Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AB テストの落とし穴 / "Pitfalls" of AB test

AB テストの落とし穴 / "Pitfalls" of AB test

s-dev talks #1 ( https://s-dev-talks.connpass.com/event/86035/ ) で発表した際の登壇資料です。
AB テスト実行時の注意点について話しました。

Kohei Arai

May 17, 2018
Tweet

More Decks by Kohei Arai

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. AB ςετͷམͱ݀͠
  ΫοΫύουגࣜձࣾ ΤϯδχΞ ৽Ҫ߁ฏ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ৽Ҫ ߁ฏ (Twitter: SpicyCoffee66)
  • ΫοΫύουגࣜձࣾ
  • αʔόʔαΠυΤϯδχΞ
  • ԾઆཱͯͨΓܭଌͨ͠Γ SQL ୟ͍ͨΓ΋͢Δ

  View Slide

 3. ʢԾઆݕূʹ͸͖ͭ΋ͷͷʣ
  AB ςετͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 4. Α͋͘ΔԾઆݕূ
  idea
  product
  data
  ԾઆΛ͔֬ΊΔͨΊͷ
  ϓϩμΫτΛ࡞Δ
  ϓϩμΫτͷ
  ར༻ঢ়گΛσʔλʹ
  σʔλΛ΋ͱʹ
  ৽ͨͳԾઆΛཱͯΔ
  Build
  Measure
  Learn

  View Slide

 5. Ծઆݕূͱ AB ςετ
  • ཱͯͨԾઆΛݕূ͢ΔͨΊͷखஈͷҰͭ
  • Ծઆͷ࣮૷ΛϢʔβʔ͞Μʹ౰ͯͯ݁ՌΛݟΔ
  idea
  product
  data ͜͜ͷख๏
  Build
  Measure
  Learn

  View Slide

 6. ΈΜͳେ޷͖ AB ςετ

  View Slide

 7. ͷ
  མͱ݀͠

  View Slide

 8. Case 1

  View Slide

 9. Case1: AB Λ௚ྻʹͭͳ͙
  "#ςετΛ΍Γ͍͕ͨ
  ύΠ͕গͳͯ͘ݕূظ͕ؒ௕͘ͳΓͦ͏
  શମʹެ։ͯ͠
  ϦϦʔεલޙͷ਺ࣈΛൺ΂·͠ΐ͏

  View Slide

 10. Case1: AB Λ௚ྻʹͭͳ͙

  ϦϦʔε
  ਺ࣈ΋৳ͼ͍ͯΔ͠Ծઆ͕ਖ਼͔ͬͨ͠ʂ

  View Slide

 11. Case1: AB Λ௚ྻʹͭͳ͙

  ϦϦʔε
  ਺ࣈ΋৳ͼ͍ͯΔ͠Ծઆ͕ਖ਼͔ͬͨ͠ʂ

  View Slide

 12. Case1: AB Λ௚ྻʹͭͳ͙ - ͳͥμϝ͔
  • ϢʔβʔͷαʔϏεར༻ʹ͸ पظ΍࣌ظཁҼ ͕͋Δ
  • ౔೔ʹΞΫηε͕૿͑Δ
  • ݄຤ʹୀձऀ͕૿͑Δ
  • όϨϯλΠϯͷΞΫηε͕ҟৗ
  • ਺ࣈͷมԽ͕͜ΕΒͷཁҼʹΑΔ΋ͷͷՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 13. Case1: AB Λ௚ྻʹͭͳ͙ - Ͳ͏͢Δ΂͖͔
  • ֎తཁҼΛ׬ᘳʹ೺Ѳ͢Δͷ͸ෆՄೳ
  • جຊతʹ͸࣌ؒΛ͔͚ͯύΠΛ֬อͨ͠ํ͕Α͍
  • ͕࣌ؒ੯͍͠ঢ়گͳΒ AB ςετΛ͢Δඞཁ͕͋Δ͔Λߟ͑Δ
  • ଞʹ΋Ծઆݕূͷํ๏͸͋Δ

  View Slide

 14. Case 2

  View Slide

 15. Case2: ཁૉͷ෼ղ͕ෆे෼
  τοϓϖʔδʹݕࡧཤྺ͔Βͷ͓͢͢Ί঎඼Λ
  දࣔ͢ΔΧϧʔηϧΛஔ͍ͯΈ·͠ΐ͏

  ൺֱͯ͠਺ࣈ͕͍͍͠
  ݕࡧཤྺ͔Βͷ͓͢͢Ί͸
  Ձ஋͕͋Δʂ

  View Slide

 16. Case2: ཁૉͷ෼ղ͕ෆे෼
  τοϓϖʔδʹݕࡧཤྺ͔Βͷ͓͢͢Ί঎඼Λ
  දࣔ͢ΔΧϧʔηϧΛஔ͍ͯΈ·͠ΐ͏

  ൺֱͯ͠਺ࣈ͕͍͍͠
  ݕࡧཤྺ͔Βͷ͓͢͢Ί͸
  Ձ஋͕͋Δʂ

  View Slide

 17. Case2: ཁૉͷ෼ղ͕ෆे෼ - ͳͥμϝ͔
  • Ϣʔβʔ͕ड͚औΔՁ஋͸େࡶ೺ʹ ػೳ ͱ ݟͤํ ʹ෼͔ΕΔ
  τοϓϖʔδʹݕࡧཤྺ͔Βͷ͓͢͢Ί঎඼Λ
  දࣔ͢ΔΧϧʔηϧΛஔ͍ͯΈ·͠ΐ͏
  Ձ஋ → ػೳ x ݟͤํ
  • ਺ࣈΛେ͖͘ಈ͔ͨ͠ͷ͸ͲͪΒͷཁૉʁ

  View Slide

 18. Case2: ཁૉͷ෼ղ͕ෆे෼ - Ͳ͏͢Δ΂͖͔
  • ҰํͷཁૉΛݻఆ ͠ɺ΋͏ҰํͷཁૉΛෳ਺༻ҙͯ͠ݕূ͢Δ
  • ʮݕࡧཤྺ͔Βͷ͓͢͢ΊʯΛෳ਺ͷݟͤํͰݟͤΔ AB
  • τοϓϖʔδʹผͷػೳΛ࣋ͭ࿮Λ༻ҙͯ͠ AB

  View Slide

 19. Case2: ཁૉͷ෼ղ͕ෆे෼ - ݱ࣮తʹ͸
  • ยํͷཁૉΛ ࣄલ஌ࣝ΍ۃ୺ͳ࣮૷ Ͱݻఆ͢Δ
  • Ϣʔβʔௐ͔ࠪΒधཁ͕໌֬ → ػೳ͸ݻఆͰݟͤํΛݕূ
  • ଟগϊΠδʔͳݟͤํͰ࣮૷͢Δ → ݟͤํ͸ݻఆͰػೳΛݕূ
  • ػೳ x ݟͤํ͕ηοτʹͳ͍ͬͯΔΑ͏ͳࢪࡦ͸·ͱΊͯߟ͑Δ
  • UI ͷվળࢪࡦͳͲ

  View Slide

 20. Case 3

  View Slide

 21. Case3: ͦ΋ͦ΋ෆ޲͖
  Ϣʔβʔͷश׳ԽΛ֬ೝ͢ΔͨΊʹ"#Λ͍ͯ͠Δ͕
  ݕূظ͕ؒ௕͘ͳΔͷͰޮ཰͕ѱ͍ʜʜ
  αʔϏεΛ্ཱͪ͛ͨ͹͔ΓͰύΠ͕औΕͳ͍ͷͰ
  ୹ظؒͰ"#ςετ͕ճͤͳ͍ʜʜ

  View Slide

 22. Case3: ͦ΋ͦ΋ෆ޲͖
  Ϣʔβʔͷश׳ԽΛ֬ೝ͢ΔͨΊʹ"#Λ͍ͯ͠Δ͕
  ݕূظ͕ؒ௕͘ͳΔͷͰޮ཰͕ѱ͍ʜʜ
  αʔϏεΛ্ཱͪ͛ͨ͹͔ΓͰύΠ͕औΕͳ͍ͷͰ
  ୹ظؒͰ"#ςετ͕ճͤͳ͍ʜʜ

  View Slide

 23. Case3: ͦ΋ͦ΋ෆ޲͖ - ͳͥμϝ͔
  • AB ςετʹ͸޲͖ෆ޲͖͕͋Δ
  ޲͍ͯΔ ޲͍ͯͳ͍
  ύΠ͕े෼ʹऔΕΔ
  ֬ೝ͍ͨ͠ૢ࡞͕γϯϓϧ
  ୹ظؒͰܭଌͰ͖Δࢦඪ
  ύΠͷ֬อ͕ࠔ೉
  ֬ೝ͍ͨ͠ૢ࡞͕ෳࡶ
  ௕ظؒͷܭଌΛલఏͱ͢Δࢦඪ

  View Slide

 24. Case3: ͦ΋ͦ΋ෆ޲͖ - Ͳ͏͢Δ΂͖͔
  • ϓϩδΣΫτʹΑͬͯղܾ๏͸ҧ͏͕……
  • τοϓμ΢ϯͰʮ΍ΔʯͱܾΊΔ
  • ࠜڌͱͳΔ৘ใͷҰ෦Λ AB ςετͰूΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖Δ
  ʢ”ࢪࡦ” Ͱ͸ͳ͘ “Ծઆ” Λݕূ͢Δʣ
  • ूΊͨ৘ใΛ੔ཧ্ͯ͠௕ʹ૬ஊɾผϓϩδΣΫτʹ͢Δ

  View Slide

 25. Case3: ͦ΋ͦ΋ෆ޲͖ - Ͳ͏͢Δ΂͖͔
  • AB ςετʹͩ͜ΘΒͳ͍
  • ݕূํ๏͸͍Ζ͍Ζ͋ΔʢΠϯλϏϡʔ, Ξϯέʔτ, etc…ʣ
  • ଞͷݕূํ๏ͱ߹Θٕͤͱ͍͏ख΋͋Δ
  ԾઆཱҊ
  ϓϩτ࣮૷
  Ϣʔβʔςετ
  ௕ظ AB ςετ
  2~3 days 1 week 1 month~
  ͜͜ͰؒҾ͘

  View Slide

 26. ·ͱΊ

  View Slide

 27. ·ͱΊ
  • AB ςετ͸ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍
  • ރΕͨख๏͔ͩΒͦ͜ࡶʹ΍Δͱ্ख͍͔͘ͳ͍
  • ࣗ෼͕ࠓԿΛݕূ͍ͯ͠Δͷ͔Λৗʹ໰͍ଓ͚Δ͜ͱ
  • ࣌ʹ͸ AB ςετΛ͠ͳ͍ͱ͍͏બ୒ࢶ΋ॏཁ

  View Slide