Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

技術ブログを書くことについて/writing-tech-blog

shibayu36
September 02, 2016

 技術ブログを書くことについて/writing-tech-blog

社内勉強会で発表した、技術ブログを書くことについての自分の考えです。

shibayu36

September 02, 2016
Tweet

More Decks by shibayu36

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ٕज़ϒϩάΛ
  ॻ͘͜ͱʹ͍ͭͯ
  2016/09/01 shiba_yu36

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • id:shiba_yu36
  • ͸ͯͳ5೥໨
  • ΧΫϤϜνʔϜ
  • ϒϩάΛΑ͘ॻ͘

  View Slide

 3. ࣗ෼ͷϒϩάʹ͍ͭͯ
  • 2013೥ : 175هࣄ(಺ٕज़ϒϩά119)
  • 2014೥ : 158هࣄ(67)
  • 2015೥ : 107هࣄ(38)
  • 2016೥ : 72هࣄ(53)
  http://blog.shibayu36.org/

  View Slide

 4. ࣗ෼ͷϒϩάʹ͍ͭͯ
  • 2013೥ : 175هࣄ(಺ٕज़ϒϩά119)
  • 2014೥ : 158هࣄ(67)
  • 2015೥ : 107هࣄ(38)
  • 2016೥ : 72هࣄ(53)
  http://blog.shibayu36.org/
  ͱʹ͔͘
  ॻ͍͍ͯΔ

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͍ͨ͜͠ͱ
  • ͳͥ͜͜·ͰϒϩάΛॻ͘ͷ͔
  • Ϟνϕʔγϣϯͷอͪํ
  • ൃݟͨ͠ϒϩάςΫχοΫ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ͳͥ͜͜·Ͱ
  ϒϩάΛॻ͘ͷ͔

  View Slide

 8. ϓϨθϯεΛ޲্͍͚ͨͩ͠ʁ
  ঝೝཉٻΛಘ͍͚ͨͩʁ

  View Slide

 9. ϓϨθϯεΛ޲্͍͚ͨͩ͠ʁ
  ঝೝཉٻΛಘ͍͚ͨͩʁ
  ॻ͘͜ͱͰֶशΛਂΊ͍ͨ

  View Slide

 10. ॻ͘͜ͱͰֶश͕ਂ·Δ
  • ࣗ෼ͷߟ͕͑·ͱ·Δ
  • ڭ͑ͯ΋Β͑Δ
  • ࣗ෼ͷϒϩά͕ڭ͑ͯ͘ΕΔ

  View Slide

 11. ࣗ෼ͷߟ͕͑·ͱ·Δ
  • Πϯϓοτ͚ͩͰཧղͨ͠ؾʹ
  • ࣮ࡍॻ͍ͯΈΔͱච͕ࢭ·Δ
  • ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ·ͱΊΒΕͨΒɺཧղͨ͠
  ͱݴ͑Δ

  View Slide

 12. http://blog.shibayu36.org/entry/2016/08/15/122913

  View Slide

 13. ڭ͑ͯ΋Β͑Δ
  • ϒϩάΛॻ͘ͱਓʹڭ͑ͯ΋Β͑Δ
  • ͦΕΛٵऩͯ͠͞Βʹֶश͕ਂ·Δ

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. ࣗ෼ͷϒϩά͕ڭ͑ͯ͘ΕΔ
  • 3͔݄͘Β͍ܦͭͱେମ๨ΕΔ
  • ੲͷϒϩά͕ࣗ෼Λॿ͚ͯ͘ΕΔ

  View Slide

 18. http://blog.shibayu36.org/entry/2015/07/08/095838

  View Slide

 19. http://blog.shibayu36.org/entry/2012/05/07/201556

  View Slide

 20. ֶश͍ͯ͠Δ͜ͱΛ
  ॻ͚͹ॻ͘΄Ͳֶश͕ਂ·Δʂ

  View Slide

 21. ໰୊ɿϞνϕʔγϣϯΛ
  อͯΔͷ͔ʁ

  View Slide

 22. View Slide

 23. Ϟνϕʔγϣϯͷอͪํ

  View Slide

 24. ৺͕͚͍ͯΔ͜ͱ
  • ͙͢ॻ͘
  • ୹͘ॻ͘
  • ࣗ෼ͷͨΊʹॻ͘
  • ׬ᘳͰͳͯ͘΋ެ։͢Δ

  View Slide

 25. ͙͢ॻ͘
  ॻ͚ͦ͏ʂ
  ࣦഊྫ
  ೋिؒܦա ʮ΋͏͍͍͔ͳ…ʯ
  ॻ͚ͦ͏ͳΒɺͦͷ೔͔1िؒҎ಺ʹ

  View Slide

 26. ୹͘ॻ͘
  1هࣄ1ςʔϚͰɺग़དྷΔ͚ͩ୹͘
  ࣦഊྫ
  ͍Ζ͍Ζ΍ͬͨʂ શ෦ॻͧ͘ʂ ΉͬͪΌ͔͔࣌ؒΔ
  ʮ΋͏͍͍͔ͳ…ʯ

  View Slide

 27. ஌ࣝθϩ͔ΒElasticsearchΛ
  ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΖ͏

  View Slide

 28. View Slide

 29. ஌ࣝθϩ͔ΒElasticsearchΛ
  ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΖ͏
  • ElasticsearchͷAnalyzerΛཧղ͢ΔͨΊશจݕࡧͷ
  ࢓૊ΈΛγϯϓϧʹߟ͑Δ
  • ElasticsearchͷΠϯσοΫεఆٛΛઃܭ͢Δखॱ
  • SQLϢʔβʔͷͨΊͷElasticsearch Query DSLೖ໳

  View Slide

 30. ࣗ෼ͷͨΊʹॻ͘
  ࠓͷֶशͷͨΊɺະདྷͷࣗ෼ͷͨΊ
  ࣦഊྫ
  ݟΒΕΔ͜ͱΛҙࣝ ׬ᘳʹॻ͜͏ ͔͔࣌ؒΔ
  ଞʹಉ͡Α͏ͳهࣄ͕͋ͬͯ΋ߏΘͳ͍
  ࠷ߴͷهࣄͩʂ ҙ֎ͱಡ·Εͳ͍ ʮ΋͏͍͍͔ͳ…ʯ

  View Slide

 31. 3~4࣌ؒɺͪΐͬͱؤுͬͨ
  15෼ɺద౰ʹॻ͍ͨ
  vs
  Կ͕ྲྀߦΔ͔Α͘෼͔Βͳ͍ʂ

  View Slide

 32. ׬ᘳͰͳͯ͘΋ެ։͢Δ
  ͋Δఔ౓Ͱ੾ΓΛ͚ͭͯެ։͢Δ
  ະདྷͷࣗ෼͕ཧղͰ͖ΔϨϕϧʹ
  ͨͩ͠ɺӕ͸ॻ͔ͳ͍
  ࣦഊྫ
  ׬ᘳʹॻ͜͏
  ʮ΋͏͍͍͔ͳ…ʯ
  ͍ͭ·Ͱͨͬͯ΋ࣗ৴͕ͳ͍

  View Slide

 33. View Slide

 34. ൃݟͨ͠ϒϩάςΫχοΫ

  View Slide

 35. ॻ͖ଓ͚ͯݟ͚ͭͨ
  ςΫχοΫΛ঺հ

  View Slide

 36. Ԍ্๷ࢭ

  View Slide

 37. Ԍ্๷ࢭ
  • લఏΛॻ͘
  • ࣄ࣮ͱҙݟΛ۠ผ͢Δ
  • ओޠΛେ͖͘͠ա͗ͳ͍

  View Slide

 38. ʙதུʙ
  લఏΛॻ͘

  View Slide

 39. ࣄ࣮ͱҙݟΛ۠ผ
  hot deployͱ͸ʮ࠶ىಈͷ࣌ʹϦΫΤετͷॲཧΛଓ͚ͳ͕
  Βɺมߋͷ಺༰Λ൓ө͢ΔͨΊͷखஈʯͰ͢ɻ
  ࣄ࣮
  ҙݟ
  ɹࣗ෼Ͱશจݕࡧͷ࢓૊ΈΛγϯϓϧʹݴޠԽͯ͠ΈΔͱɺҎ
  Լͷ3ߦʹ·ͱΊΒΕΔͷͰ͸ͱײͨ͡ɻ
  Ωʔϫʔυɿࢥ͏ɺײ͡Δ

  View Slide

 40. ओޠΛେ͖͘͠ͳ͍
  2016೥ݱࡏɺWebSocket͸͓͢͢ΊͰ͖ͳ͍

  View Slide

 41. ओޠΛେ͖͘͠ͳ͍
  2016೥ݱࡏɺWebSocket͸͓͢͢ΊͰ͖ͳ͍

  View Slide

 42. ૉૣ͘ॻ͘ςΫχοΫ

  View Slide

 43. ૉૣ͘ॻ͘ςΫχοΫ
  • ςϯϓϨΛ࡞Δ
  • ਪᏏ͠ͳ͕Βॻ͔ͳ͍

  View Slide

 44. ςϯϓϨΛ࡞Δ
  ͜Ε·Ͱͷ՝୊ ղܾࡦ ࠓޙͷ՝୊
  ৽͍͜͠ͱΛ΍ͬͨ࣌
  ಡॻ೔ه
  શମͷײ૝ ୭޲͚͔ ҹ৅ʹ࢒ͬͨ͜ͱ3ͭ

  View Slide

 45. ਪᏏ͠ͳ͕Βॻ͔ͳ͍
  • ॻ͖ͳ͕ΒɺΘ͔Γқ͞ͷνΣοΫΛ͠ͳ͍
  • ͳΜͰ΋͍͍͔Βॻ͖ऴ͑Δ
  • ॻ͖ऴ͔͑ͯΒߏ੒ม͑ & ೔ຊޠௐ੔
  • ࠷ޙʹҰճಡΜͰਪᏏͯ͠׬੒

  View Slide

 46. จষΛ෼͔Γ΍͘͢ॻ͘
  ςΫχοΫ

  View Slide

 47. ಡΈ·͠ΐ͏
  ࿦ཧతͳจষΛॻ͘
  ςΫχοΫ
  ೔ຊޠΛΘ͔Γ΍͘͢͢Δ
  ࡉ෦ͷςΫχοΫ

  View Slide

 48. ͨͩ͠ɺจষͷΘ͔Γқ͞͸
  ͨ͘͞Μॻ͘͜ͱʹΑ͔ͬͯ͠
  ৢ੒͞Εͳ͍

  View Slide

 49. ͨͩ͠ɺจষͷΘ͔Γқ͞͸
  ͨ͘͞Μॻ͘͜ͱʹΑ͔ͬͯ͠
  ৢ੒͞Εͳ͍
  εΩϧ͸ֶͼɺ
  ॻ͍࣮ͯફ͠·͘Δ

  View Slide

 50. ωλूΊͷςΫχοΫ

  View Slide

 51. ๨Εͳ͍͏ͪʹ
  Ͳ͔͜ʹϝϞ

  View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. ·ͱΊ
  • ϒϩάͷߟ͑ํͷҰͭͱͯ͠
  • ϒϩάΛॻ͘͜ͱʹΑֶͬͯशΛਂΊΒΕΔ
  • ΋ͬͱؾܰʹϒϩάΛॻ͍ͯΈ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide