Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アジャイル開発とE2Eテストの話

 アジャイル開発とE2Eテストの話

SHIFT_EVOLVE

July 01, 2021
Tweet

More Decks by SHIFT_EVOLVE

Other Decks in Business

Transcript

  1. γφϦΦͷ ॻ͖ํ γφϦΦΞ΢τϥΠϯ: ޡͬͨύεϫʔυ΍ϝʔϧΞυ ϨεͰ͸ϩάΠϯͰ͖ͳ͍ લఏ ϩάΠϯը໘Λද͍ࣔͯ͠Δ ΋͠ ϝʔϧΞυϨεೖྗཝʹ"<ϝʔϧΞυϨε>"ͱೖྗ͢Δ ͔ͭ

    ύεϫʔυೖྗཝʹ"<ύεϫʔυ>"ͱೖྗ͢Δ ͔ͭ "ϩάΠϯ"ΛΫϦοΫ͢Δ ͳΒ͹ "ϝʔϧΞυϨε·ͨ͸ύεϫʔυʹޡΓ͕͋Γ·͢ɻ࠶౓͝ೖྗ ͍ͩ͘͞ɻ"ͱදࣔ͞ΕΔ ྫ: | ϝʔϧΞυϨε | ύεϫʔυ | | [email protected] | passpass | | [email protected] | password | • ExampleʢྫʣΛ͏·͔ͭ͘͏ • ͨͩ͠ςʔϒϧ͕ڊେʹͳΓ ͗͢ͳ͍Α͏ʹ͢Δ • Scenario OutlineͰ΋ςετͨ͠ ͍͜ͱ͸̍γφϦΦͰͻͱͭʹ ߜΔ
  2. γφϦΦͷ ॻ͖ํ γφϦΦΞ΢τϥΠϯ: Ϣʔβʔ͸ඞਢ߲໨Λೖྗͯ͠೔هͷ৽ن࡞੒͕Ͱ͖Δ લఏ Ϣʔβʔ͸”<Ϣʔβʔ>"ͰϩάΠϯ͍ͯ͠Δ ͔ͭ ೔هͷ࡞੒ը໘Λද͍ࣔͯ͠Δ ͔ͭ ໊݅ʹ"<໊݅>"ͱೖྗ͢Δ

    ͔ͭ ຊจʹ"<ຊจ>"ͱೖྗ͢Δ ͔ͭ ը૾ʹ”<ϑΝΠϧ>"ΛΞοϓϩʔυ͢Δ ΋͠ "ৄࡉ߲໨ʢ೚ҙʣ"ͱදࣔ͞ΕΔ ͔ͭ ߦͬͨ৔ॴʹ”<৔ॴ>”ͱೖྗ͢Δ ͔ͭ ࢖༻ֹۚʹ”<ֹۚ>"ͱೖྗ͢Δ ͔ͭ "࡞੒"ΛΫϦοΫ͢Δ ͔ͭ "<ϝοηʔδ>"ͱදࣔ͞ΕΔ ͔ͭ ϝχϡʔ͔Β"<ϖʔδ>"ΛΫϦοΫ͢Δ ͳΒ͹ “<ϖʔδ>”ʹ”<໊݅>”ͱ”<දࣔ݁Ռ>" ྫ: ɹ | Ϣʔβʔ | ໊݅ | ຊจ | ϑΝΠϧ | ৔ॴ | ֹۚ | ϝοηʔδ | ϖʔδ | දࣔ݁Ռ | | Ϣʔβʔ1 | ɹ| | | | | ೖྗͯ͠Լ͍͞ | μογϡϘʔυ | දࣔ͞Εͳ͍ | | Ϣʔβʔ1 | ɹ| | | | | ೖྗͯ͠Լ͍͞ | ೔هҰཡ | දࣔ͞Εͳ͍ | | Ϣʔβʔ1 | ͍͋͏ | | | | | ೖྗͯ͠Լ͍͞ | μογϡϘʔυ | දࣔ͞Εͳ͍ | | Ϣʔβʔ2 | ɹ| | | | | ೖྗͯ͠Լ͍͞ | μογϡϘʔυ | දࣔ͞Εͳ͍ | | Ϣʔβʔ2 | ɹ| | | | | ೖྗͯ͠Լ͍͞ | ೔هҰཡ | දࣔ͞Εͳ͍ | | Ϣʔβʔ1 | ͍͋͏ | ͔͖͘ | | | | ೖྗͯ͠Լ͍͞ | μογϡϘʔυ | දࣔ͞Εͳ͍ | | Ϣʔβʔ1 | ͍͋͏ | ͔͖͘ | test.png | | | ೔هΛ࡞੒͠·ͨ͠ | μογϡϘʔυ | දࣔ͞ΕΔ | | Ϣʔβʔ1 | ͍͋͏ | ͔͖͘ | test.png | | | ೔هΛ࡞੒͠·ͨ͠ | ೔هҰཡ | දࣔ͞ΕΔ | | Ϣʔβʔ1 | ͍͋͏ | ͔͖͘ | test.jpeg | | | ೔هΛ࡞੒͠·ͨ͠ | μογϡϘʔυ | දࣔ͞ΕΔ | | Ϣʔβʔ1 | ͍͋͏ | ͔͖͘ | test.jpeg | | | ೔هΛ࡞੒͠·ͨ͠ | ೔هҰཡ | දࣔ͞ΕΔ | • γφϦΦλΠτϧͱ಺༰͸߹͍ͬͯΔ͔ʁ • ಉ͡ૢ࡞Λϖϧιφͷ਺͚ͩ֬ೝ͢Δҙຯ͸͋ Δͷ͔? • γφϦΦΞ΢τϥΠϯʹཔΓ͗ͯ͢҉߸ͷΑ͏ ͳγφϦΦʹͳ͍ͬͯͳ͍͔? • ͦͷςετ͸ຖճࣗಈͰ࣮ߦ͢Δඞཁ͸͋Δͷ ͔? • ςετέʔεͷਫ਼ࠪΛͤͣɺطଘͷγφϦΦΛ ίϐϖͯ͠গ͠ม͚͑ͨͩʹͳ͍ͬͯͳ͍͔ʁ • ςετ͕ಈ͚͹ྑ͍ͱࢥ͍ͬͯͳ͍͔ʁ • ԿͷͨΊͷςετͳͷ͔ʁ