑ͏ʹ


  View Slide

 77. GitHubͱϨϏϡʔ
  • PR͚ͩͩͱϨϏϡʔͷଅਐ͕͏·
  ͘ߦ͔ͳ͔ͬͨ
  • ϨϏϡʔϥϕϧɾϨϏϡʔλΠϜ
  ͰɺΈΜͳͰϨϏϡʔ͢Δงғؾ
  ʹ

  View Slide

 78. λεΫ؅ཧ
  ϨϏϡʔ
  ϦϦʔε

  View Slide

 79. GitHubͱ
  ϦϦʔε

  View Slide

 80. ϦϦʔεͷྲྀΕ
  Pull Request͕ͲΜͲΜmerge͞ΕΔ
  Ͳ͔͜ͰϦϦʔε

  View Slide

 81. σϓϩΠࣗମ͸
  ίϚϯυҰൃʹ͍ͯͨ͠

  View Slide

 82. σϓϩΠ࡞ۀͦͷ΋ͷҎ֎ʹ
  ϦϦʔεʹඞཁͳ΋ͷ͕͋Δ
  @onishi ͜ͷϦϦʔεΛ
  ͯ͠΋ྑ͍Ͱ͔͢
  ϦϦʔεલʹݕূ؀ڥͰ
  ࠷ऴ֬ೝ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 83. ϦϦʔεͷྲྀΕ
  1. ϚωʔδϟʹϦϦʔεͯ͠Α͍͔
  ֬ೝ
  2. ΈΜͳͰݕূ؀ڥͰ࠷ऴ֬ೝ
  3. σϓϩΠίϚϯυͰσϓϩΠ!

  View Slide

 84. શ෦ࣗಈԽ͖͠Εͳ͍

  View Slide

 85. ໰୊ൃੜ!!

  View Slide

 86. ໰୊ͦͷ1
  Ϛωʔδϟ֬ೝͤͣʹ!
  ϦϦʔεͯ͠͠·ͬͨ

  View Slide

 87. ໰୊ͦͷ1
  Ϛωʔδϟ֬ೝͤͣʹ!
  ϦϦʔεͯ͠͠·ͬͨ
  ࣗಈԽ͖͠Εͳ͍खॱͰͷϛε

  View Slide

 88. ໰୊ͦͷ2
  ࣗಈԽ͖͠Εͳ͍෦෼Λ!
  ڭ͑ͳ͍ͱ৽ਓ͕ϦϦʔεͰ͖ͳ͍

  View Slide

 89. σϓϩΠͦͷ΋ͷҎ֎Λ
  ্ख͘αϙʔτͰ͖ͳ͍͔

  View Slide

 90. σϓϩΠͦͷ΋ͷҎ֎Λ
  ্ख͘αϙʔτͰ͖ͳ͍͔
  ϦϦʔε༻Pull Requestʹ
  खॱॻΛ·ͱΊΔ

  View Slide

 91. ϦϦʔε༻Pull Request
  • develop͔Βmaster΁ͷPRΛɹɹɹ
  ϦϦʔεखॱαϙʔτπʔϧʹ͢Δ
  ͜Ε

  View Slide

 92. View Slide

 93. λΠτϧʹ֓ཁ
  ·ͱ·Δ

  View Slide

 94. ϦϦʔε͞ΕΔϦετΛूΊΔ

  View Slide

 95. ֬ೝ͢Δ߲໨͕
  νΣοΫϘοΫεͰ·ͱ·Δ

  View Slide

 96. ϦϦʔεલݕূ؀ڥͰ
  ֬ೝ͢Δ΋ͷ΋·ͱ·Δ

  View Slide

 97. ίϚϯυҰൃͰ
  શࣗಈ࡞੒

  View Slide

 98. ͋ͱ͸͜ΕΛ࢖ͬͯ
  ϦϦʔε࡞ۀΛߦ͏

  View Slide

 99. ֬ೝͯ͠
  νΣοΫ

  View Slide

 100. ΈΜͳͰνΣοΫ

  View Slide

 101. શνΣοΫͯ͠
  ϦϦʔε!!

  View Slide

 102. ϦϦʔεϛε͕ݮΓ
  ୭Ͱ΋ϦϦʔεͰ͖ΔΑ͏ʹ


  View Slide

 103. HJUQSSFMFBTF
  https://github.com/motemen/git-pr-release
  • ϦϦʔε଴ͪͷissueΛूΊΔ
  • ಠࣗʹ࡞ۀखॱॻͷςϯϓϨʔτΛ࡞ΕΔ

  View Slide

 104. GitHubͱϦϦʔε
  • σϓϩΠ͸ग़དྷΔ͚ͩࣗಈԽ
  • શ෦ࣗಈԽ͸೉͍͠
  • Pull RequestΛ͏·͘࢖͍ɺ࡞ۀ
  खॱͰαϙʔτ

  View Slide

 105. ·ͱΊ

  View Slide

 106. λεΫ؅ཧ
  ϨϏϡʔ
  ϦϦʔε
  Issues x Χϯόϯ
  ϨϏϡʔϥϕϧ
  ϨϏϡʔλΠϜ
  ϦϦʔεPR
  git-pr-release

  View Slide

 107. • GitHubΛϝΠϯʹ࠷େݶ׆༻
  • ͍ΖΜͳ໰୊ => ͦͷͨͼղܾ๏
  Λݕ౼
  • ͪΐͬͱͨ͠޻෉

  View Slide

 108. ϫʔΫϑϩʔ͸
  վળ͠ଓ͚Δ͜ͱ͕େࣄ

  View Slide

 109. 13

  View Slide

 110. ͸ͯͳΠϯλʔϯ
  wࣾһͱಉ͡։ൃϑϩʔΛܦݧͰ͖·͢
  wֶੜͷํͥͻ
  http://developer.hatenastaff.com/
  entry/2014/05/23/145719

  View Slide

 111. View Slide