Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアのための発信講座 #4 登壇しよう

shu223
August 15, 2020

エンジニアのための発信講座 #4 登壇しよう

オンラインコミュニティ内の企画として始めた「エンジニアのための発信講座」の第4回のスライドです。

講座の詳細:
http://shu223.hatenablog.com/entry/2020/07/13/191517

エンジニアと人生コミュニティ(月額1000円)への入会はこちらから:
https://community.camp-fire.jp/projects/view/280040

講師 堤修一のTwitter:https://twitter.com/shu223

shu223

August 15, 2020
Tweet

More Decks by shu223

Other Decks in Education

Transcript

 1. ୈ4ճ ΤϯδχΞͷͨΊ
  ͷൃ৴ߨ࠲

  View Slide

 2. લճ·Ͱ͕Essentials
  1. ൃ৴Λ͸͡ΊΑ͏
  2. ωλͷͭ͘Γํ
  3. ൃ৴Λश׳Խ͠Α͏

  View Slide

 3. ϨΫνϟʔ #4
  ొஃ͠Α͏

  View Slide

 4. ొஃͱ͸
  • ษڧձʗϛʔτΞοϓ
  • ΧϯϑΝϨϯε
  ͰԿ͔ͷςʔϚʹ͍ͭͯൃද͢Δ

  View Slide

 5. ొஃͷϝϦοτɿ
  ϓϨθϯε޲্

  View Slide

 6. ࠷΋खͬऔΓૣ͍ϓϨθϯε޲্खஈ
  • 5ճ͙Β͍ొஃͨ͠Βʮ͋ɺ˓˓͞ΜͩʯతଘࡏʹͳΕΔ
  • هࣄΛ10ճॻ͍ͯ΋ͳ͔ͳ͔ͦ͏͸ͳΕͳ͍
  • ք۾ͷ༗໊ਓʹೝ஌ͯ͠΋Β͑Δʗ஌Γ߹͍ʹͳΕΔ
  • ʮखΛڍ͛Δ͚ͩʯͰ͜ͷϝϦοτΛڗडͰ͖Δ

  View Slide

 7. ͜Μͳਓʹ͓͢͢Ί
  • ಛఆͷٕज़෼໺ʗίϛϡχςΟͰͷϓϨθϯεΛ޲্ͤͨ͞
  ͍
  • ஥͕ؒཉ͍͠
  • ίϛϡχςΟʹߩݙ͍ͨ͠
  • ϑϦʔϥϯε΍෭ۀͰͷ࢓ࣄ͕ཉ͍͠

  View Slide

 8. ݏͩʂා͍

  View Slide

 9. • ࣮ࡍʹ͸Կ΋ා͍͜ͱ͸ͳ͍
  • ͓ۚΛଛ͢Δͱ͔ةݥͳ໨ʹ߹͏ͱ͔ͳ͍
  • ϚαΧϦ͸౤͛ΒΕͳ͍
  • ʢωοτͰා͘ݟ͑Δਓ΋࣮͸ΈΜͳ༏͍͠ʣ
  • هࣄʹॻ͘Α͏ͳ͜ͱ͕͋ΔਓͳΒେৎ෉
  • ൃද΍͠Ό΂Γ͸ԼखͰ΋OK

  View Slide

 10. ۓுͰ੠΍ख͕਒͑ͯ΋OK

  View Slide

 11. ४උʹ͔͚Δ࣌ؒ
  ࣗ෼ͷ৔߹
  • ษڧձɿεϥΠυ࡞੒1࣌ؒʙ0.5೔ʗ࿅श͸͠ͳ͍
  • ΧϯϑΝϨϯε: ٕज़ௐࠪ10೔ɺεϥΠυ࡞੒3೔ɺ࿅शʢ୭
  ͔ʹฉ͍ͯ΋Β͏ʣ

  View Slide

 12. Q: ొஃ಺༰Λߟ͑Δࡍʹҙࣝ͢Δ͜ͱ͸ʁ
  • ొஃʢϓϨθϯʣͳΒͰ͸ɺͷ಺༰ͱͳΔΑ͏ʹ
  • هࣄ΍ॻ੶ʢςΩετʣ޲͖ͷ಺༰͸ආ͚Δ
  • σϞ΍ϥΠϒίʔσΟϯά͸ొஃͳΒͰ͸
  • ؾ࣋ͪΛಈ͔͢͜ͱΛҙࣝ͢Δ
  • ԿΛ࣋ͪؼͬͯ΋Β͏͔ʁ

  View Slide

 13. ·ͱΊ
  • ϓϨθϯε޲্ʹ͸ొஃ͕Ұ൪खͬऔΓૣ͍
  • खΛڍ͛Δ͚ͩɻ͓ۚ΋໋΋औΒΕͳ͍
  • ϓϨθϯεɾൃ৴ྗΛ޲্͍ͤͨ͞ਓ͸ɺ΍Ζ͏ʂ

  View Slide

 14. ॓୊ʢ೚ҙʣ
  • connpass౳Ͱͪΐ͏Ͳ͍͍Πϕϯτ͕ͳ͍͔୳͢
  • → ొஃऀͱͯ͠Ԡื͢Δ

  View Slide

 15. ࣍ճҎ߱
  • OSSΛग़ͦ͏
  • ຊΛॻ͜͏
  • ւ֎ʹ޲͚ͯൃ৴͠Α͏

  View Slide

 16. ݸผϑΟʔυόοΫ

  View Slide