$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Vue.jsと3D可視化 - 産総研のOSS「AIST 3DDB Client」を例に / Vue Fes Japan 2023

Vue.jsと3D可視化 - 産総研のOSS「AIST 3DDB Client」を例に / Vue Fes Japan 2023

Sorami Hisamoto

October 28, 2023
Tweet

More Decks by Sorami Hisamoto

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 7VFKTͱ%ՄࢹԽ
  ࢈૯ݚͷ044ʮ"*45%%#$MJFOUʯΛྫʹ
  Vue.js & 3D Visualization
  2023-10-28


  Vue Fes Japan 2023


  @sorami (MIERUNE)

  View Slide

 2. σ
  Ϟ

  ը
  "*45%%#$MJFOU
  ࢈૯ݚͷσδλϧπΠϯϓϥοτϑΥʔϜ޲͚ʹ։ൃ͞Εͨ
  Φʔϓϯιʔεͷ8FCΞϓϦ

  View Slide

 3. ྫ෱Ҫݝࡸߐ঎ళ֗%σʔλ

  View Slide

 4. ઌ݄ߦͬͨΒɺ
  ͜Μͳײ͡Ͱͨ͠

  View Slide

 5. 5SZJUPOMJOF

  https://mierune.github.io/aist_3ddb_client/

  View Slide

 6. 4PVSDFDPEF"QBDIF

  https://github.com/aistairc/aist_3ddb_client

  View Slide

 7. View Slide

 8. ໨࣍
  ‣ ࣗݾ঺հͱձࣾ঺հ
  ‣ ࢈૯ݚͱ%σʔλ
  ‣ "*45%%#$MJFOUͷػೳɾಛ௃
  ‣ 8FCͰͷ஍ਤ%ՄࢹԽ
  ‣ ࢈૯ݚ%%#γεςϜͷ͜Ε͔Β

  View Slide

 9. ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞɻࡳຈࡏॅɻ
  ஍ਤՄࢹԽूஂʮ.*&36/&ʯॴଐɻ
  Ҏલ͸ʮࣗવݴޠॲཧʯΛ΍͍ͬͯ·ͨ͠ɻ
  ܗଶૉղੳث4VEBDIJʢϫʔΫεಙౡ/-1ʣ
  ๏཯Y/-1⚖ʢ-FHBMTDBQFʣ ͳͲͳͲ
  !TPSBNJ
  ٱຊۭւʢͻ͞΋ͱͦΒΈʣ

  View Slide

 10. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  Έ͑ΔͶ

  View Slide

 11. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  ਓྲྀσʔλՄࢹԽ Yahoo! JAPAN
  https://ds.yahoo.co.jp/
  จԽࡒ૯ཡWebGIS ಸྑจԽࡒݚڀॴ
  https://heritagemap.nabunken.go.jp/
  ϚΠϯΫϥϑτ ࡳຈࢢ, ߴদࢢ, etc.
  https://twitter.com/MIERUNE_inc/status/1673157862691065857
  ৿ྛΦʔϓϯσʔλ ྛ໺ி
  https://twitter.com/MIERUNE_inc/status/1709763336999723515/
  Ґஔ৘ใΛѻ͏ՄࢹԽͷձࣾݱࡏ໊

  View Slide

 12. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/wf_hokkaido/1282185.html
  ๺ւಓ͕ڌ఺શࠃʹϑϧϦϞʔτϝϯόʔ
  044ίϛϡχςΟ͔Β
  ੜ·Εͨձࣾ

  View Slide

 13. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/wf_hokkaido/1282185.html
  ๺ւಓ͕ڌ఺
  ౦ژ౎಺͔Βస৬ͯ͘͠ΔΤϯδχΞ͕೥ʑ૿͍͑ͯΔMIERUNEɻ

  ಉࣾͷϧʔπ͸ɺ୅දऔక໾ͷே೔͞Μ΍ɺ

  औక໾ͷݹ઒ହਓ͞ΜΒ͕2012೥͔Βఆظతʹ։࠵͍ͯ͠Δ

  ΧϯϑΝϨϯεʮFOSS4G Hokkaidoʯʹ͋Δɻ

  ಉΠϕϯτ͕ελʔτ͢ΔҎલɺFOSS4GʢFree Open Source
  Software for GeoSpatialɿΦʔϓϯιʔεͷ஍ཧ৘ใιϑτ΢ΣΞʣ
  ͷΠϕϯτ͸౦ژ΍େࡕΛத৺ʹΧϯϑΝϨϯε΍ษڧձ͕ߦΘΕͯ
  ͍͕ͨɺே೔͞Μୡ͸ɺ͜ΕΛ๺ւಓͰ։࠵Ͱ͖ͳ͍͔ͱߟ͑ͨɻ

  ɹʮ๺ւಓ͸೶ۀؔ܎΍໺ੜੜ෺ͷݚڀͳͲʹ͓͍ͯGISͷ׆༻͕

  ਐΜͰ͓Γɺ౔஍͕޿͍ͨΊɺҐஔ৘ใΛ׆ൃʹར༻͍ͯ͠Δͱ͍͏
  ౔৕͕͋Γ·ͨ͠ɻ...

  View Slide

 14. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  8F
  ♥︎
  044 ӡӦɺεϙϯαʔɺίʔυ΍஌ݟͷެ։
  https://www.mierune.co.jp/aboutus
  .BQ-JCSF͚ͩͰ΋
  ສυϧ೥

  View Slide

 15. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  https://2023-apac.pycon.jp/
  https://vuefes.jp/2023/
  1Z$PO"1"$
  γϧόʔεϙϯαʔ
  7VF'FT+BQBO
  γϧόʔεϙϯαʔొஃຊ

  View Slide

 16. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  『現場のプロがわかりやすく教える位置情報エンジニア養成講座』

  井口奏大


  秀和システム, 2023
  雑誌「Software Design」

  連載: 位置情報エンジニアリングのすすめ


  技術評論社, 2023年8月号〜
  ࿈ࡌத
  ʰҐஔ৘ใΤϯδχΞϦϯάͷ͢͢Ίʱ
  ૿࡮ޚྱ

  View Slide

 17. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO

  View Slide

 18. "*45%%#$MJFOU
  ࢈૯ݚ%σʔλϕʔεͷͨΊͷ
  Φʔϓϯιʔε8FCΞϓϦ

  View Slide

 19. https://mierune.github.io/aist_3ddb_client/

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. ࢈૯ݚ͕։ൃɾӡ༻ɾ؅ཧ͢Δ

  σδλϧπΠϯϓϥοτϑΥʔϜʮ%%#γεςϜʯ
  ͷͨΊʹ։ൃ͞Εͨ8FCΞϓϦέʔγϣϯɻ
  γεςϜʹొ࿥͞Ε͍ͯΔ༷ʑͳࡾ࣍ݩσʔλΛ

  ݕࡧɾදࣔɾμ΢ϯϩʔυͰ͖·͢ɻ


  ࢈૯ݚͷҕୗΛड͚ͯɺ.*&36/&͕։ൃ͠·ͨ͠ʂ

  View Slide

 32. ࢈૯ݚͱ%σʔλ

  View Slide

 33. ࢈ۀٕज़૯߹ݚڀॴʢ࢈૯ݚ "*45ʣ

  ܦࡁ࢈ۀলॴ؅ɺ೔ຊ࠷େڃͷݚڀػؔ
  https://www.aist.go.jp/

  View Slide

 34. ࢈૯ݚ

  σδλϧΞʔΩςΫνϟݚڀηϯλʔ
  https://www.digiarc.aist.go.jp/team/
  https://www.digiarc.aist.go.jp/

  View Slide

 35. https://www.digiarc.aist.go.jp/team/gsvrt/

  View Slide

 36. %%#"1* ৄࡉ͸(JU)VCϨϙδτϦͷ3&"%.&Λࢀরͷ͜ͱ
  https://github.com/aistairc/aist_3ddb_client

  View Slide

 37. %%#"1* ৄࡉ͸(JU)VCϨϙδτϦͷ3&"%.&Λࢀরͷ͜ͱ
  https://github.com/aistairc/aist_3ddb_client
  ެংྑଏʹ൓͢Δ໨తͰͳ͚Ε͹
  ͩΕͰ΋ແঈͰར༻Ͱ͖Δ
  μ΢ϯϩʔυՄೳͳσʔλͷѻ͍͸ɺ
  ͦΕͧΕʹઃఆ͞Ε͍ͯΔϥΠηϯεΛ֬ೝͷ͜ͱ

  View Slide

 38. طଘͷϏϡʔΞʔ"*45%%#7JFXFS
  https://gsrt.digiarc.aist.go.jp/3ddb_demo/tdv/index.html

  View Slide

 39. طଘͷϏϡʔΞʔ"*45%%#7JFXFS
  https://gsrt.digiarc.aist.go.jp/3ddb_demo/tdv/index.html
  ࢖͍ํ͕೉͍͠
  ΄ͱΜͲͷਓ͕ɺۭؒݕࡧͷͨΊͷϙϦΰϯΛඳ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  ݕࡧ݁Ռ͔ΒɺσʔλΛબΜͰΧʔτʹೖΕΒΕΔਓ͸͞Βʹগͳ͍

  View Slide

 40. γϯϓϧʹɺ୭Ͱ΋ݟͯɺ͞Θͬͯɺ
  σʔλ͕ग़ͯ͘Δ΋ͷΛఏڙ͔ͨͬͨ͠
  தଜྑհ͞Μ
  ࢈૯ݚਓ޻஌ೳݚڀηϯλʔ૯ׅݚڀओװ

  View Slide

 41. γϯϓϧʹɺ୭Ͱ΋ݟͯɺ͞Θͬͯɺ
  σʔλ͕ग़ͯ͘Δ΋ͷΛఏڙ͔ͨͬͨ͠
  தଜྑհ͞Μ
  ࢈૯ݚਓ޻஌ೳݚڀηϯλʔ૯ׅݚڀओװ
  ˠ"*45%%#$MJFOU΁

  View Slide

 42. "*45%%#$MJFOUͷ
  ػೳɾಛ௃

  View Slide

 43. جຊతͳૢ࡞

  View Slide

 44. جຊతͳૢ࡞
  ஍෺σʔλͷ
  Ωʔϫʔυݕࡧ
  J
  ϘλϯͰදࣔ
  σʔλৄࡉ μ΢ϯϩʔυ
  ݕࡧ݁Ռ
  ϘλϯͰ஍ਤʹ௥Ճ

  View Slide

 45. جຊతͳૢ࡞
  ɾࢹ఺ͷ܏͚ɺճస
  ɹɹதԝΫϦοΫυϥοά PS
  ɹɹ$53-Ωʔυϥοά
  දࣔதͷσʔλ
  ΫϦοΫͰζʔϜΠϯ
  ɾҠಈ
  ɹɹࠨΫϦοΫυϥοά
  ɾζʔϜ
  ɹɹӈΫϦοΫυϥοάεΫϩʔϧ
  ஍ਤૢ࡞

  View Slide

 46. දࣔྖҬ಺ͷݕࡧ

  View Slide

 47. https://twitter.com/bamboo4031/status/1666625250841497600

  View Slide

 48. ༷ʑͳσʔλιʔε
  ͍Ζ͍Ζͳ࣏ࣗମ͕ɺ఺܈σʔλͳͲΛެ։͠͸͡Ί͍ͯΔɻ

  ͦΕΒΛ·ͱΊͯɺݕࡧɾදࣔɾμ΢ϯϩʔυͰ͖ΔΑ͏ʹ
  /www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/1049255/1052183.html https://info.tokyo-digitaltwin.metro.tokyo.lg.jp/ https://www.mlit.go.jp/plateau/

  View Slide

 49. ༷ʑͳσʔλιʔε
  ੩Ԭݝʮ7*356"-4)*;60,"ʯશσʔλରԠࡁ
  ௕࡚ݝ௕࡚ࢢपลެ։σʔλɺରԠ༧ఆ
  ฌݿݝ౎ࢢҬN ࢁؒ෦DNɺରԠ༧ఆ
  ౦ژ౎೥౓தʹσʔλެ։͞Ε࣍ୈରԠ༧ఆ
  ͳͲͳͲ

  View Slide

 50. https://twitter.com/shi__works/status/1671084467845464065

  View Slide

 51. https://twitter.com/miyasaka/status/1671329050802143232

  View Slide

 52. 8FCͰͷ஍ਤ%ՄࢹԽ
  ࣮૷

  View Slide

 53. ࠓճ࠾༻ٕͨ͠ज़
  $FTJVN+4

  %ͷ஍ٿ΍஍ਤΛදࣔ͢ΔͨΊͷ
  Φʔϓϯιʔεͷ+BWB4DSJQUϥΠϒϥϦ
  3&"%.&Ͱ΋ղઆͯ͠·͢
  https://github.com/aistairc/aist_3ddb_client
  7VFKT
  7VF 5ZQF4DSJQU
  $PNQPTJUJPO"1*
  4DSJQUTFUVQߏจ

  View Slide

 54. $FTJVN+4
  %஍ཧۭؒσʔλΛՄࢹԽ͢ΔϥΠϒϥϦ
  https://www.yomiuri.co.jp/world/ukraine-reconstruction/
  $FTJVN+4ͰͷՄࢹԽྫ
  l΢ΫϥΠφઓ࣌Լͷ෮ڵΩʔ΢͔ۙ߫Βͷใࠂz
  ಡച৽ฉΦϯϥΠϯ ಛผڠྗɿ౉ᬒӳಙɾ౦ژେֶେֶӃڭत
  $FTJVN͕ࣾ։ൃ
  Φʔϓϯιʔεɺ"QBDIF
  https://cesium.com/platform/cesiumjs/

  View Slide

 55. %5JMFT
  https://cesium.com/why-cesium/3d-tiles/
  େن໛ͳଟछͷ%஍ཧۭؒσʔλΛετϦʔϛϯά͢ΔͨΊͷΦʔϓϯͳඪ४࢓༷
  $FTJVN͕ࣾ࢝Ίͨ࢓༷ɻHM5'ʢz%ʹ͓͚Δ+1&(zʣΛ༻͍Δ

  View Slide

 56. ࢀߟͦͷଞͷ஍ਤ%ՄࢹԽϥΠϒϥϦ
  .BQ-JCSF.BQCPY(-+4
  ࣍ݩɺ࣍ݩͷ஍ਤϥΠϒϥϦ
  .BQCPYͷඇ044Խʹ൐͍ɺϑΥʔΫͱͯ͠.BQ-JCSF͕஀ੜ
  ԡग़ʢ&YUSVTJPOʣදݱ UISFFKTͰͷ%Ϟσϧඳը
  https://maplibre.org/


  maplibre-gl-js/docs/examples/add-3d-model/
  https://maplibre.org/


  maplibre-gl-js/docs/examples/3d-buildings/

  View Slide

 57. σʔλՄࢹԽͷͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫ %5JMFTඳըϨΠϠʔʢ5JMF%-BZFSʣ͕ଘࡏ
  l͋ͳͨͷ֗ͷ஍Ձ͸ʁϚοϓͰݟΔ্ঢͱԼམz
  ೔ຊܦࡁ৽ฉ
  https://deck.gl/examples/google-3d-tiles
  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/land-value-map/
  EFDLHMFYBNQMF
  1IPUPSFBMJTUJD%5JMFT
  ࢀߟͦͷଞͷ஍ਤ%ՄࢹԽϥΠϒϥϦ
  EFDLHM

  View Slide

 58. ࢀߟͦͷଞͷ஍ਤ%ՄࢹԽϥΠϒϥϦ
  ‣ %5JMFT3FOEFSFS+4
  ɹ5ISFFKTͰ%5JMFTͷඳը /"4""..04͕։ൃ
  ‣ J5PXOT
  ɹ5ISFFKTϕʔε ϑϥϯεࠃཱ஍ཧ৘ใɾ৿ྛ৘ใிʢ*(/ʣͳͲ͕ϝϯς
  ‣ "SD(*4.BQT4%,GPS+BWB4DSJQU
  ɹ&TSJ͕ࣾ։ൃΫϥ΢υαʔϏε"SD(*40OMJOFΛར༻
  ‣ NBQSBZ+4
  ɹιχʔ͕։ൃΫϥ΢υαʔϏε.BQSBZ$MPVEΛར༻
  ‣ ʜ

  View Slide

 59. 7VFKTίϯϙʔωϯτߏ੒
  HomeView
  AboutModal LayerMenu MapPane
  Displayed


  Layers
  InfoPopup

  View Slide

 60. 7VFKTίϯϙʔωϯτߏ੒
  HomeView
  AboutModal LayerMenu MapPane
  Displayed


  Layers
  InfoPopup
  産総研


  3DDB
  ݕࡧ
  ඳը

  View Slide

 61. 7VFKTίϯϙʔωϯτߏ੒
  HomeView
  AboutModal LayerMenu MapPane
  Displayed


  Layers
  InfoPopup
  -BZFS.FOV
  ϨΠϠʔʢ஍෺ʣͷݕࡧ΍બ୒
  ࢈૯ݚ%%#"1*͔Βऔಘ
  *OGP1PQVQ
  ϨΠϠʔৄࡉ৘ใͷදࣔ
  l'MPBUJOH7VFzϥΠϒϥϦΛར༻
  .BQ1BOF
  $FTJVNͰ஍ਤͱϨΠϠʔΛඳը
  %JTQMBZFE-BZFST
  બ୒͞ΕͨϨΠϠʔΛྻڍ

  View Slide

 62. 7VFKTίϯϙʔωϯτߏ੒
  HomeView
  AboutModal LayerMenu MapPane
  Displayed


  Layers
  InfoPopup
  "CPVU.PEBM
  5BJMXJOE-BCTʹΑΔl)FBEMFTT6*zͷ
  μΠΞϩάίϯϙʔωϯτΛར༻

  View Slide

 63. දࣔϨΠϠʔͷ؅ཧ
  ʮબ୒ϨΠϠʔ৘ใͷʯҰཡΛ਌ίϯϙʔωϯτʹอ࣋
  ͦΕΛݩʹɺ$FTJVNͷϨΠϠʔΠϯελϯεΛ࡞੒͠ɺ௥Ճɾ࡟আ
  src/types/index.ts - CesiumLayerProperties src/components/MapPane.vue - add()

  View Slide

 64. දࣔϨΠϠʔͷ؅ཧ
  બ୒ϨΠϠʔ৘ใͷҰཡΛ਌ίϯϙʔωϯτʹอ࣋
  ͦΕΛݩʹ$FTJVNͷϨΠϠʔΠϯελϯεΛ࡞੒͠ɺ௥Ճɾ࡟আ
  src/types/index.ts src/components/MapPane.vue
  HomeView
  LayerMenu MapPane
  Displayed


  Layers
  બ୒ϨΠϠʔ৘ใͷҰཡ
  selectedLayers: Ref
  ௥Ճ ࡟আ
  Πϯελϯε
  ࡞੒ɾ௥Ճɾ࡟আ

  View Slide

 65. എܠ஍ਤ
  ϗεςΟϯά͞Ε͓ͯΓࣗ༝ʹ࢖͑Δʮࠃ౔஍ཧӃλΠϧʯΛར༻
  ࠓճ͸ʮશࠃ࠷৽ࣸਅʢγʔϜϨεʣʯΛར༻
  ˞ར༻࣌ʹ͸ग़యͷهࡌ͕ඞཁࠃ౔஍ཧӃίϯςϯπར༻ن໿Λࢀরͷ͜ͱ
  https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
  https://maps.gsi.go.jp/

  View Slide

 66. දࣔྖҬ಺ͷݕࡧ
  ϏϡʔΞʔͷΩϟϯόε͔ΒɺදࣔྖҬΛಛఆˠ8,5ܗࣜ΁
  %%#"1*ͷlBSFBzύϥϝʔλʔʹࢦఆ͠ɺྖҬ಺Ͱݕࡧ
  src/components/MapPane.vue - getViewerWKTPolygon()
  https://ja.wikipedia.org/wiki/Well-known_text

  View Slide

 67. දࣔྖҬ಺ͷݕࡧ
  ϏϡʔΞʔͷΩϟϯόε͔ΒɺදࣔྖҬΛಛఆˠ8,5ܗࣜ΁
  %%#"1*ͷlBSFBzύϥϝʔλʔʹࢦఆ͠ɺྖҬ಺Ͱݕࡧ
  src/components/MapPane.vue
  https://ja.wikipedia.org/wiki/Well-known_text
  ը໘ʹʮ஍ฏઢʢ্ۭʣʯؚ͕·ΕΔͱɺ
  ࠨ্ɾӈ্ͷܦҢ౓ΛಛఆͰ͖ͳ͍

  View Slide

 68. %஍ܗͷඳը⁞
  ϗεςΟϯά͞Ε͓ͯΓࣗ༝ʹ࢖͑Δʮࠃ౔஍ཧӃඪߴλΠϧʯΛར༻
  %&.ʢ%JHJUBM&MFWBUJPO.PEFM਺஋ඪߴϞσϧʣͷ1/(ը૾λΠϧ഑৴
  https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

  View Slide

 69. %஍ܗͷඳը 
  ஍ཧӃͷඪߴλΠϧ͸ɺҰൠతͳUFSSBJO3(#ͱҟͳΔܗࣜ
  ˠ.*&36/&ͷ,BOBIJSP*HVDIJʹΑΔม׵ϞδϡʔϧΛར༻
  https://qiita.com/Kanahiro/items/3e7358a28684af905a19
  https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html

  View Slide

 70. ஍෺ͷඪߴ⁞
  ʮδΦΠυߴʯΛߟྀ͠ͳ͍ͱɺݐ෺͕஍໘͔Βු͍ͯ͠·͏

  View Slide

 71. ஍෺ͷඪߴ 
  δΦΠυฏۉۉւ໘ΛԾ૝తʹ཮஍΁Ԇ௕ͨ͠໘
  ࠓճͷσʔλͰ͸ɺ%஍ܗͱ஍෺ͷؒʹɺδΦΠυߴ෼ͷ͕ࠩଘࡏ
  画像: 国土地理院


  “ジオイドとは | 国土地理院” https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoid.html

  View Slide

 72. ஍෺ͷඪߴ⁠
  ஍ཧӃͷఏڙ͢ΔδΦΠυߴσʔλʢ(FP5*'' ஍ཧ৘ใ෇͖ͷը૾ʣΛར༻
  ܦҢ౓͝ͱͷδΦΠυߴͷ஋Λऔಘ͠ɺ$FTJVNͰߴ͞ͷΦϑηοτઃఆ
  https://fgd.gsi.go.jp/download/geoid.php src/modules/utils.ts - getGeoidHeight()

  View Slide

 73. ஍෺ͷඪߴ⁠
  ஍ཧӃͷఏڙ͢ΔδΦΠυߴσʔλʢ(FP5*''ը૾ϑΝΠϧʣΛར༻
  ܦҢ౓͝ͱͷδΦΠυߴͷ஋Λऔಘ͠ɺ$FTJVNͰΦϑηοτʹઃఆ
  https://fgd.gsi.go.jp/download/geoid.php src/modules/utils.ts - getGeoidHeight()
  Φϑηοτͳ͠ Φϑηοτ͋Γ

  View Slide

 74. 5VSGKT
  ༷ʑͳ஍ཧۭؒղੳॲཧΛ·ͱΊͨ+BWB4DSJQUϞδϡʔϧ
  ࠓճ͸ɺ஍෺ͷʮॏ৺఺$FOUFSPG.BTTʯΛऔಘ͢Δͷʹར༻
  ʢॏ৺఺ˠ஍෺ͷඳըҐஔΛఆΊͨΓɺδΦΠυߴΛऔಘ͢ΔͨΊͷܦҢ౓ʣ
  src/components/LayerMenu.vue

  View Slide

 75. ࢈૯ݚ%%#γεςϜͷ
  ͜Ε͔Β

  View Slide

 76. ࢈૯ݚ%%#γεςϜͷ͜Ε͔Β
  2(*4ʢ044ͷσεΫτοϓΞϓϦʣ 6OJUZ 6OSFBM&OHJOFͳͲͰ΋
  ಉ༷ͷ͜ͱ͕Ͱ͖ΔϓϥάΠϯͷ։ൃͱެ։
  G-CKAN


  統合サーバー
  QGIS
  Web


  AIST 3DDB Client
  Unity Unreal
  Engine
  G空間情報


  センター 産総研

  View Slide

 77. ࢈૯ݚ%%#γεςϜͷ͜Ε͔Β
  ϝλσʔλɾݕࡧํࣜͷඪ४Խ

  ($,"/΁ͷରԠΛ೥಺ʹ׬ྃ༧ఆ

  কདྷ͸45"$ 4QBUJP5FNQPSBM"TTFU$BUBMPHT
  ͱͷ࿈ܞʹΑΓɺ

  ࣍ݩϥελʔ΋ಉ༷ʹ഑৴Ͱ͖ΔΑ͏ʹ


  ղੳʹ࢖͑ΔσʔλΛΫϥ΢υରԠϑΥʔϚοτͰ഑৴

  ·ͣ఺܈Λ$01$ $MPVE0QUJNJ[FE1PJOU$MPVE
  Ͱ഑৴


  ๲େͳ࣍ݩΦʔϓϯσʔλͷඪ४ରԠͱɺ
  "#$*ʢ࢈૯ݚʹΑΔੈք࠷େن໛ͷ"*ॲཧ޲͚ܭࢉΠϯϑϥʣ
  ͔Βͷ഑৴

  View Slide

 78. 4PVSDFDPEF"QBDIF

  https://github.com/aistairc/aist_3ddb_client

  View Slide

 79. 5SZJUPOMJOF

  https://mierune.github.io/aist_3ddb_client/

  View Slide

 80. ©︎
  1SPKFDU1-"5&"6.-*5+BQBO
  !.*&36/&@JOD
  ஥ؒΛืूத
  ΧδϡΞϧ໘ஊ΍ͬͯ·͢ɺ
  ؾܰʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ʂ
  NJFSVOFDPKQDBSFFST

  View Slide