Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

"JAWS SONIC 2020 & MIDNIGHT JAWS 2020" と "デザイン"

9eca6d3a5658ef22998083a3d8e7ec44?s=47 ShigeruOda
September 12, 2020

"JAWS SONIC 2020 & MIDNIGHT JAWS 2020" と "デザイン"

「JAWS SONIC 2020 & MIDNIGHT JAWS 2020」での「"JAWS SONIC 2020 & MIDNIGHT JAWS 2020" と "デザイン"」で利用した資料です。

https://jawssonic2020.jaws-ug.jp/2020/09/11/post-939/

9eca6d3a5658ef22998083a3d8e7ec44?s=128

ShigeruOda

September 12, 2020
Tweet

More Decks by ShigeruOda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. “JAWS SONIC 2020 & MIDNIGHT JAWS 2020” ͱ “σβΠϯ” JAWS

  SONIC WEB ࣮ߦҕһձ 2020.09.12
 2. ҎԼΩʔϫʔυͰσβΠϯΛߟ͑Α͏ ʮ24hʯʮJAWSʯʮSONICʯʮMIDNIGHTʯ

 3. JAWS-UGͷެࣜϩΰ

 4. ̍࣌ؒະຬͰੜ·ΕͨσβΠϯʂ

 5. Πϕϯτϩΰʢॳظʣ

 6. Πϕϯτϩΰʢ֬ఆʣ

 7. Πϕϯτϩΰʢ֬ఆʣ

 8. ͡Ό͋ɺ࣍͸T-Shirt΋࡞Γ͍ͨ

 9. T-Shirtʢॳظʣ

 10. T-ShirtʢҊʣ

 11. T-ShirtʢҊʣ

 12. Χϥʔબ୒΋େม

 13. T-Shirtʢ֬ఆʣ

 14. ࣮ࡍͷ෺

 15. άοζൢച΋΍Ζ͏ʂʂ

 16. άοζൢച

 17. μϒϧϩΰ ϚάΧοϓ

 18. εςοΧʔ

 19. εςοΧʔ

 20. നࠇϩΰεςοΧʔ

 21. δΣοτΩϟοϓ

 22. ׬શΦϯϥΠϯΠϕϯτ͔ͩΒ ෺͕खݩʹ͋Δخ͕͋͠͞Δ

 23. Thanks you! Ikuko Eshima