Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

senior_thesis_slides

 senior_thesis_slides

statictaku

May 20, 2023
Tweet

More Decks by statictaku

Other Decks in Research

Transcript

 1. Reformulation of Density-Independent Smoothed Particle
  Hydrodynamics with Riemann Solver: Godunov DISPH
  ᴷ ৽ SPH εΩʔϜ:Godunov DISPH ๏ʹ͍ͭͯ ᴷ
  to be submitted to MNRAS
  1 ౬ઙ୓޺
  ࢦಋڭһ: 1 ৿ਖ਼෉
  ஜ೾େֶ
  ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 1 / 45

  View Slide

 2. ໨࣍
  1 ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ
  Standard SPH ๏
  SSPH with Artificial Conductivity ๏
  Density-Independent SPH ๏
  Godunov SPH ๏
  ·ͱΊ
  2 Godunov DISPH ๏ಋग़
  3 ςετܭࢉ
  Riemann ໰୊
  2D ѹྗฏߧ
  ఺ݯരൃ
  2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  4 ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 2 / 45

  View Slide

 3. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  Standard SPH (SSPH) ๏
  SSPH ๏ಋग़ʹ༻͍Δඇ೪ੑஅ೤ѹॖੑྲྀମͷӡಈํఔࣜɺΤωϧΪʔํఔࣜ
  dv(r)
  dt
  = −
  1
  ρ(r)
  ∇P(r) + FAV (αAV ) (1)
  du(r)
  dt
  = −
  P(r)
  ρ(r)
  ∇ · v(r) + GAV (αAV ) (2)
  ཻࢠ i ͕࣋ͭ೚ҙͷ෺ཧྔ
  F(ri) =

  F(r′
  )W(|ri − r′
  |, h)d3r′
  + O(h2)
  =

  j
  mj
  ρj
  FjW(|ri − rj|, h) + O(1)
  (3)
  ρi =

  j
  mjWij(h) (4)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 3 / 45

  View Slide

 4. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  • σϝϦοτ
  ▶ ྲྀମͷ઀৮ෆ࿈ଓ໘Λ͏·͘ѻ͑ͣɺද໘ுྗతͳޮՌ͕ݱΕͯ͠·͏
  ▶ িܸ೾Λଊ͑ΔͨΊʹਓ޻తͳࢄҳ߲͕ӡಈํఔࣜɺΤωϧΪʔํఔࣜʹඞཁɻ
  ਓ޻೪ੑͷڧ͞Λௐઅ͢Δ೚ҙύϥϝʔλ α ΛਓؒͷखͰௐ੔͢Δඞཁ
  ▶ ཭ࢄԽͷࡍʹཻࢠ෼෍ͷඇ౳ํੑ͔Β͘Δۭؒθϩ࣍ͷޡ͕ࠩൃੜ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 4 / 45

  View Slide

 5. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  ઀৮ෆ࿈ଓ໘
  • ີ౓͸Χʔωϧิ׬ʹΑͬͯٻΊΒΕΔ
  ρ =

  j
  mjWij(h) (5)
  • ಺෦ΤωϧΪʔ͸࣌ؒੵ෼ͰٻΊΒΕΔ
  • ઀৮ෆ࿈ଓ໘Ͱɺີ౓͸ͳΊΒ͔ɺ಺෦
  ΤωϧΪʔ͸ٸܹʹมԽ
  P = (γ − 1)ρu (6)
  ▶ P ʹෆ੔߹͕ੜ͡ɺͦͷ݁Ռද໘ுྗ͕
  ൃੜ [Price, 2008]
  ▶ ཻࢠͷମੵཁૉ dV = m
  ρ
  ͸ີ౓ෆ࿈ଓ
  ͷͱ͜ΖͰਫ਼౓௿Լ
  [Saitoh and Makino, 2013]
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 5 / 45

  View Slide

 6. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  • ߋʹɺಋग़தʹີ౓ͷඍ෼Λ࢖༻

  ∇P
  ρ
  = −∇
  (
  P
  ρ
  )

  P
  ρ2
  ∇ρ (7)
  ෺ཧతʹີ౓ෆ࿈ଓͱͳΔ઀৮ෆ࿈ଓ໘Ͱ͸ɺີ౓ͷۭؒඍ෼Λܦ༝ͯ͠ಋग़͞Εͨࣜ
  ͸ਖ਼͘͠ͳ͍͸ͣ [Saitoh and Makino, 2013]
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 6 / 45

  View Slide

 7. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  Riemann ໰୊
  {
  ρ = 1, P = 1, v = 0 x < 0 ͷͱ͖
  ρ = 0.125, P = 0.1, v = 0 x > 0 ͷͱ͖
  (8)
  ີ౓ ѹྗ ଎౓
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 7 / 45

  View Slide

 8. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  Riemann ໰୊
  ڧ͍িܸ೾͕ൃੜ͢Δ໰୊
  {
  ρ = 1, P = 1000, v = 0 x < 0 ͷͱ͖
  ρ = 1, P = 0.1, v = 0 x > 0 ͷͱ͖
  (9)
  ີ౓ ѹྗ ଎౓
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 8 / 45

  View Slide

 9. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  SSPH
  িܸ೾؅໰୊ ڧ͍িܸ೾ (ॳظ৚݅Ͱ 104 ͷѹྗࠩ)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 9 / 45

  View Slide

 10. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  2D ѹྗฏߧ
  ॳظ৚݅ͷ··มಈ͠ͳ͍ͷ͕෺ཧతͳղ ѹྗ͸શྖҬͰҰఆɹ
  • Ի଎ Cs = 1.02 ͰܭࢉྖҬΛԣ੾Δ࣌ؒ໿ 1.0 ͷ 8 ഒͰ͋Δ t = 8.0 ·Ͱܭࢉ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 10 / 45

  View Slide

 11. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  • ௿ີ౓ྖҬͷԻ଎ Cs = 1.02, ߴີ౓ྖҬͷԻ଎ Cs = 2.04. ࠷΋஗͍Ի଎͕ܭࢉྖҬΛ
  ԣ੾Δ࣌ؒ໿ 1.0 ͷ 8 ഒͰ͋Δ t = 8.0 ·Ͱܭࢉ
  • ॳظ৚݅Ͱ͸ѹྗ͸શཻࢠҰఆͰ଎౓ 0 ີ౓ͷෆ࿈ଓ෦෼͕ଘࡏ.
  ▶ Կ΋ى͜Βͳ͍ͷ͕ਖ਼ղ
  • ද໘ுྗͷޮՌͰؙ͘ͳͬͯ͠·͏
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 11 / 45

  View Slide

 12. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  ਓ޻೪ੑ
  ඞཁੑͱ໰୊఺
  • ඞཁੑ
  ▶ ඇ೪ੑѹॖੑྲྀମͰ͸িܸ೾͕ൃੜɻিܸ೾෦෼Ͱ͸෺ཧྔ͸ෆ࿈ଓʹมԽ. ͦΕΛ਺஋ܭ
  ࢉͰଊ͑ΒΕΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊʹਓ޻೪ੑͰ׈Β͔ʹ͢Δ
  • ໰୊఺
  ▶ ਓ޻೪ੑʹ͸ύϥϝʔλ͕ଘࡏ. ύϥϝʔλͷ஋ʹΑͬͯγϛϡϨʔγϣϯ݁Ռ͕มԽ
  ▶ িܸ೾ྖҬҎ֎Ͱ΋ਓ޻೪ੑ͕༗ޮʹͳΔ (γΞྖҬͳͲ)ɻͨͩ͠γΞྖҬͰͷਓ޻೪ੑ
  Λ཈͑Δॲํᝦ͸ଘࡏ (Balsara switch [Balsara, 1995])
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 12 / 45

  View Slide

 13. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  ఺ݯരൃ
  ڧ͍িܸ೾͕ൃੜ͢Δ 3 ࣍ݩͷ໰୊
  0 < x, y, z < 1 ͷྖҬͷਅΜதʹ߹ܭ 1 ͷΤω
  ϧΪʔΛׂΓৼΔɻີ౓͸ 1ɺ଎౓͸ 0. ֎ଆͷ
  ΤωϧΪʔ͸΄΅ 0
  ಺෦ΤωϧΪʔϓϩϑΝΠϧ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 13 / 45

  View Slide

 14. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  SSPH
  • ਓ޻೪ੑ܎਺খ͍͞ͱϊ
  Πζ͕େ͖͘ͳΔɻେ͖
  ͗͢Δͱղ͕ಷΔɻ
  • ͓͓ΉͶղੳղͱҰக͠
  ͍ͯΔ͕ɺਓ޻೪ੑڧ͘
  ͯ͠΋଎౓Ͱৼಈ͕ൃੜ
  • ѹྗʹ΋ৼಈ͕͋Δ
  • ௿ີ౓ྖҬͷѹྗʹେ͖
  ͳޡࠩ
  • িܸ೾ޙ໘Ͱͷີ౓͕ղ
  ੳղͱඍົʹҰக͍ͯ͠
  ͳ͍
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 14 / 45

  View Slide

 15. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Standard SPH ๏
  ۭؒθϩ࣍ޡࠩ
  • ཭ࢄԽͷࡍʹཻࢠ෼෍ͷඇ౳ํੑ͔Β͘Δۭؒθϩ࣍ͷޡ͕ࠩൃੜ
  F(r) =

  F(r′
  )W(|r − r′
  |, h)d3r′
  + O(h2)
  =

  j
  mj
  ρj
  FjW(|r − rj|, h) + O(?) + O(h2)
  (10)
  Fj Λ ri
  ͷपΓͰల։͢ΔͱɺFj ∼ Fi − ∇iFi · rij + O(h2) ͱͳΔɻ͜ΕΛ F(ri) = Fi ʹ୅
  ೖ͢Δͱ
  Fi ∼ FiΣj
  mj
  ρj
  Wij(h) − ∇iFi · Σj
  mj
  ρj
  rijWij(h) + O(h2) (11)
  ࣜ (11) ͕ O(h2)(཭ࢄԽલͷޡࠩͱಉ͡) ʹͳΔʹ͸ɺ
  Σj
  mj
  ρj
  Wij(h) = 1, Σj
  mj
  ρj
  rijWij(h) = 0 (12)
  ͱͳΔඞཁ͕͋Δ͕ɺ࣮ࡍͷܭࢉͰ͸ඞͣ͠΋͜͏ͳΔͱ͸ݶΒͳ͍ɻಉ༷ͳٞ࿦͔Βɺ
  SPH ͷӡಈํఔࣜɺΤωϧΪʔํఔࣜ΋ۭؒθϩ࣍ͷޡ͕ࠩଘࡏ͢Δ͜ͱ͕ಋ͖ग़͞ΕΔɻ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 15 / 45

  View Slide

 16. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ SSPH with Artificial Conductivity ๏
  SSPH with ArtCond ๏
  • [Price, 2008] ͕ߟҊ
  • ΤωϧΪʔ֦ࢄ߲ΛೖΕɺ಺෦ΤωϧΪʔΛ׈Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰѹྗδϟϯϓΛղফ͢
  Δ͜ͱΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ
  • ಋग़ͷࡍʹີ౓ͷۭؒඍ෼͸ೖͬͨ··
  SSPH with ArtCond ಋग़ʹ༻͍ΔѹॖੑྲྀମͷӡಈํఔࣜɺΤωϧΪʔํఔࣜ
  dv(r)
  dt
  = −
  1
  ρ(r)
  ∇P(r) + FAV (αAV ) (13)
  du(r)
  dt
  = −
  P(r)
  ρ(r)
  ∇ · v(r) + GAV (αAV ) + HAC(αu) (14)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 16 / 45

  View Slide

 17. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ SSPH with Artificial Conductivity ๏
  SSPH with Artificial Conductivity
  িܸ೾؅໰୊ ڧ͍িܸ೾ (ॳظ৚݅Ͱ 104 ͷѹྗࠩ)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 17 / 45

  View Slide

 18. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ SSPH with Artificial Conductivity ๏
  • ਓ޻೤఻ಋ͕͋ͬͯ΋ܗ͸େ͖͘มܗ
  • ೤఻ಋͷޮՌͰෆ࿈ଓ෦෼͕΅΍͚Δ
  • ਓ޻೤఻ಋ͸ɺࠓߟ͍͑ͯΔ෺ཧ (ΦΠϥʔํఔࣜ) ʹ͸ೖ͍ͬͯͳ͍ޮՌΛೖΕͯ͠
  ·͍ͬͯΔ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 18 / 45

  View Slide

 19. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Density-Independent SPH ๏
  DISPH ๏
  • [Saitoh and Makino, 2013] ʹΑͬͯߟҊ͞Εͨख๏
  • ઀৮ෆ࿈ଓ໘Ͱ࿈ଓͱͳΔѹྗΛ༻ཻ͍ͯࢠͷମੵཁૉΛۙࣅ͠ɺѹྗͷۭؒඍ෼Λ
  ࢖༻
  ▶ ઀৮ෆ࿈ଓ໘ͷѻ͍͕ྑ͘ͳΔ
  SPH ͷ෺ཧྔ
  F(ri) ≈

  F(r′
  )W(|ri − r′
  |, h)d3r′


  j
  mj
  ρj
  FjW(|ri − rj|, h)
  (15)
  ρi =

  j
  mjWij(h) (16)
  ಋग़தͰ ∇ρ Λ࢖༻
  DISPH ͷ෺ཧྔ
  F(ri) ≈

  F(r′
  )W(|ri − r′
  |, h)d3r′


  j
  Uj
  qj
  FjW(|ri − rj|, h)
  (17)
  qi =

  j
  UjWij(h) =
  Pi
  (γ − 1)
  (18)
  ಋग़தͰ ∇ρ ͸࢖Θͣɺ∇q Λ࢖༻. ີ౓
  ʹཅʹґଘ͠ͳ͍
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 19 / 45

  View Slide

 20. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Density-Independent SPH ๏
  DISPH
  িܸ೾؅໰୊ ڧ͍িܸ೾ (ॳظ৚݅Ͱ 104 ͷѹྗࠩ)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 20 / 45

  View Slide

 21. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Density-Independent SPH ๏
  • ද໘ுྗͷޮՌ͕ͳ͘ͳ͍ͬͯΔ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 21 / 45

  View Slide

 22. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Density-Independent SPH ๏
  DISPH
  • DISPH ͸ڧ͍িܸ೾ʹର
  ͯ͠ෆಘҙͳ͸͕ͣͩɺ
  ద੾ͳ೪ੑ͕͋Ε͹े෼
  ͳੑೳ
  • ద੾ͳ೪ੑͰ͋Ε͹ɺج
  ຊతʹ SPH ͱࣅͨΑ͏
  ͳ݁Ռ
  • SPH ͱͷҧ͍ͱͯ͠͸௿
  ີ౓ྖҬͰͷѹྗͷޡࠩ
  ͕ൺֱత཈͑ΒΕ͍ͯΔ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 22 / 45

  View Slide

 23. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  Godunov SPH ๏
  • [Inutsuka, 2002] ʹΑͬͯߟҊ͞Εͨख๏ɻ
  • ཻࢠͷ૬ޓ࡞༻ܭࢉͷࡍʹ Riemann solver Λ࢖༻
  • ͨͩ͠௨ৗͷ SPH ΑΓ΋ܭࢉίετߴ, ίϯύΫτͰ͸ͳ͍Ψ΢γΞϯΧʔωϧΛ࢖͏
  ඞཁੑ͋Γ
  ▶ ຊൃදͰ͸ [Cha and Whitworth, 2003] ʹΑͬͯఏҊ͞Ε͍ͯΔ GSPH Case3 Λ࢖༻
  GSPH Case3 ͷӡಈํఔࣜ, ΤωϧΪʔํఔࣜ
  dvi
  dt
  = −Σjmjp∗
  ij
  [
  1
  ρ2
  i
  ∇iWij(hi) +
  1
  ρ2
  j
  ∇iWij(hj)
  ]
  (19)
  dui
  dt
  = −Σjmjp∗
  ij
  (v∗
  ij
  − vi) ·
  [
  1
  ρ2
  i
  ∇iWij(hi) +
  1
  ρ2
  j
  ∇iWij(hj)
  ]
  (20)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 23 / 45

  View Slide

 24. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  ͋Δ෺ཧྔ F ʹରͯ͠ɺͦͷॏΈ͖ͭฏۉΛ F∗
  ij
  Λ

  F(r)
  ρ2(r)
  W(|r − ri|, h(r))W(|r − rj|, h(r))d3r
  = F∗
  ij

  1
  ρ2(r)
  W(|r − ri|, h(r))W(|r − rj|, h(r))d3r
  (21)
  Λຬͨ͢Α͏ʹ༩͑ΒΕΔͱ͢Δɻ͜ΕΛྑ͍ਫ਼౓Ͱຬͨ͢Α͏ͳ F∗
  ij
  Λ༻͍Δɻ
  GSPH Case3-2 ͷӡಈํఔࣜ, ΤωϧΪʔํఔࣜ
  dvi
  dt
  = −Σjmjp∗
  ij
  [
  1
  ρ2
  i
  ∇iWij(hi) +
  1
  ρ2
  j
  ∇iWij(hj)
  ]
  (22)
  dui
  dt
  = −Σjmjp∗
  ij
  (
  vi + vj
  2
  − vi) ·
  [
  1
  ρ2
  i
  ∇iWij(hi) +
  1
  ρ2
  j
  ∇iWij(hj)
  ]
  (23)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 24 / 45

  View Slide

 25. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  Riemann Solver ʹ͍ͭͯ
  • ॳظ৚݅
  W = (ρ, P, v)
  • ղͷλΠϓ
  P∗
  L
  = P∗
  R
  , v∗
  L
  = v∗
  R
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 25 / 45

  View Slide

 26. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  • 1 ࣍ݩ Riemann solver ͷೖྗ஋ͷܾΊํ͸༷ʑɻԿΛग़ྗ஋ʹ͢Δ͔༷ʑɻGodunov ๏
  (Grid ๏) Ͱ༻͍ΒΕ͍ͯΔ MUSCL ๏Λ૊ΈࠐΜͩΓ΋Ͱ͖Δ
  • ຊൃදͰ͸ɺGSPH ಺Ͱ༻͍Δ Riemann solver ͷೖྗ஋ͱཻͯ͠ࢠ i ͱཻࢠ j ͷ෺ཧྔ
  Λɺग़ྗ஋ͱͯ͠ star region Ͱͷ஋Λ༻͍Δɻ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 26 / 45

  View Slide

 27. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  িܸ೾؅໰୊
  GSPH Case3 GSPH Case3-2 (v∗
  ij
  = vi+vj
  2
  )
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 27 / 45

  View Slide

 28. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  ڧ͍িܸ೾ (ॳظ৚݅Ͱ 104 ͷѹྗࠩ)
  GSPH Case3 GSPH Case3-2 (v∗
  ij
  = vi+vj
  2
  )
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 28 / 45

  View Slide

 29. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 29 / 45

  View Slide

 30. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ Godunov SPH ๏
  GSPH Case3
  • ύϥϝʔλͳ͠ͰɺSPH,DISPH ͰݟΒΕ
  ͨিܸ೾ޙ໘Ͱͷ଎౓ͷৼಈ΍ີ౓ͷղ
  ੳղͱͷͣΕ͕ͳ͘ͳ͍ͬͯΔ
  • ௿ີ౓ྖҬͷѹྗ͸ SPH ͱಉ༷ޡ͕ࠩ
  ͋Δ
  • ௿ີ౓ྖҬͷ଎౓ʹൺֱతେ͖ͳޡࠩ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 30 / 45

  View Slide

 31. ֤छεΩʔϜʹ͍ͭͯ ·ͱΊ
  ·ͱΊ
  • DISPH ͸઀৮ෆ࿈ଓ໘ͷѻ͍͕ྑ͍ (઀৮ෆ࿈ଓ໘ͷͨΊͷ௥Ճͷࢄҳ߲ɺύϥϝʔλ
  ͳ͠)
  • ద੾ͳਓ޻೪ੑύϥϝʔλΛબ୒͢Ε͹ɺڧ͍িܸ೾΍ٸܹͳѹྗޯ഑ʹରͯ͠΋े෼
  ͳੑೳ
  • GSPH ͸িܸ೾ΛҰ੾ͷύϥϝʔλͳ͠Ͱѻ͑Δ (ѹྗʹ Riemann solver ͷղΛ༻͍Δ
  ͜ͱͰɺద੾ͳ೪ੑ͕෇Ճ͞ΕΔ)
  ▶ Riemann Solver Λ DISPH ʹ૊ΈࠐΉ (ѹྗ෦෼Λ Riemann solver ͷղΛ༻͍Δ) ͜ͱͰɺ
  ύϥϝʔλͳ͠Ͱ઀৮ෆ࿈ଓ໘, িܸ೾Λѻ͑ΔεΩʔϜΛ࡞Δ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 31 / 45

  View Slide

 32. Godunov DISPH ๏ಋग़
  Godunov DISPH ๏ಋग़ (೤ྗֶୈҰ๏ଇΛى఺)
  ཻࢠ i ͷඍখ಺෦ΤωϧΪʔมԽ͸ɺཻࢠ͕֎෦͔Βड͚ΔମੵมԽΛ௨ͨ͡࢓ࣄʹΑΔ΋
  ͷ (ॏ৺ͷҐஔมԽΛ௨ͨ͡࢓ࣄ͸ӡಈΤωϧΪʔʹ)
  dUi = WV olume
  i
  (24)
  DISPH Ͱ͸ (SPH Ͱ΋)
  WV olume
  i
  = −PidVi (25)
  ཻࢠ i ͕ dt ͷؒʹ֎෦͔Βड͚Δѹྗ͸ɺPi + ϵ Ͱ͋ΔͱԾఆ͠ɺೋ࣍ͷඍখྔΛແࢹͯ͠
  ͍Δ. (ྲྀମํఔࣜͷΤωϧΪʔͷࣜͰ΋ಉ༷) ແݶݸͷཻࢠ, ແݶখͷ smoothing length, ແ
  ݶখͷλΠϜεςοϓΛ࢖͑͹ਖ਼͍͠͸ͣ
  ৽͍͠ߟ͑ํ
  Pix Λɺཻࢠ i Λத৺ͱͨ͋͠ΒΏΔํ޲͔Βཻࢠ i ͕ड͚Δѹྗͷ͋Δछͷۭ࣌ؒؒฏۉྔ
  ͱͯ͠
  WV olume
  i
  = −PixdVi (26)
  ͕੒Γཱͭͱ͢Δɻ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 32 / 45

  View Slide

 33. Godunov DISPH ๏ಋग़
  ཻࢠ i ͷମੵཁૉ
  Vi =
  Ui
  qi
  (27)
  ཻࢠ i ͷӨڹ൒ܘ಺ͷཻࢠ਺ΛҰఆʹ͢Δͱ͍͏৚݅
  qi
  Ui
  hD
  i
  = const (28)
  ΤωϧΪʔํఔࣜ͸
  dUi
  dt
  = fgrad
  i
  N

  j
  PixUiUj
  q2
  i
  vij · ∇iWij(hi). (29)
  fgrad
  i
  =

  1 +
  hi
  Dqi
  N

  j
  Uj
  ∂Wij(hi)
  ∂hi


  −1
  . (30)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 33 / 45

  View Slide

 34. Godunov DISPH ๏ಋग़
  Pix ͷఆٛ
  Pix ΛɺP∗
  ij
  Λཻࢠ i ͱཻࢠ j ͷ෺ཧྔΛೖྗ஋ͱͨ͠ࡍͷ Star region Ͱͷѹྗͷ஋ͱͯ͠
  Pix
  N

  j
  UiUj
  q2
  i
  vij · ∇iWij(hi) =
  N

  j
  P∗
  ij
  UiUj
  q2
  i
  vij · ∇iWij(hi), (31)
  ͕੒Γཱͭͱఆٛ͢Δɻ
  • P∗
  ij
  Λཻࢠ i ཻ͕ࢠ j ͔Βड͚Δѹྗͷ࣌ؒฏۉͱ͠ɺۭؒฏۉ͸೚ҙੑ͕ଘࡏ͢Δɻ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 34 / 45

  View Slide

 35. Godunov DISPH ๏ಋग़
  Godunov DISPH ͷӡಈํఔࣜ, ΤωϧΪʔํఔࣜ
  ΤωϧΪʔํఔࣜ͸
  dUi
  dt
  = fgrad
  i
  N

  j
  P∗
  ij
  UiUj
  q2
  i
  vij · ∇iWij(hi). (32)
  ӡಈํఔࣜ͸ɺ࡞༻൓࡞༻Λຬͨ͠ΤωϧΪʔอଘ΋ຬͨ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏৚͔݅
  ΒٻΊΒΕΔɻ
  mi
  dvi
  dt
  = −
  N

  j
  [
  fgrad
  i
  P∗
  ij
  UiUj
  q2
  i
  ∇iWij(hi) + fgrad
  j
  P∗
  ij
  UiUj
  q2
  j
  ∇iWij(hj)
  ]
  (33)
  Pix = Pi ͷͱ͖ (DISPH Ͱ࢖༻͞Ε͍ͯΔ) ͸, γάϚͷத਎ͷୈҰ߲ͷѹྗ͸ Piɺୈೋ߲ͷ
  ѹྗ͸ Pj
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 35 / 45

  View Slide

 36. ςετܭࢉ Riemann ໰୊
  Godunov DISPH
  িܸ೾؅໰୊ ڧ͍িܸ೾ (ॳظ৚݅Ͱ 104 ͷѹྗࠩ)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 36 / 45

  View Slide

 37. ςετܭࢉ 2D ѹྗฏߧ
  • ද໘ுྗʹΑΔޮՌ͸ݟΒΕͳ͍
  • ෺ཧతͳղͱͳ͍ͬͯΔ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 37 / 45

  View Slide

 38. ςετܭࢉ ఺ݯരൃ
  GDISPH • GSPH ͱಉ༷ʹ,SPH,DISPH ͱൺֱ͠
  ͯύϥϝʔλͳ͠Ͱ଎౓ͷৼಈΛ཈͑Β
  Ε͍ͯΔ
  • SPH,DISPH ͱҧͬͯ, িܸ೾ޙ໘Ͱͷີ
  ౓ͷ஋΋ύϥϝʔλͳ͠ͰղੳղͱҰக
  • SPH,GSPH ͱҧͬͯ, ௿ີ౓ྖҬͷѹྗ
  ޡ͕ࠩ཈͑ΒΕ͍ͯΔ
  • ௿ີ౓ྖҬͰ଎౓ɺ಺෦ΤωϧΪʔʹৼ
  ಈ͕ൃੜ
  GDISPH ͸িܸ೾ޙ໘ͷੑೳ͸ GSPH ͱಉ༷
  (SPH,DISPH ʹൺ΂ͯྑ͍݁Ռ). ௿ີ౓ྖҬ
  Ͱ͸ GDISPH ݻ༗ͷ໰୊͕ൃੜɻͨͩ͠ɺଞ
  ͷεΩʔϜ΋௿ີ౓ྖҬͰݻ༗ͷ໰୊͋Γɻ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 38 / 45

  View Slide

 39. ςετܭࢉ 2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  Ґஔ y = 0.25, y = 0.75 ͷͦΕͧΕʹɺy ࣠ํ޲ͷ଎౓ʹ 2 ೾௕෼ͷઁಈΛ༩͍͑ͯΔ
  ෆ҆ఆੑͷ੒௕ͷλΠϜεέʔϧ τKH = 1.06 ͷ໿ 4 ഒͷ t = 4.0 ·Ͱܭࢉ
  Balsara switch Λ෇͚ͯܭࢉ
  ॳظ৚݅ ༩͑ͨઁಈ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 39 / 45

  View Slide

 40. ςετܭࢉ 2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  Balsara switch ͱ͸
  • [Balsara, 1995] ʹΑͬͯఏҊ͞Εͨख๏
  • ਓ޻೪ੑ߲͸ຊདྷিܸ೾ྖҬͰͷΈಇ͍ͯ΄͍͕͠ɺγΞྖҬͰ΋ಇ͍ͯ͠·͏ɻ
  • ͦΕΛ๷͙ͨΊɺBalsara switch ͕Α͘࢖ΘΕ͍ͯΔɻ
  Balsara switch
  ਓ޻೪ੑ߲ʹ 0.5(Fi + Fj) Λ͔͚ΔɻγΞྖҬͰ͸ Fi, Fj Λ 1 ΑΓখ͘͞ɺিܸ೾ྖҬͰ͸
  Fi, Fj ͕ 1 ʹͳΔΑ͏ʹઃఆɻ
  Fi =
  |∇i · vi|
  |∇i · vi| + |∇i × vi| + 0.0001ci/hi
  (34)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 40 / 45

  View Slide

 41. ςετܭࢉ 2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  GDISPH ΁ͷ Balsara switch ͷద༻
  • GSPHɺGDISPH ʹ Balsara switch ͷద༻Λߦͬͨྫ͸ͳ͍ɻ
  • DISPH ͸ (ඇਓ޻೪ੑ߲)+(ਓ޻೪ੑ߲) ʹཅʹ෼͔Ε͍ͯΔ͕ɺGDISPH ͸ 1 ͭͷ߲ʹ
  ·ͱ·͍ͬͯͯ෼཭͍ͯ͠ͳ͍ɻ
  • ཧ૝͸ GDISPH தͷ P∗
  ij
  Λ (ඇ೪ੑ߲)+(೪ੑ߲) ʹཅʹ෼͚Δ͜ͱ
  զʑͷఏҊख๏
  • (DISPH ͷඇਓ޻೪ੑ߲)+0.5(Fi + Fj)(GDISPH ͷ߲ - DISPH ͷඇਓ޻೪ੑ߲) Λɺ
  GDISPH ͷࣜͱͯ͠༻͍Δɻ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 41 / 45

  View Slide

 42. ςετܭࢉ 2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 42 / 45

  View Slide

 43. ςετܭࢉ 2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 43 / 45

  View Slide

 44. ςετܭࢉ 2D Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  ݪҼͷ༧૝
  ϊΠζͷਖ਼ମ
  ཻ֤ࢠʹ͓͚Δɺۭؒ 0 ࣍ͷޡࠩ΍
  O(h2) ͷޡࠩͷ͔͔Γํͷҧ͍ʹΑΔ΋
  ͷɻཻ֤ࢠؒͷඍົͳ਺஋ͷͣΕ͕ɺ
  ඇৗʹ೾௕ͷখ͍͞ઁಈͱͳΔɻ
  ϊΠζ͕େ͖͘੒௕͢Δཧ༝
  • balsara switch ͷಋೖʹΑͬͯγΞྖ
  ҬͰͷ೪ੑ͕΄΅ 0 ʹͳΔɻ
  • ڪΒ͘෺ཧతʹ͸ɺྲྀମͷ೪ੑ͕େ
  ͖͘ͳΔͱɺKH ෆ҆ఆੑ͕ى͜Δ
  ࠷খͷ೾௕΋େ͖͘ͳΔɻ
  ೪ੑ͕ 0 ͳΒ͹ɺ
  ͲͷΑ͏ͳ೾௕ʹରͯ͠΋ෆ҆ఆੑ੒௕
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 44 / 45

  View Slide

 45. ݁࿦
  ݁࿦
  • Godunov DISPH
  ▶ DISPH ʹ Riemann solver Λ૊ΈࠐΜͩ Godunov DISPH Λ࡞Δ͜ͱͰɺ઀৮ෆ࿈ଓ໘΋ি
  ܸ೾΋ύϥϝʔλͳ͠Ͱѻ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ▶ Godunov DISPH ΋௨ৗͷ SPH ͱಉ༷ɺγΞྖҬͰ΋೪ੑΛ͔͚ͯ͠·͏໰୊఺͕͋Δɻ
  ͦͷ໰୊఺ղফͷͨΊɺGDISPH ʹ Balsara switch Λ૊ΈࠐΉͨΊͷख๏ΛߟҊɻKH ෆ҆
  ఆੑͷܭࢉͰ DISPH ͱಉ༷ͳ݁Ռ
  • Kelvin-Helmholtz ෆ҆ఆੑ
  ▶ ॳظ৚݅ʹΑͬͯ͸ϊΠζʹΑΔઁಈ΋੒௕͢Δ
  ▶ ͲͷΑ͏ͳঢ়گͰ΋ɺཻࢠؒڑ཭ఔ౓ͷ೾௕ͷઁಈͷ੒௕Λ཈͑ΒΕΔํ๏Λݟ͚͍ͭͨɻ
  ࠓޙͷ՝୊
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 46. ݁࿦
  ग़య
  Figure: ”Fancy SPH convolution scheme (verbose, modified colors scheme)” created by Jlcercos is
  licenced under CC BY-SA 4.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 47. ݁࿦
  Reference I
  [Balsara, 1995] Balsara, D. S. (1995).
  Von neumann stability analysis of smoothed particle hydrodynamicsŠsuggestions for optimal algorithms.
  Journal of Computational Physics, 121(2):357–372.
  [Brookshaw, 1985] Brookshaw, L. (1985).
  A method of calculating radiative heat diffusion in particle simulations.
  Publications of the Astronomical Society of Australia, 6(2):207 r 210.
  [Cha and Whitworth, 2003] Cha, S.-H. and Whitworth, A. P. (2003).
  Implementations and tests of godunov-type particle hydrodynamics.
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 340(1):73–90.
  [Garc´
  ıa-Senz et al., 2012] Garc´
  ıa-Senz, D., Cabez´
  on, R. M., and Escart´
  ın, J. A. (2012).
  Improving smoothed particle hydrodynamics with an integral approach to calculating gradients.
  Astronomy & astrophysics, 538:A9.
  [Inutsuka, 2002] Inutsuka, S.-i. (2002).
  Reformulation of smoothed particle hydrodynamics with riemann solver.
  Journal of Computational Physics, 179.
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 48. ݁࿦
  Reference II
  [Price, 2008] Price, D. J. (2008).
  Modelling discontinuities and kelvin–helmholtz instabilities in sph.
  Journal of Computational Physics, 227(24):10040–10057.
  [Saitoh and Makino, 2013] Saitoh, T. R. and Makino, J. (2013).
  A DENSITY-INDEPENDENT FORMULATION OF SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS.
  The Astrophysical Journal, 768(1):44.
  [Wadsley et al., 2017] Wadsley, J. W., Keller, B. W., and Quinn, T. R. (2017).
  Gasoline2: a modern smoothed particle hydrodynamics code.
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 471(2):2357–2369.
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 49. ݁࿦
  SPH GDF ๏
  • Geometric Density Average Force (GDF)([Wadsley et al., 2017])
  • Gasoline2 Ͱ༻͍ΒΕ͍ͯΔ͓ΓɺSPH ๏ΑΓ΋઀৮ෆ࿈ଓ໘ͷѻ͍͕ྑ͍
  GDF ๏ͷӡಈํఔࣜಋग़
  • ྲྀମͷӡಈํఔࣜΛมܗ͢Δ

  ∇P
  ρ
  = −
  1
  ρ2−σ

  (
  P
  ρσ−1
  )

  P
  ρσ
  ∇ρσ−1 (35)
  • σ = 1 ͷͱ͖ (GDF ಋग़Ͱ༻͍Δ, ີ౓ͷۭؒඍ෼͕ͳ͍)

  ∇P
  ρ
  = −
  1
  ρ
  ∇P −
  P
  ρ
  ∇1 (36)
  • σ = 2 ͷͱ͖ (௨ৗͷ SPH Ͱ࢖༻, ີ౓ͷۭؒඍ෼͕͋Δ)

  ∇P
  ρ
  = −∇
  (
  P
  ρ
  )

  P
  ρ2
  ∇ρ (37)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 50. ݁࿦
  • ͜ΕΛ F(r) =

  j
  mj
  ρj
  FjW (|r − rj|, h(r)) Ͱ཭ࢄԽ͢Δ (ࣜ (3)) ͱ
  dvi
  dt
  = −

  j
  mj
  (
  Pi
  ρσ
  i
  ρ2−σ
  j
  +
  Pj
  ρ2−σ
  i
  ρσ
  j
  )
  ∇iWij(h) (38)
  • σ = 1 Λ୅ೖ (Α͘༻͍ΒΕ͍ͯΔ standard SPH ͸ σ = 2 ͷ࣌ͱಉ༷ͷܗ)
  dvi
  dt
  = −

  j
  mj
  (
  Pi + Pj
  ρiρj
  )
  ∇iWij(h) (39)
  ΤωϧΪʔํఔࣜ΋ಉ༷ͷܗͷ΋ͷΛ࢖༻
  dui
  dt
  =

  j
  mj
  (
  Pi
  ρiρj
  )
  vij · ∇iWij(h) (40)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 51. ݁࿦
  িܸ೾؅໰୊
  ڧ͍িܸ೾ (ॳظ৚݅Ͱ 104 ͷѹྗࠩ)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 52. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 53. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 54. ݁࿦
  γΞ଎౓Λ׈Β͔ʹભҠͤ͞Δ
  R(y) =
  1
  1 + exp [−2(y − 0.25)/0.025]
  1
  1 + exp [2(y − 0.75)/0.025]
  (41)
  vx(y) = vx,l + R(y)[vx,h − vx,l] (42)
  ॳظ৚݅
  x ࣠ํ޲ͷ଎౓
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 55. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 56. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 57. ݁࿦
  վળࡦ
  • ͲͷΑ͏ͳঢ়گʹ͓͍ͯ΋ɺ෺ཧతͳઁಈʹΑΔෆ҆ఆੑͷ੒௕͸ڐ͠ɺ਺஋తͳϊΠ
  ζʹΑΔઁಈͷ੒௕͸཈͑Δɻ
  → balsara switch ͷڧ͞Λௐઅ͢Δ͜ͱͰ࣮ݱΛ໨ࢦ͢ɻ
  Balsara switch
  • ਓ޻೪ੑ߲ʹ 0.5(Fi + Fj) Λ͔͚Δɻ
  Fi =
  |∇i · vi|
  |∇i · vi| + |∇i × vi| + 0.0001ci/hi
  (43)
  զʑͷఏҊख๏
  • Fi, Fj ͷ୅ΘΓʹ F′
  i
  , F′
  j
  Λ༻͍Δɻ
  • β ͸ [0, 1] ͷ࣮਺ΛऔΔ೚ҙύϥϝʔλɻβ = 1 Ͱ balsara switch Φϯɹ β = 0 Ͱ balsara
  switch Φϑ
  F′
  i
  = 1 + β(Fi − 1) (44)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 58. ݁࿦
  ೪ੑΛ༻͍Δཧ༝
  • ΤωϧΪʔ֦ࢄ߲͸ີ౓͕ಉ͡ʹͳΔΑ͏ಇ͖ɺ೪ੑ߲͸଎౓͕ಉ͡ʹͳΔΑ͏ʹಇ
  ͘ɻγΞྖҬͰ͸ͳΔ΂͘ಇ͔ͳ͍Α͏ʹ͍ͨ͠ɻ
  ▶ গͳ͍֦ࢄ or ೪ੑͰɺཻࢠؒڑ཭ఔ౓ͷ೾௕ͷઁಈͷ੒௕Λ཈͍͑ͨ
  ▶ ΤωϧΪʔ֦ࢄ߲෇͖ or ೪ੑ߲෇͖ͷྲྀମํఔࣜͷઢܗղੳΛߦ͏͜ͱͰௐ΂͍ͨɻࠓޙ
  ͷ՝୊
  • KH ෆ҆ఆੑͷλΠϜεέʔϧΛݟΔͱɺີ౓ͷۉ࣭ԽΑΓ΋γΞ଎౓ͷۉ࣭Խͷ΄͏
  ͕ KH ෆ҆ఆੑʹ༩͑ΔӨڹ͕ڧͦ͏
  ▶ ೪ੑͷ΄͏͕ΑΓޮՌతʹϊΠζͷ੒௕Λ཈͑ΒΕΔͱ༧૝Ͱ͖Δ
  τkh =
  λ(ρh + ρl)

  ρhρl|vx,h − vx,l|
  (45)
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 59. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 60. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 61. ݁࿦
  Riemann ໰୊
  {
  ρ = 1, P = 0.4, v = −2 x < 0 ͷͱ͖
  ρ = 1, P = 0.4, v = 2 x > 0 ͷͱ͖
  (46)
  ີ౓ ѹྗ ଎౓
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 62. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide

 63. ݁࿦
  ౬ઙ ୓޺ (ஜ೾େֶ) Godunov DISPH ଔݚ಺༰֬ೝ, January 26, 2023 45 / 45

  View Slide