$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

新機能作成時に開発ブランチに細かくmergeしていく戦略/merge-strategy-for-new-feature

shibayu36
August 07, 2017

 新機能作成時に開発ブランチに細かくmergeしていく戦略/merge-strategy-for-new-feature

shibayu36

August 07, 2017
Tweet

More Decks by shibayu36

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ৽ػೳ࡞੒࣌ʹ։ൃϒϥϯν
  ʹࡉ͔͘merge͍ͯ͘͠ઓུ
  ࣾ಺ٕज़ษڧձ 2017/08/03
  id:shiba_yu36

  View Slide

 2. ࠷ۙ͸େ͖Ίͳ৽ػೳΛ࡞Δ࣌ɺ
  ։ൃϒϥϯνʹࡉ͔͘merge͢
  ΔઓུΛ࢖͍ͬͯΔͷͰ঺հ

  View Slide

 3. جຊతͳઓུ
  • Ϣʔβʔʹ৽ػೳ͕ݟ͑ͳ͍Α͏ʹ͢Δ޻෉Λ͠ɺ
  ৽ػೳͷbranch΋ͲΜͲΜmerge͍ͯ͘͠
  • PR͸ՄೳͳݶΓࡉ͔͘
  • ࠷ޙʹϢʔβʔʹ৽ػೳΛݟ͑ΔΑ͏ͳϦϦʔεΛ
  ͢Δ

  View Slide

 4. Πϝʔδ
  NBTUFS
  EFWFMPQ
  G
  SFMFBTF
  G G
  ࠷ऴSFMFBTF

  View Slide

 5. ͍ΖΜͳࣦഊ͔Β
  ͜ͷઓུʹࢸͬͨ

  View Slide

 6. Α͋͘Δࣦഊύλʔϯͦͷ1
  ڊେPRύλʔϯ

  View Slide

 7. ڊେPRύλʔϯ
  • ৽ػೳͷͨΊͷίʔυΛҰͭͷPRʹ·ͱΊͯ
  mergeͯ͠ϦϦʔε
  GCJHCBOH
  EFWFMPQ


  View Slide

 8. ࠔΔ͜ͱ
  • ௒ίϯϑϦΫτ໰୊
  • ϨϏϡʔ͢Δ؍఺͕ଟ͗ͯ͢ݟམͱ͢ -> ҆ఆੑ×
  • ࢦఠ͕ଟ͘ͳΓ͕ͪ -> ϨϏϡʔ͞ΕΔଆ͕ർฐ
  • ϨϏϡʔͷԠुͰർฐ͢Δ -> Ͳͬͪ΋ਏ͍

  View Slide

 9. ײ֮తʹ500ߦ
  ௒͖͑ͯͨลΓͰਏ͍

  View Slide

 10. Α͋͘Δࣦഊύλʔϯͦͷ2
  ৽ػೳϦϦʔεϒϥϯνύλʔϯ

  View Slide

 11. ৽ػೳϦϦʔεϒϥϯν
  • ৽ػೳͷϦϦʔε༻ϒϥϯνΛҰͭ༻ҙͯ͠ɺͦ͜
  ʹPRΛૹΔύλʔϯ
  • PR͸ࡉ͔͘ϨϏϡʔ͞ΕɺϦϦʔε༻ϒϥϯν΁

  View Slide

 12. GSFMFBTF
  EFWFMPQ
  G G

  View Slide

 13. ࠔΔ͜ͱ
  • ௒ίϯϑϦΫτ໰୊࠶ͼ
  • ࠷ޙʹϦϦʔεPRΛશνΣοΫ͠ͳ͍ͱ҆৺Ͱ
  ͖ͳ͍
  • ଞͷػೳͰඞཁʹͳͬͨϝιουΛcherry-pick
  ͠·͘Δ

  View Slide

 14. ࠔΔ͜ͱ
  • ௒ίϯϑϦΫτ໰୊࠶ͼ
  • ࠷ޙʹϦϦʔεPRΛશνΣοΫ͠ͳ͍ͱ҆৺Ͱ
  ͖ͳ͍
  • ଞͷػೳͰඞཁʹͳͬͨϝιουΛcherry-pick
  ͠·͘Δ
  ಛʹ͜Ε͕΍͹͍

  View Slide

 15. • feature1Ͱfind_hoge_blogͱ͍͏ϝιουΛ࡞Δ
  • feature2Ͱ΋ಉ͡ϝιουΛ࢖͏͜ͱʹͳͬͨ
  • find_hoge_blogΛ࡞ͬͨcommitΛcherry-pick͢
  Δ?
  • ͔ͦ͠͠ͷcommitΛcherry-pick͢Δͱมͳίʔ
  υ΋ฆΕͯ͘Δ
  • ίϐϖ͢Δ͔͠ͳ͍ʁʁʁ

  View Slide

 16. ͍͍ײ͡ʹ΍Δํ๏΋͋Γ
  ͦ͏͚ͩͲɺͱʹ͔͘େม

  View Slide

 17. ͜ͷΑ͏ͳࣦഊ͔Β
  ࠷ॳͷઓུΛऔΔΑ͏ʹ

  View Slide

 18. (࠶ܝ)جຊతͳઓུ
  • Ϣʔβʔʹ৽ػೳ͕ݟ͑ͳ͍Α͏ʹ͢Δ޻෉Λ͠ɺ
  ৽ػೳͷbranch΋ͲΜͲΜmerge͍ͯ͘͠
  • PR͸ՄೳͳݶΓࡉ͔͘
  • ࠷ޙʹϢʔβʔʹ৽ػೳΛݟ͑ΔΑ͏ͳϦϦʔεΛ
  ͢Δ

  View Slide

 19. (࠶ܝ)جຊతͳઓུ
  • Ϣʔβʔʹ৽ػೳ͕ݟ͑ͳ͍Α͏ʹ͢Δ޻෉Λ͠ɺ
  ৽ػೳͷbranch΋ͲΜͲΜmerge͍ͯ͘͠
  • PR͸ՄೳͳݶΓࡉ͔͘
  • ࠷ޙʹϢʔβʔʹ৽ػೳΛݟ͑ΔΑ͏ͳϦϦʔεΛ
  ͢Δ

  View Slide

 20. ύλʔϯ
  • ϩδοΫͷϝιου͔Β࡞Δ
  • Ϣʔβʔʹݟ͑ͳ͍෦෼͔Β࡞Δ
  • ΤϯυϙΠϯτΛຊ൪Ͱ͸ݟ͑ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • Ұ෦ͷHTML͚ͩຊ൪Ͱ͸Ӆ͓ͯ͘͠
  • ϦχϡʔΞϧύλʔϯ

  View Slide

 21. ύλʔϯ1
  ϩδοΫͷϝιου͔Β࡞Δ

  View Slide

 22. • Logic::Blog->find_public_blogsͱ͔ɺLogic::Blog-
  >createͱ͔͚ͩ࡞ͬͯPR
  • ϩδοΫΛϢʔβʔʹݟ͑ΔControllerͱ͔Ͱ࢖Θ
  ͳ͚Ε͹౰વӨڹͳ͠

  View Slide

 23. ஫ҙ
  • ϢʔεέʔεΛ෼ੳ͓͔ͯ͠ͳ͍ͱɺ࣮ࡍʹ࢖͏࣌
  ʹ࢖͑ͳ͍͜ͱʹؾͮ͘
  • ࢖͍ํٖࣅίʔυΛॻ͖ͭͭɺͦΕ΋߹ΘͤͯϨ
  Ϗϡʔͯ͠΋Β͏ͱྑ͍

  View Slide

 24. sub endpoint {
  my ($req, $res) = @_;
  # λΠτϧͱઆ໌จΛrequest͔Β
  # ͜͜Ͱvalidate΋͢Δ
  my ($title, $desc) = validate(
  title => $req->param('title'),
  desc => $req->param('desc'),
  );
  # titleͱdescriptionΛ౉͢
  Logic::Blog->create(...)
  }

  View Slide

 25. ύλʔϯ2
  Ϣʔβʔʹݟ͑ͳ͍෦෼͔Β࡞Δ

  View Slide

 26. ྫ)
  MySQLͷLIKEݕࡧ͔ΒɺElasticsearch
  ʹஔ͖׵͑ͯࣗ༝ͳιʔτ΋ར༻Մೳʹ

  View Slide

 27. ෼ׂ͢Δ
  1. Elasticsearchͷ։ൃ؀ڥ࡞Γ(खݩɺ։ൃ؀ڥɺຊ൪)
  2. ݕࡧ͍ͨ͠σʔλͷElasticsearch΁ͷಉظ
  3. ݕࡧΫΤϦͰͷݕࡧཪଆΛMySQL͔ΒElasticsearchʹ
  ஔ͖׵͑
  4. ElasticsearchΛ࢖ͬͯιʔτΛ࣮૷

  View Slide

 28. 3൪·Ͱ͸Ϣʔβʔ͔Β͸ݟ͑
  ͳ͍ͷͰɺਵ࣌ϦϦʔεՄೳ

  View Slide

 29. ෼ׂ͢Δ
  1. Elasticsearchͷ։ൃ؀ڥ࡞Γ(खݩɺ։ൃ؀ڥɺຊ൪)
  2. ݕࡧ͍ͨ͠σʔλͷElasticsearch΁ͷಉظ
  3. ݕࡧΫΤϦͰͷݕࡧཪଆΛMySQL͔ΒElasticsearch
  ʹஔ͖׵͑
  4. ElasticsearchΛ࢖ͬͯιʔτΛ࣮૷

  View Slide

 30. ύλʔϯ3
  ΤϯυϙΠϯτΛຊ൪Ͱ͸
  ݟ͑ͳ͍Α͏ʹ

  View Slide

 31. ༻్
  • ৽ػೳΛಛఆͷURLͰఏڙ͢Δ࣌ʹ
  ࢖͑Δ

  View Slide

 32. ΍Γํ
  • ։ൃ؀ڥͰ͸URLͰͦͷػೳʹΞΫηε
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  • ຊ൪؀ڥͰ͸Not Foundʹ͢Δ
  • ୯ͳΔϑϥά͚ͩͰ࣮૷Մೳ

  View Slide

 33. # /feature1ͰΞΫηεͰ͖ΔΤϯυϙΠϯτ
  sub feature1 {
  my ($req, $res) = @_;
  # ։ൃ؀ڥͰͷΈONʹͳΔϑϥά
  # TODO(feature1_release): ϦϦʔεલʹফ͢
  if (!$ENV{CAN_SHOW_NEW_FEATURE}) {
  return $res->not_found;
  }
  ...
  }

  View Slide

 34. ϑϥά͸؀ڥม਺Ͱ΋
  Config::ENVతͳ΋ͷ࢖͏ͷͰ
  ΋ͳΜͰ΋

  View Slide

 35. ׬੒ͨ͠ΒϑϥάΛ࢖ͬͨif
  จΛফͨ͠ΒϦϦʔεͰ͖Δ

  View Slide

 36. ύλʔϯ4
  Ұ෦ͷHTML͚ͩຊ൪Ͱ͸
  Ӆ͓ͯ͘͠

  View Slide

 37. ༻్
  • ͋ΔϖʔδͷҰ෦ʹ৽ػೳ௥Ճ
  ͢Δ࣌

  View Slide

 38. ΍Γํ
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯΛ࢖͍ͬͯΔ
  ͱ؆୯
  • ϑϥάΛςϯϓϨʔτʹ౉ͯ͠ɺಛఆ
  HTMLΛফͨ͠Γ͢Δ͚ͩ

  View Slide

 39. ...
  [%- IF can_show_new_feature %]

  ...

  [%- END %]
  ...

  View Slide

 40. JSͱ͔΋ཁૉ͕͋Δ࣌ͷ
  Έ༗ޮʹ͢ΔͷͰରॲՄೳ

  View Slide

 41. ׬੒ͨ͠ΒϑϥάΛ࢖ͬͨif
  จΛফͨ͠ΒϦϦʔεͰ͖Δ

  View Slide

 42. ύλʔϯ5
  ϦχϡʔΞϧύλʔϯ

  View Slide

 43. ༻్
  • ৽ػೳͰϖʔδ͕ΨϥοͱมΘΓɺ
  ಛఆHTMLΛӅ͢ͱ͔Ͱରॲෆೳͳ࣌

  View Slide

 44. ΍Γํ
  • ίϯτϩʔϥͱςϯϓϨʔτͷηοτΛ
  ΋͏1ͭ༻ҙ͢Δ
  • ৽͍͠ίϯτϩʔϥ͸ຊ൪Ͱ͸ݟ͑ͳ͍
  Α͏ʹ
  • ࠷ޙʹલͷ΍ͭͱͦͬ͝ͱೖΕସ͑Δ

  View Slide

 45. # /feature1_renewalͰΞΫηεͰ͖ΔΤϯυϙΠϯτ
  sub feature1_renewal {
  my ($req, $res) = @_;
  # ։ൃ؀ڥͰͷΈONʹͳΔϑϥά
  # TODO(feature1_release): ϦϦʔεલʹফ͢
  if (!$ENV{CAN_SHOW_NEW_FEATURE}) {
  return $res->not_found;
  }
  ...
  }

  View Slide

 46. feature1_renewal.html
  lessͱ͔JSͱ͔͸͍͍ײ͡ʹ

  View Slide

 47. • sub feature1_renewal -> sub feature1
  • feature1_renewal.html -> feature1.html
  • lessͱ͔΋ҰؾʹҠಈ
  • ࠷ޙ͚ͩͪΐͬͱେมͰ͸͋Δ

  View Slide

 48. ·ͱΊ
  • େ͖Ίͳ৽ػೳ࡞Γͷ࣌ͷmergeઓུʹͭ
  ͍ͯͷ࿩
  • ࣦഊܦݧ͔ΒϢʔβʔʹݟ͑ͳ͍Α͏ʹͲ
  ΜͲΜ։ൃϒϥϯνʹmerge͢ΔΑ͏ʹ
  ͳͬͨ
  • ݟ͑ͳ͍Α͏ʹ͢Δύλʔϯ͸͍Ζ͍Ζ

  View Slide