Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

技術書のジレンマとPEAKS + 書評ブログを書くTips #iOS11book

shu223
January 10, 2018

技術書のジレンマとPEAKS + 書評ブログを書くTips #iOS11book

「iOS 11 Programming」刊行記念 Night でのLTの資料です。
https://peaks.connpass.com/event/74553/

shu223

January 10, 2018
Tweet

More Decks by shu223

Other Decks in Programming

Transcript

 1. అ मҰ
  @shu223
  ٕज़ॻͷδϨϯϚͱPEAKS
  + ॻධϒϩάΛॻ͘Tips

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ʮiOS 11 ProgrammingʯARKitͱMetalͷষΛ
  ୲౰͠·ͨ͠
  • ͜Ε·Ͱ2࡭ͷຊΛॻ͖·ͨ͠
  - iOS×BLE Core Bluetoothϓϩάϥϛϯά
  - iOSΞϓϦ։ൃ ୡਓͷϨγϐ100

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  • ஶऀ͔ΒΈٕͨज़ॻۀքͷ໰୊
  • ஶऀ͔ΒΈͨPEAKS΁ͷظ଴
  • ॻධϒϩάΛॻ͍͍ͯͩ͘͞!
  - ࢲͷॻධͷॻ͖ํ
  ং൫গʑ۪ஒͬΆ͍Ͱ͕͢ϙδςΟϒͳ࿩Ͱ͢

  View Slide

 4. ஶऀ͔ΒΈٕͨज़ॻۀքͷ໰୊

  View Slide

 5. ࣥච͸ΊͪΌͪ͘Όେม
  • ಺༰Λߟ͑Δͷ͸͍ۤ͠
  - Ұ౓ੈʹग़ͯ͠·ͬͨΒޙ໭ΓͰ͖ͳ͍ʗϚαΧϦා͍
  • ݪߘࣥචʹnϲ݄
  - ʢࣗ෼ͷྫʣ୯ஶɾɾɾϑϧίϛοτͰ3ϲ݄
  - ڞஶʢ2ਓʣɾɾɾϑϧίϛοτͰ2ϲ݄
  • αϯϓϧίʔυ࡞੒ʗϝϯς
  - ʢࣗ෼ͷྫʣ֤ॻ੶50ݸҎ্ͷαϯϓϧ
  • ߍਖ਼΋஍ຯʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  - ਺100ϖʔδͷຊΛԿप΋͢Δ
  • ໰͍߹ΘͤରԠ

  View Slide

 6. ஶऀͷҹ੫͸8%ʢ10%ͱ͔΋͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜʣ
  • 3000ԁͷຊ͕1࡭ചΕͯ240ԁ
  • ॳ൛2000෦ͱͯ͠48ສԁ
  - ڞஶͩͱ͜ΕΛં൒
  • ٕज़ॻ͸1ສ෦ߦ͚͹େώοτ
  - ॳ৺ऀ޲͚ && ஫໨ͷ෼໺Ͱͳ͍ͱ͜ͷϨϕϧ͸ݫ͍͠
  - େ൒͸ॳ൛෼΋׬ചͰ͖ͳ͍
  - ૿࡮෼͸৭ʑ௥Ճ৚߲ʹΑΓ΋Β͑ͳ͔ͬͨΓ͢Δ
  ී௨ʹ։ൃͷ࢓ࣄΛ͢Δํ͕৯͑Δʢˍָ͍͠ʣ

  View Slide

 7. ࣄ৘͸Θ͔Γ·͢

  View Slide

 8. • ฤू
  • DTP
  • ૷ஸ
  • ҹ࡮
  • ྲྀ௨
  • ൢച
  • etc…
  ஶऀऔΓ෼͸ʙʹམͪண͘
  ͱ͍͏ͱ͜Ζʹೲಘײ͸͋Δ

  View Slide

 9. ʮͦΕͰ΋ॻ͘ϝϦοτ͕͋Δʯ
  ͱ൑அ্ͨ͠Ͱஶऀ͸ॻ͍͍ͯΔ

  View Slide

 10. ͔͠͠ɾɾɾ

  View Slide

 11. ݱ࣮ͱͯ͠

  View Slide

 12. 1࡭ॻ͍ͯɺͦΕ͔Β2౓ͱॻ͔ͳ͍
  ஶऀ͸ඇৗʹଟ͍

  View Slide

 13. Ͳ͏͢Ε͹͍͍ͷ͔ʁ
  • ஶऀҹ੫Λ্͛Ε͹͍͍ͬͯ΋Μ͡Όͳ͍
  - ͖ͬ͞΋ॻ͍ͨΑ͏ʹɺ৭ʑ͋ͬͯ͜ͷ཰ʹམͪண͍͍ͯΔ
  • Ձ֨Λ্͛Δʁ
  - ΋ͱ΋ͱߴ͍ҹ৅ͷ͋Δٕज़ॻɺ΋ͬͱߴ͘ͳͬͨΒ୯ʹ෦਺͕ग़ͳ͘ͳΔ
  • ചΕΔاըʹߜΔʁ
  - ύΠͷେ͖͍ॳ৺ऀ޲͚΍ɺਓؾͷ͋Δ෼໺ͷຊ͹͔ΓʹͳΔ

  View Slide

 14. ͦ΋ͦ΋ʮചΕʹ͍ٕ͘ज़ॻʯ͸

  ౫ଡ͞ΕΔ΂͖ͳͷ͔ʁ

  View Slide

 15. ͦΜͳʮٕज़ॻͷδϨϯϚʯΛղফ͢΂͘
  Ӭ໺͞Μ͕ͭͬͨ͘ͷ͕PEAKS

  View Slide

 16. PEAKSͷ͕͜͜৽͍͠ʢ˞అ໨ઢʣ
  • Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯάͰ࣮ࡍʹχʔζΛ֬ೝ͔ͯ͠Βࣥ
  ච։࢝
  • ैདྷͷ੍࡞աఔ΍ൢ࿏Λ௨͞ͳ͍ͷͰɺݸਓग़൛Ͱग़͢Ϩ
  ϕϧͷஶऀҹ੫ɺഁ֨ͷΞϑΟϦΤΠτใु͕Մೳʹ
  • ݖརؔ܎΋͍ͩͿஶऀʹ༏͍͠
  • ݱ໾ΤϯδχΞ͔ͭࣥචܦݧऀͰ͋ΔӬ໺͞Μ͕ϓϩσϡʔ
  εͯ͠ΔͷͰ಺༰͸ؒҧ͍ͳ͍

  View Slide

 17. PEAKSͷະདྷʢ˞అͷໝ૝ʣ
  • ٕज़৘ใൃ৴ͷϚωλΠζϓϥοτϑΥʔϜʹ
  - ࣗ෼ͷاըΛ࣋ͪࠐΈΫϥ΢υϑΝϯσΟϯά
  - ʮݸਓग़൛ͷؾܰ͞ͰʯPEAKSγεςϜΛར༻ͯ͠ຊ֨తͳॻ੶Λग़൛
  Մೳʹ
  - ιʔείʔυͷΑ͏ʹదٓΞοϓσʔτͨ͠Γɺߋ৽͕ࢭ·ͬͨॻ੶ʹ
  ଞਓ͕ϓϧϦΫΤετΛૹͬͨΓɺϑΥʔΫͯ͠ϝϯςΛଓ͚ͯͨΓͰ
  ͖Δ

  View Slide

 18. ٕज़৘ใൃ৴ͷະདྷʢ˞Ҿ͖ଓ͖అͷໝ૝ʣ
  • Ξ΢τϓοτɿٕज़ൃ৴Ͱ΋৯͑ΔΑ͏ʹͳΓɺ

  ʮڵຯͷ͋Δٕज़ͷษڧʯ 㲗 ʮ࢓ࣄʯͷαΠΫϧ

  Λແཧͳ͘ճͤΔΑ͏ʹͳΔ
  • Πϯϓοτɿೱ͍ɺ·ͱ·ͬͨ৘ใ͕खʹೖΓ΍͘͢
  ͳΔ

  View Slide

 19. ͦΜͳະདྷΛࢧ͑ΔͨΊʹ

  View Slide

 20. ͕͜͜ॏཁ
  ैདྷͷ੍࡞աఔ΍ൢ࿏Λ௨͞ͳ͍ͷͰɺ
  ݸਓग़൛Ͱग़͢Ϩϕϧͷஶऀҹ੫ɺ
  ഁ֨ͷΞϑΟϦΤΠτใु͕Մೳʹ

  View Slide

 21. ͕͜͜ॏཁ
  ैདྷͷ੍࡞աఔ΍ൢ࿏Λ௨͞ͳ͍ͷ
  Ͱɺݸਓग़൛Ͱग़͢Ϩϕϧͷஶऀҹ੫ɺ
  ഁ֨ͷΞϑΟϦΤΠτใु͕Մೳʹ

  View Slide

 22. ͭ·Γ͜͏͍͏͜ͱ
  • ຊ԰Ͱചͬͯͳ͍
  - ͨ·ͨ·ݟ͔͚ͯखʹऔΔ͜ͱ͸ͳ͍
  • AmazonͰചͬͯͳ͍
  - ͨ·ͨ·ݕࡧͯ͠ग़ͯ͘Δ͜ͱ͸ͳ͍
  - ͨ·ͨ·ϨίϝϯυͰग़ͯ͘Δ͜ͱ΋ͳ͍

  View Slide

 23. ͜ͷຊͷଘࡏʹؾ෇͍ͯ΋Β͏
  ೖΓޱ͸ɾɾɾ

  View Slide

 24. • PEAKSͷαΠτ
  • ஶऀͷએ఻
  • ߪೖͯ͘͠ΕͨΈͳ͞·ͷਪન

  View Slide

 25. ͦΕΛظ଴ͯ͠ͷഁ֨ͷΞϑΟϦΤΠτ
  ैདྷͷ੍࡞աఔ΍ൢ࿏Λ௨͞ͳ͍ͷͰɺ
  ݸਓग़൛Ͱग़͢Ϩϕϧͷஶऀҹ੫ɺ
  ഁ֨ͷΞϑΟϦΤΠτใु͕Մೳʹ

  View Slide

 26. ΞϑΟϦΤΠτใु30%ͷҖྗ
  • Amazon͸͔֬3%͙Β͍
  • 3࡭ചΕ͹ʢ͍͍ͩͨʣݩ͕औΕΔ
  • WebϝσΟΞͷݪߘॻ͘ΑΓ΋Ϧλʔϯ͕େ͖͍

  View Slide

 27. ͥͻʮiOS 11 ProgrammingʯΛ
  ϒϩάͰ͝঺հ͍͚ͨͩΔͱخ͍͠Ͱ͢!

  View Slide

 28. ͱ͸͍͑
  • هࣄॻ͘ͷ͸ΊΜͲ͍͘͞
  • ෼ް͍ͷͰਖ਼௚·ͩಡΜͰͳ͍
  ౳ʑ͋Δͱࢥ͍·͢

  View Slide

 29. ʢࢲͷʣॻධهࣄͷॻ͖ํ

  View Slide

 30. େલఏ
  ❌ ಡΈऴΘͬͨΒॻ͘
  ⭕ ಡΈ࢝ΊΔͨΊʹॻ͘
  ʮੵಡʯ͕ͪ͠ͳٕज़ॻΛফԽͰ͖Δ

  View Slide

 31. 1. ·͕͖͑ɺ໨࣍Λʮͬ͟ͱʯݟΔ
  • Կʹ͍ͭͯͲΜͳ੾Γޱ͔Βղઆͨ͠ຊ͔ʁ
  • ͜ͷຊ͔Βࣗ෼͸ͲΜͳ͜ͱΛֶͼ͍ͨͱࢥ͏͔ʁ

  ʢ໨࣍ͷͲͷ߲໨͕ؾʹͳΔ͔ʣ
  Έ͍ͨͳࢹ఺͔Βʮͬ͟ͱʯݟΔʢ10෼͙Β͍ʣ

  View Slide

 32. 2. هࣄͷେ࿮Λઌʹॻ͍ͯ͠·͏
  • λΠτϧ
  - ॻධʴຊͷλΠτϧͱ͔Ͱ΋
  • ংจ
  - ຊͷಛ௕
  - ങͬͨಈػɺԿΛظ଴͍ͯ͠Δ͔
  - ໨࣍ etc…
  • ຊจɾɾɾۭ͚͓ͯ͘
  ઌʹॻ͍͓ͯ͘͜ͱͰʮಡΉํ਑ʯ͕ఆ·Δ

  View Slide

 33. 3. ࢒Γ࣌ؒΛٯࢉͯ͠ɺಡΉ
  • ྫɿݱࡏ20࣌Ͱɺ22࣌ʹ͸ऴ͍͑ͨͷͰ͋Ε͹ɺಡΉ
  ࣌ؒ͸1.5࣌ؒ
  • ʮษڧʹͳͬͨʯͱࢥͬͨ෦෼ΛϝϞΓͳ͕ΒಡΉ
  ʢಡΈऴΘ͔ͬͯΒर͍௚ͯ͠ॻ͘ͷ͸໘౗ʣ

  View Slide

 34. 4. ެ։
  • ϝϞͬͨͱ͜ΖΛͬ͟ͱ੔͑Δ
  - ࣗ෼͕͋ͱͰݟͯΘ͔Ε͹OK
  • ެ։

  View Slide

 35. ͔ͬ͠Γਫ਼ಡ͢Δ ʼ ํ਑ΛܾΊͯͬ͘͟ΓಡΉ
  ʼʼʼʼʼʼ ಡ·ͣʹੵΜͰ͓͘

  View Slide

 36. ·ͱΊ
  • ٕज़ॻۀք͸ͳ͔ͳ͔ੈ஌ਏ͍
  • ͦΜͳݱঢ়Λଧഁ͢΂্ཱ͕ͪͬͨ͘ͷ͕PEAKS
  • Έͳ͞ΜͷԠԉʢϒϩάʣ͕ඞཁͰ͢
  • ॻධهࣄ͸ઌʹେ࿮͔Βॻ͍ͯɺ࢒Γ࣌ؒͰಡΉΑ͏
  ʹ͢Δͱ๩ͯ͘͠΋ॻ͚Δ͠ੵಡղফʹ΋ͳΓ·͢

  View Slide

 37. ͥͻϒϩάΛʂ!

  View Slide