Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアのための発信講座 #2

shu223
July 25, 2020

エンジニアのための発信講座 #2

オンラインコミュニティ内の企画として始めた「エンジニアのための発信講座」の第2回のスライドです。

講座の詳細:
http://shu223.hatenablog.com/entry/2020/07/13/191517

エンジニアと人生コミュニティ(月額1000円)への入会はこちらから:
https://community.camp-fire.jp/projects/view/280040

講師 堤修一のTwitter:https://twitter.com/shu223

shu223

July 25, 2020
Tweet

More Decks by shu223

Other Decks in Education

Transcript

 1. ୈ2ճ ΤϯδχΞͷͨΊ
  ͷൃ৴ߨ࠲

  View full-size slide

 2. લճͷ͓͞Β͍ʮൃ৴Λ͸͡ΊΑ͏ʯ
  • ʮ๩͍͠ͷͰൃ৴Ͱ͖ͳ͍ʯʮ༗໊ਓʹͳΓ͍ͨΘ͚͡Όͳ
  ͍ͷͰൃ৴͠ͳ͍ʯ͸ޡղ
  • ٕज़هࣄΛॻ͘ʹ͸Ͳ͕͍͍͔͜
  • TwitterͷӨڹྗ͸ʮൃ৴ྗશମΛࢧ͑Δج൫ʯʹͳΔ
  • ͷͰɺҭͯ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 3. લճ॓୊
  1. ٕज़ϒϩάΛͭ͘Ζ͏
  2. ϑΥϩʔΛ੔ཧ͠Α͏
  3. ಋઢΛ੔උ͠Α͏

  View full-size slide

 4. ॓୊1ʮٕज़ϒϩά࡞੒ʯͷ
  ਐḿ
  • ΄΅શһ͕طʹ͍࣋ͬͯͨ

  View full-size slide

 5. ॓୊2ʮϑΥϩʔ੔ཧʯͷਐ
  ḿ
  • 93%ʢ29/31ʣ͕࣮ࢪʂ
  • 5ਓ͕1िؒͰ FFൺ >= 2 Λಥഁ

  View full-size slide

 6. ॓୊3ʮಋઢ੔උʯͷਐḿ
  • 18ਓ͕࣮ࢪʂ

  View full-size slide

 7. ʮൃ৴Λ͸͡Ίͨʯ΋ͷͷ...

  View full-size slide

 8. ʮωλ͕ͳ͍ʯ

  View full-size slide

 9. ϨΫνϟʔ #2
  ωλͷݟ͚ͭํ

  View full-size slide

 10. ωλɿ ࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔᕒ਎ͷ஌ݟ

  View full-size slide

 11. ωλɿ ࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔᕒ਎ͷ஌ݟ

  View full-size slide

 12. ωλɿ ίʔυॻ͍ͯͨΒຖ೔਺ݸ͸ग़
  ͯ͘Δ

  View full-size slide

 13. Α͋͘Δޡղ
  • ʮطʹެࣜυΩϡϝϯτ΍ଞͷਓͷهࣄ͕ͨ͘͞Μ͋ΔͷͰ
  ॻ͘͜ͱ͕ͳ͍ʯ
  • ʮ࢓ࣄͰͷֶͼ͸कൿٛ຿͕͋ΔͷͰॻ͚ͳ͍ʯ

  View full-size slide

 14. ޡղɿʮطʹެࣜυΩϡϝϯτ΍ଞͷ
  ਓͷهࣄ͕ͨ͘͞Μ͋ΔͷͰॻ͘͜ͱ
  ͕ͳ͍ʯ

  View full-size slide

 15. ޡղɿʮकൿٛ຿͕͋ΔͷͰॻ͚ͳ
  ͍ʯ

  View full-size slide

 16. • ͨͩνϡʔτϦΞϧ΍ͬͯΈͨهࣄͰ΋Ձ஋͸͋Δʢ࠷৽ͷ
  ؀ڥͰ΋ಈ͍ͨͱ͍͏ࣄ࣮ʗͭ·ͬͨͱ͜Ζ΍ผ్ௐ΂ͳ͍
  ͱ͍͚ͳ͍ͱ͜Ζͷิ׬ʣ
  • ࣗ෼ͷจষͰॻ͚͹ɺͦͷઆ໌ͷํ͕ͬ͘͠Γ͘Δͱ͍͏ਓ
  ͕͍Δ͔΋
  • ӳޠ͔͠ͳ͍ɾɾɾ೔ຊޠͰॻ͚ͩ͘Ͱधཁ͕͋Δ
  • ͦ΋ͦ΋ͷ࿩ɺ᷿ͷهࣄ͸Ұ෦ͷٕज़΍Ϩϕϧʹूத͍ͯ͠
  ͯɺۭ͍ͯΔͱ͜Ζ͸͍͘ΒͰ΋͋Δ
  • ࢓ࣄͷதͰ΋ʮҰൠ৘ใʯͷ෦෼͸͋Δ͸ͣ

  View full-size slide

 17. ωλग़͠ϝιου
  • ํ๏1: ʮͳͧΔʯ
  • ํ๏2: ʮ·ͱΊΔʯ
  • ํ๏3: ʮ੾Γग़͢ʯ
  • ํ๏4: ʮൺֱ͢Δʯ

  View full-size slide

 18. ํ๏1: ʮͳͧΔʯ
  νϡʔτϦΞϧ΍هࣄΛͳͧΓͭͭॻ͘
  • ؙύΫϦ͸NG͕ͩɺʮࣗ෼ͳΓͷฤूʯ͕ೖΔ͸ͣ
  • આ໌͕ͳ͍෦෼ɺࣗ෼ͷ؀ڥͰ͸Τϥʔ͕ى͖Δɺetc...
  • ͦ΋ͦ΋ӳޠͰॻ͔Ε͍ͯΔ΋ͷΛ೔ຊޠͰॻ͚ͩ͘Ͱ΋
  Ձ஋
  • ษڧͭͭ͠ൃ৴ʹͳΔͷͰҰੴೋௗ

  View full-size slide

 19. ํ๏2: ʮ·ͱΊΔʯ
  ෳ਺هࣄʹ·͕ͨͬͯಘͨ஌ݟΛ·ͱΊΔ
  • Τϥʔରॲ๏ɿ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨʗ͏·͍ͬͨ͘ํ๏Λ·
  ͱΊΔ
  • ৽͍͠ػೳ΍֓೦ʹ͍ͭͯෳ਺ͷهࣄΛݟͯௐ΂ͨ͜ͱΛࣗ
  ෼ͳΓͷཧղͰ·ͱΊΔʢྫʣ
  • Կ͔ͷ੾ΓޱͰग़͖ͯͨ৘ใΛϦετΞοϓʢྫʣ

  View full-size slide

 20. ํ๏3: ʮ੾Γग़͢ʯ
  ଟ͘ͷ৘ใ͕͋Δϖʔδ͔Βʮ୯Ұͷ஌ݟʯ΍ʮ࠷୹ܦ࿏ʯΛ
  ੾Γग़͢
  • ΦʔϓϯιʔεʹͳͬͨSwiftΛϏϧυͯ͠ΈΔ
  • TensorFlow Lite͕GPUΛαϙʔτͨ͠Β͍͠ͷͰiOSͰ...
  • ʲॴཁ࣌ؒ30ඵʳͱΓ͋͑ͣWidgetKitͰ΢ΟδΣοτΛ...
  • Siri Shortcutsͷ࠷খ࣮૷ - NSUserActivityฤ

  View full-size slide

 21. ํ๏4: ʮൺֱ͢Δʯ
  طग़ͷ৘ใ΋ɺൺֱ͢Δͱ৽͍͠ʢ͔ͭधཁ΋͋Δʣ஌ݟʹͳ
  Δ
  • ྫɿ ARKit 2.0ͷը૾τϥοΩϯάͱARKit 1.5ͷը૾ݕग़ͷ
  ҧ͍ - Qiita

  View full-size slide

 22. ॓୊1
  • ωλΛ3ͭҎ্ग़͢
  • λΠτϧ͚ͩͰOK

  View full-size slide

 23. ॓୊2
  • 1هࣄॻ͘

  View full-size slide

 24. ຊ೔ͷ·ͱΊʮωλͷݟ͚ͭํʯ
  • ωλ͸ίʔυॻ͍ͯͨΒຖ೔਺ݸ͙Β͍͸ग़ͯ͘Δ
  • ωλͩ͠ϝιου
  ࣍ճʮൃ৴Λश׳Խ͠Α͏ ʙ ൃ৴Λଓ͚Δίπʯ
  ࣍ʑճʮωλͷੑ֨ΛݟۃΊͯద੾ͳϦιʔε഑෼Λ͠Α͏ʯ

  View full-size slide

 25. ݸผΞυόΠεʗϑΟʔ
  υόοΫ

  View full-size slide