Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアのための発信講座 #3

shu223
August 01, 2020

エンジニアのための発信講座 #3

オンラインコミュニティ内の企画として始めた「エンジニアのための発信講座」の第3回のスライドです。

講座の詳細:
http://shu223.hatenablog.com/entry/2020/07/13/191517

エンジニアと人生コミュニティ(月額1000円)への入会はこちらから:
https://community.camp-fire.jp/projects/view/280040

講師 堤修一のTwitter:https://twitter.com/shu223

shu223

August 01, 2020
Tweet

More Decks by shu223

Other Decks in Education

Transcript

 1. ୈ3ճ ΤϯδχΞͷͨΊ
  ͷൃ৴ߨ࠲

  View Slide

 2. લճ·Ͱͷ͓͞Β͍
  • ୈ1ճʮൃ৴Λ͸͡ΊΑ͏ʯ
  • ୈ2ճʮωλͷͭ͘Γํʯ

  View Slide

 3. ൃ৴Λ͸͡Ίͨɺωλ΋ͨ͘͞Μग़Δ
  Α͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 4. Ͱ΋...

  View Slide

 5. ͍·ͷϖʔεͰ
  ͣͬͱ
  ૸Γଓ͚ΒΕ·͔͢ʁ

  View Slide

 6. ൃ৴ͷॏཁੑ͸ཧղ͠
  ͭͭ΋΍ͬͺΓ
  ͕࣌ؒͳ͍

  View Slide

 7. ൓Ԡ͕͋·Γͳ͘
  Ϟνϕ͕΋ͨͳ͍

  View Slide

 8. ϨΫνϟʔ #3
  ൃ৴Λश׳Խ͠Α͏

  View Slide

 9. श׳Խ͢Δ ≒ʮແཧͳ͘ʯଓ͚Δ

  View Slide

 10. ࣃຏ͖ͷश׳
  • ๩ͯ͘͠΋ࣃ͸ຏ͚Δ
  • Ϟνϕʔγϣϯʹࠨӈ͞Εͳ͍

  View Slide

 11. ൃ৴ͷश׳
  • ๩ͯ͘͠΋ॻ͚Δ
  • Ϟνϕʔγϣϯʹࠨӈ͞Εͳ͍

  View Slide

 12. ͜ͷํ๏Ͱٕज़ൃ৴׆ಈΛ
  10೥
  ଓ͚͍ͯ·͢

  View Slide

 13. ൃ৴Λʮແཧͳ͘ʯଓ͚Δίπ
  1. ͍ͭͰʹॻ͘
  2. ୯ൃͷ݁ՌʹͱΒΘΕͳ͍
  3. ॏྗΛҙࣝ͢Δ
  4. ࣗ෼ͷशੑΛ஌Δ

  View Slide

 14. 1. ͍ͭͰʹॻ͘

  View Slide

 15. NGɿʮ࢓ࣄऴΘͬͨΒ͜ͷهࣄॻͧ͘ʂʯ

  View Slide

 16. OKɿ࡞ۀ΍ௐ΂෺͍ͭͰʹॻ͘
  • ϝϞΛऔΓͭͭ࡞ۀ͢Δ
  • ͋ͱ͸Ξοϓ͢Δ͚ͩ

  View Slide

 17. ྫɿ࢓ࣄதʹॳݟͷϏϧυΤϥʔ
  1. ʮ# <Τϥʔϝοηʔδ>ͷରॲ๏ʯͱ͍͏ϝϞΛॻ͖࢝ΊΔ
  2. άάͬͯྑ͛͞ͳهࣄΛ։͘
  3. URLͱରॲ๏ΛϝϞʹίϐʔ
  4. ࢼͯ͠ΈͯμϝͩͬͨΒ2΁໭Δɺ͏·͍ͬͨ͘Βऴྃ
  5. ϝϞΛ੔͑ͯϒϩάʹࡌͤΔ

  View Slide

 18. ϙΠϯτɿϝϞ≠هࣄ
  • هࣄʹඞཁͳը૾Λ୳ͨ͠ΓɺจষΛॻ͍ͨΓ͸͠ͳ͍
  • εΫγϣ΋ඞཁʹԠͯ͡ࡱ͓ͬͯ͘ͱྑ͍͕ɺͦΕΒΛ੔ཧ
  ͨ͠ΓϝϞʹషΓ෇͚ͨΓ΋͠ͳ͍

  View Slide

 19. ϙΠϯτɿهࣄʹ͠ͳͯ͘΋OK
  ݁ہهࣄʹ͠ͳ͍͜ͱ΋ଟ͍͕ͱ͘ʹଛ͸ͳ͍
  • ϝϞʹ͋ͨͬͯ௥Ճίετʢ࣌ؒʣ͸͔͚ͯͳ͍͸ͣ
  • Ή͠Ζௐ΂෺͕ൃࢄͤͣʹࡁΉͱ͍͏ϝϦοτ΋͋Δ
  • ະެ։ϝϞ΍εΫγϣ͕૿͍͕͑ͯ͘ɺؾʹ͠ͳ͍

  View Slide

 20. ʢ࣮ԋʣ

  View Slide

 21. ʮ1. ͍ͭͰʹॻ͘ʯ·ͱΊ
  • ͋ΒͨΊͯ࣌ؒΛ֬อ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
  • ࡞ۀͷ͍ͭͰʹϝϞΛॻ͍͓ͯ͘

  View Slide

 22. 2. ୯ൃͷ݁ՌʹͱΒΘΕͳ͍

  View Slide

 23. ᕒ਎ͷهࣄʹ
  LGTM΍͸ͯϒ͕·ͬ
  ͔ͨͭ͘ͳ͍

  View Slide

 24. ᕒ਎ͷهࣄʹ
  LGTM΍͸ͯϒ͕·ͬ
  ͔ͨͭ͘ͳ͍
  ໰୊ͳ͠

  View Slide

 25. ΤϯδχΞͱͯ͠ͷ৴༻/ධՁ͸
  ൃ৴ͷ஝ੵ
  ʹΑͬͯܗ੒͞ΕΔ

  View Slide

 26. VisionͷإೝࣝͰ࢖༻͢ΔόʔδϣϯΛݻఆ͢Δ
  • ὑ10΋ͳ͍ɻϓϩύςΟͻͱͭ஌͍ͬͯΕ͹ղܾ͢Δ࿩
  • ͕ɺΠϝʔδ஝ੵʹ͸ܨ͕͍ͬͯΔ
  • ଟ͘ͷਓ͸65ʗ76ϙΠϯτͷҧ͍·Ͱ͸೺Ѳͯ͠ͳ͍ →
  ͜ͷ͋ͨΓৄ͍͠ਓײ
  • ̎ͭͷϩδοΫ͕ඞཁʹͳΔͷͰࠓͷͱ͜Ζ͸چ൛ʹدͤ
  ͓ͯ͜͏ → ͍͔ʹ΋ݱ৔Ͱ͔ͬ͠Γ΍ͬͯΔײ

  View Slide

 27. ٯʹLGTM΍͸ͯϒΛूΊͨهࣄ͸਺ࣈҎ֎ͷҙ
  ຯ͕͋·Γͳ͍
  • ྫͷػցֶशίʔε͕ྑ͍Β͍͠ͱ஌Γͳ͕Β΋2೥ؒε
  ϧʔ͠ଓ͚͕ͨ΍͸Γྑ͔ͬͨͱ͍͏࿩
  • σΟʔϓϥʔχϯάͷ༗໊ϥΠϒϥϦ5छΛ࠷୹ڑ཭Ͱࢼ͢൒
  ೔ίʔε

  View Slide

 28. shu223ͷϑΥϩϫʔ਺
  • ୹ظతʹΈΔͱԿ͔͕όζͬͯٸʹ
  ૿͑Δ࣌΍ఀ଺ؾຯͷ࣌ظ͸͋Δ
  • ௕ظతʹΈΔͱ܏͖͸֓ͶҰఆ
  → ݁ہ͸ͦͷਓ͕೔ʑੵΈ্͍͛ͯΔ
  Ձ஋ʹऩଋ͍ͯ͘͠

  View Slide

 29. ʮ2. ୯ൃͷ݁ՌʹͱΒΘΕͳ͍ʯ·ͱΊ
  • ΤϯδχΞͱͯ͠ͷ৴༻/ධՁ͸ൃ৴ͷ஝ੵʹΑͬͯܗ੒͞Ε
  Δ
  • ୹ظతͳ݁Ռʹͩ͜ΘΒͳͯ͘΋Α͍

  View Slide

 30. 3. ॏྗΛҙࣝ͢Δ

  View Slide

 31. ॏྗ
  • ਫ͸্͔ΒԼʹྲྀΕΔ
  • ཱͬͯΔΑΓ৸సΜͰΔํָ͕

  View Slide

 32. ൃ৴ͷॏྗ
  ֎ʹ޲͚ͯߟ͑΍஌ݟΛग़͢ΑΓɺԿ΋͠ͳ͍΄͏ָ͕

  View Slide

 33. ൃ৴͕
  ؾ͕ॏ͍
  ͷ͸ඞવ

  View Slide

 34. ରࡦ
  • ͦ͏͍͏΋ͷͩɺͱ͍͏͜ͱΛ஌Δ
  • ʮൃ৴ɺۤखͳΜͰ͢ʙʯͱ͔ݴͬͯͯ΋ҙຯ͕ͳ͍
  • ϦϋϏϦΛҙࣝ͢Δ
  • TwitterͰͷൃ৴͔Β
  • ྗ͕ೖΓ͗͢ͳ͍͍ܰωλ͔Β

  View Slide

 35. ʮ3. ॏྗΛҙࣝ͢Δʯ·ͱΊ
  • ൃ৴͸ʮؾ͕ॏ͍͕ͦΕͰ΋΍ͬͨ΄͏͕͍͍ʯ΋ͷͱͯ͠
  ͖͍ͭ͋ͬͯ͘

  View Slide

 36. 4. ࣗ෼ͷशੑΛ஌Δ

  View Slide

 37. ྫɿʮొஃ͠·ͨ͠ʂʯهࣄ
  • ࠙਌ձͰҿΜͩޙʹॻ͔͘ʁ → NO
  • ཌ೔ॻ͔͘ʁ → NO
  • ·͕ͨ࣌ؒͰ͖ͨͱ͖ʹॻ͘ʁ

  View Slide

 38. • ͍ͬͨΜؾ࣋ͪ΍هԱ͕Ϧηοτ͞Εͯ͠·͏ͱͦΕΛ·ͨ
  ෮׆ͤ͞Δͷʹίετ͕͔͔Δ
  • ೔ʑ͍ΖΜͳ΍Δ͜ͱ͕͋ΔதͰɺ͍ͬͨΜ๨Εͯ͠·ͬͨ
  ͜ͱΛࢥ͍ग़ͯ͠·Ͱൃ৴͢Δ༨༟͸ͳ͍
  • ͕࣌ؒܦͭ΄Ͳൃ৴ͷϝϦοτ΋ബΕ͍ͯ͘
  → ॻ͘ͳΒࠓ೔͔͠ͳ͍

  View Slide

 39. → ࠙਌ձ͕࢝·Δ·Ͱʹॻ͘
  • ࣄલʹϒϩάͷԼॻ͖·Ͱ༻ҙ͓ͯ͘͠
  • etc.

  View Slide

 40. ʮ4. ࣗ෼ͷशੑΛ஌Δʯ·ͱΊ
  • ࠓ·ͰͰ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͸໌೔΋Ͱ͖ͳ͍
  • ʮͦ͏͍͏΋ͷʯͱͯ͠ରࡦΛߟ͑Δ

  View Slide

 41. ຊ೔ͷ·ͱΊɿൃ৴Λश׳Խ͠Α͏
  ʮແཧͳ͘ʯଓ͚Δίπ
  1. ͍ͭͰʹॻ͘
  2. ୯ൃͷ݁ՌʹͱΒΘΕͳ͍
  3. ॏྗΛҙࣝ͢Δ
  4. ࣗ෼ͷशੑΛ஌Δ

  View Slide

 42. ॓୊

  View Slide

 43. िʹ3ճҎ্ൃ৴͍ͯͩ͘͠͞
  • هࣄ͡Όͳͯ͘΋ɺπΠʔτͰ΋ok
  • ಈըͰ΋ԿͰ΋
  • ೔ৗͷதͰແཧͳ͘΍Δɺश׳Խ͍ͯ͘͜͠ͱ͕໨త

  View Slide

 44. #1ʙ#3͕essentials
  1. ൃ৴Λ͸͡ΊΑ͏
  2. ωλͷͭ͘Γํ
  3. ൃ৴Λश׳Խ͠Α͏

  View Slide

 45. ࠓޙ
  • ษڧձɾΧϯϑΝϨϯεʹొஃ͠Α͏
  • ʮ͖ͪΜͱಧ͘ʯOSSͷ࡞Γํ
  • ࢓ࣄʹܨ͕Δهࣄ΍OSSͱ͸
  • ຊ԰ʹฒͿຊͷஶऀʹͳΔʹ͸
  • ւ֎޲͚ͷൃ৴ͷίπ
  • etc...

  View Slide

 46. ʮ͍ͭͰʹॻ͘ʯ࣮ԋ

  View Slide

 47. ݸผϑΟʔυόοΫ

  View Slide